Skip to main content

Full text of "Prijscourant van benoodigdheden voor fotografie en projectie"

See other formats


PRIJSCOURANT 


:s VAN BENOODIGDHEDEN VOOR :: 

FOTOGRAFIE EN PROJECTIE AVENUE CONCORDIA 98 en 100 


D R A. H. C VAN SENUS 

AVENUE CONCORDIA 98, 100 en 101 

ROTTERDAM 


INTERC. TELEFOON Telegram- Adres : 

No. 2389. . VANSENUS ROTTERDAM 

9 

1 APRIL 1926. 


* 

llllllllllllilllllllllllllllllllllllH I IIIIII1IIIIIIIIIIIIIIIIIII1IIIIIIIIIIIIIIIIIIH i 

I AVENUE CONCORDIA 101 


ALLE BENOODIGDHEDEN VOOR: 

FOTOGRAFIE, VERGROOTING, 
PROJECTIE, KINEMATOGRAFIE, 
RÖNTGENGRAFIE, :: 

REPRODUCTIE TECHNIEK NIET 

IN DEZE PRIJSLIJST GENOEMD, 
:: KUNNEN TEGEN :: 

CONCURREERENDE PRIJZEN 

:: WORDEN GELEVERD » VAN 

BENOODIGDHEDEN voor 
FOTOGRAFIE en PROJECTIE 


D R A. H. C. VAN SENUS 

TE 

ROTTERDAM 

AVENUE CONCORDIA 98, 100 en 101 

INTERC. TELEF. No. 2389 TELEGR.-ADR. : „VANSENU3-ROTTERDAM” Normaal Vatting Verzonken Vatting Speciaal of Instel Vatting 


VERKOOPSVOORWAARDEN. 


De noteering is zonder verbinding! stijging en daling der marktprijzen wordt gevolgd. 

Chemikaliën etc. zijn in elke hoeveelheid verkrijgbaar, ook kleiner dan waarvan de prijzen zijn vermeid. 
Een minimum van f 0.05 wordt echter voor iedere aflevering van Chemikaliën berekend. 

Bij Chemikaliën wordt van af 250 gram tot 750 gram de 500 gram-prijs, boven 750 gram de kiloprijs, 
beneden 100 gram de aangegeven prijs der kleinere hoeveelheid als maatstaf bij berekening aangenomen, met als 
minimum den prijs van de aangegeven grootere hoeveelheid. Voor kartons, couverts en dergelijke wordt boven 

250 de 1000 stuks-, boven de 25 de 100 stuks-, boven de 5 de 10 stuks-prijs als basis bij de berekening gevolgd, 

tenzij a g m b a n a g e 9 in g 0ec j en staat verkeerend, wordt bij franco terugzending binnen 3 maanden met + der 
berekende waarde vergoed. 

De betaling geschiedt a contant. , , 

Aan mij onbekende personen, wordt slechts onder rembours of na ontvangst van het bedrag geleverd. 

Bij bedragen beneden de f 10. — worden de dispositiekosten in rekening gebracht; evenzoo worden 

eventueele onkosten door niet tijdig voldoen van een verschuldigd bedrag op den kooper verhaald. 

Is een bedrag na drie maanden niet voldaan, dan wordt 3 maanden na data der levenng een rente 

berekend van 6 % per jaar. 

Binnenlandsche Amateurorders boven f 10.— worden franco naaste station of per postpakket geleverd, 
voorzoover het gewicht van één pakket niet wordt overschreden. 

Zendingen aan vakphotografen boven f 20. — geschieden franco, naaste station. Voor wederverkoop 

boven f 40. — . , 

Weqen de paketten boven 50 kilo dan wordt franco vrachtgoed geleverd. 

Verkiest de lastgever als bestelgoed te ontvangen, dan is het verschil tusschen zending als bestel- en 

vrachtgoed voor zijn rekening. , , , , 

Moet, doordat het onmogelijk is, alle in deze catalogus genoemde artikelen voorradig te houden, de 

zending in twee of meer zendingen geschieden, dan wordt zooveel mogelijk franco gezonden. 

Is echfer het gewicht der goederen ongeëvenredigd aan hun prijs, dan wordt slechts gedeeltelijk Iranco geleverd. 
Bijzondere kosten door expresse of speciale bestelling veroorzaakt komen naar gelang der belangrijkheid 
der order in meerdere of mindere mate voor rekening van den kooper. , , , 

Goederen naar Oost- of West-Indië worden verzonden volgens de bepalingen door de verschillende 
maatschappijen gesteld : licht ontvlambare artikelen als deklading, in kisten met schuine deksels. Deze bestellingen 
moeten vergezeld gaan xan remise of van aanwijzing van een persoon hier te lande waar tegen overlegging van 
connossement, hef bedrag kan worden ontvangen. Men rekene op onkosten voor Emballage, Vracht en Assurantiën, 

tegen transportschade en diefstal. ,,,, .. . . . , j j 

Verkiest men remboursement in Indië, dan moet als dekking van risico minstens Pi der orderwaarde 
bij de order worden overgemaakt. Kartons met firmadruk en dergelijke speciaal-artikelen moeten echter steeds bij 

bestellinq geheel worden voldaan. , , , . , , 

Op aanmerken over goederen wordt slechts gelet, wanneer zij uiterlijk 14 dagen na verzending der 
qoederen zijn ingekomen. Geopende doozen, droge platen of pakjes gevoelig papier worden niet teruggenomen ; 
tenzij eerst gelegenheid is verstrekt klachten grondig te onderzoeken. Men zende dan steeds als bewijs de belichte 
platen en papieren die fouten zouden vertoonen, zoo mogelijk met de nog onbelichte of hun emulsie nummer. 

Geretourneerde goederen worden zonder voorafgaande kennisgeving of begeleidend schrijven (met in het 


pak .ingesloten) niet aangenomen, , t ™ . ,, 

Zendingen op zicht geschieden onder risico van den vrager tegen vergoeding der porto-kosten. ioestelien 
en dergelijke worden niet op zicht gezonden, maar kunnen ten mijnent worden beproefd. 

Na 14 dagen niet terug ontvangen, worden zichtgoederen beschouwd te zijn gekocht. 

Daar niet steeds alle in deze Prijscourant genoemde artikelen voorradig zijn, is het ieder aangeraden, 
waar dit mogelijk is, bij bestelling de keuze tusschen 2 of 3 soortgelijke artikelen aan ons over te laten. Ook geve 
men, om abuizen te voorkomen, liefst de order zoo volledig mogelijk op onder aangave van het Paragraafcijfer en 

verwijze niet naar vorige orders, • , , , , . , . 

De clichés geven zooveel mogelijk een juist beeld der apparaten. Kleine wijzigingen moeten echter 

worden toegelaten. 

Deze Prijscourant treedt in werking 1 Januari 1926 en vervangt alle vroegere. 

Als plaats van aangaan der verkoopen wordt Rotterdam beschouwd, terwijl alle eventueele quaesties over 
koopen, gerechtelijk te Rotterdam moeten worden beslist. 


3 


Dr. A. H. C. VAN SENUS, ROTTERDAM OBJECTIEVEN 


Fig. 1 


lm Aplanaten 

Goede achromatische objectieven, die gediafragmeerd tot F : 12 het aan- 
gegeven plaatformaat teekenen. 

Voor plaatformaat cM. 9X12 13X18 18X24 

Prima F: 7,7 F °f ig.t 2 f.- ***’ 

Normaal F: 8 „ 15. — j 8 21 ' 

BllSch Aplanaat is nog steeds een der BESTE Aplanaten 


2m Voor plaatformaat 

6X9 

9X12 

10X15 

13X18 

18X24 

22 X 28 

24X30 

30X40 

Focus cM, 

Lichtsterkte F : 

f 

10,5 

6 

23.— 

15 

6,5 

24.50 

16,5 

6,5 

25.60 

20 

7 

28.— 

26 

7,5 

37.80 

34 

8 

50.50 

47 

8 

73.50 

60 

8 

147.— 3 Anastigmaten F j 6,3 en F : 6,8 


Symmetrische zooals (Iricen tor, Dagor, 
Leukar) of Asymmetrische (Tular, 
Tessar). 

Van de symmetrische anastigmaten, 
wier voor- en achterhelft gelijk zijn, 
kan het laatste als gecorrigeerd objectief 
met dubbel brandpunt, dus voor vier 
maal grooter beelden, worden gebruikt, 
De Anastigmaten teekenen met volle Plaatformaat 
Focus cM. 

m.GoerzDagorF:6,8 
Zeis Tessar F 6,3 

9 > 

12 

< 12 
13,5 

1Ó_> 

15 

< 15 
16,5 

13 X 18] j, 
18 | 21 

18 > 
24 

< 24 
27 

24 > 
30 

( 30 
36 

30X40 40X50 50x60 
42 ! 48 60 

58.50 

50.- 

62.— 

55.— 

71.50 

60.— 

75.— 

65.— 

81.50 

70.— 

114.— 

85.— 

130.— 

120.— 

149.50 

179. 

200.— 

1 

231.— 305.50 364.- 
270. — ! — 435. — 

552.50 

600.— 


§i 

UmJIHMi 
i m 4n Ruo dubbelanastigmaat „Iricentor” 

F i 6,8 

Type Goerz Dagor, bestaat uit 2 gelijke helften van 3 aan elkaar gekitte lenzen 
Een universeel objectief voor moment, portret, groepen landschap, interieur, 
architectonisch en groothoekopnamen. Gelijkmatige scherpte bij volle opening 
over het geheele beeld bij gelijke lichtverdeeling, Brillante beelden. 

Door de symetrische constructie kan de halve lens met dubbel brandpunt 
gebezigd worden als voortreffelijk portret en landschapobjectief. 


No. 


Brand- 

punt 

cM. 


PLAATGROOTTE 


Met volle 
opening 

cM. 


Met kleinste 
blinden 
cM. 


MET IRISBLINDEN 


Normaal 

vatting 

Gld. 


V erzonken 
vatting 

Gld. 


Speciaal 

vatting 

Gld. 


1 

2 

2a 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 


4 

6 

m 

9 

12 

13.5 
15 

16.5 
18 
21 
24 
27 
30 


4 X 
4 X 
4 X 
6 X 
9 X 
10 X 
10 X 

12 X 

13 X 
16 X 
18 X 

21 X 27 
24 X 30 


4 

6 

6 

9 

12 

13 

15 

16 
18 
21 
24 


5 X 
7 X 
7 X 

12 X 

13 X 

16 X 
18 X 
18 X 
21 X 
24 X 30 
27 X 35 
30 X 40 
32 X 45 


5 

8 

8 

13 

18 

21 

24 

24 

27 


32.— 

36.— 

36. — 

37. — 

44. — 

45. — 
49.— 
55.— 
55.50 
68 .— 
82.75 

103.— 

145.— 


In Variosluiter In Ibsosluiter 
Gld. I Gld. 


35.50 
40. - 

40. — 

41. — 

45.50 
48 — 
50,— 

59. — 

60. — 
69.— 
84 — 

105. - 
147.— 


38.— 

44.— 

44.— 

45.50 
50.— 

51.50 
53.— 

61.50 
62.25 
72.— 
88 .— 

110 . — 

155. — 


36.50 

36.50 

37.— 

43. — 

44. — 
47.— 
51.— 
60.— 


47. — 

48. — 
48.50 

49. — 
52.— 
56.— 
60.— 
72.- 


I - 


2 Identisch Stereo Objectieven per paar extra f 3.50 (ook van de andere seriën der Ruo Objectieven). 


In Compu 
sluiter 
Gld. 


52.50 
55.— 

55.50 
59.— 

62.50 
70.— 

75. — 

76. — 
90.- 

105.— 
120 . — 
161.— 


4 


Dr. A. H. C. VAN SENUS, ROTTERDAM 5 


Fig. 5 


Is eveneens een universeel objectief, 
gehouden in het type der bekende Cook 
Triple anastigmaat, zoodat de achterlens 
niet alleen te gebruiken is. Waar geen 
gekitte lenzen voorhanden zijn is het voor 
de tropen een goed objectief. Het teekent 
evenzoo brillant en scherp over het ge- 
heele veld bij volle opening. De lage prijs 
stelt dit prima objectief meer in ieders bereik. 


n Ruo Anastigmaat „Tular” F 6 t 3 

Type Coock Lenzen 


No. 

^ Brandpunt 

Plaatgrootte. 

Met Irisblinden. 

Met j Met 
volle 1 kleinste 
opening blinden 
cM. 1 cM. 

Nor- I Ver- 
maal (Zonken 
vatting vatting 
Gld. 1 Gld. 

Spe- 

ciaal 

vatting 

Gld. 

In 

Vario 

sluiter 

Gld. 

In 

Ibso- 

sluiter 

Gld. 

In 

Compur- 

sluiter 

Gld. 

0 

7,5 

4X6 

7X8 

26.— 

27.— 

30.— 

26.— 

35.50 

44.— 

1 

9 

6X9 

8 X 10 

26.- 

28.50 

32.— 

27.— 

36.— 

46.— 

la 

10,5 

6X9 

8X10 

27.— 

29.50 

32.50 

27.50 

37.— 

47.— 

2 

12 

8X10 

9X12 

28.— 

34. 

37.50 

28.— 

38. - 

48.— 

3 

13,5 

9X12 

13X 18 

29.— 

35 — 

37.50 

29.— 

39.— 

49.— 

4 

15 

9X14 

16X21 

34.— 

.36.— 

42.— 

36 — 

43.- 

53.— 

5 

16,5 

10X14 

18 X 24 

35 — 

37. 

44.— 

37' — 

44. 

55.— 

6 

18 

11X16 

18 X 24 

36.— 

39.— 

44.— 

— 

50.— 

56.— 

7 

21 

13 X18 21 X27 

40.— 

43.— 

47.— 

— 

— 

59.— 


6 Anastigmaten F : 4*5* 4 en 3 t 5 


Voor plaatformaat 
Brandpunt + 

4,5X6 

7,5 

6X9 

10,5 

9X12 

15 

10X15 

18 

13X 18 
21 

13X18 

24 

18 X 24 
30 

24 X 30 
42 

30 X40 
50 

Zeiss Tessar F : 4,5 f 

57.50 

60.— 

80.— 

100.— 

135 — 

185.— 

270.— 

435.— 

675. - 

„ *F : 3,5 

65- 

75.— — 

200. 

250.— 

325.— 

— 

— 

m. Goerz Dogmar E 4,5 „ 

66.- 

78.— 

101.— 

121.- 

140.— 

203.— 

312.— 

— 

— 

1. VoigtlanderHeliarF:4,5 „ 

51.— 

57.— 

75. - 

105. - 

30.— 

190 — 

263.- 

453.— 

518.— 

m. Meijer Piasmaat F : 4 „ 

77. - 

84.— 

110. — 

147.— 

167.— 

240.— 

347.— 

567.— 

— 


De Dogmar en Piasmaat zijn voor en achterlens als goede anastigmaten met langer brandpunt afzonderlijk te gebruiken. 

*) Het scherp geteekend plaatformaat is bij dit objectief kleiner dan waarvoor in tabel aangegeven. 


Ruo Anastigmaat „Acomar” F : 4 t 5 Type Zeiss Tessar Fig. 6 


Een hoogst aanbevelenswaardig lichtsterk 
objectief voor Portret, Moment en Sportopnamen. 
De groote lichtsterkte in aanmerking genomen 
overtreft het vele dergelijke objectieven in de 
uitgestrektheid van ’t scherp geteekend beeldveld, 
terwijl de uitstekende chromatische Correctie het 
zoo geschikt doet zijn bij ’t verwerken van kleur- 
gevoelige platen. Scherpte van teekening en 
brillante weergave kenmerken de foto’s met deze 
objectieven genomen. 

8n 

Ruo Anastigmaat 

Hekistar F x 3 t 5 

Zelfde type als Acomar doch lichtsterker. 


Plaatgrootte. Met Irisblinden. 


/ n 

No 

CL 

ö 

ns 

CQ 

cM. 

Met volle 
opening 

cM. 

Met 

kleinste 

blinden 

cM. 

Normaal 

vatting 

Gld. 

Ver- 

zonken 

vatting 

Gld. 

Speciaal ! 
vatting 

Gld. 

In Ibso 
sluiter 

Gld. 

Compur 

Gld. 

i 

5 

3X3 

3X3 

32.— 

35.50 

38.— 

— 

45.50 

la 

5,5 

3X3 

3X4 

32.— 

36.- 

39.— 

— 

47. - 

2 

6 

4X4 

4X6 

37.— 

42.— 

45.50 

— 

53.— 

3 

7,5 

4X6 

6X6 

39.— 

43.— 

47.— 

48.— 

56.- 

4 

10,5 

6X9 

8X10 

41. 

45.50 

48.50 

50.— 

57 50 

5 

12 

8X10 

9X11 

44.50 

48.— 

50.— 

54.- 

59.— 

6 

13,5 

8,5 X 11 

10X15 

50. 

53 — 

58.— 

58.50 

70.— 

7 

15 

9X12 

12 X 16 

57.— 

62.— 

63.50 

— 

77.— 

8 

16,5 

9X14 

12X18 

64.— 

68.— 

73.50 

— 

88.— 

9 

18 

10X15 

13X21 

70.50 

76.— 

80.— 

— 

95.— 

10 

21 

13X 18 

18X24 

95. - 

102.— 

105.— 

— 

116.— 

11 

25 

13X21 

19 x 26 

132.— 

140.— 

147.— 

— 

157.— 

12 

27 

16X21 

20 X 26 

161.— 

175.— 

178.— 

— 

— 

13 

30 

18 X24 

21 X27 

202.— 

— 

— 

— 

— 

14 

36 

21 X27 

24X30 

263.— 

— 

— 

— 

— 

15 

42 

24 X 30 

26X32 

345.- 

— 

— 

— 

— 

16 

48 

26X33 

30 X 40 

405.— 

— 

— 

— 

— 

1 

7, 5,4,5 X 6 

6X9 

43.50 

48.— 

52. 

— 

70.— 

2 

10,5 

6,5 X 9 

7X10 

47 — 

52.— 

55.— 

— 

71.— 

3 

12 

9X9 

8 X 10,5 

52.— 

57.50 

62.— 

— 

75.— 

4 

13,5 

8,5 X 10 

9X12 

56.— 

60.— 

65.— 

— 

77.- 

5 

15 

9X 12 

9X14 

65.— 

70.— 

74.- 

— 

90.— 

6 

18 

10X15 

12X16,5 

80.— 

84.— 

90.- 

— 

110.— 

7 

21 

13X 18 

16X21 

107.— 

112.- 

110.— 

— 

138.— 


25 

13 X 21 

17X16 

165.— 

— 

— 

— 

— 


30 

18 X 24|27 X 27 ]222.— 

— 

— 

— 

— 


5 


Dr. A. H. C. VAN SENUS, ROTTERDAM 


9 Zeer lichtsterke Anastigmaten 

Zciss Tessar F : 2.7 

Focus cM. 1,5 2,5 3.5 4 5_ 8 10 12 14,5 16,5 

Normaal vatting 80. — 65. — 65. — 65. — 75. — 90.- 110. — 120. — ] 50.— 175.— 

Verzonken vatting - — — 67 50 77.50 92.50 112.50 127.50 160.— 185^— 

Instel vatting 97 50 82.50 82 50 82.50 92.50 107 50 132.50 147.50 185. — 23o!— Ernemann Ernostaren 


F : 2,5 Focus 
Voor 

I n verzonken vatting 
Ininstel „ , 


7,5 

4,5X6 


11 

6,5X9 


15 

9X12 


18 

10X 15 


90.— 

100 .— 


125.— 

130.— 


Focus 


12,5 


155.— 
165 — 

14 


185.— 
^ 05.— 

16,5 


22 

13 X 18 
240.— 
275.— 


In verzonken vatting 195. — 
Ininstel „ 205. — 


215.— 

240.— 


260 - 
305.- 


380.— 

435.— 


780. 

865. 


prijzen op 
aanvrage. 

Voor Goerz Geodar en Kwartsanastigmaten en anastigmaten van andere Fabrikanten, 
in deze prijscourant niet genoemd, vrage men prijzen, 
p- 7 De prijzen zijn voor de meeste objectieven aangegeven voor normaal vatting : gezonken 

vatting is plm. 10 pCt. Instelvatting plm. 15—20 pCt., met Ibsosluiter plm. 15—20 pCt., met 
Compoursluiter plm. 30—40 pCt. hooger. 

Unse firma heeft de vertegenwoordiging voor Nederland en Koloniën der Ruo-Objectieven, uitgebreide prijslijst wordt ' oj> 
erlangen gaarne gratis toege zonden. J s ^ ■ / y tvurae up 


11 


m 


Objectiefstellen 


Aplanaatstel tot 18 X24 4 lenzen f], 30 — 

Piasmaat- i voor 9 X 12 13 X 18 

Anastigmaatstel < f 150.— 214. — 

in Compursluiter ( „ 195. — 269.— 


7 lenzen 
18 X 24 
370.— 


fl. 55.— Fig. 9 


12 m Groothoek-Objectieven 

Die met opening F : 15 zijn vooral geschikt voor opname van 
groote voorwerpen van dichtbij groote gebouwen in smalle straten, 
0( C PW £> mot P • Q J_ t Fig. 8 


— - — .. ... yiwitycuuuwcii ui öiiicine sirauen, ^ 

Die met F : 9 zijn lichtsterker en de aangewezen lenzen voor groepenopname met kunstlicht 

mi C X/ n n v / , n ^ 1 ^ 


et middelgr. blinden 
kleinste „ 

ocus .... 

6X9 
9 X 12 

9 X 12 
12 X 16 

10 X 15 
16 X 21 
12 

'3 X 18 
'8 X 24 

18 X 24 
24 X 30 

24 X 30 
30 X 36 

37 X 36 
36 X 46 
24 

30 X 40 
40 X 50 
27 

Busch Groothoek- 

Foc. 


Foc. Foc. 
Apl, F : 15 

— 

— 

10.5 

23.- 

25.- 

15 

27.25 

19 

35.75 45 50 


Goerz Groothoek 


Lynkeiskoop F 15 

6 

26.- 

9 

29.50 

32.50 

15 

42.50 

18 

52.— 

21 

76.— 

75.— 


Meijer Groothoek 


Aristostigm. F : 8 

8 

30.- 

10 

32.- 

33.— 

16 

44.- 

18 

50.- 

20 

66 .— 

80.— 


Goerz Groothoek 


Dagor F : 9 . 

7.5 

49.- 

10 

52.- 

55.50 

15 

58.50 


71.50 

21 

88 .- 

101 - 

— Fig. 10 


Goerz’ Hypergon-Anastigmaat 

Beeldhoek plm 140° F : 22 

Anastigmatisme en Beeldveldkromming zijn binnen 
de aangegeven Beeldhoek volkomen opgeheven ; de 
scherpte van teekening is derhalve tot aan de randen 
zeer goed Het aangegeven plaatformaat wordt ruim 
gedekt, zoodat een verschuiving van ’t Objectief nog 
mogelijk is Behalve revolverblinden is het Objectief 
nog van een draaiend Sterblinde voorzien, wat bij 
deze zeer grootheekige lenzen noodzakelijk is, waar 
de lichtsterkte in ’t midden van het beeld aanmer- 
kelijk grooter is dan naar de randen toe 

Dit Objectief heeft Blinden met openinq F : 22 
en F : 31. 13 m 

Aequivalent 

brandpunt. 

Voor 

plaatformaat 

PRIJS 

met sterblinde. 

Zonder sterblinde 
voor plaatformaat ! PRIJS 

No. 

cM. 

cM. 

Gulden 

cM. 


000 

6 

13 X 18 

78.— 

9 X 12 

69-— 

000a 

7,5 

18 x 24 

88 — 

12 X 16 

78.50 

00 

9 

24 X 30 

94.50 

15 X 20 

85.— 

0 

12 

30 X 40 

110 50 

18 X 24 

97.50 

1 

15 

40 X 50 

130 — 

24 X 30 

111.— 

2a 

20 

60 X 70 

162 50 

30 X 40 

143.50 


6 


Pr. A . H. C. V AN SENUS, ROTTERDAM 


Portret Objectieven 

Busch Portret Objectief en Meijer Schnellarbeiter F : 3 
Verbeterd systeem Petzval, dat voor portretopname nog niet overtroffen is. 


Voor plaatformaat cM. 


Busch Portret Objectieven 


Brandpunt m M. 

Lichtsterkte F : 

Prijs normaal vatting f 

met tandrad en Irisbl. „ 
Meijer Snelarbeider 

Brandpunt cM. 

Prijs normaalvatting f 


4.5X6 

4,5X6 

6X9 

6 X 9 

6X9 

X 

o 

13X18 

16X21 

16X30 

140 

160 

180 


245 

280 

320 

370 


3,4 

3 

3 

— 

3,1 

3,4 

4 

4 


52.50 

66.50 

80.75 

— 

133 — 

140 — 

161.— 

257.50 

— 

— 

185.50 

199.50 

213.50 

— 

— 

13.5 

— 

18 

21 

24 

27 

31 

36 

40 

1 60. — 

— 

84.— 

114.- 

147.— 

174 — 

234.— 

300.— 

334 — Fig. 12 


15m Goer z Portret-Anastigmaat Hypar 


Voor plaatformaat 

12X16,5 

13X18 18X24 1 21X27 

to !' 

X 

u> 

o 

Ui 

o 

X 

o 

Brandpunt cM. 

Lichtsterkte F : 

Prijs f 

30 

3.5 

292.50 

36 

3,5 

390.— 

36 

4,5 

312.— 

42 
4,5 
390 — 

48 

4,5 

487.50 

60 

4,5 

975 — 


16 i Soft Focus Portret Objectief 


, Dit zijn portret objectieven, welke een 

geven gelijkelijk over het geheele beeld verdeeld. Veel retouche wordt overbodig. 
Van de verschillende systemen noemen wij de KRONAR 


geringe artistieke 


onscherpte 


Voor formaat cM. 

10X15 

12X16,5 

13X18 

16X21 

18X24 

21X27 

24X30 

Focus 

cM. 

30 

35 

40 

45 

50 

55 

60 

Lichtsterkte 

F: 

3,8 

3.8 

4 

4 

4 

4 

4 

Prijs 

f 

32 50 

37.— 

44.— 

50.— 

58.50 

64.50 

72.50 


adullen compursluiter geplaatst: in etui f 12.50 met centrale sluiter f 23.—. 


Kronarette 

F : 4,5 foc 25 
cM. Objectief 
voor Portret- 
opname voor 
Amateurs op 
formaat 9X1 2, 
De lens wordt 
voor op een 


Voor betere soorten b.v. Busch-Perschuit Portrait Objectief vrage men offerte. 


17m Projectie en Vergrootings Objectieven 


Objectieven speciaal voor projectie, zonder 
blinden met tandrad. No. 1. Goede objectieven 
voor plaatgrootte tot 8,5 X 8,5 tot 12 X 16,5 
Foc cM. 12 16 

f 10 — 30. - 

No-IÏ. Beter qualiteit,, 17.50 35. — 

Rodenstock Fultar en Monar 


Fig. 13 IC De Monar is voorzien van Irisblinden en 
J.CJU1 meer voor vergrooting geschikt. 


Voor formaat 


1 8.5 X 10| 9 X 12 

13 V 18 

18 X 24 

Brandpunt 

Fultar 

Monar 

cM. 

f 

tt 

15 

22.— 

28.— 

18,5 

28.— 

40.— 

23 

42.— 

53.— 

30 

70 — 
92.— 
Fig. 14 


Dr. A. H. C. VAN SENUS, ROTTERDAM 


7 


19m Projectie Objectieven Cylindrisch gevat* Fig. 15 


Het meest geschikt zijn wel de objectieven in cylindrische 
vatting deze worden dan in een houder met tandradinstelling 
gestoken en veroorloven door verwisseling op verschillende 
afstand op gelijke grootte te projecteeren. Een prima soort 
levert de Roya. 

Model V diameter 52 mM. per stuk f 19.50 

,. W „ 62 28.— 

Brandpunt naar verkiezen 

15, 18, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55, 60, 70 en 80 cM. 
Model V ook 14 cM. f 19.50 en ll,5cM. f 28. — 

Houder met dubbel tandradknop 52 mM 18. — 

Houder 62 mM 19.60 

Kopstuk met spleet voor kleurplaatjes en klepdeksel voor 
52 mM. f 8 - , voor 62 mM. f 9. — . 
Stel van 6 gekleurde glazen voor 52 mM. ƒ 3.50, 62 mM. f 4.20 Fig. 16 


20n Rüo Kino Projectie en Opname Objectieven* Voo dit doe! kunnen wij het best de Rüo Objectieven aanbevelen, die ondanks 
den billijken prijs tot de beste dezer soort behooren. 

Voor Projectie foc. mM. 32 35 40 50 60 70 75 

F : 2 


Fig. 17 


Cylindrische objectieven f 

foc. mM. 
F : 

Cylindrische objectieven 


2 25 

20 .— 20 .— 


80 

2,5 


90 

2,5 


2,5 

20 .- 

100 

2,5 


2,5 

20 .- 

105 

2,5 


2,5 


2,5 


110 

2,5 


115 

2,8 


f 32.— 35.— 40.— 


Voor opname foc : 

35 

40 

50 

75 

100 

Vatting 

Norm. 

Spec. 

Norm. j Spec. 

Norm. 

Spec. 

Norm. 

Spec. 

Norm. 

Spec. 

F : 2 f 

38.— 

43.— 

I 

39.— 44.— _ 

„ 

36.— 

40.— 

36. - I 40.— 

40.— 

45.50 

55.— 

60.— 

60,— 

70.— 

<• 

32.— 

36.- 

32.— 36.— 

38.— 

42 - 

44.— 

50.— 

58.— 

64.— 


Over Voigtlander Kinotele-anastigmaat F : 4,5 worden inlichtingen op aanvraag verstrekt. 


Fig. 18 


2,5 


24.— 28.— 30 — 


120 

3 20m Busch Glaucar Anastigmaat F : 34 

Prima projectie Objectieven, die aan de hoogste 
eischen voldoen. 

Focus mM. 40 45 50 55 60 

Doorsnede der vatting 42,5 

Cylindrisch gevat f 40. — 40.— 40. — 40. — 42. — 

In tandrad vatting „ — — — — 53.80 

Focus mM. 65 70 75 80 85 

Doorsnede der vatting 42,5 

Cylindrisch gevat f 44.80 47.60 50.40 53.20 56. — 

In tandrad vatting „ 56. — 58.80 61.60 64.40 67.20 Fig- ^ 

Focus mM. 90 95 105 110 115 120 125 130 140 150 180 210 290 400 

Doorsnede der vatting 42,5 | 52,5 

Cylindrisch gevat f 57.60 61.60 67.20 70.— 72.80 75.60 78.40 — 84. — 95,20 106.40 123.20 210. — — . — 

In tandrad vatting „ 70.— 72.80 78.40 84.— 86.80 89.60 92.10 98.— 109.20 127.40 151.20 182.— 238.— 297.50 420.— 
22m Projectiestellen* 

Chromatische Projectiestellen bestaande uit 6 lenzen geven bij combinatie objectieven met focus 15, 20, 25, 30 en 40 f 50.— 
Kinoprojectiestel, bevat een kinoprojectie-objectief, dat door voorzetten van 5 lensjes van verschillend brandpunt 6 
objectieven levert met verschillend focus f 50. — . Leverbaar in vier stellen. 

Stel I focus 45 tot 70. Stel Ilfocus 80 tot 105. Stel III focus 120 tot 145. Stel IV focus 70 tot 120. 8 


Dr. A. H. C. VAN SENUS, ROTTERDAM 23n Ruo Tele Objectieven 


Waar de objectieven met lang brandpunt vrij duur zijn cn 
toch velen gaarne met een objectief met lang brandpunt 
werken, zijn de Tele objectieven vervaardigd, die met de best 
bekende kunnen wedijveren. 

De Ruo-werke gelukte het een teleanastigmaat te con- 
strueeren, die beelden geeft vrij van de verteekeningsfout, iets 
wat men tot heden voor teleobjectieven vrijwel onmogelijk 
hield. Ook de andere fouten zijn zoo zorgvuldig mogelijk 
gecorrigeerd. Het zijn dus prima anastigmatische objectieven. 

Wel heeft men in de achterlens van een dubbelanastigmaat 
een objectief met dubbel brandpunt, maar dit is niet lichtsterk 
(F : 6 8 van dubbelanastigmaat wordt F: 13 6 bij enkel- 
anastigmaat). Het Ruo-Teleobjectief I blijft echter even lichtsterk 
als de anastigmaat, die als positief dient en de camera-lengte 
is niet langer dan voor het enkel objectief, terwijl het beeld 
4 maal wordt vergroot (9| 12 — 18|24). 

De Ruo Teleanastigmaten worden in 2 typen geconstrueerd. 

Type 1: Bijzonder objectief voor Tele-, Architectonische en Momentopnamen. Telepotitief als anastigmaat bruikbaar 

met half focus van 't geheele systeem in dezelfde objectiefring. Bijzondere voordeelen : beelden geheel vrij van 
verteekening, fijner plastischer teekening. Het is dus een universeel instrument, dat bij gelijke Cameralengte, gelijke 
lichtsterkte en gelijk beeldformaat beelden van verschillende grootten geeft in verhouding 1 : 4 of 9 X 12 op 18 X 24. 

Type 3: Dit is een zeer verkort gebouwde Tele Anastigmaat. De korte bouw maakt het mogelijk ze met Compursluiter te leveren, zoodat ze 

op iedere Camera te gebruiken is. De spharische, chromatische en anastigmatische correctie is zeer goed : ook het Koma, waardoor de beelden zeer 

plastisch en brillant zijn. De verteekeningsfout is tot een minimum gereduceerd, 0.15 pCt. bij een 
beeldhoek van 32. terwijl de fout tot heden ongeveer 8 pCt. bedroeg. 

Ze worden geleverd met de lichtsterkte F : 6.3 en F : 4.5. 


Type 

1 

No. 

Brandpunt 

Scherp 

geteekend 

beeld 

cM. 

Prijs in 
Normaal 
vatting 

Gld. 

Tele- 

Systeem 

cM. 

Positief 

cM. 

1 

ii 

6 

4X6 

56.— 

2 

16.6 

9 

6X9 

60.— 

3 

23 

12.5 

9X12 

84.— 

4 

34 

18 5 

13 X 18 

163.— Fig. 22 


Type 

3 

No. 

Focus 

cM. 

Camera 

uittrek 

Scherp 

geteekend 

beeld 


F 

6,3 F 

4,5 


Norm. 

Gld. 

Verz. 

Gld. 

Spec. 

Gld. 

Comp. 

Gld. 

Norm. 

Gld. 

Verz. 

Gld. 

Spec. 

Gld. 

Comp. 

Gld. 

No. 1 

10.6 

6 

4X6 

48 

50 

55 

60 

54 

56 

60 

66 

2 

15,8 

9 

6X9 

60 

62 

67 

72 

70 

75 

80 

84 

„ 3 

24 

13.6 

10X 14 

67 

70 

75 

78 

110 

114 

120 

123 

„ 4 

34 

18.5 

15 X 18 

115 

118 

121 

130 

210 

212 

223 

230 24 


Zeiss Teletessaren Foc. 

Voor formaat 

Vatting 

Norm. 

Verz. 

Speciaal 

Compur 

18 

6 X 9 

110.— 

112.50 

12750 

130.— 

25 

9 X 12 

130 — 

137.50 

157 50 

160.— 

32 

10 X 15 

175 — 

182 50 

202 50 

205.— 

40 

13 X 18 

230 — 

240 — 

— 

260.— 


Reproductie Objectieven 

Goerz Artar dubbel Anastigmaat (Fig. 23). 

Streekscherp Plaatformaat bij reproducties in natuurlijke grootte 
cM. 30X36 36X40 40X50 45X60 60X70 75X85 70X100 100XH0 
ld. id in half 

nat. grootte cM . 21 X27 27X30 30X36 35 X 45 45 X50 50 X60 60 * 80 

Focus cM. 30 36 42 48 60 75 

Lichtsterkte F: 9 9 9.5 11 H H 

Prijs. . . fl. 172.50 195 — 227.50 309 409.50 552 50 

Prisma en draaiinrichting opening mM. 50 60 


Voor. Artar foc 
Voor het objectief te plaatsen . 
Achter het objectief te plaatsen 
Spiegel grootte mM 
Voor Artar foc cM. 

fl 

Cuvette opening mM 
Voor Artar foc cM 
fl. 


cM. 

fl. 


30 

114 — 
123.50 


36 

146.50 

159.50 


90 

125 

650.- 

70 

42 en 48 
195 - 
211.50 


90X100 

120 

125 

975.— 

80 

60 

260.— 

280 — 


80 X 115 

100 x 140 

120 X 170 

140 X 200 

190 X 270 

36.42 en 48 

60 

75 

90 

120 

276.50 

406.50 

601.50 

845.— 

1560.— 

42 

50 

65 

80 

105 

30 

36 42 en 48 

60 

75,90 

120 

84.50 

104.— 

136-50 

195.— 

325 — 


big. Dr. A. H. C. VAN SENUS, ROTTERDAM 26 


m 


Voorzetlenzen 


Dit zijn lensjes, die voor een Objectief worden geplaatst. 
Het resultaat is, dat het brandpunt van het objectief vergroot of 
verkleind wordt. 

De lensjes worden in een passenden houder, voorzien van veeren, 
waarmede ze het objectief vastklemmen, geplaatst. 

Men onderscheidt, No 1 Groothoek No. 2 Portret. No. 3 
Reproductie en No. 4 Tele-voorzetlensjes. 

Stel in etui van de 4 voorzetlenzen, houder en een geelfilter 3 X 

mM. 


tot voor lensdoorsnee 

31 

39 

50 

f 

5. 

6.50 

8.50 

Enkele voorzetlens „ 

1 50 

2.— 

2.50 

Enkele houder „ 

1, — 

1.25 

1 40 


Fig. 25 


Voorzetlenzen van Ruö. Vraag speciale prijslijst. 


27n 


Ruö'V oorzetlenzen 


Voor de Ruö-Objectieven worden deze geleverd voor Acomar. Tular, en Hekistar, foc. 10,5, 13,5 en 15,5. Acomar en 
Tular foc. 18 cM. Tular foc. 21 cM. Ze verlengen het brandpunt plm. Ij4, 1% of 2 maal. De prijs wisselt van 
f 3 50 tot f 5. — . Uitvoerige prospectus op aanvrage gratis. 


Voor andere Voorzetlenzen als Zeiss Distar, Goerz Mollar lenzen etc. vrage men 

specialen Catalogus en prijs. 28m Verax Geelfilters 

Stel van 3 geelfilters (hel, midden, donker) met houder in étui tot voor Objectieven 


met diameter 


32 

39 

50 mM. 

Stel van houder met 1 geelfilter 

hel IX X 
midden 3 X of donker 6 X 


1.85 

2.15 

2.80 

Enkele filters met houders . . . 


1.30 

1.50 

2.00 

Enkele filters 


0.35 

0.40 

0.60 

Gradual filters (met verloopend 

dichtheid) . 

0.40 

0.50 

0.70 

t* tt 

met houder 

1 30 

1.60 

2.15 

Gradual filters vierkant 

30 X 60 

40 X 70 

60 X 90 

90 X HO 

Houder alleen 

1.20 

1.50 

1.60 

3.60 

Geelfilters . . 

0.40 

0.50 

0.80 

1.20 

,. met houder 

1 60 

2.— 

2.40 

4.80 


Fig 26 

29i Lumière Autochromfilters 

voor daglicht 

4X2 X4Xa 6 X 6 


3 X 3 

1 20 
1.40 


B voor kunstlicht 

9X9 12 X 


12 


1.60 

1.60 


2 - 
2 .- 


4.50 

2.80 


8 . 

3.95 


Formaat 
Filterhouders 

30i 

Deze zijn in de stof zelf geslepen, bestaan uit een stuk glas, zoodat beschadiging 
door weer of temperatuurinvloeden uitgesloten is. In den prijs is de houder begrepen. 


Kenngott Iris Geelfilters Fig. 27 


diam mM 25 

28 

30 33 

35 37 

40 

Ronde vorm f 2.50 

2.90 

3.20 3.70 

4 10 4.65 5.20 

diam mM. 43 

45 

48 51 

55 60 

70 

Ronde vorm f 5 85 

6 35 

7.30 780 

8.75 9 75 11.20 

Vierkante voor 

de lens mM. 

20X40 

25 X 45 

verstelbare vorm 

f 

3.70 

3.80 

28X48 30X50 

33 X 63 

35X65 

37X65 

40 X 70 

4 20 4.90 

5 35 

5.85 

6 35 

7 30 

43X70 45X75 

48 X 80 

51X80 

55 X 90 

60X90 

830 8.80 

10.25 

11.20 

t 11.70 

12.70 Ook in grooter vorm leverbaar. 10 


Dr. A. H. C. VAN SENUS, ROTTERDAM 


E 

fc 

n 

2 

t 

t 


( 

1 


31 


m 


Agfa-Lichtfilters 


voor opnamen. 


A. Agfa-Geelfilters 


voor alle gevoelige platen b.v. voor Agfa- 
Chromo, Chromo-Isolar- Chromo-Isorapid- 
en Panchromatische Agfa-platen. 

I. Gewone Agfa-Geelfïlters in 6 dichten. 

Nr. 0 Rapid Geelfilter Nr. 1 zeer heldere Geelfilter 
Nr. 3 middelbare geelfilter, 
No. 5 Oranje-Geelfilter. 
grootte 30 ; 30 40 : 40 45 : 45 60 : 60 mM. 
per stuk f 1.20 1.50 1 60 2^ 

grootte 75 : 75 90 : 90 120 ; 120 mM. 


Nr. 2 heldere Geelfilter. 
Nr. 4 sterke Geelfilter 


Vierkant 


Vierkant 


Rond 


Rond 


per stuk f 3.-- 3.75 6.50 

diameter 18/19 20'21 30/31 39 '40 


mM. 


per stuk f 135 
diameter 50 51 


1.35 

60/61 


1 80 

64 65 


2.50 

90 120 mM. 


4.- 


4.— 7. 


10 .— 


per stuk f 3.50 

II Agfa-Geelfilter met toenemende dichtheid 

a) zwak oploopend No. 10 helder, No 11. middel- 

baar, No. 12 sterk. 

b) sterk oploopend No. 15 helder, No. 16 middel- 

baar, No. 17 sterk. 

Grootte 30:45 46:60 60:80 75:100 90: 120mM- 


B. Agfa-Kleurenfilters 

voor Agfa-Kleurenplaten voor opname in 
natuurlijke kleuren. 

Nr. 20 normaal, Nr. 21 s f erk, Nr. 22 zwak, No. 30 
voor Agfa-Bliksemlicht, No. 31 voor booglamplicht. 

Prijs als voor Agfa-Geelfilter : A I. 

C. Agfa-Driekleurenfilters 

voor Panchromatische Agfa-Platen voor 
directe kleurfotografie (Substractief procédé). 
Nr. 40 Blauwfilter, Nr!*41 Groenfilter. Nr. 42 Roodfilter 

Prijs als voor Agfa-Geelfilter A I. 

Agfa-Kleurfilterhouders 

voor Geelfilters, Kleurenfilters en 
Driekleurenfilters. 

Grootte 30: 30 40:40 45:45 60:60 90:90mM. 


Vierkant 


Rond 


p. Stuk/' 1.40 1.60 1 60 2.— 2 80 

Diameter 18/ 19 20/21 30 31 39/40 50 51 60 61mM . 
per stuk f 1 .40 1.40 1.40 1.60 2.— 2.80 


per stuk f 2.50 4. — 6. — 9. — 12. — 

Andere lichtfilters van Hübl, Lifa, Zeiss, Goerz, etc. worden op bestelling geleverd. 

32n Objectiefdoppen 

voor Objectieven doorsnee mM. 25 — 29 30—39 40 — 49 50- 59 60—64 65 — 72 f 0 40 

dito met donker geel glas f 0.80 
voor projectie-objectieven 

73- 79 80-90 90- 


0.45 

0.90 


0. 50 

1. — 


0.60 

1.20 


0-65 

1.30 


0.75 

1.50 


0.90 

1.80 


1 — 
2.25 


1.23 

2.75 


Fig. 28 Andere maten op bestelling. 

33n Zonnekappen 

Deze kap wordt met speciale kleminrichting op de 
lenzen bevestigd. Zeer geschikt voor klepcamera’s 
Voor objectieven met diameter tot 31 42 52mM. 

X lT— ~ 2.20 2.40 

Objectief omwisselring 

Opening 5 tot 60 20 tot 80 30 tot 100 30 tot 120 mM. 
Prima afwerking /8.— 9.75 12 50 14.— 

In messing ,, 8.75 10.80 13.50 17. — 


35m Objectiefdoozen van binnen zacht gevoerd 


Leder étui, 
gevoerd 


48 : 65 50 : 65 

0.85 

hoog cM. 
diameter „ 


58 : 8 5 60 : 85 

1.05 

4 5,5 6 6,5 

6 7,5 7,5 9,5 


72 : 105 


6.5 

10.5 


1.25 

9 

14 f 2.20 3.60 4.25 4.50 4.75 5 50 6.— 

Objectiefringen kunnen op bestelling worden 'geleverd. 


Fig. 31 


Dr. A. H. C. VAN SENUS, ROTTERDAM 


11 P'9- 32 Pig. 33 pjg. 34 
Fig. 36 


36 n Statief-Camera's 


Model I is een conisch noten camera. Het front- 
stuk is met messing hoekstukken stevig bevestigd. 
Model II is een quadratische noten houten camera 
met uitwendig beslag. 

Model III is een dergelijke quadratisch Mahonie 
camera. 

Model IV is een zelfde camera met meerdere en 
ingelaten beslagen en chassis voorzien van 
messinghoeken. 

Model V stemt met Model IV doch heeft driedubbel 
uittrekbaren bodem en matglasdeel, dat met cen- 
traalschroef verstelbaar is. Zij is naar voor en 
achter uittrekbaar, zoodat het zwaartepunt in het 
midden blijft. Zij heeft 3 dubbele boek cassetten. 

Model VI. Deze Camera quadratisch, mahonie met 
messing beslag en heeft neigbaar matglas en objec- 
tiefdeel en is driemaal uittrekbaar. De balg is van 
bruin leder. Ook met draaibare Messingring en 
statief leverbaar. 


Prijzen inclusief 3 dubbelchassis 


Formaat 

10 X 15 

13X18 

18X24 

24X30 

30X40 

40 X 50 

No. I 33.— 

„ il 

— 

46.80 

60.— 

— 

— 

— 

m Extra Chassis voor Model No. 1 en 11 

— 

4.30 

6 — 

— 

— 

— 

Model No III 

48.60 

56 — 

68.— 

— 

— 

— 

m Extra Chassis voor Model No. III . 

4.50 

5.85 

7.65 

— 

— 

— 

Model No. IV met 3 gewone Chassis 

— 

78 — 

9150 

144.— 

231.— 

— 

Model No. IV met 3 Boek Chassis . 

— 

87.— 

104.40 

165.— 

217.20 

285.— 

m Extra gewone Chassis IV 


7.— 

8.70 

14 — 

17.40 

— 

m Extra Boekchassis IV 

— 

11.10 

13.95 

19 80 

23.40 

33 — 

Model No V 

— 

120.— 

147.60 

192.— 

— 

— 

m Extra Chassis voor Model No V . 

— 

11.10 

13.95 

19.80 

— 

— 

Model VI 

— 

96 — 

115.20 

— 

— 

— 

„ VI met statiefring en statief . 

— 

115.20 

135 — 

— 

— 

— 

m Extra Chassis voor VI . . , . . 

— 

11.10 

13.95 

19.80 

— 

— 


Lederen balg verhoogt den prijs met plm. 10 pCt. — Zonneschütz met uittrekbare staven plm. f 6 . — a ( 9. — 

Adapter 13 X 18 met 6 metalen Enkelchassis 10 X 15 13 X 18 

zonder messing hoekstukken f 4.50 4-50 

met ~ „ „ „ 5.60 5.60 12 


Dr. A. H. C. VAN SENUS, ROTTERDAM 


BILLIJKE APPARATEN VOOR BEGINNERS 37 


m 


Aviso Camera 4,5 X 6 


Fig. ^7 


overtrek, eenvoudige Automatische sluiter voor tijd en moment (niet regel- 
baar.). Onbreekbare mat celluloid instelplaat goed teekenend lensje F : 16. 


Eenvoudige camera's met goede landschaplens voorzien van tijd- en 
momentsluiter en zoeker. 

A. Magazijncamera voor 6 platen. B. voor gebruik met chassis. 
Prijs van A f 3.80 en B f 5.80. 

Complete uitrusting bevat camera Aviso, lampje, 1 dozijn plaatjes, 10 
vel papier, 10 kartons, 1 fleschje ontwikkelaar, 1 doosje fixeerzout, 
1 fleschje kleurfixeerbad, 2 schaaltjes, 1 copieerraam, 1 droogrekje, 
1 glazen maatje. 

Prijs met Camera A f 7.40 ; met Camera B f 9.40. Zonder de camera f 3.60. 

38n Ernemann Lilliput Camera 

voor Platen en Filmpacks 

Zeer billijke, kleine lichte klapcamera’s, waarbij de steunsels die he 
voorste deel dragen binnen 
in de balg liggen. 

Uitvoering : zwarte le- 
deren balg en kunstleder 


Voor formaat 

4,5 X 6 

6X9 

4,5 X 10,7 

Inclus. een enkelv. metalen chassis f 

6.30 

8.85 

13.20 

Metalen chassis 

0.75 

0,95 

0.95 

Filmpakchassis „ 

2.40 

3.20 

— 

Klem ter bevestiging op statief „ 

0,05 

0.10 

0.05 
39n 


Ernemann film tt K 

Slechts voor rolfilm. 


tt 


Uitvoering: houten camera's met kunstleder overtrokken, goed lensje, 

sluiter voor tijd en moment (niet regelbaar) : beslagen deels vernikkeld. 

Voor formaat 6X 6 6X9 6,5 X 11 TV\ X 12,5 


f 9.50 10.75 11.75 11.75 

Portret voorzetlens f 1.50. Draadontspanner extra f 0.70. 


Fig. 39 


40n 


Ernemann llnette 

voor Kinofilmband, formaat 22 X 33 mM. 

De UNETTE is het eerste speciale apparaat voor het maken van enkele beelden op kino- 
film. Ondanks den lagen prijs geeft dit sierlijke en handige toestel voortreffelijke negatieven in 
hoog en dwars formaat die aan normale eischen 
volkomen voldoen kunnen. De filmband zit in 
een gepatenteerde daglicht-verpakking en kan 
even gemakkelijk als een rolfilm in een rolfilm- 
camera ingezet en uitgenomen worden. Iedere rol 
is voldoende voor 24 opnamen. De constructie 
en de behandeling der Une'te komt overeen 
met de Ernemann Film „K 


8.50 

1.50 
0.70 
0.75 

0.65 
Scherpgeteekende lens f. 12,5 ... f 

Portret voorzetlens 

Draadontspanner extra 

Ernemann rolfilmband voor 24 opnamen „ 

Ernemann positieve afdrukfilm voor 48 

opnamen, geperforeerd „ 

Uitvoering: Camera van hout, overtrokken van kunstleer. Goede scherpteekenende 
lens met automatische sluiter voor tijd en momentopnamen, de laatste zonder tijdsaanduiding. 


Fig. 40 


Fig. 41 


41 m Handcamera’s 6x9 en 9 x 12 

Eenvoudige apparaatjes voor 6 of 12 plaatjes met chromatische lens, tijd en moment- 
sluiter, door vingerdruk te ontspannen. De 9 X 1 2 hebben 2 statiefmoeren. In plaats van 
met platen kunnen deze cameraatjes met het dubbele aantal vlakke filmhouders voor film 
worden gebruikt. Alle camera's hebben 2 zoekers behalve no. 4, deze heeft er slechts een. 
No. 1, 12 platen 6 X9 en revolverblinden f 8.- . No. 2, 12 platen 6X9 met Iris- 
blinden en reguleerbare momentsluiter f 9.40. No. 3 voor 6 platen 9 X 12 met 
revolverblinden met 3 openingen f 10.75. No. 4 voor 12 platen 9 X 1 2 met Irisblinden 
en 3 voorzellensjes voor insielling op 1, 3 en 5 M. en regelbare momentsluiter f 13.75. 

Betere soorten dezer magazijn camera’s met aplanaten voorzien zijn nog enkele 
aanwezig en worden als gelegenheidskoop ad f 25.— en hooger aangeboden. Dr. A. H. C. VAN S EN U'S, ROTTERDAM 


13 Fig. 42 


42m Goerz Box Tengor 


Keurig afgewerkt rolfilm- 
cameraatje in doosvorm 
Camerahuis geheel van metaal. 
Kunstlederovertrek. 

Met Hahn-Goerz Frontar F : 1 1 
sluiter voor moment en tijd 
en instelling vanaf 5 Meter 
alles scherp. 


Formaat 

6X9 

6,5 X 11 

met Frontar - inclusief groepen- voorzetlens van 3-5 cM . . 

14.50 

17.— 

Groepen voorzetlens van 3 — 5 cM. 

1.95 

1.95 

Portret voorzetlens van 1 , 2 — 1 ,5c M 

1.95 

195 

Tusschenstuk voor op statief plaatsen 

1.65 

1.65 

Leeren tasch 

2.95 

2.95 


43n Ihagee Plan Paff en Roll Paff Fig. 43 


Uitvoering : Houten camera’s met fijn kunstleder bekleed. — Het beeld wordt in de 

juiste beeldgrootte weergegeven tot bij het ontspannen van den sluiter. — Goede 
lens met 3 diafragma's, sluiter voor tijd en moment (niet regelbaar), 

Camera No. IV heeft echt lederbekleeding, statiefmoeren en op afstand verstelbaar objectief. 
II en IV hebben draagriemen. Zijn ook voor platen bruikbaar. 


Voor formaat 

Plan Paff voor 
filmpacks 

Plan Paff 

Roll Paff 
voor rolfilm 


4.5 X 6 

6X9 

6 X 6 

I met achromaat 

10 — 

25 — 

13.50 

II met Meijer anastigmaat Trioplan . . 

20 — 

37.50 

23 50 

IV met Goerz-Hagé dubbel anastigmaat 

— 

— 

53 — 

3 metalen chassis in étui 

2 20 

2.60 

— 

Kleminrichting voor gebruik op statief 

1.20 

— 

1.20 


Voorzetlensjes voor Paff achromaat f 1.50. — Voorzetlensjes voor Paff trioplan f 1.50 


44n Klepcamera’s 6*2*9 No. 1. Beschrijving: Houten kastje, bodem enkel uittrekbaar 

verstelbaar met Radiaalhefboom, lederen balg, objectief hoog, laag en 
dwars verstelbaar, omlegbaren brillantzoeker draadontspanner 2 statiefmoeren. 
Prijs: inclusief 3 metaalchassis Variosluiter Ibso Compur 

met Periscoop . F : 1 1 f 29.— — 

met Meijer Trioplan F : 6,8 „ 35. — 43, - 54. — 

No. 2. Beschrijving: Licht metalen kastje, bodem dubbel uitdraai- 
baar met tandrad, daardoor de achterlens van het objectief alleen bruikbaar. 
Leder overtrek en balg, hoog, diep en dwars verstelbaar, draaibare zoeker 
met waterpas, 2 statiefmoeren, draadontpanner 

Prijs inclusief 3 metaalchassis Variö Ibso Compur 


met Meijer Helioplan dubbel Anastigmaat F i 6,8 f 62. — 70.— 81. — 

„ Rüo Acomar F : 4,5 — — 91. — 

„ Zeis Tessar F ; 4,5, 12 cM. focus ... ,, — — 111. — 

Extra Chassis voor No. 1 en 2 f 0.75 

Filmpakchassis van No. 1 en 2 met alluminium deksel 3. — 


Fig. 44 


45n Klepcamera’s 9 x 12 


Zeer gewilde camera voor beginners, in degelijke uitvoering 

Inrichting : Van hout gebouwd, van binnen zwart, 

van buiten met kunstleder bekleed. Zwart lederen balg. 
Instelling naar schaal of matglas Ontspanning door vinger- 
druk of draadontspanner. Metalen deelen vernikkeld en zwart 
geëmailleerd. Matglas met hoog lichtscherm. Statiefmoeren 
voor hoog- en dwarsopnamen. Irisdiafragma, Variosluiter en 
drie metaalchassis. Draaibare brillantzoeker. 

Beeldgrootte 9 X 12 
Perioscopisch dubbelobjectief . f 21.50 


Luxaraplanaat F : 7,7 26.50 

Extra chassis 0 75 

Filmpakchassis 3.30 


Fig. 45 


14 


Dr. A. H. C. VAN SENUS, ROTTERDAM 46n Klep'Camera 9 x 12 

Een ideaal Cameraatje voor iedere aanvanger. 

Beschrijving: Instelling met Radiaalhefboom, enkele bodem, 

lederen balg, hoog, laag en dwars verstelbaar voorstuk, draaibare brillant- 
zoeker, 2 statiefmoeren, draadontspanner. Prijs: inclusief 3 metalen chassis 

met Meijer Anastigmaat Trioplan F : 6,8 ƒ 53. — 

Dito Camera met dubbele bodem en tandrad met leder overtrek, 
dubbele lederen balg leveren wij met Anastigmaat , 

No. 1 F : 6,8 f 40.—. No. 2 F : 6,3 f 50. No. 3 F : 5,4 f 60 —. 


47 m Klep-Camera's 10 x 15 en 13 X 18 


B. 


Fig. 46 


(1 ' 25 — 1 / 100 ) 

Met lederovertrek en dubbele uittrek 


camerahuis, 

lederen balg. 

ia 

10 X 15 

13 X 18 


k 

© 

f 46.— 

— 


,, 62.— 

93.— 

’^G* 


1.40 

e 


5.60 
Goerz-Tenax Camera’s Fig. 47 


IC Fraaie solide geconstrueerde klepcamera’s met prima optiek. 

Ajj e hebben aluminium hard metalen huis en loopbodem, lederen 
balg en leder overtrek. 

A. Taro Tenax, wat eenvoudiger geconstrueerd als B, enkelvoudige 
bodem. Instelling met Radiaal-hefboom. 

Taro Tenax Model 


B. 

C. 

D. 


E. 


Fig. 48 


I : met tandradinstelling en enkelvoudige bodem. 
’• " " F : „ „ „ dubbele „ 

Manufok Tenax : bijzonder solide afgewerkt met Compursluiter tot 
1/250 sec. dubbele bodem, tandradinstelling en bij toeklappen, om- 
kleppend objectiefdeel. 

Tropen Manufok Tenax: elegant, solide, Tropische geheel uit Teakhout 
alle metaal deelen van messing, juchtlederen balg messing chassis. 
Prijzen: inclusief 3 dubbel chassis in tasch : Fig. 49 


Formaat 

Sluiter 

A 

9X12 

B 

9X12 

C 

9X12|10X15 

13X18 

D E 

6,5X9] 9X12 9X12 

Met 

Tenaxiar F : 6,8 

Vario 

54. 
KalestigmaatF : 6,3 

Vario 

63 — 

60 — 

69,— 


— 

_ 

KalestigmaatF : 6,3 

Ibso 

— 

67.— 

76.— 

89.- 

foc. 18 Dagor F : 6,8 

Compur 

— 

125.50 130 — 

159 — 

£ 238.— 
foc. 21 
f 263.— 

125.— 

147.— 

220.— 

TenastigmaatF:6,3 

Ibso 

— 

86.— 

89.— 

108.— 

— 
Dogmar F : 4,5 ^ 

Compur 

— 

— 

— 

167.-* 

288 — 

127.— 

169.— 

246.— 

Enkel metaalchassis 


1.50 

1.50 

1 50 

1.60 

— 

1.25 

1.50 

1.95 

Dubbelchassis . . 


— 

— 

— 

— 

11.50 
Filmpakchassis . . 


4.50 

4’50 

4 50 

5.50 

7.25 

3.75 

4 50 

8.75 

Kundleder Tasch voor ca- 
mera met 6 chassis of 3 
chassis en filmpakcassette 

11.75 

11.75 

11.75 

12 50 

14.50 

10.— 

11.75 

11.75 

Goerz praessium geelfilter, 
rapid, hel of middel met 
optisch glas voor obj 6,8 

8.— 

8.— 

8.— 

8.— 


8 — 

8.— 

8,— 

„ ft „ 

, 4,5 

12.50 

12,50 

12.50 

12.50 

— 

8.— 

12.50 

12.50 

Goerz gele glasschijven/hel 
of middel) voor object. 6,8 

4 — 

4.— 

4.— 

4.— 


4.— 

4.— 

4.— 

ft ft 

4,5 

4.75 

4.75 

4.75 

4.75 

— 

4 — 

4.75 

4.75 


! ) Enkele uittrek. 


Dr. A. H. C. VAN SENUS, ROTTERDAM 


15 
51m 

6,5X9 

9X12 

10 X 15 

foc. 12 

foc. 15 

foc. 16 

foc. 18 

Adoro 

128 .— 

16 *. — 

208 .— 

223 — 

Tropen Adoro . . . 

139 .— 

182 .— 

227 .— 

242 .— 


501 Patent Etui Camera's 

Zeer beknopt geconstrueerde platte, metalen, apparaten, die met recht de 
naam van zakcamera’s verdienen. Bovendien is de camera relatief licht. 

Met Helioplan F : 6,8 
en Ibso 


Met Tessar F : 4,5 in Compur 

Etui met 3 metaalcassette . 

Met leder overtrokken filmpakcassette 

A. enkel uittrekb. B. dubbel uiftrekb 


6,5 X 9 

9 X 12 

60 — 

66 — 

105 .— 

120 .— 

115 .— 

130 — 

2.75 

3 — 

3.50 

4 .— 


Adoroen Tropen- Adoro 


Eerste klas camera’s 
uiterst solide afge- 
werkt, metalen huis, 

alles leder. Adoro in Tropen uitvoering. Teakhout met zwaar messing 
beslag De chassis voor Tropenadoro zijn van teakhout. De 

metalen chassis van neusilber. 

Prijs met Tessar F : 4,5 en 3 chassis in etui met leder overtrokken Fig 51 Extra chassis 

Extra filmpakcassette 


6X9 

9X12 

O 

X 

6X9 

9X12 

10X15 

Adoro 

0.95 

1 .— 

1.40 

3.60 

4.25 

5.30 

Tropen Adoro . . . 

2.10 

2.60 

3.20 

4 .— 

4.70 

5.90 


• Voigfclander's Bergheil 

52i en Alphine Camera's 

Prachtig afgewerkte metalen klepcamera’s alles leder. 

Prijs : met Heliar F ; 4,5 in compursluiter inclusief 6 metalen enkelch a ssis 


Fig. 52 Fig. 53 6,5X9 

9X12 

10X15 

Foc. cM. 

10,5 

15 

18 

Bergheil met dub- 
bel uittrek 

110 — 

148 .— 

192 — 

Alpin met drie- 
dubbel uittrek 


155 — 

242 .— 

Extra metalen 
enkelchassis . 

1 .— 

1.10 

1.35 

Filmpakchassis . 

4.75 

5.70 

8 — 

Geeifilter . . . 

9.50 

9.50 

12.60 

Objectiefplankje 
met 2 Colli- 
nears F : 6.3 
voor Stereo . 126 .— 

Driekleurendruk 

chassis 


170 .— 


TeleDynarF : 6,3 

80 — 

117 .— 

148 .— Fig 54 


16 


Dr. A. H. C VAN SENUS, ROTTERDAM Fig. 54 


Ica Favorit 


53m 

9 X 12 

10X15 

13X18 

Foc. cM. 

15 

16,5 

21 

Tessar F : 4,5 f 

179.— 

230 — 

303.— 

Dubbelchassis „ 

11.25 

12.50 

14.50 

F ilmpakchassis 

11.25 

12.50 

14 50 

Adapter met 3 
metaalchassis „ 

14.50 

17.25 

21. 50 


Beschrijving: Quadra- 
tisch gebouwd, dubbel uit- 
trekbare, neigbaren bodem, 
bij toeklappen omlegbare 
objectiefdrager, alles leder. 

De 13 X 18 nog fraaier 

afgewerkt en met driemaal uittrekbaren bodem inclusief 3 chassis 

Dito camera in soliede, doch eenvoudige uitvoering met Meijer dubbel 

anastigmaat Helioplan 3 metalen chassis 

Met Tessar 4,5 foc. 15 f 130. . Extra chassis f 0.75. Filmpakcassette 


f 424.— 

„ 119.— 
„ 3.— Tweesluitercameras 

Daar langzame momentopnamen vaak met spleetsluiter 
niet zoo gemakkelijk te maken zijn, zijn deze camera's, met 
spleetsluiter regelbaar van 1/10 tot 1/1000 secunden, tevens 
van Ibso of Compursluiter voorzien. 3 malige uittrek, alles 
leder. Prijs inclusief 3 metalen enkelchassis 


54m 

9 X 12 

10 x 15 

Ibso 

Compur 

Ibso 

Compur 

Met Unofocal F : 5.4 

134.40 

147.— 

149.70 

160.80 

.. „ F:4,5 

146.40 

157.20 

— 

175.80 

„ Dogmar F :4,5 

— 

181 80 211.50 

„ Piasmaat F : 4 


217.50 

— Fig. 55 


Enkele kleine Klepcamera’s 4,5 x 6 

CCi Bergheil Camera CfC Microbie 

4,5 X 6 30m 


Keurig klapcameraatje, alles leder, 
dubbel uittrekbaar, Compursluiter 
Prijs in leder taschje, 3 enkelchassis, 
in leder taschje en fihnpakchassis 
ook in leder taschje en Heliar 
F : 4,5 foc. 7,5 cM 
Gewone uitvoering ƒ — 98. — 

Luxe uitvoering . „ 104 — — 

Extra chassis . . „ 1 .— 0 80 

Filmpakcassette . „ 4.75 4.10 

Geelfilter . . . . „ 4.40 4.40 


Soliede cameraatjes, alles 
leer enkele uittrek en radiaal- 
hef boominstelling met 
Meijer Trioplan F : 6,8 en 
3 metalen enkelchassis in 
etui en Variosluiter ƒ 33.- 
Met VeraplanF:4,5 
en Compur • . „ 60 — 

Extra chassis . . „ 0.55 

Filmpakcassette . . „ 2.10 Fig. 56 Fig. 57 


Goerz Tasschen Tenax 

Klapcamera met Compursluiter. Zeer beknopt en 
stevig afgewerkt. Het Tropenmodel is geheel in messing en 
juchtleder tropenzeker geconstrueerd 
Prijs inclusief 3 dubbelchassis in 2 soupele ledertaschjes. 


57m 

4,5 X 6 

6,5 

X 9 

4,5 X 10,7 


Tropen 


Tropen 


Tropen 

Met Dagor F : 6,8 

140.— 

146.50 

162 50 

169.— 

240.50 

247.- 

„ Dogmar F:3, 5 

172.50 

179.— 

— 

— 

— 

— 

„ „ F:4,5 

Extra dubbel 

143,— 

149.50 

166.— 

172 50 

240.50 

247.— 

chassis 

4.75 

4.75 

5 25 

5.25 

5.25 

5.25 

b ilmpakcassette 

3.25 

3.23 

3.60 

3.60 

3.60 

3.60 Fig. 58 


17 


Dr. A. H. C. VAN SENUS, ROTTERDAM Fig." 59 


58m Ernemann T ropen Klap Camera's 

Camera's van tropenzeker materiaal, absoluut betrouwbaar en 
daarbij keurig in uitvoering : de spleet der sluiter blijft bij spannen 
gedekt. 

Camerahuis van gepolitoerd Teakhout met messing beslagen ; 
camerabalg en instelkapje van insectenzeker bruinleer. Objectief- 
plankje hoog en laag verstelbaar, 2 statiefmoeren, groote opklepbare 
doorzichtzoeker met beschuttend klepdeksel. Draagriem. 

Prijs inclusief 3 Teakhouten dubbelchassis : 

voor formaat 6,5 X 9 9 X 12 10 X 15 13 X 18 

Met Ernotar F : 4,5 f 250. — 

,, Ernon F : 5 „ 270. — 

.. Ernotar F : 2,7 *„ 325.— 

Filmpackcassette „ 10. — 

Dubbelchassis „ 13. — 


280 .— 

325 — 

385 .— 

305 — 

355 — 

420 .— 

390 — 

450 .— 

535 — 

12 .— 

14.60 

17.50 

14 .— 

16 - 

18 .— 


59m Ihagee Tropen Camera, 

eenvoudiger uitvoering, zonder spleetsluiter. 
9 X 12 

X 

o 

Met Veraplan F 

6,4 

f 143 .— 

168 .— 

„ F 

5.4 

,. 150 .— 

175 .— 

„ * F 

4,5 

„ 164 .— 

192 .— 

Dagor F 

6,8 

., 180 .— 

235 .— 

9 9 Dogmar F 

4,5 

,. 193 .— 

250 . — 

Extra nieuwzilver chassis 

2.— 

2 50 

3 stuks in etui 


8 .— 


Filmpakcassette 


,. 6 — 

7.50 Fig. 60 Fig. 61 


60m Ica-Tropencamera 

De allerbeste Tropencamera : Teakhout met sterke messing 
beslagen, alles stevig aaneengeschroefd, tegen insectenbeet, geïmpreg- 
neerd juchtlederen balg. Lichtkap door houten deksel beschermd 
Compursluiter. 

De 9 X 12 Camera heeft 3 enkelvoudige metalen aanlegchassis. 
De 10 X 15 en 13 X 18 hebben één teakhouten dubbelchassis. 9 X 12 

10X15 

13X18 

Met Zeis ‘1'essar F : 4,5 

f 302 — 

378 .— 

495 .— 

.. .. .. F : 6,3 

284 .— 

331 .— 

425 .— 

Extra metaal chassis 

2.15 
Extra dubbel Teakhoutenchassis 


19.50 

22 50 

Extra filmpackcassette 
Lederen tasch voor camera en 6 

4.75 

21 .— 

24 .— 

chassis 

Hermetisch afsluitende tropenkoffer 

— 

29.50 

36 .— 

voor camera, chassis en filmpakcassette 

104 .— 

126 .— 

137 — 


Ernemann Tropenklepcamera Heag XI Keurige, absoluut tropen zekere camera uit gepolijst teakhout met messing beslagen. Balg, bruin juchtleder 
Objectiefplankje van messing, camerahuis voor en achterwaarts neigbaar : doorzichtzoeker, die automatisch in de 
camera inklept bij 't sluiten van de camera. De camera’s 10X15 en 13X18 hebben een adapter inrichting, zoodat 

naar keuze metalen of dubbelchassis gebruikt kunnen 
worden De 10 X 15 en 13X18 zijn driemaal uittrekbaar. 


9 X 12 

met 3 nieuw- 
zilver chassis 

Sluiter Ibso |Compur 


Met Erneman dubbelAnastigm.F : 6,8 
„ „ Ernaplast F : 4,5 

„ n Ernotar F : 4,5 
Tropenfilmpakcassette 
Teakhout dubbelchassis 
Neusilber cassette 
Metalen „ 

Tasch gevoerd bruin leder 


145— 

171.50 


151.50 

178.50 
194— 

12 — 


2.80 

16.50 


10X15|13X18 

met 

3 teakhouten dub- 
belchassis 


322— 

17.50 

18— 

1.70 

26— 


Fig. 62 


18 


Dr. A. H. C. VAN SENUS, ROTTERDAM Fig. 63 


6 2 m Ermano Ermanox 

Camera 4,5 X 6 met spleetsluiter met Objectief F : 1.8 ge- 
schikt voor opname met kunstlicht (zonder bliksemlicht) kinder- 
opnamen, tooneelopnamen, etc. 

Bij de Camera behooren 3 nieuwzilveren chassis in tasch en 
verder leder tasch voor de camera. 

Camera van licht metaal met leder overtrokken, objectief in 
automatisch schroefbeweging verstelbaar. Groote doorzichtzoeker, 2 
statiefmceren. Draadontspanner. Matglas met lichtkap. 
met Ernotar foc. 8,5 f 350 — foc. 12,5 /'480.— foc. 16,5 f 1000 — 
Geelfilter, hel, mid- 
del of donker f 16. — f 32. — f 50. 

Statiefplaat met steun voor hoog en dwarsopname op statief /’ 3. — . 


63m Goerz Ango Camera's 


Deze bekende klapcamera’s met spleetsluiter worden geleverd met 3 
dubbele chassis. 9 X 12 

10 X 15 

13 X 18 

10X15 

18X24 
(Stereo) 


Foc. 

13,5 

15 

16,5 

18 

18 

21 

12 

*) 

Met Dagor F : 6,8 

235.— 

246.— 

287.— 

293 - 

364 — 


347.— 

392 — 

„ Dogmar F : 4,5 

— 

246.— 

— 

302 — 

382.— 

— 

354.— 

— Tropen 


Tropen 


Tropen 

Chassis 


Extra chassis 

14.— 

17.25 

15.75 

19 50 

19.50 

23.— 


— 

Filmpakcassette 

14 — 

15.75 

15.75 

17.25 

19.50 

21.50 

camera. 

— 


*) Dit formaat slechts in de vroegere uitvoering met de met snoer verstelbaren spleetsluiter. 


Voor de Tropen wordt deze Camera in speciale constructie vervaardigd 
tegen denzelfde prijs. Fig. 64 Fig. 66 


64m Deckrullo Nettel 

Een der meest solide klapcamera’s met spleetsluiter, 
die door haar constructie met schaarstrekkers, het gebruik van 
objectieven met verschillend brandpunt toelaat. 

De naam Deckrullo duidt reeds aan dat de spleet bij 
opwinden gesloten blijft. 

Voor persfotografie is het de aangewezen camera. 

DeTropennettel is Tropenzeker inTeakhout vervaardigd. 4,5X6 

6.5X9 6X13 
; Stereo 

9X12 

10X15 

10X15 

Stereo 

II 

Deckrullo Nettel 

zonder Optiek 


163.- 


190.- 

221.- 


283.- 

met Tessar F : 4,5 

— 

230.- 

297.- 

272.— 

328.- 

373.- 

428.- 

met Zeiss Triotar F:3,5 

— 

233.- 

274.— 

279.- 

321.- 


428.- 

Tessar F : 3,5 

— 

— 

325.- 


Tessar F ; 2,7 

284.- 

297.- 

_ 

380.- 

Extra voorTele Tessar F :6,8 

— 

112.50 

_ 

137.50 

175.- 


230.- 

Dubbelchassis ot tilmp.cass. 

— 

13.60 

14.80 

14.80 

15.80 

15.80 

19.50 

Adapter voor metaal chassis 

— 

15.- 

16- 

16.- 

18.- 

18.- 

25.— 

Metaal chassis 

0.80 

0.90 

1.— 

1.- 

1.40 

1.40 

1.70 

Tropen Nettel 
zonder Optiek 

— 

185.- 

— 

215.- 

250.- 


323.- 

met Tessar F :4,5 

— 

252.- 

326.- 

297.- 

357.- 

405.- 

468.- 

met Triotar F : 3,5 

— 

255.- 

303.- 

304.- 

360.- 


468.- 

met Tessar F : 3,5 

— 

— 

_ 
met Tessar F : 2,7 

— 

319.- 

354.- 

405.- 

_ 

405.- Dubbelchassis of filmp.cass. 

— 

17.30 

18.80 

18.80 

20.- 

20.- 

24.— 

Adapter voor metaal chassis 

— 

17.50 

18.80 

19.- 

20.50 

20.50 

27.— 

Metaal chassis, nieuwzilver 

1.95 

2.10 

2.60 

2.60 

3.20 

3.20 

4.50 

V erlengingsaanbouw voor gewone uitvoering 

— 

30.60 

— 

32.40 

37— 42.50 

voor Tropen 

— 

33.- 

— 

35.50 

39.- 45.- 

Steunplaat voor deze voor gewone uitvoering 

— 

— 

— 

9.70 

9.70 

— 

10.80 

voor Tropen 

— 

— 

— . 

10.80 

10.80 

. 

11.90 

Extra voor TeleTessar F:6,8 

— 

112.50 

— 

137.50 

175.- 

— 

230.- 


Voor aanpassen van andere optiek en aanbrengen van 
instelschaal Wordt f 7 50 extra berekend. 


Dr. A. H. C. VAN SENtlS, ROTTERDAM 


19 
Fig. 71 


Ffg 77 
65m 


Fig. 68 

Reflex Camera's 


Fig. 69 


Van de vele soorten noemen wij hier in de eerste plaats de MENTOR REFLEXEN 
wier solide bouw en degelijke sluiterconstructie zich reeds jaren hebben gehandhaafd 
EN ZE OOK VOOR DE TROPEN GESCHIKT DOET ZIJN. 


Reflexen. Prijs inclusief 3 dubbelchassis en draadontspanner. 


Formaat 

j Soort 

Model 

Uittreklengte 

mM. 

1 met Zeiss Tessar 
1 F : 4 

met Tessar F : 2.7 


fig. 

| gew. 67 1 

rechthoekig 

137 

focus 

12 

300.—, 

focus 

12 

375 — 

6,5 X 9 

j model 1 

quadratisch 

192 

13,5 

315.— 

14,5 

420.— 

! Klap 68en I 

rechthoekig 

— 

12 

330.— 

12 

405 — 


model 69 j 

quadratisch 

— 

13,5 

375.— 

14,5 

480.— 


1925 70,71 I 

„ 

— 

12 

420.— 

12 

495.— 

9X9 

gew.model 

„ 

192 

13,5 

315.— 

16,5 

465.— 

klap 1925 

„ 

— 

12 

420 — 

12 

495 — 


gewoon 

rechthoekig 

194 

15 

270.— 

J 14,5 

420.— 

9.X 12 

model 

quadratisch 

300 

18 

420.— 

ï 1 6,5 
16,5 

465.— 
510. - 

klap 

rechthoekig 

• 

15 

306.— 

16,5 

495 — 


model 

quadratisch 

— 

15 

345.— 

16,5 

525.— 

( 

1925 


— 

15 

465.— 

— I 

gewoon i 

rechthoekig 

226 

16,5 

375.— 

— 

— 

10X15 

model 1 

quadratisch 

350 

21 

510 — 

— 

— 

klapmodel | 

rechthoekig 

— 

16,5 

420.— 

— 

— 


1925 1 


— 

18 

570.— 

— 12 X I 6 X 2 I 

gewoon | 


304 

21 

510 — 

— of j 

model 1 

quadratisch 

350 en 360 

21 

570.— 


— 

13X18 | 

klap 

rechthoekig 

— 

21 

540 — 

— 13 X 18 

Atelier 

quadratisch 

— 

25 

675.— 

— 

— 

Stereoformatcn 

4,5 X 10,7 

gewoon 

zónder panorama- 
inrichting 

110 

7,5 

420.— 6X 13 

1 

met 

137 

9 

450.— 

12 

615.— 

10X15 

” f 

panorama- 

226 

15 

510 — 9X18 

1 

inrichting 

194 | 

13,5 

525.— 

14,5, 

735 — 


Bijbehooren bij alle Mentor Camera's : 


Dubbel Chassis model B 

6X9 6.5X9 
1.5 X 10,7 
12.— 

9X9 
9X 12 
12.— 

10X15 

15.— 

Filmpakcassette 

12.— 

12.— 

15.— 

Wisselmagazijn voor 12 platen . . 

75.— 

75.— 

96.— 

Adapter vóór metaalchassis . . . . 

4.50 

9X9 9 X 12 

4.50 5.50 

6 — 

„ ,, autochromchassis . . 

— 

— 

— 

Gewone metaal enkele chassis . . 

0 75 

1.05 

1.20 

4,5 X 10,7 1.05 

Draadontspanner voor Mentor II ƒ2.40: voor spiegelreflex en Universeel 


12X16,5 

13X18 

18 — 

18 — 
105.— 


6 .— 

1.50 

camera f5 25. 


20 


Dr. A. H. C. VAN SENUS, ROTTERDAM 66 m Miniatuur 
Ernoflex 4,5x6 
en Stereo- 
Ernoflex 4,5x10,7 


Metaal Cameraatje overigens als 
Ernemann Tropen Klap met 3 
neusilber cassette in taschje. 4.5X6 

4,5Xl0.7 

met Ernemann Ernotar F : 4,5 

305.— 

380 — 

met Ernemann Ernon F : 3,5 

320 — 

410.— 

Filmpakcassette 

2.40 

— 

Extra chassis 

2.— 

0.95 Fig. 74 Fig. 75 


Enkele andere veel gevraagde Reflexen zijn 

67i De Thornton Picard Reflex 

met Cooke lens F : 4,5 9 X 12 f 175. — 

en 3 metalen enkelchassis met dito F : 3,5 9X 12 „ 225. — 


68i Curt Bentzin Primar Reflex 


zonder Objectief f 


Quadratische Camera 

9 X 12 10 X 15 

258 — 318.— 


13 X 18 
348.— 


69 


m 


Ihagee samenklapbare Reflex 

(Fig. 75) 6 X 9 9 X 12 

Met Veraplan F : 4,5 f 195 — 282. — 

met Tessar F . 4,5 246. — 282. — 

met Xenar F : 3,5 — 265. — 

Extra metaalchassis 1.50 1.75 


70m Ica Tudor Conisch Reflex 


met Tessar F : 4,5 foc. 15 
met Frontar F : 3,5 „ 18 

met Tessar F : 2,7 „ 18 


9X12 
f 280.— 
305 — 
402.— 


10X15 quadr. 9X12 
306.— foc. 18 460.— 

310.— „ 21 503.— 
71m Ernemann samenklapbare Reflex 


Fig. '77 


(Ernoflex) model 9 X 12 met 3 houten dubbel chassis, geheel uit metaal 
met zeer lang uittrek, zoodat gebruik van lenzen met zeer lang brandpunt 
mogelijk is. 


Met Tessar F : 4,5 18 cM. . . . f 505. — 
,, Ernon F : 3,5 18 cM 505.— 


Extra chassis 11.50 

Filmpakcassette 8.— 


1 72 m Ernemann 

Simplex Ernoflex 


Fig. 76 Zeer -.billijke dwarse” reflex Camera’ 

solide geconstrueerd, ^ gordijnsluiter met ver- 
schillende spleetbreedte en verschillende veerspanningen tot '1/1 000 secunde 
te regelen. Prijzen : inclusief 3 metalen chassis’: 


6,5X9 9X12 
met Ernoplast F : 4,5 f 130. — 155. — 

„ Ernon F : 3,5 190— 215. — 

Zonder optiek 97. — 114. — 


Chassis 

Filmpakcassette 


6,5X9 9X12 

f 0.95 ’ ; ■ 1 .05 
3.20 "E 3.70 


Dr. A. H. C. VAN SENUS, ROTTERDAM 


21 


STEREOCAMERA'S 
73m Ernemann Stereo Simplex 4,5 x 10,7 


Eenvoudig, doch solide, periscopische dubbelobjectieven, 2 blinden, 
F : 1 1 en F : 18, tijd en momentsluiter, raamzoeker en mat celluloid instelplaat. 
Statiefmoeren. Inclusief 2 metalen chassis zonder draadontspanner f 18. — 


Draadontspanner • . . „ 0.70 

Metalen Chassis ... • 0.95 


Prijs met 6 chassis f 35. — 

Extra chassis 1. — 


74i Glyphoscope 


Richard 4,5 x 10,7 

Dit zeer aardig apparaat geeft goede 
resultaten, het heeft twee achromatische lenzen met zeer kort brandpunt 
(54 mM ) hierdoor wordt alles boven de 3 Meter scherp geteekend. Voor 
opnamen vanaf 1 en 2 Meter gebruikt men een paar bijhalende hulplenzen. 
Door afname van het sluiterdeel kan men het toestel ook als kijker gebruiken. Fig. 81 


75i Capsa 6 x 13 Fig. 79, so 

Apparaatjes in den geest der Glyphoscoop 4,5X10.7 en 6X13 
Met 2 Achromaten f 30 — 


2 Aplanaten 45. — 

2 Anastigmaten 80. — 


Lensjes die scherpstelling geven op 1, 2 of 3 Meter per paar f 2.70. 

4,5X10,7 6X13 

Metaalchassis . • f 0 80 0.80 

„ draadontspanner 0.75 0.75 

„ chassis voor Autochroom . . . . „ 1. — l. — 


76 m Ica Piaskop 6 x 13 ( F ig . 8 i) 
Eenvoudig 6X13 apparaat met 3 metalen enkelchassis, Novar anastigmaten, 

sluiter voor tijd en moment t 64. 

Enkelvoudige metaalchassis . . f 1.10. Filmpakchassis . . „ 3.25 


77 m Ica Stereofix 4,5 x 10,7 


Fig. 83 


78i Megaskoop en Bioscoop 

Keurig Fransch apparaat, notenhout met leder overtrokken 
Dubbele tandradinstelling van 1 Meter tot oneindiq, momentsluiter 
regelbaar van 1/2 tot 1/200 sec. 

De Bioscoop is voorzien van panoramainrichting met 
automatisch ter zijde kleppend tusschenschot. 

Megaskoop met Berthiots Olors F : 5,7 ....... f 135 

Bioscoop „ „ „ F : 5,7 200 — 


Solide afgewerkte Camera in binocle vorm, geheel uit metaal, met 3 
metalen enkelchassis :met Novar Anastigmaat F . 6,8, Vario, doch zonder 

instelinrichting f 161.— 
Met Tessar F : 4,5 in 
compur en instelinrich- 
ting f 217. — 

Enkelvoudige metaalchassis 


Fig. 82 

f !• • Filmpackchassis f 3.60. 


22 


Dr. A. H. C. VAN SENUS, ROTTERDAM Fig. 84 


7 9m Ica Polyskop (F ig .84) 

4,5 X 10,7 en 6 X 13 

Prima camera geheel uit een stuk licht metaal vervaardigd 
Tessar F : 4,5 in Compursluiter. De Camera 6X 13 met Panorama- 
inrichting. Afstandinstelling tot op 1 Meter. 


4 

:,5 X 10,7 

6X13 

Met 6 metaalchassis 

258.— 

287.— 

Met wisselmagazijn 

321.— 

360 — 

Extra chassis 

1.— 

1.10 

Filmpakchassis 

3.60 

15.80 

Ica Stereo 

Ideal 

(Fig. 85) 


Als Klepcamera geconstrueerd, alles leder met 3 metaal aanlegchassis. 
4,5 X 10,7 en 6 X 13 


Een zeer volmaakt appa- 
raatje, dat voorzien is van 
lichtsterke Zeiss Tessaren F : 
Fig. 85 ^.5, die verstelbaar zijn en 

opnamen tot 34 Meter mogelijk 

maken (opnamen van insecten b.v.). 

De camera is voorzien van een prima wisselmagazijn voor 12 platen. 

Het eigenaardige is de lichtsterke optisch uitstekend gecorri- 
geerde spiegelreflex zoeker F : 3,2, die zooals de naam aanduidt even 
groote beelden geeft als de camera objectieven en die door de groote 
lichtsterkte van het objectief, zeer nauwkeurige instelling eischen. 


6X 13 

13X118 

197.— 

234.— 

225.— 

266.— 

1.60 

2.15 

4.75 

— 


Fig. 86 


Met Tessar F : 6.3 
Met Tessar F : 4,5 
Extra chassis 


Filmpakchassis 


Heydescoop 


4,5X10,7 

Camera met Tessaren F : 4,5, wissel- 
magazijn en metaaldraadontspanner f 310.— 

Tasch-Rundleder 

Extra wisselmagazijn 

8 Autochrom. Inleghulzen voor ’t wis- 
selmagazijn 

12 gewone Inleghulzen 

Filmpakcassette 

Adapter voor enkel of filmpakcassetten 
Metaalcassette zelfde prijs voor die 

Nieuwzilvercassette voor Autochromes 


82j 


6X13 


384.- 15.— 

18.— 

65.— 

75.— 

4.— 

5 — 

4.20 

5.50 

6.— 

5.— 

7.— 

7.50 

0.70 

0.80 

2.— 

2.30 

Stél 


Wildledertaschje voor 3 of 6 chassis 
en Adapter 

Wildledertaschje voor 4 autochrom 


2 „ „ voor Autochrom. 

2 Heydescoopfilter 3 X 


momentfilter 1J4 X» 


.5X10,7 

6X13 

2.— 

3.— 

2.— 

3 — 

14.— 

16.— 

14.— 

16.— 

11.— 

12.— 

11 — 

12 — 


Fig. 87 


Stéréocycle Leroy 6 x 13 

Deze Camera, waarin zoo min mogelijk mechaniek aanwezig is en de platen 
eenvoudig wisselen door omdraaien van het apparaat om haar as, is daardoor wel een 
van de meest geschikte apparaten voor de tropen. 

(„„Z^We houden voorradig het apparaat met Olors F : 5, terwijl, die met andere 
optiek Tessar F : 6,3 of Dagor F : 6,8 op bestelling geleverd kunnen worden. 

Stereocycle met Olors F : 5,7 f 300. — 


83 m ïca Stereo Lloyd 9 x is en 9x9 

met Ibso 

Prima afgewerkte Rolfilmstereo camera, alles leder, met Ica Hekla Anastigmaten F 6,8 . f 185.— 

met Zeiss Tessaren F : 6.3 216. — 

Matglas raam voor instelling op platen f 4.50. Chassis f 1.25. 


met Compur 
202 — 
233.— 


Dr. A. H. C. VAN SENUS, ROTTERDAM 


23 


ROLFILMCAMERA'S Fig. 88 

Met Novar Anastigmaat F : 6,8 
Met Tessar F : 4,5 


84m Picolette 4,5 x 6 

De bekende keurige Cameraatjes der Nettel Werken ; geheel metaal en leder 
Achromaat F : 11 f 21 75 


Citonar F : 6,3 • „ 45. — 

Tessar F : 4,5 . . • 85. — 

„ F : 4,5 en instelvatting . „ 92.— 
Vergrootingsaanbouw voor Picolette 
zie bij Vergrootingsapparaten. 

85m ïcaretten 

Stevig, beknopt geconstrueerde rolfilm- 
camera's, leder overtrek, lederen balg, 
radial hefboominstelling. 

4,5X6 6X6 6X9 

f 55.- 55.— 64.- 

102.— 102.— 115— 
Fig. 90 86m Ultrix Simplex 

Een billijk solied apparaatje : kunstleder overtrek, 
lederen balg, 2 statiefmoeren, sluiter voor tijd en 
moment, draadontspanner. 

6X9 6.5 X 11 

Met prima Achromaat f 26. — 28. — 

Luxar Aplanaat en Variosluiter . „ 31. — 33. — 

Ultrix 

Betere afwerking, leder overtrek, instelhefboom, 
momentsluiter voor regelbaar moment. 

6X9 6,5X11 7,5X12,5 

met Meijer Trioplan f 37. — 39. — 45. — 

87m Rolfïlmcamera Ideaal 

Keurig en stevig afgewérkt. Lederovertrek, leder 
balg. De 6X9 geheel metaal de andere deels hout 
deels metaal, 2 statiefmoeren. 


Fig. 89 Fig, 91 6X9 

Vario 

6,5Xll|8,2X10,7 

6X9 

Ibsc 

6,5X11 

8,2X10,7 

6X9 

Compi 

6,5X11 

ir 

8,2X10,7 

Met Meijer Trio- 
plan F : 6,8 
., Tessar F: 4,5 

55 — 

60.— 

65 — 

63 — 

68.— 

73.- 

74.— 

104.— 

79.— 
114 — 

1 1 
Th Th 

CO CN 


88m Goerz Rolfilm Klapcamera’s 

Prima afwerking. Beknopt en toch solide. 


Film TENGOR 

Camerahuis en loopbodem van aluminium, leder 
bekleed behalve Tengor 4,5 X 6- Metaaldeelen, deels 
vernikkeld, deels zwart, balg leder, Variosluiter. 


Formaat 1 4X6,5] 6X9 16.5Xlll6.5XH *|8X103: 8X14 


Frontar F : 9 . 

28 50 

35.- 

40 — 

44 50 

58.— 

70.— 

TenaxiarF : 6,8 

35 — 

42.- 

45.- 

51 — 

66.- 

8150 

Kalostigm.F:6,8 

48 — 

— 

— 

56.50 

75.— 

92.50 

m in Comp, 
Adapter m.matal. 

60.— 

— 

— 

69.— 

90.— 

107.50 

— 

7.— 

7.50 

7.50 

8 25 

12.75 

Metalen chassis 

— 

1 .— 

1 — 

1 .— 

1.50 

1.75 


* Zoogenaamd Tengor II met U vormig front. Voor de 6,5X1 1 ' s 


Rolfilm TENAX 

Kleine, elegante en solide camera. De scherpstelling 
geschiedt met zgn, fijnstelschroef. De metalen camera 
met lederen balg en overtrek heeft Compursluiter. 


Formaat | 4X6,5 | 6X9 | 6,5X11 | 8X10,5 | 8XH 


Dogmar F : 4,5 . 

102.— 

114.— 

127.— 

147.— 

162 — 

Dogar F : 6,8 . 

94.— 

110 — 

125 — 

143.— 

158.— 

Dogmar F : 6,3 . 

89.- 

98 — 

112.— 

130. - 

148.— 

Tenastigm.F:6 3 

76 — 

87.— 

96 — 

114.— 

126 — 

Adapter m.matgl. 

— 

7.— 

7.50 

8.25 

12.75 

Metalen chassis . 

— 

1 .— 

1.— 

1.50 

1.75 


de adapter geschikt voor platen 6,5X9. voor de 8X10.5 voorplaten 9X12. 


24 


Dr. A.' H. C. V A'N SENUS, ROTTERDAM Fig. 93 


89m Lloyd en Nixe (Fig. 93 ) 

Voor rolfilm 8,3 X 10,8 en platen 9 X 12 of rolfilm 8 X 14 
en platen 8 X 14- De eerste met enkele, de laatste met dubbele 
uittrek. Zeer solide camera’s, alles leder. 


LLOYD 

8,3 X 
Vario Ibso 

0,8 

Comp. 

Vario 

8 X 14 

Ibso Comp. 

Met Aplanaat F : 8 . . . . 

58.— 

65.— 

75 — 

91.— 

98 — 

108.— 

dubb Anastigm. Heckla F :6,8 

68.— 

75 — 

85.— 

— 

105.— 

115 — 

Zeiss Tessar F : 6,3 . . . 

— 

— 

100 — 

— 

— 

133.— 

„ F: 4,5 . . . 

— 

— 

122.— 

— 

— 

— 

Extra voor adapter en matglas 

4.30 

4.30 

4.30 

4.50 

4 50 

4.50 

Extra chassis 

NIXE 

1.10 

1.10 

1.10 

1.25 

1.25 

1.25 

dubb. Anastigm. Heckla F: 6,8 

101.— 

108 — 

118.- 

— 

117.- 

127.— 

Zeiss Tessar F : 6,3 . . . 

— 

— 

133 — 

— 

— 

147 — 

„ F: 4,5 . . . 

— 

200.— 

210.— 

— 

— 

170.- 

Extra voor adapter en matglas 

4.30 

4 30 

4.30 

4 50 

4.50 

4.50 

Extra chassis 

1.10 

1.10 

1.10 

1.25 

1.25 

1.25 


90 Kodaks 


Brownie (Kastvorm) 


Autographic Junior Kodaks 


No. 0 2 2A 3 2C 

voor rolfilm 4,5X6 6X9 6,5 XH 8X1014 7HXH)4 

f 6 .— 7.50 10.50 14.— 15.— 

Portretlensjes . . f 2. — 

Andere soorten Kodaks en verder alle andere Artikelen van 


No. 1 No. la 

voor rolfilm 6X9 6, 5 X 1 1 

Met Achromaat 35. — 37.50 

„ Aplanaat 40. — 43. — 


de Kodak Ltd. kunnen geleverd worden. 91i 


Lei tz „Leica” Camera 


Fig. 94 Fig. 94 

Camera om op normaal kinofilm enkelopname te maken. Prima afgewerkte 
metalen camera, met Leitz Anastigmaat „Elmax" focus 50 mM. F : 3,5. Instelling tot 
op 1 M. Sluiter van 1/25 — 1/500 sec. regelbaar. 

De chassis bevat 1,6 M kinofilm voor 36 opnamen f 205. — 


Speciale zoeker, tevens afstandmeter; 


(een matglas is overbodig) 

. • f 18.— 

3 filmrollen lang M. 1,60 . . 

. . „ 3.25 

Reserverolfilmchassis .... 

. . „ 3.50 

Geelfilter in vatting .... 

. . „ 3.50 

Draadontspanner 


Ontwikkeltrommel (compleet) 

. . „ 12.75 


Metalen opwindstel f 2.25 

Glazen schaal „ 1.50 

Vergrootingsapparaat voor daglicht 

op briefkaartformaat 9 X 14 - • „ 35. — 

Vergrootingsapparaat als voren met 
100 Watt Opaallamp in afneem- 
bare metalen huis 46. — 


Geheimcamera ’ s 

Deze hebben een zoeker, waardoor men onder een hoek van 90 gr. de opname maakt- 

92m Ergo 4,5 x 6 

Fig. 95 

Zeer solide apparaat in monocle vorm met Zeiss Tessar F : 4,5. 

Prijs inclusief 2X3 metaalchassis in etui, draadontspanner, zwart lederen tasch. 
Voor camera en 6 chassis f 150. — 


Fig. 95 Extra metaalcassette 0.80 

Extra filmpakcassette 2.50 Dr. A. H. C. VAN S EN U'S, ROTTERDAM 


25 Fig. 96 


93i Atelier-Camera's 

Gepolitoerd Mahoniehouten Camera’s 18 X 24. Met 2 chassis 
voor opname van 2 cabinet op 18X24 of 2 visit op 12X16,5. 

18 X 24 : op eenzuilig atelier-statief No. 1 f 135 .— 

No. 2 (fraaier uitvoering) „ 200, — 
Dito camera's op tweezuilig atelierstatief op 3pooten rustend; 


24X30: 250 .— 

30 X 40 390 .— 

Dergelijke Camera’s op Gabel-statief (fig. 96) : bieden vooral bij 
kinderopnamen groote voordeelen, waar men de camera zeer hoog 
en laag kan plaatsen. 

18 X 24 24 X 30 30 X 40 

f 351 . — en hooger 411 . — en hooger 507 . — en hooger 


Bij de Atelier -Camera’s behooren 2 chassis ook geschikt voor 
2 visit op 12X16,5 of 2 cabinets op 18X24. Bij de camera’s 
24 X 30 en grooter, een multiplicatorinrichting met deze chassis en 
een extra jalousie chassis voor 24 X 30 of grooter. 


Heim Atelier Camera 

Een overgang tot de atelier-camera is de 

94i Heim Camera (fig 9 7 ) 


Dit is een lichtgebouwde 
doch zeer solide notenhouten atelier Camera op stevig notenhouten statief, alles 
gemakkelijk transportabel. 

Camera met inwendige atelier sluiter, multiplicatorinrichting met 3 boek 


chassis, heimstatief en Grundnersluiter f 162 .— 

Extra boekchassis 9 60 

Lichtkap met Iris 18 . — 

Koffer van met zeildoek overtrokken hout voor camera met 6 chassis . „ 18 . — 

Voor Statief 16.80 

Fraaier model in mahoniehout, compleet met 3 boekchassis, heimstatief, sluiter, 
koffer voor camera multiplicator-inrichting en 3 chassis . ... f 333.60 

Multiplicatorinrichting 73. — 

Meer voor Heim gabel statief 32 . — 

Extra chassis 21.60 


Voor groote atelier- en reproductiecamera’s vrage men speciale offerte 


95i Lichtschutzinrichting 

(Fig. 98) Voor atelierapparaten : notenhout imitatie gepolitoerd. Door 
verstelbare jalousiën is elke gewilde begrenzing en regeling van het op de plaat 
vallend licht en verwijderd houden van elk schadelijk of valsch licht mogelijk. 
Regeling der blinden geschiedt door een ter zijde aangebracht deurtje. Bij bestelling 
geve men grootte van het Camera voorstuk of objectiefplankje op : 

18X24 24 X 30 VSmtj 30 X 40 

f 30 ,— " " 32 .— " 33 .— 

. 27 — 28.80 30 .— 
Fig. 98 


96i Auto- Wissel Adapter F ig 97 

Voor opname van kinderen op het Atelier. 

Met deze inrichting kan men de personen evenals met de Reflexcamera nog 
waarnemen tot bij de opname. 

Door een vernuftige constructie wisselt matglas en plaat op ’t oogenblik der opname. 
Plaatgrootte 12 X 16,5 ƒ 108 . — 

Ze neemt de plaats in van een adapter chassis doch voor ’t aan- 
brengen is een raampje noodig, waarvoor men het matglasraam of een 
nauwkeurige schets moet opzenden „ 4. — 
26 


Dr. A. H. C. VAN SENUS, ROTTERDAM Fig. 99 


97i Ica Famulus 

Een zeer handige metalen reproductie camera, waarmede men 
met betrekkelijk geringe routine vlug talrijke copiën kan maken 
van kaarten, balancen, akten etc. ook opname van kleine objecten 
De instelling geschiedt automatisch zonder matglas. Men leest deze 
eenvoudig op een instelschaal af. 

De opnamen tot 36 X 48 kunnen van 9 X 12 tot 18X24 
gereproduceerd worden. Door verplaatsing van het tafelblad, dat op 
3 hoogten verstelbaar is, kan men tot op 1 8 X 24 platen van zelfs 
80 X 100 reproducties maken. Om voorwerpen schaduwvrij op te 
nemen is de tafel die het toestel draagt van een matglasplaat voorzien. 

Voor ’t belichten bij avond en donker weer wordt een belich- 
tingsinrichting geleverd. Deze is echter voor de grootste formaten 
niet geschikt. Hiertoe ontwerpt men zelf een passende belichtings- 
inrichting. 

Apparaat met 

Ica dubbelanastigm. Foc. 24 met Zeiss Tessar F : 6,3 foc. 25 

houten dubbel chassis . . . f 40S. — 494. — 

dito met papierrolcassette . . „ 462. — 550. — 

„ „ en 3 

dubbel chassis . . „ 622. — 710.— 

Opnametafel ... ƒ 144. — . Belichtingsinrichting . . f 43. — 

— Onderdeden zijn afzonderlijk verkrijgbaar. =: 

Papierrollen voor 10 25 60 opnamen 

f 2,25 3.80 7.40 3.— 
5 — 
7.75 
10 — 

2 .— 


98j PRIJSLIJST van FAZA-ARTIKELEN 

Faza Granaat f 40 - 

„ Kombination Apparaat voor rollen en 4,5 X 6 plaatjes . „ 65. — 

„ Universeel Apparaat voor plaatjes 4,5X6, 6X9, 7,5X11,5 „ 37.50 

„ Postkaarten-Apparaat I . „ 62.50 

„ „ „ II „ 67.50 zonder merk 

/ I ésb „ Ferrotyp platen 4,5 X 6 per 100 stuks 3 50 f 

„ „ „ 6X9 „ 100 5.50 . 

„ „ „ 7,5X11,5 „ 100 8.50 , 

Fig. 100 „ „ „ 9X12 . 100 „ 11.- . 

„ Ronde platen per rol van 100 stuks „ 2.50 „ 

Faza Briefkaarten, de snelste, per 100 stuk . . . . „ 2.25 

„ Ontwikkelaar voor Ferrotypplaten \ L. per doos . o, 60 

„ „ „ Postkaarten 1 L „ 0.60 

Kartons voor ronde platen Briefkaart-formaat 100 stuk „ 0.75 

„ „ 4,5X6 platen 100 stuk f 1.75 „ 2 25 

„ „ 4,5X6 „ 100 „ met standaard „ 1.75 „ 2.25 

» » 6X9 „ 100 „ „ 2.25 

„ „ 7,5X11,5 „ 100 „ 4.— 

„ „ 9X12 „ 100 „ 5- 

Doublé Broches voor ronde platen per 100 stuks „ 2.50 

Glaasjes voor Broches 100 stuk „ 0.75 

Prima zware statieven ijzersterk per stuk 5.50 

„ Statieven, iets lichter soort . . „ 4 50 

Ammoniak f 0.90 per liter, inclusief flesch 1. — Fig. 101 


99k Briefkaartapparaat 

(Fig. 101) 

Met deze apparaten wordt op briefkaarten een 
negatiefopname gemaakt, deze in het apparaat zelf 
ontwikkeld en gefixeerd en daarna met de toestel zelf 
positief gereproduceerd. 

Uiterst solide afgewerkt met Anastigm. F: 4,5 f 150. — 
compleet met sterk vaststaand statief 
Lichter constructie en voorzien van inwendige 

belichting met zakbatterij . . . . f 110 , — 
Briefkaarten per 1000 f 16.50; per 100 . . „ 1.80 


27 


Dr. A. H. C. VAN SENUS, ROTTERDAM 


Fig. 102 
l 

| 

5' 

s 


3 

3 

e: 


4 

2 ? 

I 


5 

W 

3 

1 

6 
3 
O 


6 


3 


7 

o 


o 

3 


tu 


8 

S 


9 

W 


10 

z 

0 

1 


Houten Dubbelchassis 

10X15 


| 100m 

i Gepolitoerd notenhout 

{ Mahonie gepolitoerd^ 

9 X 12 

3.20 

Gew. 

Boek 

a. zonder beslag . 

— 

— 

b. met] beslag . . . 

( 

— 

— 

1 i3,x(i8: 

18X24 

24X30 

4.30 

6.— . 

l| Gew. I Boek 

Gew. | Boek 

Gew. 

Boek 

1 ; 5 85 9.90 

7.65 13.50 

— 

— 

! 7. — 11.10 

8.70 13.95 

14.— 

19.80 


3.80 


Gew. 


Boek 


Boek 


> 23.40 


Chassis Borstel 

Fig. 103 

101 


Voor het stofvrij maken 
m van chassis . . . ƒ 0.90 


Metalen Chassis 
102m en 
Filmpakcassetten 

Er bestaan voor de vele camera- 
soorten, chassis met verschillende 
sponningen (zie figuur 102). Het 
zelfde geldt natuurlijk ook voor 
de filmpakcassette. Fig. 103 


Prijzen 

Metalen enkel chassis®/ 1 
„ dubbel „ „ 

Ica aanleg 

‘Filmpakcassette gew. „ 
*Ica aanleg 


4,5X6 

4,5X10,7 

6X9 

6,5X9 

16X13 

9X12 

10X15 

9X18 

13X18 

*Bij bestellen ge- 

0.50 

0.70 

0.60 

0.60 

0.85 

0.75 

1.— 

1.50 

1.50 

ve men de soor- 

1.— 

— 

1.10 

1.10 

— 

1.25 

1.75 

— 

2.50 

ten der chassis 

0.80 

1.10 

1.20 

1.20 

1.40 

1.40 

— 

— 

— 

aan voor de- 

1,50 

— 

2.— 

— 

— 

2.50 

3.— 

— 

4.50 

zelfde camera 

2.90 

3.30 

3,80 

3.80 

4.20 

4.20 

— 

5.60 

— 

bruikbaar. 10X15 

12X16,5)13X18 

13 X18|13X18 

18X24 

24X30 

9X12 

10X15 ,10X15 
9X12 9X12 

8,5X17 

12X16,5 

13X18 

12X16,5 

18X24 

0.60 

0.60 0.60 

0.60 

0.60 

0.75 

1.— 


104o J Inlegraampje van hout 

Passend in chassis 9 1 2 

Met opening 814X8M 

I 6 X 9 

a. voor gewone] 0.50 , 

b. voor boekchassis en vergrootingskoker met sponning voor Atelier-Camera’s 

j AP Passend in chassis 
IU Jltl met opening onverschillig 
18 X 24 met 12 X 16.5 opening 

106o 

6X9 


30X40 

24X30 

1.50 


I 12X16,5 

18X24 

24X30 

O 

X 

o 

co 

40X50 

50X60 

0.90 

1.05 

1 .25 

2.— 

2.90 

3.60 


Fig, 104 


4,5X6 

f 0,30 


Inlegraampje van metaal 

9X12 10X15 13X18 

6X9 


(Fig. 105) 


6,5X9 

0.30 


9X12 

0.40 


9 X 12 of 10 X 15 

0.50 0.40 


0.45 


0 65 


Fig. 105 


107o Filmhouders voor *t inleggen van vlakke films in de chassis 

6X9 9 X 12 1°X15 1 2X16,5 13X18 18 X24 

J 0,20 0.25 0.30 

108 Multiplicatorchassis 

Deze dienen om op één plaat meerdere 
opnamen te kunnen maken. Voor op- 
name op een plaat 13X18 f 17,50 
Voor andere vrage men prijzen aan. 


109i Adapter 

voor ’t gebruik van metalen chassis 
13 X 18 of 10 X 15 op statiefca- 
mera’s 13X18 f 2.50 Fig. 106 28 


Dr. A. H. C. VAN SENUS, ROTTERDAM 
Fig. 108 


Fig. 111 


Houten Statieven 

Tweeledig Kanaalstatief ronde kop f 2.25 

„ steviger 3.— 

Drieledig eenvoudig zwart statief 2.50 

„ Kanaalstatief geel „ 4.50 

i, gepolitoerd metaaldeelen vernikkeld tot 

voor 13 X 18 12.50 

„ als 5 doch tot 24 X 30 17.50 

„ licht doch intens solide (zgn. Jay Nay) 8.50 

iets hooger 9.50 

„ snapstatief 6. — 

Vierdeelig „ 6.50 

Zwart gepolitoerd 10. — 

Drieledig statief met losse kop tot voor 13 X 18 „ 7.50 

.. .. dito tot voor 18 X 24 24 X 30 30 X 40 

f 12.50 iT50 22.50 


Ulo Metalen Statieven 

Solide constructie met dubbele steunknoppen . 

3 deelig 4 deelig 4 deelig (steviger) 

Ronde vorm (fig. 


110 

No 

ol. 

tt 

o 2 . 

>* 

o3. 

tt 

o4. 

tt 

m5. 

tt 

mó. 

I' 

m 7. 

tt 

m 8 . 

tt 

m9. 

»> 

mlO. 

tt 

ml3. 

tt 

ml4. 


108) ... ƒ 3.80 4.50 5.50 

De buizen naast elkaar (fig 109),, — 7. — - — 

5 deelig 6 deelig 7 deelig 

Ronde vorm (fig. 108) . . . f 5.50 6,50 7 50 

De buizen naast elkaar (fig. 109) „ 8.50 — 10. — 


112m Videl Statief (Fig 110) 

(Fig 110) Aan bank, tafel of boom te bevestigen . .... f 6 . — 


113 

(Fig. 111). Uiterst 


)m Heimstatieven (Fig. ui) 

stabiel, samenlegbaar, half atelier-, 
half reisstatief. 

A. Donker natuurhout f 35. — 

B. Zwart gepolitoerd 45. — 

Waterprooftasch ,. 12 .— 

C Zeer fijne la uitvoering . . • 72. — 

D. Amateur Heim Statief voor Camera’s 
tot 18X24; hoog 153 cM. veroorlooft 
verticaal opname van vloer of plafond . . ,,30.— 

114m 

Quill Gabel'Heimstatief 
Fig. 110 


Dit is een onontbeerlijk apparaat, zoowel voor 
kinderopnamen aan huis als ook voor de weten- 
schappelijke en crimineele fotografiie. Beschrijving : Zwart gepolitoerd, sterke nikkel- 
beslagen. Zeer stabiel, verticaal opname mogelijk f 144 . — Fig. 112 


llSo Hulpschroeven 

Om Camera's met Engelsche of Amerïkaansche schroefdraad op statief 
met Vastelandschroef te kunnen plaatsen of 
omgekeerd Fig. 112 /0. 50. Statiefschroeven om 
de camera vast te houden, messing /050. Nikkel 
f 0 75. Statiefmoeren om de camera vast te 
houden, messing f 0 25. Dwarsschroeven van 
messing, voor statieven f 0.40 en hooger. 


116n Statief vaststeller 

A. Speciaal geschikt om houten Statieven steviger te doen staan 
(fig. 114) f2.-. B. dito voor metalen statieven (fig. 113) f 1 .35 Fig. 113 Dr. A. H. C. VAN SENUS, ROTTERDAM 


29 117 o Gummi Vaststellers 

(Fig. 115). 

Hierin worden de uiteinden van de drie statiefpooten gestoken, waardoor uitglijden op 
gladden bodem zooveel mogelijk wordt voorkomen. Per stel van 3 stuks f 0.20 


Fig - 115 118o 
jSSjB 


Kogelgewrichten 


(Fig. 116) 


Zeer handige hulpapparaten, men plaatst willekeurig het statief, waarop het kogel- 
gewicht is aangebracht, schroeft toestel op het kogelgewricht en door één enkele beweging van 
de zijdelingsche schroef zet men in bijna iedere richting (zelfs verticaal naar boven) de toestel vast. No. 1. f 2.50. 


No. 2. f 3.75. 


No. 3 voor camera 18X24 f 7.20. 


Bij No. 2 bevindt zich het kogelgewricht nog in een draaibare huls, waardoor de bewegelijkheid 
nog vergroot is. 

Meijer Statiefkop: verstelling door 3 schroeven, veroorlooft ook opname in verticale 
richting (b.v. van plafond en vloer) f 6. — 


19i Ladderstatief 

p. jjg Zeer geschikt voor opnamen, waar men over een menigte heen moet fotografeeren. 

Ig ’ Onontbeerlijk is het ook voor het reproduceeren van opgehangen schilderijen, etc. 

Prijs : Prima afgewerkt 3en 4 M. hoog f 50. — tot f 250. — . Fig. 117 


I20i Atelierstatieven 


Zwart gepolitoerd eenzuilig statief f 35, — 

Statief van gepolijst roodbeuken en notenhout, met centrale tandradbeweging 
voor opheffen en dalen, benevens eene schroef beweging voor voor- 
en achterover nijgen. 

Voor Camera s tot 24 X 30 cM 35. — 

Zelfde statief doch voor Camera’s tot 30 X 40 cM 45. — 

Zelfde statief doch met 2 zuilen en dubbele tandradbeweging voor Camera’s 

tot 50 X 60 cM 65. — 


Salontafelstatief, met alle noodige inrichtingen, zooals een centrale as. die de 
beweging op de vier pooten, om een gelijkmatig heffen en dalen van 
het toestel te verkrijgen, overbrengt ; een schroefbeweging , om de 
camera voor- of achterover te doen hellen, benevens een vastzet- 
inrichting, vervaardigd van gepolitoerd beuken- of notenhout. Voor 
Camera's tot een plaatgrootte 40 X 50 cM. met uittrekbaar boven- 
gedeelte 150. — Fig. 118 


121o Imitatie Thornton Sluiter 

Zeer goede qualiteit sluiter. Het openen van het gordijn geschiedt niet door 
trek aan een koortje, maar door middel van een tandrad : ontspanning door metaaldraad 
Van hout. 

A. voor op de lens te plaatsen. 

B. Tusschen lens en toestel te plaatsen. 

Van metaal 

C. voor op de lens te plaatsen. 

Prijzen A en B, C. Voor Objectieven met doorsnede 

mM. 38 42 45 52 62 72 85 95 100 120 

A en B. Hout f 5.75 6.— 6.— 6.50 9^ 10 — 11.— 12.— 15.^ 

C. Metaal . 6.— 7.50 8.— 9.— 9.50 11.— — — — — 


30 


Pr- A. H. C. VAN SENUS, ROTTERDAM Fig. 119 Fig. 120 
122i Thornton Sluiters 

Voor Tijd- cn Momentopnamen. 

Dit zijn de beste sluiters dezer soort en voor de tropen vooral aanbevelenswaard. 
Z,e zijn fraai afgewerkt in mahoniehout. De snelheid is 1/25 tot 1/90 sec. Ze worden 
vervaardigd voorop of tusschen Objectiefplankje en lens te plaatsen tegen zelfden prijs. 
Doorsnede' van het Objectief 3 % 4 5 51 ,/ 71 / ^ 

Prijs incl. snelheidsaanwijzing J 18.— 19.20 2040 22,40 2520 2850 

van Mahoniehout m. „ 18.60 19.80 21.40 23.40 26.20 29.40 

Doorsnede van het Objectief 10 11 % 12 % 14 jfi 

Prijs incl snelheidsaanwijzing f 32.10 36^- 40,50 45 — 5 ' 7 ~ 

van Mahoniehout m. ,, 33.— 36,90 42.— 48.— 60 — 

Dito voor Stereo-opnamen diam. mM. 38 41 51 63 

A. voor op de lenzen te plaatsen f 21 . — 22 50 24 . — Z 7 ~— 

B. tusschen Objectiefplankje en lenzen te plaatsen „ 21 90 23 40 25 50 28 80 

Met plankje waardoor de lenzen uit elkaar geschroefd kunnen worden . . . f 9 — extra. 

Voor prijzen van Thornton, Studio, High Speed Shutter met dubbel gordijn en Focalplane 

shutter vrage men om speciale inlichting. 

Thornton Pneumatiek bestaande uit bal, slang en speentje van 
zoogenaamd Arabesk (rood en zwart gevlamd) gummi . . . f 1.75 
Arabesk Speentje 0 30 

Thornton Exposure-Valve Hiermede is de snelheid te regelen 
°P ^/ 3 ’ 1/2, 1, 2 en 3 sec f 4 , 

« New Ball-Compresser. Wil men met de Exposure-Valve absoluut 
zeker werken dan is deze drukpeer aan te raden, daar zij bij druk 

steeds een zelfde hoeveelheid lucht uitlaat f 2.75 

Compleet met speen en slang en Exposure-Valve ,, 8. 

Cautchouc Strooken voor 't aanpassen van sluiters op Objectieven 
Fig 121 P- 30 cM in verschillende sterkte f 0 .20 tot f 0.50 

Houten ringen. Wil men een zeer grooten Sluiter op een kleine lens 
gebruiken dan is een houten ring noodzakelijk die dan plm. f 1 .— kost. 


Metaaldraad ontspanners 

Deze hebben de bal-ontspanners meer en meer verdrongen. Bij bestelling geve men 

aan bij welke sluiter men dezen wenscht te gebruiken. 

Ontspanners tot g kosten • . . f o. 75 

h en i j 

Voor Spleetsluiter Camera's komen speciale, duurdere 
in aanmerking. 

Ook nog in vele andere soorten voorradig. 


9 124o 


Sluiter 


f g 

Fig. 123 

Sfellschraube 

fontreMuHer Schutzspiralt* 0. R. tita/l. 


nr.1390 

Fig. 124 van verre ontspanners 

Draadontspanners van meerdere Meters lengte die aan de kort 
te draadontspanners van de Camera s worden vastgemaakt. 


Lang 

f 


4.50 


7 % 

6 


1 0 Meter 

8 .-— 


125 


m 


Zelfontspanners 


Kleine toestelletjes die aan een draadontspanner worden bevestigd en 
door middel van een uurwerkje na een korte tijd, gedurende welke de 
opnemende zich bij een groep kan plaatsen, A, moment of B moment 
en regelbare tijdopname van 1 tot 16 seconden mogelijk maken, 

Ia constructie. Prijs van A f 3.50 

ronde en rechthoekige vorm Prijs van B 6.50 Fig. 125 B 


31 


Dr. A. H. C. VAN SENUS, ROTTERDAM Voor Object, diam. 

30 

35 

40 

45 

50 

60 

70 

80 

90 

100 

110 

120 

130 

140 

150 

160 

180 

Centraalsluiters f 
(Fig. 128) 

8.— 

8.— 

8.65 

9.35 

10.— 

10.65 

12.— 

13.— 

13.65 

18 — 

18.— 

18.- 

— 

18.— 

— 

— 

— 

Guerrysluiters „ 
(Fig. 126) 

— 

— 

12.— 

12.— 

13.— 

13.— 

13.— 

14.— 

15.— 

15.- 

16.— 

16.— 

18.— 

20.— 

20.— 

— 

Grundnersluiters „ 
(Fig. 129) 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

9.50 

— 

12 — 


14.50 


16.— 


18,— 

20.— 


Gummislang (dikke slang) f 1.25 per meter. 

Guerryballen met Kraan No. 40 f 1 80. No. 45 f 2. — . No. 50 f 2.20. No. 50 f 2.40. 

zonder . „ 40 „ 1.20. 45 „ 1.35. „ 50 „ 1.65. „ 50 „ 1.80. 

Gründnerballen met metalen afsluiter f 3 25. Zonder deze f 1 .80. 

Guerryblaasjes No. 0, 1, 2 en 3 f 1.30. No 4, 5, 6, 7 f 1.40. 

Gründner Blaasjes f 1.50, 32 of 38 mM. doorsnee 2 of 3 deelig. 


I27i 


Spleetsluiters 


Om ook met Statief-Camera's opnamen tot 1/1000 sec. te kunnen maken zijn deze sluiters geconstrueerd; ze 
worden tusschen Camera en chassis ingelascht. Voor eventueel aanpassen is het gewenscht het achterstuk van de 

camera naar de fabriek op te zenden. Prijs op aanvrage. 


Fig. 132 


Formaat 

6 X 9 

con. 1 quadr. 

9 X 12 

con. | quadr. 

13X18 

con. 1 quadr. 

18X24 

con. 1 quadr, 

24 X 30 

con. | quadr. 

Prijzen van A 

3.85 

4.80 

5.75 

6 — 

7.— 

7.25 

9. — I 9.50 

13.— 

16.— 

.. B 

— 

— 

10.— 

10.50 

11.50 

12 50 

14.50 16.- 

18.— 

21.— 

. c 

— 

— 

12.— 

13.— 

14.— 

15.— 

15.50 17.— 

20.— 

22.— 


Tasschen voor Klepcamera's 

(Fig. 133) en 6 dubbelchassis of 3 chassis en filmpakcassette. 


Ï29n 

6 X 9 

9 X 12 

10X15 

13X18 

Waterproof • ■ f 

2.50 

3 25 

4.— 

5.— 

Ia Leder . . . • „ 

6.— 

6.50 

8.— 

10 — 

Ia „ "gevoerd . „ 

7. — 

7.50 

»0 — 

12.50 


Fig. 130 


l28n Tasschen 

Van Waterproof voor Statiefcamera s. 

A. (Fig. 130) Gewone Tasschen ; voor camera met 

3 chassis, 

B. (Fig. 131) Reform Tasschen ( voor camera met 

6 chassis. 

C. (Fig. 132) Mercur Beugeltasschen voor camera met. 

3 chassis. 


Fig. 133 32 


Dr. A. H. C. VAN SENtlS, ROTTERDAM 130n Tasschen voor Rolfilmcamera's 

la Leder gevoer d 4,5 X 6 6X6 6 X 9 6,5X 11 8 X 10,5 8XH 

f 325 3 ~ 5.25 6.25 6.50 7.50 


131n Juchtlederen Etuitjes 

Formaat 8 X 10 9 X M 11 X 19 

f 


1.50 


1.80 


3 .— 


Fig. 134 


132n 


Etuis voor Chassis 


Van Imitatieleder. 

Etuivorm 


6.5 X 9 


9 X 12 Portefeuillevorm voor 6 
Van Leder 


f 0.45 
„ 1.15 


10 X 15 


13 X 18 0.60 

1.30 


0,90 

2 .— 


1.20 

2.50 


6 X 9 


Portefeuillevorm voor 6 f 2.40 


9 X 12 


Fig. 135 
10 X 15 13 X 18 


3.75 


5 .— 


6.50 


Fig 126 


133m Lederen Tasschen 

met pluche gevoerd. la. Afwerking met slot. 

Voor Camera's met 6 chassis of 5 chassis met filmpakcassette. 
Voor Mentor en andere Reflex Camera’s 


6X9 


Conisch 

Quadratisch 


maat 

CD 

maat 

CD 

maat 


Samenklapbare 

maat 

Klapcamera’s 


(Nettel, Ango, Mentor). 


Fig. 137 


10X15,5X9 
f 1350 
12X16X9 
f 13.75 
8 X 14 X 24 
f 11.50 

8,5X15X21 
f 11.- 


9 X 9 


9 X 12 


15,5X17X26 

f 18.75 


20 X 17,5X28 

f 18 50 

20.5X21 X 31 

f 20 75 

10X19X25,5 
f 15.- 

13,5X18,5X26 

f 16 - 


10 X 15 


20X22 X32,5 
f 22 25 

21 X24X36,5 

f 24 .— 

10X22,5X28 

f 15.75 

8,5X21,5X28,5 
f 15 75 


13 X 18 


22 X 25 X 38,6 

f 25.75 

23,5X28,5X43,6 
f 30 - 


8,5 X 25 X 33,5 

f 19 .— 


134n Statieffoudralen 


Voor metalen statieven eenvoudige soort f 0.75 Fig. 138 

.. , . . Beter qual. f 1 . 25 . Leder f 3.50 en f 4.— 

oor outen statieven . in waterproof f 1 . 5.0 en f 3 . . Lederen handvatten en riemen in elke maat op_bestelling te leveren Fig. 139 


135m Balgen 


Voor Statief Camera's 

9X12 

10X15 

12X16,5 

13X 18 

18 X 24 

24X30 

Uittreklengte cM. 

25 

28 

28 

30 

45 

50 

60 

Con. Calico led. hoeken 

2.80 

3.50 

3 50 

3 85 

6.25 

9 .— 

11 .— 

Quadr. „ „ 

3.50 

5 — 

5 — 

6 .— 

7 .— 

10 .— 

12.50 

Conisch leder balg 

5,60 

7 — 

7 .— 

7.50 

10 .— 

13 .— 

25 .— 

Quadr. „ „ 

7.50 

10 .— 

10 .— 

10 — 

12.50 

17.50 

35 — 


Conisch voor klepcamera's 

Enkelu 
6X9 I 9X12 

ittrek 

10X15 

13X18 

6X9 

Dubb 

9X12 

eluittrek 

10X15 

13X18 

Calico /■ 

Echt leder 

1.50 

3.50 

2.15 

4.50 

2.75 

6.— 

3.50 

7.50 

2.75 

6.— 

3.75 

7.50 

4.25 

9 .— 

5 — 
12 .— 


Balgen in elk formaat ook voor Klap- en Ateliercamera’s zijn leverbaar. Fig/ 140 Dr. A. H. C. VAN SENUS, ROTTERDAM 


33 Fig. 141 


Fig. 142 

Fig. 143 Fig. 144a Fig. 144b Fig. 145 Fig. 146 


Ï36n Zoekers 

A. Oprichtzoekers. 

No. 1. Eenvoudige zoeker, zooals bij de bekende Aviso 
Camera in gebruik voor 4, 5X6. . . . f 0.55 
„ 2. Eenvoudige zoeker (fig. 141) hout met metaalbeslag 

voor opnamen 9X12 tot 13X18 . . f 1.75 

., 3. Zeer heldere zoeker (fig. 143) quadratisch met 
overlangs en overdwars draaibaar metale plaatje 
met rechthoekige opening. 

a. voor opnamen 9X 12 f 3.25 

b „ „ 13X18 „5.50 

„ 4. Brillantzoeker, deze zoeker (fig. 142) is samenlegbaar en 
draaibaar voor overlangsche en overdwarsche opna- 
men. Het is de in klepcamera's meest geschikte zoeker. 

6X9 9 X 12 13 X 18 

f 1 75 2.— 3.— 

met waterpas — 3.50 4.— 

B. Doorzichtzoekers 


„ 5. Kleine doorzichtzoeker (fig. 144a). 

voor 9 X 12 f 0.65 ; 

,, 6 la Doorzichtzoekers (fig. 144b) 

grootte mM. 22X30 26X36 

voor formaat cM. 9X12 9X12 en 13X18 

f 1.75 2 — 

grootte mM. 33X46 40 X58 

voor formaat cM. 13 X 18 13 X 18 en 18 X 24 

f 4,50 6— 

grootte mM. 30 X 30 36 X 36 voor Stereo 
f 2.25 2.50 opnamen 


„ 7. Voor Panorama en tevens Stereo- opnamen (fig. 145) 

Voor de laatste worden de beide klepjes dichtgeslagen 
Grootte mM. 

Voor formaat cM. 6X13 f 6. ; 9X18 f 8.— = 

,.m8. Newton Zoeker „Ideal" (fig. 146). Deze zoeker is in 
plaats van een vizier van een blauw lensje voorzien. Hierdoor 
ziet men dan het beeld grooter en duidelijker en tevens meer in 
de verhouding der lichteffecten, zooals ze door de voor de 
blauwe stralen gevoelige fotoplaat worden geteekend. 

Voor Camera 4,5X6 6X9 / 2.90 

9X12 13X18 „3 80 

Fig. 147 


Fig. 148 Fig. 149 


Insteldoeken 


No. 1. Goede qualiteit grootte 1 M 2 , 
, 2. Absoluut lichtdichte gummidoek 


A 70X100 
B 100 X 140 


ïnstelloupen 


f 1.50 
» 4.— 
„ 8 .— 


Eenvoudige uitvoering f 0.50 Betere uitvoering f 1.- 

Prima groot aplanatische loupe, messing montuur (fig. 148) „ 6.— 

Zoogenaamde Draadtellers (fig. M7) . ..... „ 1.25 

Automatische Instelmicroskoop „Express” (fig. H9). Dit is wel de handigste instelloupe, daar ze 
pneumatisch op het matglas vasthecht, zoodat men beide handen bij de instelling vrij heeft/ 4.50 
Ica Instelloupe (fig, 150) bruikbaar voor camera s met lichtkap over het matglas, ƒ 1.70 


Fig. i 5 ° |39 o Matglas 


A. 

B. 


Zeer fijn geslepen voor vizierglazen f 
Ia geëtst (uiterst fijn) 


On 

>< 

kC 

9X 12 

X 

o 

12X16,5 

13X 18 

18 X 24 

24X30 

0.10 

0.15 

0.25 

0.30 

0.35 

0.65 

1.10 

0.15 

0.25 

0.35 

0 45 

0.50 

1 .— 

1.65 


p. dM 2 

0.15 

0.30 140o Water pasjes 

No 1. doorsnede 1 cM. voor opzet (fig. 151) of inlaat 

(fig 152) . . f 0.45 

No. 2. dubbele waterpasjes, (fig. 153) 1.25 Fig. 153 


34 


Dr. A. H. C. VAN SENUS, ROTTERDAM HetBekendeEngelscheMerk 


141o Vertegenwoordiging voor Nederland en Koloniën. 


Alle Barnet platen kunnen met TROPENEMULSIE worden geleverd. 

De Barnet Ortho Self Screen 300° is een ideale plaat voor de Tropen. 

Onder de vele goede soorten nemen de volgende de eerste plaats in en wij houden deze geregeld voorradig. 

een Universeelen plaat zoowel voor beroeps- als amateurfotografen ten 
Ortho Selfscreen zeerste ^aanbevelenswaard : is gemakkelijk te bewerken, snel genoeg voor 

*nn h A ri bijna alle momentopnamen, tevens orthrochromatisch en zonder geelfilter 

OUU n CC U bruikbaar. De kleurverhouding en details worden door geen andere 

plaat dezer soort beter weergegeven. 


Studio 


650 H & D 


de snelste plaat : werkt desondanks helder, zeer detailrijk, heeft fijne 
korl en laat flinke speling bij de belichting toe. 


Orthos Uper Speed Orthoplaat. Geschikt voor alle vlug werk, fijne korrel: ze geeft portret 
550 H «Sc D en landschapnegatieven bij een groote gradatie der tinten. 


Ordinary 
100 14 & D 

Process 
75YiWW 
Ortho Process 
75 HTD 


^heldere plaat, met uiterst fijne korrel, 
nemendheid. 


De reproductie plaat bij uit- 


voor reproductie en alle phototechnische werkzaamheden (lijn- en raster- 
werk) : levert pittige, krachtige negatieven met zeer fijne korrel, 


Matplaten 


. n , ^° 9 umverseeler worden deze platen als de gevoelige laag mat is, waar deze laag 
dan de Plaat bijna Antihallo doet zijn en gemakkelijk retourcheerbaar maakt. In de emulsie is 
en zelfstandigheid gebracht, die een fraai mat voorkomen aan de plaat geeft als was ze op 

het fijnste matglas gegoten. Ze zijn beter, billijker en gemakkelijker te bewerken dan 
gewone platen. 

Met matte Emulsie worden geleverd de 

Ortho Self Screen, Ortho Super speed en Ordinary* 

V oordeelen der Matte Emulsie plaat : 

1 het is een antihallo plaat. De matte korrel voorkomt de terugkaatsing van het licht : men heeft dan niet meer 

terwH? d^k^t W£ a k m m£t de , backed platen of de vaak hinderlijke roode kleur der dubbelgegoten platen 
terwijl de kosten dezelfde zijn als van een gewone plaat. y y p ' 

2 geeft even scherpe beelden bij contactdruk en vergrooting. 

3 sneller dan gewone platen : wordt bij overgieting op film de gevoeligheid der snelle emulsie verminderd 

zoo wordt ze bij de matte emulsie grooter. verminaera, 

4 doLe°laL er op ak werken eer ^ ““ ka “ " met een P otlood diefst een ha «<, Koh-i-noor 5 H of 6 H) of 

5 groote speling in belichtingsduur. 

6 fraaie diapositieven : direct gereed zonder dat een matglas opgelegd behoeft te worden. 

a £ pSts'S a s t„';rr P k s e ”" dtr ge ""“" ev “ ***** ™ or »>• i-.j.cb.pteog™... 


Dr. A. H. C. VAN SENUS, ROTTERDAM 


35 


De volgende soorten Barnet Platen kunnen op bestelling geleverd worden : 


Press platen 
700 H 6 D 


een helder werkende snelle en vertrouwbare plaat voor opnamen met Reflex Camera’s. 


Studio 

400en500 H&D 


Voor atelier en buitenopnamen. Is te beschouwen als een standaardplaaf voor den beroeps- 
fotograaf. Levert volmaakt drukkende negatieven. Een speciaal voordeel is hun geheel vrij 
zijn van sluier. Zeer aan te bevelen, waar een snelle atelierplaat verlangd wordt. 


Ortho Studio 
500 H 6 D 


Speciaal gefabriceerd voor 't werken met Half Watt en andere kunstmatige lichtbronnen. 


Red Seal 
350 H&D 


Een universeele plaat, snel genoeg voor alle handcamera’s, een goede landschap- en portret- 
plaat, negatieven van uitmuntende hoedanigheid. Ze heeft een merkwaardige speling in 
den belichtingsduur. 


Super speed 550 
Ortho XL 


Met geheel dezelfde eigenschappen als de 550° Ortho super speed, doch sneller. 


Speciaal Rapid 
225 H&D 


vooral voor amateurs. Dik gegoten, sterke gradatie. 


Lantern 

a 40 H & D j 

b 8 H & D I 


a. voor koude tinten. 

b. voor warme en 

koude tinten. 


Men kan er plaatjes mede maken in elke gewenschte kleur door 
ontwikkeling Ze zijn te bewerken door contactdruk of reproductie. 
Fijne korrel, brillante beelden, helder, vol detail. 

Langzaam voor contactdruk. 


Barnet X Ray 


zeer snel — Perfecte teekeningen van beenderen en weefsel. 


Barnet Stella 
Ultra Rapid 
550 H & D 


voor steropnamen. Op speciaal patent glas gegoten. (Speciaal formaat voor hemelkaarten in 
formaat 16 X 16 cM f 16.50. 


Prijzen voor alle Plaatsoorten (behalve X Ray en Stella) : 


4,5X6 4,5X10,7 

6X6,5 

6X9 

6,5X9 

83X8,3 

83X10,7 

9X9 

6X13 9X12 

9X14 

10X15 

P- dozijn ƒ0.75 1.10 

0.95 

1.10 

1.20 

1.45 

1.60 

1.55 

1.45 190 

2.40 

2.80 

Antihallo 0.85 1.20 

1.10 

1.20 

1.30 

1.60 

1.75 

1.70 

1.60 2.10 

2.65 

3.10 

8,5X17 9X18 

12X16,5 

13X18 

18X24 

24X30 

10X12 inch 30X40 

40X50 

50X60 

f 2.90 2.90 

3.— 


3.45 

7.15 

13.10 

13.40 

23.— 

40.40 

62.90 

„ 3.— 3 — 

3.30 


3.80 

7.80 

14.20 

14.70 

25.30 

44.40 

69.20 


De formaten 6X9, 6,5X9, 9X12, 10X15, 13X18 tot 50X60 zijn tegen halven prijs in halve dozijnen verkrijgbaar 
Alle platen zijn op bestelling antihallo (lichtkringvrij) te leveren. 


Van de vele attesten voor de BARNET 

Het is mij een groot genoegen U te kunnen melden, dat de ge- 
zonden Barnet platen met matte emulsie prachtig zijn. 

Zij voldoen aan alle eischen, die men aan een plaat mag stellen. 

H. BERSSENBRUGGE, 

65 Zeestraat, Den Haaq 

WelEdele Heer, 

Zooals U weet, gebruik ik reeds jaren tot mijn groote tevredenheid 
uw Barnet platen en is het mij een genoegen ook bij het probeeren der 
&!euwe 650 Studio plaat uitstekende resultaten verkregen te hebben. 

. De snelheid is boven alle verwachting. Ze blijven sluiervrij zelfs 
’i geforceerde ontwikkeling. De kwaliteit is minstens even goed als 
e beste platen van andere merken door mij geprobeerd. 

Voor de donkere winterdagen kan ik dan ook de 650 Studio van 
a *"net met warmte aanbevelen. Een plaat opzettelijk in zeer ongunstige 
omstandigheden door mij gemaakt voeg ik bij. Hoogachtend, 

P. A. ODIJK, Delft. 


PLATEN volgen hier enkele : 

Bij de verschillende uitstekende platensoorten van Barnet vinden 
wij de pas door U gezonden Studioplaat 650 H 6 D van buiten- 
gewoon groote snelheid en kunnen wij ons er zeer zeker mee vereenigen 
deze plaat als de snelste wordt beschouwd. Daarbij is de plaat 
absoluut sluiervrij en geeft goede dekking en kracht. Voor de winter 
de atelierplaat bij uitnemendheid. 

Atelier Ziegler, Zwolle. 

FRANS ZIEGLER. 


De Platen en Papieren van Elliot (Barnet) ontving ik in goede 
orde. Voor beide artikelen geloof ik niet dat het nog noodig is te 
vermelden, dat ik er bijzonder tevreden over ben. 

J. O. B. AGERBEEK, 

25 November 1925. Bandoeng. 


Krachtige ontwikkelaar voor 
Ortho Superspeed 550° 

1 gr. Natriumhydroxyde 12 gr 

Hydrochinon 10 „ Broomkali 1 „ 

Natriumsulfiet 48 „ Water 320 „ 

Koolzure soda 20 „ 

Voor het gebruik met 7 deelen water ver- 
dunnen. 


Een goede ontwikkelaar voor alle 
Barnetplaten is de 

S^Ontwikkelaar, 

hiernaast vermeld. 

Een paar bijzondere voorschriften 
geven voor de aangegeven plaat- 
soorten zeer goede resultaten. 


Ontwikkelaar voor de Studio650 

A. Kaliummetabisulfiet 

6,5 Gr. 

Los op in water 

2400 „ 

Voeg toe Broomkali 

3,6 „ 

Pyro (of Piral) 

30 „ 

B. Natrium sulfiet 

270 „ 

Koolzure soda 

240 ., 

water 

2400 „ 

Voor gebruik gelijke deelen A 

en B. 


\ 


36 


Dr. A. H. C. VAN SENUS, ROTTERDAM 


142 Fotoplaten van verschillend Fabrikaat — 

— 

6X9 


8.3X8, 3 


9X18 4,5X6 

en 

6,5X9 

en 

X 

en 
45X10.7 


6X13 


8,5X17 

n 

rood etiquet 

groen 

sensima 


0.75 


u 

„ mat 


1.10 

1.20 

1.45 

1.90 

2.90 


diapositief a. warm 
t 

b. koud 
o 

ortho 

antiballo 


0.85 

1.20 

1.30 

1.60 

2.10 

3.— 

n 

orthoantihallo f 

extra Rapid i 

Rontgenplaten I 

isolar 

0.75 

1.10 

1.15 

1.40 

1.80 

2.60 

cd 

chromoisolar 
R- 

isorapid 
< 

chromoisorapid 

Panchromaten 


0.90 

1.30 

1.40 

1.70 

2.10 

3.10 


a. opname, b. repro- 
ductie of c. diepdruk 
Hauff Ultra Rapid 

0.75 

1.10 

1.15 

1.40 

1.80 

2.60 

n 

Flavin 

0.90 

1.10 

1.40 

1.70 

2.15 

3.10 

Lumière blauw etiquet 

0.75 

1.10 

1.20 

1.45 

1.90 

3.— 

m 

special rapid 

0.75 

1.10 

1 20 

1 45 

1,90 

2.90 

•d 

Panchromaten i 


u 

o 

a voor reproductie 1 

— 

— 

— 

— 

2.85 23 

b. ,, direct opn. 
a. of b. Backed 

— 

— 

— 

— 

3,05 

— 

c 

extra rapid 

antiscreen 


0.75 

1.10 

ba 

c 

diapositief S.C.P. 


1.20 

1.45 

1.90 

2.90 

3 

voor koude tinten 

Studio Backed 


0.85 

1.20 


antiscreen Backed 


1.30 

1.60 

2.10 

3.20 

n Marion Iso Record 

0.75 

1.10 

1.20 

1.45 

1.90 

2.90 

n Matter 

0 65 

0.95 

110 

1.25 

160 

2.45 

n Verax Lantaarnplaten 

— 

0.85 

■' 

1,10 

1.40 

2.25 


10X1512.16,513X18 


2.80 


3.10 


2.50 


3 — 


2.40 
3.— 

2.80 
2 80 

4.15 

4.45 

2.80 

3.10 

2.80 
2 35 

2.10 


3.— 


3.30 


2.75 


3.40 


2.75 

3.40 
3.05 
3 — 

4.45 

4.80 

3.— 

3.30 

3 — 
2.90 

2.50 


3.45 


3.80 


3.30 


3.95 


3.30 
5.95 
3.45 
3 45 

5 — 

5.40 

3.45 

3.80 

3.45 

3.30 

2.90 


18X24 


7.10 


7.80 


6.50 


7.80 


6.50 

7.80 

7.10 

7.10 

10.50 

11.30 

7.10 

7.80 

7.10 

6.15 

5.45 


24X30 30X40 


13 50 


14.20 


11.80 


14.20 


11.80 

14.20 

13.10 

13.10 

19.20 
20.70 

13.10 

14.40 

13.50 

11 .— 

9.70 


23.— 


25.30 


20.70 


24.85 


20.70 
24.85 
23.— 
23 — 

33 80 

36.40 

23 — 

25.30 

23.— 
19.20 
17 — 


Alle deze soorten kunnen ook 40X50 en 50X60 worden geleverd. 

143n Billijke Plaatsoort (Verax Ultra Rapid) 4,5X6 6X9 9 x 12 ïoxis 12 x 16,5 13 x 18 18 x 24 

f 0.60 0.85 1.40 2.10 2.50 2.90 5.45 

144 1 Autochroomplaten van Lumiëre en Agfa kleurenplaten. 

Met deze platen verkrijgt men diapositief opnamen in natuurlijke kleuren. (Daar de houdbaarheid begrensd is, 
worden zij slechts op bestelling geleverd.) Prijzen in beide soorten per doos van 4 stuks. 

4,5X6 4. 5X10.7 6X6,5 6X9 6,5X9 9X9 9X12 6X13 9 X18 10X15 12X16,5 13X18 18X24 Agfa kleurenplaten 

f 0.80 P45 TÏ5 1.45 1.60 2 60 2 90 2.10 4 8 0 44)5 5.75 6.10 12.15 24X30 f 21.60 

143l Kleurenfilters en houders voor autochrooms, voor vierkanten vorm zie par. 29. 

Rond diameter 25 30 35 40 45 50 55 60 


Filter f 1.60 

Filter in montuur ,, — 


2 .— 

2.80 


2 40 
3.20 


2.80 

3.60 


3.30 

4.25 


4.— 

4.65 


4.10 

5.20 


4 50 
5.60 


146l Papier Virida Vijf vel van dit geel en groen papier over 13X18 18X24 25X30 30X40 ^0X50 50X60 

elkaar in de lantaarn geplaatst geven het^-— — — -- ilLr 

beste licht bij werken met autochroomplaten. ' 0 60 0-90 130 170 310 5 - — 


Ontwikkelaar voor Autochroomplaten voor de eerste en tweede ontwikkeling 

Métoquinon li Liter f 2.05; geconcentreerd Liter f 1.20; % Liter f 0.65; met 5 deelen water te verdunnen. 
Dosis ontwikkelaar voor 1 Liter f 1.45. Dosis voor 1 Liter bad voor 't oplossen van 't gereduceerde zilver f 0.35. 
Métoquinon : zie chemicaliën. Kleefstrooken, dekglaasjes, etc., zie onder lantaarnplaatartikelen. 


Ontwikkelstel voor Agfa kleurplaten. 

Grootte II : bevat Lt Liter ontwikkelaar (3X te verdunnen) 
omkeerbad in drogen vorm voor 500 cM. 30 cM3 
dammarlak, voor 20 platen voldoende . ... f 2.— 
Voor Agfa kleurfilters zie par. 31B, 


Voor Autochrooms 

bevattende alle benoodigdheden voor de behandeling van 
Autochroomplaten f 1.75. Vernis 125 cM 3 . . f 0.60. 
Perchlora poeder : voor momentopnamen op autochroom. 
100 gr. f 5.- ; 50 gr. f 3.- ; 25 gr. f 2.- ; 10 gr. f 0.90 


37 


Dr. A. H. C. VAN SENUS, ROTTERDAM 


147 Rolfilms 


Formaat 

KODAK 

n AGFA 

! 

No. 

6 opn. 

12 opn. 

No, 

6 opn. 


4X5 

102 

— 

1 20 

I _ Pocket Kodak. 

4X6,5 

121 

0.60 

1.20 

A B 

0.60 

Vouwbare Kodak No. 0 en Graphic Camera 0. 

4X6,5 

127 

0.75 

8 opn. 

A B 

0.75 

Autografic vestzak Kodak en Brownie 0. 

6X6 

117 

0.60 


B 1 

0.60 

Brownie Camera I. 

6X9 

120 

0.75 

— 

B 2 

0.75 

Autographic Kodak Jun. I, Aut. Kodak speciaal I. 
Vouwbare Brownie 2 en Brownie 2, 

6X9 

105 

0 80 

1.55 

c 

0.80 

Vouwbare Kodak No. I Panorama Kodak I. 

6,5 X 11 

116 

0.95 

1.90 

D 

0.95 

Aut. Kodak Junior 1 A, Aut. Kodak no. 1 A 
Auto. Kodak spec. 1 A Brownie 2 A, 
Aut. Brownie 2 A, Graflex 1 A. 

9X9 

101 

1.10 

2.20 

H 

1.10 

Bull's Eye en Stereo Hawk Eye Camera 6. 

9X9 

101 

1.10 

2.20 

— 

— 

Stereo Kodak Model I. 

8 X 10,5 

118 

1.30 

2.60 

E 

1.30 

Aut. Kodak 3 en Aut. Kodak Speciaal 3. 

8 X 10,5 

124 

1.30 

2.60 

F 

1.30 

Brownie 3 : Aut. Brownie 3 en Bulls Eye Kodak 3. 

7'A X 12,5 

130 

1.35 

2.20 
10 opn. 

M 

1.35 

Aut. Kodak junior 2 c. Aut. Brownie 2 c en Brownie 2 c. 
Aut. Kodak 3 A, Aut. Kodak spec. 3 A, Aut. Kodak 
junior 3 A. 

8X14 

122 

1.55 

2.60 
10 opn. 

G 

1.55 

Aut. Brownie 3 A. Graflex 3 A. 

10X12,5 

123 

1.70 

3.40 

J 

1.70 

Vouwbare Kodak 4. 

10 X 12,5 

103 

1.70 

270 
10 opn. 

K 

1.70 

Bull’s Eye 4 en Panorama Kodak 4. 

12,5 X 10 

104 

— 

— 

L 

1.70 


10,5 X 16,5 

126 

2.35 

— 

— 

— 

Aut. Kodak 4 A. 

13X18 

115 

2.85 

— 

O 

3.5X5.5 

— 

Castridge Kodak 5. 

4X6 

128 

0 60 

— 

0.60 

Enseignette I. 

5X8 

129 

0.85 

— 

N 

0.85 

Enseignette II. 


De films voor 12 opnamen worden weinig gevraagd en niet voorradig gehouden, wanneer bij bestelling 
oiets is vermeld worden rolfilms met 6 of 8 opn. geleverd. 

Voor Panorama No. 1 en Stereofilms hebben de rol film 3 en 6 opn. Voor Panorama No. 2, 2 en 4 opname. 
De Agfa films A, C, D, E, G zijn zoo geteekend, dat men ze ook in de Autographic Kodak Gamera’s 
kan gebruiken. 

Andere merken van films : Goerz. Baijer, Lumière, etc, en Lignose-films kunnen op bestelling geleverd worden. 
Agfa films worden voor de Tropen op bestelling in speciale verpakking geleverd. 


148 Filmpacks 


Formaat 

4,5X6 

4,5X10,7 6 X 9 j 6X13 

6,5X11 

8X10,5 

9X12 

8X14 

O 

X 

Ul 

10X15 

13X18 

9X18 

n Agfa . . 
Kodak . . 

■f 

1.10 

1.20 

1.45 

1.55 

1.30 

1.45 

1.80 

2.— 

2.40 

2.60 

2.75 

2.75 

2.85 

3.10 

3.15 

3.40 

3.60 

3.85 

5.65 

(Planchon) 

3.50 

- 


Lumière, Bayer, Goerz, Ensign Filmpacks zijn op bestelling te leveren. 


149 n NEBO-Filmpacks 

Hebben het voordeel, dat de belichte film naar keuze gemakkelijk door gewoon uittrekken, kan worden verkregen 
en worden ontwikkeld en doordat de film midden uit de rugzijde van het pakket wordt getrokken minder risico 


van sluiering 

Filmpak 9X12 (10 opnamen) f 2.55 

Daglicht ontwikkel-uitrusting 

voor 3 films 9X 12 9.75 

„ 6 ,. 9X12 13-50 

Filmpakcassette 9X12 3.75 

Ontwikkeltabletten per stel van 2 buisjes a 

10 tabletten „ 0.55 


aanwezig is. 

Fotopoeder per bus f o.75 

Wisselzakken voor beroepsfotografen uit zui- 
vere lichtdichte gummistof 

grootte No I (tot 10 X 15) 8.25 

„ II (tot 13X18) 11.25 

„ „ III (tot 18X24) 14.25 


38 


Dr. A. H. C. VAN SENUS, ROTTERDAM 


150 Portretfilms 9X12 

10X15 

12 x 16,5 

13X18 

18X24 

24 X 30 

m Agfa f 

1.80 

2.50 

3.— 

3.50 

6.70 


m Agfa mat 

2.20 

3.— 

3.60 

4.20 

8.70 

17.60 

Kodak 

Super speed 550° 

2.— 

2.50 

3.30 

3.85 

7.40 

16.— 

Far speed 350° .... , 

Orthochromatisch . . . / 

Commercial 1 ” 

1.80 

2.75 

3. - 

3.50 

6.70 

14,40 

Proces ’ 

Panchromatic 

2,60 

3.80 

4.30 

4.70 

8,80 

17.60 


Ze zijn lichter als platen en meer antihallo daarbij niet breekbaar. Ze bereiken echter nooit de snelheid van 
platen en beschadigen gemakkelijk en zijn nooit zeer handig te bewerken. 

Super speed, voor snel werk. Portretten op atelier. Par speed voor portretten buiten en landschappen, 
orthochromatic commercial land- en zeeopnamen, bloemstukken met en zonder geelfilter te gebruiken. 

Commercial, matig snel voor interieurs etc. Proces, langzaam voor reproductiewerk. Panchromatic voor alle 
kleuren behalve groen gevoelig, voor reproductie van schilderijen. Liefst met filter te gebruiken. 


151 


Metalen Filmklemmen 


Alle formaten tot 9 X 12 9 X 12—10 X 15 12X16,5-13X18 18X24 

f 0.50 0.60 0.80 1.50 


24 X30 
2.50 


152 Röntgenfïlms (tweezijdig begoten) 9X12 

12X16,5 

13X18 

18 X 24 

24 X 30 

30X40 

35,5X45 

40X50 

m Agfa 

• f 

2.40 


4.50 

7.75 

13.50 

22 — 

34,— 

40.— 

Kodak 
Dupli Tized 

Super speed 

■ „ 

— 

3.50 

4.50 

7.75 

13.50 

22.— 

— 

40.— 

„ „ p. stuk verpakt ,, 

— 

3.85 

4 95 

8.60 

14.85 

24.30 

— 

44.— 

Eastman (non flam) 

. „ 

2.75 

— 

5.20 

8.90 

15.50 

25.30 

— 153 Tandfilm 

mAgfa 3X4 cM. aan een zijde begoten, in afzonderlijke verpakking, per 12 


f 1,20 


154 Kodak : Regular en Extra Fast (4 x sneiier) 

Twee soorten No. 1 No. IA No. 1B No. 2 No. 3 

IXX1H 2 > 4 X lfï 2XTK 3 X 2 l 4 1/4 X 1/4 inch. 

Per 2 dozijn f 4, — — — — — 

,, 1 „ „ — 3.75 3.75 7.— 4.— 

155m Agfa Röntgen-Artikelen 

13 X 18 18 X 24 24 X 30 30 X 40 40 X 50 

Film Chassis f 1 .— 1.30 1.55 2.10 2.25 

Ontwikkelbeugel „ 3.60 3.95 4.35 4.75 5.30 

156 Verster kingsschermen 

13 X 18 18 X 24 24 X 30 30 X 40 40 X 50 

Kodak f 12.— 21.— 35.— 55.— 90.— 

Kodak Cassetten 15.75 18.— 41.75 55.10 106 — 

Erescofllms „ 12.— 20 25 31.50 50.60 — 


Voor X Ray films ontwikkelbakken, etc. van Fiedler, Kindermann of Kodak, zie verder. 


157i Kinofïlm 

Positief Agfa geperforeerd rollen per Meter f 0.20. Negatief 0.30 per Meter. Rollen van 60 M. en meer f 037' per M. 
Lignose film, Kodak- en Gevaert film, etc., kunnen evenzoo geleverd worden. 


Dr. A. H. C. VAN SENUS, ROTTERDAM 


39 Fig, 154 


I58m Fotometers 

Deze dienen, om na te gaan, deels hoe lang een plaat, deels hoe lang een 
papier, waarop de wording van het beeld niet (bromide, gaslicht, koolpapier) of 
moeielijk (gompapier, platinpapier) zichtbaar is, moet . worden belicht. 

A. Fotometers voor Fotografisch papier Fig. 155 


en Snelheidbepaling voor platen en ontwikkelpapier. 

De Fotometers voor papier berusten op dit beginsel : een stuk licht- 
gevoelig papier wordt onder een schaal, waarop een aantal letters of cijfers 
voorkomen belicht. Elke volgende letter of cijfer bevindt zich onder een 
donkerder dek (een geleidelijk minder doorschijnend wordend glas). Wanneer 
1 goed zichtbaar is, copieert 2 en zoo vervolgens. Vindt men nu, dat 
een negatief bij een bepaald cijfer of letter te dun gecopieerd is, dan make 
men den volgenden afdruk, totdat op het papier in den fotometer een hooger 
cijfer zichtbaar is en zoo vervolgens. 

Eder 'Hecht Graukeil Papierfotometer 

(Fig. 154). Voor de cijfers bevindt zich een geleidelijk donker wordend glas 
(graukeil) f 4.50 Universeele belichtingsmeter voor platen en papieren. 
Graphoscoop Langer (Fig. 155) is een apparaat, waarmede 

men snelheid van platen en papier, gevoeligheid van kleuren, etc. kan bepalen f 6. 

B. Fotometers 

voor platen, voor ’t bepalen der tijdduur van opnamen. 

Deze berusten of op den tijd, die een gevoelig papier 
noodig heeft om een bepaalde kleur aan te nemen (zoo- 
genaamde Chemische Photometers) of men neemt als punt 
van uitgang der berekening, datgene waarbij voor ons 
oog het punt verdwijnt, wanneer we tusschen oog en op 
te nemen voorwerp een min of meer doorschijnend object 

brengen als lagen papier, gekleurde glaasjes, etc. (visueele Fig. 155 

fotometers). 

I. Chemische Fotometer : als punt van vergelijk wordt een door het licht ver- 
kleurend fotopapier gebruikt. 


Fig. 157 


nWynne's Fotometer „Infaillible” 


(fig- 156) Prijs f 6.— 


Haka Expositiemeter (e g iss) . f 2 - 


Gevoelig Papier per pakje . . f o.40 Fig. 159 


II. Visueele Fotometer. 


Heydes Aktinometer(fig 157) Deze 

berust op het voor elkander brengen van 2 violette glazen 
prisma’s, die bij dit apparaat voor elkander draaien Men 
neemt ook hier waar, wanneer het object niet meer zicht- 
baar is en leest op een schaal af. V oor zeer lichtsterke 
voorwerpen wordt nog een extra violet glasschijfje 
voorgedraaid. Wordt in 3 soorten geleverd. 


Ica Diaphot o P 

voudiger geconstrueerd 


hetzelfde berustend, een- 
f 1 .85 Fig. 158 


Agfa Belichtingstabel voor daglicht en bliksemlicht 

Geeft door eenvoudige schuifverplaatsing zonder eenige berekening, voor iedere 
plaatsoort en iedere gevoeligheid van 9 tot 30° W. den juisten belichtingstijd aan. 

Bij daglichtopnamen : voor iedere maand, voor ieder uur van den dag, voor ieder 
op te nemen voorwerp, voor iedere relatieve opening onder inachtname van de 
eventueele bewolking. Bij bliksemlichtopnamen : voor iederen afstand der lichtbron 
van het op te nemen voorwerp en voor iedere relatieve opening, de hoeveelheid 
van het te gebruiken „Agfa" bliksemlicht. Prijs > .... f 0.50 40 


Dr. A. H. C. VAN SENUS, ROTTERDAM 


159o Barnet Bromide Papieren 

Ook deze zijn zeer geschikt voor de Tropen en daartoe met Tropen emulsie bereid. 

Platino mat, voor contactdruk en vergrooting : foto’s gelijken platindrukken ; 1 mat glad : 2 zwak ruw, 
Platinö mat, hardwerkend (mat glad). 

Lustro matt, voor artistiek werk ; wit halfmat papier. 

Ordinary, prima vergrootingspapier, heeft een halfmat oppervlak (natural) ; 1 mat, 2 zwak ruw. 

Ordinary, hardwerkend ; I mat, 2 zwak ruw. 

Bromidekarton, op briefkaart-dik karton gepraepareerd ; de drukken behoeven niet opgeplakt te worden. 
1 mat, 3 halfmat, 8 glanzend. 

Snow Enemal, wit ; glanzend papier. 

Cream Crayon, prachtig chamois vergrootings- en copieerpapier : dubbel dik. 5 mat glad, 6 zwak ruw. 

A. Platinomat. 5 mat glad, 6 zwak ruw, 

B. Naturel (dit is halfmat niet gebaryteerd 'papier) 7a glad mat, 6a zwak ruw. 

C. Halfmat glad 7. 

Snede, voor schetswerk bijzonder aanbevolen, gewoon en dubbeldik papier; l wit mat, 5 cream mat. 

Velbro, voor contactdruk, fraai halfmat papier (iets glimmender als Lustro). 

IlIUStrO, hardwerkend bromide, zeer contrastrijk voor Illustratiewerk. Enkel en dubbeldik. 1 mat, 3 halfmat, 8 glanzend 
Tiger Tongue, extra ruw dubbel dik papier, wit of creme. 

Barnet Papieren voor de Broomoliedruk 

Voor de broomoliedruk worden de volgende soorten speciaal gepraepareerd geleverd : 

Ordinary mat glad en ruw. Cream Crayon mat glad en ruw. Tiger Tongue wit en chamois. 


Barnet Bromide Briefkaarten worden in alle bovengenoemde soorten geleverd. 

160o Bargas 

Een der beste gaslichtpapieren, die tot heden vervaardigd zijn : helder wit, rijk aan details, vlug ontwikkelend 
weinig risico van miskleuring bij overbelichting. In drie soorten : S = Soft : zacht werkend. V = Vigorous : krachtig 
werkend EV — Extra Vigorous, van zeer zwakke negatieven nog goede afdrukken gevend. 

Worden ieder weder in mat, halfmat en glanzend geleverd. 

Bargas Briefkaarten worden in alle bovenvermelde soorten vervaardigd. 

Prijzen van alle soorten Bromide Gaslicht papieren : 

6,5X9 7X11 

10 vel ƒ0 25* 0.25* 


0.30* 045* 0.35 0,50 

100 . „1 90* 2.15* 2.45* 3.20* 2 70 3.60 

Soorten met dubbeldik papier en karton ; 

10 vel ƒ0.30* 0.30* 0.35* 0.55* 0.40 0.60 

100 „ 2.20* 2.45* 2,85* 3.70* 3.10 4.15 


0 45* 
3.20* 


Boeken (50 X 60 cM.) 


per boek 24 vel ƒ 

. - 12 , ... 


12X16 

0.60 

4.70 

13X18 
0 70 
5.50 

18X24 

1.40 

10.65 

24X30 

2.30 

18.— 

30X40 

4.— 

30.40 

35X45 

5.25 

40.— 

40X50 

6.40 
50 40 

0.70 

5,40 

0 85 
6.30 

1.60 

12.15 

2.75 

20.70 

4,60 

35.— 

5.95 
43 — 

7.40 

58.— Papier 

Karton en dubbeldik. 


Rollen 


17,20 
8 80 
4.65 


19.60 

10.20 

5.40 


lengte 
1 M. 
2Jj . 

5 


Papierdik. 
breed 50 cM. 
ƒ .45* 

„ 3.10* 

„ 1 .—* 


64 cM. 
ƒ 1 60 
„ 4. — 
„ 7.60 


1 M. 
ƒ 2.90* 
„ 6.20* 
„ 12 .—* 


Briefkaarten per pakje van 10 ƒ O 45 . 


Dubbeldik en Karton, 
breed 50 cM. 64 cM. 

ƒ 115* ƒ 1.85 

„ 3. 50* „ 4.60 

„ 6. 90* „ 8. 75 

Per pakje van 100 


(De formaten, met * gemerkt, worden slechts op bestelling geleverd vanaf fabriek.) 


1 M. 
ƒ 3.30* 
„ 7.-* 

„ 13.80* 

ƒ 2 90. 


Dr. A. H. C. VAN SENUS, ROTTERDAM 


41 


161o 


Barnet Verona 


Het levert in handen 


Een zeer speciaal Chloro-Bromide papier voor warme tinten door ontwikkeling alleen, 
van den Fotograaf de fraaiste portretten, 

Het wordt geleverd in de volgende soorten : ^ 

1— wit mat, 3— wit halfmal, 5— Crememat, 7— Creme halfmat, 7a— Creme halfmat (natural )en 7b— Creme halfmal ruw 
natural. No. 1, 5. 6, 7, 7a en 7b slechts dubbeldikpapier, No. 3 en 7 papierdik. 

9X12 10X15 12X16,5 

13X18 18X24 

24X30 

30X40 

40X50 

10 vel dun 

papier 

. . f 0.45 0.50 0,65 

0.80 1.50 

2.90 

4.85 

8.10 

10 „ 

dik 


. . ,, 0.50 0.60 0.80 

095 1.80 

3.30 

5.50 

9.20 

100 „ 

dun 


. . „ 3.10 4.25 5.60 

6.60 1220 

20.— 

33.60 

56 — 

100 „ 

dik 

t» 

. . „ 3.50 5.— 6 55 

7.70 14.20 

23 60 

39.20 

65.60 

Boeken (50X60 cM.) 

Briefkaarten per pak van 10 f 0.50; van 

100 f 3.20 
papier dubbeldik 

Per 1 boek 24 vel . 


Prijzen der Kollen : 


papier 

dubbeldik 

.. ¥2 , 

,. 12 . 2,5 X 0,64 

5 X 0,64 

.. H 


6 „ . 
4.40 

5.05 835 

9.60 

Alle 

Barnet Bromide en Gaslicht napieren kleuren fraai bruin en met zwavelnatrium, Senol en Carbontoner 

en vooral S 

— Verona kleurbad. 

* Naturel is een uiterst zwak gekorld halfmat. 

162o Barnet P + 0*P + Gelatine Copiëerpapier : pensee (rosé 

: of wit op bestelling te leveren). 


4,5 X 6 6,5 X 9 9X9 

9X12 10X15 

12X16,5 

13X18 

18X24 

vel . . . . 40 20 12 

20 16 

12 

10 

5 

Papier . . . f 0.30 0.30 030 

0.55 0.55 

0.55 

0.50 

0.65 

karton . 
0.65 0.65 

0.65 

0.65 

0.75 

Boeken (50 X 60 cM) 

Briefkaarten 
1 boek . f 0.45 

„100 
k .. 
l63o Bartona Zelf tintend gelatine Copiëerpapieren > wit mat en glanzend. 


4,5X6 6X 6 6,5X9 9X9 

9X12 10X15 

12X16,5 

13 X 18 

18X24 

vel . . 40 30 20 14 

20 16 

12 

10 

6 

papier . f 0.45 0.45 0.45 0.45 

0.80 0.80 

0.80 

0.80 

0.95 

karton „ 0 50 0.50 0.50 0.50 

0.95 0.95 

0.95 

0.95 

1.05 

Boeken (50 X 60 cM.) papier karton 

Briefkaarten 
1 boek • f 0.55 


H 


10.40 

5,60 


11.80 

6,20 


100 


3.60 


164n S- Verona tinter 

Kleurt Verona-drukken snel fraai Sepiabruin. 

Per flacon van 100 gr. (op te lossen in 8 water als standaardoplossing en dan sterk verdund te gebruiken 

b.v. 5 cM 3 op 100 water) 

Per 20 gram 

Voor het Verona-papier volgen hier twee voorschrilten voor fraaie, warmzwarte tinten. 


2.50 

0.75 


No. l 

Metol 1,8 gr. 

Natriumsulfiet 56 „ 

Hydrochinon 7,2 „ 

Koolzure soda 56 „ 

Water 1200 „ 

Broomkali . . 2 „ 

Voor 't gebruik met gelijke hoeveelheid water verdunnen. 


No. 2 


Glycin 3 

Water 1500 

Hydrochinon 10 

Natriumsulfiet 55 

Koolzure kali ....... 50 

Broomkali 1,5 


gr- 


42 


Dr X A. H. C. VAN SENUS, ROTTERDAM 


Wijze van nummering der GEVAERT PAPIEREN 


Het cijfer 1 beteekent altijd : wit mat glad 


2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 


wit mat ruw 
wit halfmat glad 
wit halfmat velvet 
chamois (zeemkleur) mat glad 
chamois mat ruw 
chamois halfmat glad 
glanzend pensée (violet) 
glanzend rosé 
glanzend wit 
mauve 

wit linnenstructuur 


Het cijfer 13 beteekent altijd: chamois linnenstructuur 
»■ 14 „ „ wit grof gekorreld 

» 15 „ „ chamois grof gekorreld 

•> 16 » .. mat ivoortint 

na het cijfer beteekent : medium 
» .. „ normaal 

zacht 


M 

N 

Z 

V 

K 

M 

b 

O 


vóór 


hard of krachtig 

karton 

middendik 

gekartelde rand (geschept) 
Broomolie 


165 


A* Daglichtpapieren 


Calcium 


Mat Gevaert 


Ronix 


Celloidinpapier voor 
kleurbad of geschei- 
den baden. 
Soorten 


Papier 


Karton en 
Briefkaart 
K I 

„ 8 


Platino mat Celloidin 
papier voor goud en 
platinbad. 
Soorten 


Papier 


Karton en 
Briefkaart 
K 1 
M 1 

K 5 

K 16 


Zelftintend Celloidin 
zonder goudbad in 
enkel hypo fraaie 


Blue Star 


Relor 


Chloorzilver gelatine 
papier voor goudbad 
of gescheiden baden. 


tinten 

Soorten 

en warme 

Papier 

Karton en 
Briefkaart 

Papier 

Karton 

Papier 

1 

K 1 

1 

K 1 

1 

5 

„ 5 

8 

K 8 

8 

8 

., 8 

9 

10 

— 

9 

10 


Blue Star papier met 
geharde emulsie spe- 


! Karton 

K ! 

„ 8 


Calcium 
MaiGevaertdun 
.. „ dik 

Ronix dun . 

., dik . . 
Blue Star . . 
Relor . . . 


in pakjes bevattend! 

(op bestelling te leveren) I 


in pakjes bevattend 


40 vel 4,5 X 6 
20 „ 6,5X9 
14 „ 7X14 
12 „ 8X10,5 


0.35) 20 vel 9X12 
0.40 11 8 „ 9 x 14 


0.45 16 
0.40 12 
0.45 )10 
0.30 
030 


,10X15 
, 12X16,5 
13X18' 


0.65 

0.7i 

0.85) 

o.7o: 

0,85, 

0.55 

0.60 


in pakjes bevattend 


6 vel 18X24 


In boekvorm 
49 X 62 cM. 


Brief- 

kaarten 24vel 

12vel 

6 vel) 100 

10 

100 

10 

070 

14.40 

7.50 

3.90 3.30 

0.45 

— 


0.80 

15.90 

8.25 

4.30 


— 0 95 

18.70 

9.70 

5.05 3.30 

0.45 

3.60 

0,55 

0.80 

18,50 

9.50 

5 — — 

— 

— 


0.95 

20.50 

10.60 

5.60 3.50 

0.50 

4.— 

0.60 

0.65 

13.80 

7.— 

3.60 3 — 

0.40 

— 


0.70 

14 — 

7.25 

3.70 3.10 

0.45 

— 

— 


Briefkaarten 
m. buttenrand 


166 Bv Ontwikkelpapieren 

PRIJZEN der ARTOS en VITTEX PAPIEREN : 


Artos 

Vittex 

Formaat 
Aantal vel 

9X12 

20 

10X15 

16 

12X16,5 

12 

13X18 

10 

18X24 

6 

24X30 

10 

30X40 

10 

40X50 

10 

Gaslicht 

pa 

Papier 

portret- 

pier 

Karton en 
Briefkaart 

Nieuw snelwerkend 
Portretpapier 
Papier Kartonen 
1 Brief kaart 

1 

K 1 

6 

— 

Papierdik 

0.70 

0.70 

0.70 

0.70 

0.80 

2.60 

4.30 

7.1 5 


_ 

7 

K 7 

Kartondik 

0.85 

0.85 

0.85 

0.85 

0.95 

3.— 

5 


3 

K 3 

9 

K 9 

1 OU vel papierd 

2.80 

3.80 

5.05 

5.95 

11.— 

18.— 

30.25 

45 35 


K 5 


K lb 

100 ,, kartond 

3.35 

4 55 

6.05 

6.95 

13.20 

21.60 

36.30 

54.40 24vel 

12vel 

6vel 

Boekform. papierdik 

15.90 

8.25 

4.30 

kartondik 

18— 

9.35 

4.90 


Briefkaarten metbuttenrand 
per 10. .f 0.65 f 0.75 

per 100. .„4. — , 4.70 


Rollen 2,5 X 0,64 f 3.60 

Andere breedte en lengte te leve- 
ren tegen f 2.40 per M2 


Dr. A. H. C. VAN SENUS, ROTTERDAM 


43 


167 Ridax (Gaslicht) en Ortho Brom (Bromide) Papieren 
Soorten RIDAX Soorten ORTHO BROM 


Zacht 


Medium 

Hard 

Zacht 

Normaal 

Hard 

Papier 

Karton 

Papier 

Karton 

Papier 

Karton 

Papier 

Kartonjj Papier 

Karton 

Papier 

Karton 

1 Z 

K 1 Z 

1 

M 

K 1 M 

1 V 

KI V 

1 Z 

K 1 Z 

1 N 

K 1 N 

1 V 

K 1 V 

2 Z 2 

M 

— 

2 V 

— 

2 Z 

— 

2 N 

— 

— 

— 

3 Z 

K 3 Z 

3 

M 

K 3 M 

3 V 

K 3 V 

3 Z 

K 3 Z 

3 N 

K 3 N 

3 V 

K 3 V 

4 Z 

— 

4 

M 


4 V 

— 

4 Z 

— 

4 N 

— 

4 V 

— 

5 Z 

K 5 Z 

5 

M 

K 5 M 

5 V 

K 5 V 

5 Z 

K 5 Z 

5 N 

K 5 N 

— 

— 

6 Z 6 

M 6 V 

— 

6 Z 

— 

6 N 

— 

— 

— 

7 Z 

K 7 Z 

7 

M 

K7M 

7 V 

K 7 V 

7 Z 

K 7 Z ! 

7 N 

K 7 N 

7 V 

K 7 V 

8 Z 

K 8 Z 

8 

M 

K8M 

8 V 

K 8 V 

8 Z 

K 8 Z 
K 14 Z 
K 15 Z 

8 N 

K8N 
K 14 N 
K 15 N 

8 V 

K 8 V 


Voor 

Oliedruk 

worden door 
Gevaert geleverd 
de soorten 

O 2 N 
O 6 N 
O 14 N 
O 15 N 


In Formaten : 


Formaat 
Aantal vel 

9 X 12 
20 

10X15 

16 

12X16,5 

12 

13X18 

10 

18X24 

6 

24X30 

10 

30 X 40 
10 

40X50 

10 

Papierdik 

• f 

0 65 

065 

0.65 

0.65 

0.75 

2.10 

3.60 

5.75 

Kartondik 

. f 

0.75 

0.75 

075 

0.75 

0.83 

2.60 

4.30 

6.90 

100 vel, papierdik . . 

. r 

2.45 

3.25 

4.25 

4 95 

9 60 

16.20 

27.35 

45.35 

100 „ kartondik . 

■ f 

2.95 

3.90 

5.10 

5.95 

11.50 

19.45 

33.90 

54.40 


Rollen 

2,5 X 0.64 M f 3.60 

Andere lengte en breedte te leve- 
ren tegen f 2.25 de M 2 


Boeken 24 

12 

6 

f 15.50 

7.90 

4.20 

„ 17.65 

920 

4,85 


Briefkaarten 

Per 10 f 0.40 

„100 3.- 

Met buitenrand, per 10 . ,, 0.45 


168 

Wordt geleverd in de soorten papier 

karton 


Nova Brompapier 

1 3 

KI K 3 


8 5 

K 8 K 5 


7 

K 7 


Normaal en Extra-Contrast. Regelmatig leverbaar in gesneden formaten en per 100 blad verpakt. 


Extra-contrast of Normaal. 

Papier 

Karton 

Extra-contrast of Normaal 

Papier 

Karton 

10 X 15 cM f 1.95 

f 2.10 

24 X 30 cM 

f 935 

f 10.10 

12 X 16,5 2.55 

„ 2.75 

30 X 40 

,, 15.60 

„ 16.80 

12 X 17 2.65 

„ 2.85 

35 X 45 

„ 20.50 

„ 22.05 

13 X 18 3.05 

„ 330 

40 X 50 

„ 26. — 

„ 28.— 

18 X 24 5.60 

„ 6.05 

50 X 60 

„ 39 — 

„ 42.— 

ln andere formaten alsook rollen, 

per vierkante meter voor papier f 1.30 ; 

karton 

f 1.40. 


Middendik Glanzend M 8 (voor Tip-Topwerk) 


18 X 52 centimeter (100 blad) f 13. — 

52 X 62 „ 44.— 

Nova Brom Ruw 2 (voor vergrootingen) 

35 X 45 centimeter (100 blad) f 22.10 

40 X 50 „ 28.— 


Prijzen der Briefkaarten : 


Van 100 tot 400 (per 100) f 1.80 

Van 500 tot 1000 (per 1000) 17,— 

Per 1000 en meer (per 1000) 16.50 

Per 25000 en meer (per 1000) „ 15.50 


169 Kontophotpapier 

In verschillende breedte op rollen geleverd tegen per M 2 f 1.60 

Eenzelfde soort Industrie Papier wordt ook door de Apem vervaardigd en kan evenzoo door ons geleverd worden. 


44 


Dr. A. H. C. VAN SENUS, ROTTERDAM 


l^On Cellofix (papier- of kartondik) 

Per pakie 9 chamois «ujibeldik) op bestelling ook papierdik). 

Jr er pakje 1 X 12 / 060; 13 X 18 ƒ 0.60 Briefkaarten per 10 


171m De onS^aa^de 611 ^"^^™’"^^^ 8 -—^--— ^ J^erbaar tegen de faAmksprij^en 


ƒ 0.45 


slechts in 18 X 24 voorradig gehouden, uit 


ge 18 X 24 


f 


0.60 

1.50 


minder gevraagde papiersoorten worden 
welk formaat de kleinen gemakkelijk zijn te snijden. 

Constratin Papier daglicht papier voor zwakke negatieven per pakj. 

Aftrekbaar Celloidin per pakje 18 X 24 

Op bestelling leveren wij : 

Apem Papieren, Kodak. Mimosa Papieren (Veiotyp) Lumière, Ilford Papieren (vooral voor detropen gevraagd) 
Velox en andere Papieren der Kodak Ltd. kunnen op bestelling steeds tegen concurreerende prijs worden geleverd 

172i 

No. 


1 . Speciaal Zwart. 

2. Platinzwart. 

3. Warmzwart. 

4. Koud Sephia. 

5. Sepia. 

6. Warm Sepia. 

Per Rol. 66 X 500 cM. ƒ 8.- 
66 X 300 „ „ 5. — 
66 X 100 „ „ 1.65 
66 X 50 „ „ 0.80 


Bühler's Koolpapieren met Overdracht 

-wart. No. 7. Chocoladebruin. Ri, 


7. 

8 . 

9. 

10 . 

11 . 

12 . 


Chocoladebruin. 

Kastanjebruin. 

Krijtrood. 

Carmijn. 

Violet. 

Lila. 


Per pak van 12 vel: 
18X24 24X 30 


ƒ 1.80 


30X40 


2.70 


4.60 


No. 13. Blauw. 

14. Blauwzwart. 

15. Helgroen. 

1 6. Donkergroen. 

17. Blauwgroen. 

18. Bruinzwart. 

Per proefpak 18 X 24, 12 ver- 
schillende kleuren met 12 vel ge- 
sorteerd overdrachtpapier ƒ 3.50 


Rol 66 X 500 cM 
Glad wit . 

., geel . 
Ruw wit . 
geel . 


Enkel en dubbel Overdracht Papier 


■ r 


Papierdik 

4.70 
4.85 
4.85 
5.10 


Kartondik 
5.20 
5.30 
5.30 
5.50 


Wit of creme. 


In Formaten : 


Glad . 
Ruw 


Papier 
ƒ 0.70 
0.80 


19 

19 X 25 

25 X 31 

Karton; Papier 

Karton 

Papier 

Karton 

0.80 

1.20 

1.40 

2.40 

2.50 

0.90 

1.40 

1.55 

2.50 

2.65 


Alle soorten worden van enkel en dubbel overdracht in diep mat geleverd met 10 pCt. opslag. 

173i Bühler's direct kopieerend Koolpapier 

h , '? 00r ee 5 Sp v iale fat ’. rikafle , is h f‘ BühIer gelukt een koolpapier te vervaardigen waarbij de overdracht over- 

op 9lad — of - - 


in _ __ 

Ondergrondpapieren : 

A. Witglad. 

B. Geelglad. 

C. Wit raster. 

D. Geel raster. 

E. W i t linnen. 

F. Geel linnen. 

G. Wit ruw, kartondik. 

Enkele benoodigdheden . . m. siang / /.zu 

2 kleine spr. m. sl. ƒ 6 75 ; 1 spitse spr. m. sl. ƒ 5.85 ; 1 photo- 
meter ƒ3.05; Ontwikkelbak 15X20 ƒ 4.50 ; id. 20><24 ƒ 4.95 


zeegroen en 6 blauw. 

Per soort : 


H. 

Creme ruw, kartondik. 
Donkerrood. 1 

A. en B. C.— F. 

G.-M. 

N.-O. 

J- 

vel . ƒ 1.05 1.20 

1.25 

1.20 

K. 

Zalmkleur. 6 

. „ 6.— 6.90 

7.20 

6.90 

L. 

Helblauw. 12 

11.70 13.20 

13.80 

13.20 

M. 

Zeegroen. 24 

22.80 24.— 

27.— 

24.— 

N. 

Wit ruw. 

Prijs der Proefpakjes O. 

Geel ruw. 

C.-T. en N.-O. ƒ 1.30; G.— 


Proefpakjes v. 
24 vel 9X12 
16 „ 10X15 
12 13X18 

6 „ 18X20 
4 ,. 25X31 


174 


Deze koolpapieren worden niet voorradig gehouden. Bij 
bestelling komen onkosten van vracht en rechten vanaf 
de fabriek extra bij de aangegeven prijzen : 


m 


Fresson direct copieerend Koolpapier 

Gemakkelijk te behandelen, prachtige resultaten 


De volgende kleuren op witten ondergrond zijn gewoon 
lijk voorradig : 

a. zwart. f. bloedkleur- m. donkerblauw. 

b. bisterzwart. bruinachtig, s. blauwgroen, 

e. bruin. g. bloedkleur- h. groenblauw, 

d. sepia. roodachtig. 

xa. koperdrukzwart op creme papier. 

xb. bisterzwart op creme papier, alles in kleurhoeveel- 
heid No. 0. Op bestelling ook met sterker gekleurd 
te leveren No. 1 endus krachtigen drukken gevend. 


Op bestelling worden deze papieren ook per 2 vellen 
geleverd op onderstaande ondergrondpapiertinten. 
Onderlagen : 

1. wit glad; 2 wit gekornd ; 5 creme glad; 28 creme 
gekornd ; 10 geschept geelachtig ; 15 geschept blauw- 
achtig ; 16 geschept rosachtig. 

3 gestreept wit ; 4 gestreept creme. 

Getinte onderlagen. 

100 hel geel 300 roza 500 zeer lichtblauw 

200 geel 400 lichtrood 600 lichtblauw 


Wil „„„ , , . „ ytvcim. zou geei 4UU lichtrood 600 lief 

8 ' v ' ° p: Vlif 1 

52 X 62 1 i 65 ^ — ^UU 

Houtmeel voor 7 L. . ƒ1.20 Kaliummetabisulfiet . . .ƒ0.20 Thermometer. . . ƒ 0,75 Gebruiksaanwiizino 
Kakumbichromaat 100 gr. „ 0.35 Metaalklemmen p. dozijn,, 1.— Proef beeld p. stuk „ 0.30 gratis op aanvrage 9 
Dr. A. H. C. VAN SENUS, ROTTERDAM 


45 


175i Benoodigdheden voor 


Sinclair’s Broomolie Verven : per tube . . f 0.90 


In de volgende kleuren : 


Sinclair’s Zwart. 

„ Bruin. 
Sepia. 

Warm Sepia. 
Gebrande Omber. 
Kobalt blauw. 
Ultramarijn. 
Indigo. 


Gebrande Sienna. 
Zinkwit. 

Veridiaans groen. 

Bladgroen. 

Cadmium geel. 

Lichtgeel. 

Krijtrood. 

Vermillioen. 


Karmijnlak. 

Encre Machine 
(een harde zwarte 
verf). 

EncreTaille douce 
(een zachte verf 
te mengen met 
Encre Machine). 


Sinclair’s Broomolie Medium, Verdunningmid- 
del voor de verven, droogt niet zoo snel als Robertson 
Medium, speciaal voor het overdracht procédé. 

Per tube ƒ 1.65 


Robertson Medium, dient voor ’t zelfde doel, 

doch droogt sneller en is meer glanzend, vaak wordt 
het met Sinclair’s Medium gemengd gebruikt. 

Per tube .... f 0.45 

Penseelen voor kleuren vanBroomolieafdrukken 

De qualiteit van de penseelen is van ’t meeste belang, 
de hier aangegeven zijn gemaakt van ’t haar van de 
poolkat. Ze zijn zuiver domvormig afgesneden, zoodat 
men voor fijn werk geen grof penseel kan gebruiken. 
Een beginner doet goed zich een van de grootere soorten 
penseelen aan te schaffen, b.v. No. 8. Het is echter 


gemakkelijk steeds nog een 
bij de hand te hebben. 

of meer zuivere 

penseelen 

No. 0 ... . 

r ï.- 

*No. 

10 . . . 

. „ 3.— 

„ 1 .... 

„ 1.15 


12 . . . 

. „ 3.75 

., 2 .... 

„ 1.30 


14 . . . 

. „ 4.90 

* „ 3 .... 

„ 1.50 


18 . . . 

. „ 6.75 

* „ 5 .... 

„ 1.75 


20 . . . 

. „ 7.90 

„ 7 .... 

„ 2.10 


24 . . . 

. „11.25 

* „ 8 .... 

f 2.50 


28 . . . 

. „13.15 


Voor extra fijn detailwerk wordt geleverd : A f 0.25 
B f 0.30, C f 0.35, D ƒ 0.40. 


Oliedruk en Broomoliedruk 

De met * geteekende worden ook recht afgesneden ge- 
leverd voor gebruik bij bestippen aan ijzerdraad, waar- 
toe Sinclair een zoogenaamde Hobbelaar levert : een 
veerend ijzerdraad met oog aan ’t eene eind, waardoor 
men een penseel steekt, dat met een schroefje kan wor- 
den vastgezet. Het andere einde van de draad steekt 
in een handvat. 

No. 1 de meest gebruikelijke voor penseelen 

tot No. 10 f 0.75 

„ 2 voor grooter penseelen tot No. 18 . . „ 1.85 

Diverse Bijbenoodigdheden. 

Plat varkenshaar penseel voor 't opbren- 
gen van de Sensitizer of Chromaatoplossing „ 2.25 

Klemmetjes om de druk aan te drogen te 
hangen. Per doosje van 12 1.50 

Dik Zuigpapier per boek f 3 — ; per vel „ 0.15 

Doezelaars. Speciale kleine doezelaars om 
lichten aan te brengen. No. 1 per dozijn . f 0.30 
„ 2 0.40 

Plastische Gummi. Men kan dit in elke pas- 
sende vorm kneden en is vooral geschikt om 
er mee op de nog vochtige druk te werken „ 0.25 

Radeergummi, om de droge druk op te hel- 
deren * °-40 

ClairO. Vloeistof voor reinigen der penseelen, 

per flacon ƒ1.10 en „ 1,80 

Handleiding. How to make oil and Bromoil 
Prints .1,50 

Broomoliedrukpers . . . . • i6o.— 

„ metaal walslengte 30 cM. . . „ 35. — 

„ ,. 40 cM 42.50 

„ eenvoudiger constructie van hout „ 27.50 

Paletjes . ... f 2 .- Paletmesjes . „ ,. 50 


Mortimer Borstels 


Vervaardigd van lang en fijn haar, schuin afgesneden, zeer geschikt dian) 0 ' 37^5 cM^/'' 

No. 1, diam. 19 cM. f 4.15. No. 2, diam. 25 cM. f 5.75. No. 3, diam. 31,5 cM. f 8.25. No. 4, diam. 37,5 cM. f 9.40. 


176i 

SERIE I (voor beginners) 
1 • Diepzwart. 

2. Sepia. 

3. Van Dijckbruin. 

4. Donker olijfgroen. 

5. Roodkrijt. 

6. Italiaansch groen. 

7 • Fluweelbruin. 

8. Violetbruin. 


Prijs per tube 


Duitsche Broomolieverven 


SERIE II (voor meergevorderden) 

1. Kraplak. 

2. Blauwelak. 

3. Miloriblauw. 

4. Ultramarijn. 

5. Terra Cotta. 

6. Donker matgroen. 

7. Licht Chromaatgeel. 

8. Donker „ 

9. Gebr. Terra di Siena. 

10. Warm Sepia. 

1 1 . Zinkwit. 

12. Vermiljoen. 

f 0.75. Verdunningsmiddel 


SERIE III (Aanvullingsserie) 

1 . Gebr. Omber. 

2. Bladgroen. 

3. Indischgeel. 

4. Viridingroen. 

5. Venetiaanschrood. 

6. Bruinzwart. 

7. Fransch grijs. 

8. Platinzwart. 


per tube 


f 0.50 


177i Bromide Linnen 

Per rol 2,5 X 0.60 M f H 25. Per rol 1.5 X 0,9 M. . . . ■ f 10.- 


46 


D r - A . H, C. VAN SENUS, ROTTERDAM 


Artikelen v oor de Donkere Kamer 

178m Wisselzakken 


Van lichtdicht gummistof 

tot formaat 10 X 15 13 X 18 18 X 24 

iT25 14.25 

179m Geel en rood Rubinglas 

per dM2 wordt dit berekend met ƒ o.25 

180m Lichtfilters 

Gele, Groene, Roode en Donkerroode. 

Deze geven een zeker helder licht in de donkere kamer 
Ze bestaan uit 2 met gekleurde gelatin overgoten tegen 
elkaar geplaatste en aan de randen omplakte qlazen. 
formaa t 9 X 12 13 X 18 18X24 24X30 30 x 40 
ƒ 0.65 1.35 2.50 4.— 7._ 

181 m Gekleurd Papier 

Rood, p. vel 1 XI M. ƒ 0.25. Zwart 1,25X0,86 M. ƒ 0.25. 


182 i Virida Papieren 

Speciaal voor behandeling van Autochroomplaten, vijf 
vel geel en groen over elkaar in de lantaarn geplaatst, 
geven het beste licht bij werken met Autochroomplaten. 
13X18 18X24 25 X30 3 0X4 0 40X50 50X60 

ƒ 0.60 0.90 1.30 1.70 3.10 5 — 

183m Zwart Vilt 

Voor ’t afsluiten van de donkere kamer p.M. 1,40 br. ƒ6.— 

184m Cherry Stof 

Rood en geel. 1 M. breed per Meter f2. 

185m Zwarte Stof 

Absoluut lichtdicht voor het lichtdicht maken van ramen. 
Ook voor Röntgenlaboratoriums. br. 1,30 M. p. M. ƒ 4.50 
Ook leverb. in de breedten 1 ,60 M. ƒ5.75 ; 2 M. ƒ7.50 p.M. 
Groen of geel voor gordijnen tegen zelfden prijs. abc 
Fig. 160 a b 

Fig, 162 


LAMPEN 
186o Kaarslampen 

Comeetlamp (fl g . 160 a) 

Kaarslamp (160 b en c) met in den voet geborgen kaars, 
die door een veer, naar gelang ze opbrandt, wordt opge- 
schoven, De voet kan in de lamp opschuiven en het 
geheel in een kleine blikken doos worden geborgen, zeer 
geschikt op reis. 

Prijs inclusief blikken doos 

Samenvouwbare Reislamp (flg. 161). De vier wanden 
bestaan uit rood doek dat geen werkzaam licht doorlaat. 
De lamp is geheel samenvouwbaar 

187o Petroleumlampen 

(Fg. 162 a). Met geelglazen oliehouder 

Dito met ijzeren beugel om de lamp te kunnen dragen en ook 
tegen den muur te hangen (fig. 162 b) 

Beugel alleen 

Met geelglazen oliehouder en geel glas, waarover heen een 
cylindrisch rubinglas, dat door middel van een hefboom 
op verschillende hoogte is vast te stellen (flg. 163) . . . 

„ 3.40 Fig. 163 I88n Gaslampen 

Gewone Gaslamp 

met Auerbrander (flg. 164) ƒ5.— 

Lilliput Auerbrander Wandlantaarn, 

(Fig. 165) matglas en klep aan de boven voorzijde, aan de 
voorzijde een geel en rubinglas over elkaar. 

Glas 23 X 24 ƒ 12.50 Fig. 164 


Fig. 165 


Dr. A. H. C. VAN SENUS, ROTTERDAM 47 


I89o Lampeglazen 

Van ;Patent massief Rubinglas 
of geel glas. 

A voor Petroleumlampen : 
Doorsnede onderaan in 

mM . 39 44 52, 5 

0.30 0.40 0.50 

Geel voor 

Duplolamp 0.25 — — 

voor Olgalamp 0.35 — 

B. voor Kaarslampen : 


No. 1. Voor Comeetlamp f 0.40 

•> 2. „ samenlegb. Kaarslamp 0.30 

C. voor Gaslampen : 

Doorsnede onderaan in mM .... 49 52 

Lengte in mM 250 250 

f 0.35 0.45 


Eenige dezer glazen zijn ook in matgroen voorradig 
50 % hooger in prijs. Fig. 166 


Lichtdichte 
190o Kapjes 

Fig. 167 Van Koper : 


No. 1. Voor Petroleumlampen, Lig. 168 

XT (fig. 167) f 0.30 

No. 2. Voor Duplo-Gaslampen (fig. 168) . . . ,, 0.35 
Van Ijzer: No. 3. Voor Comeetlampen . . . „ 0.25 

191o Gewone blanke 
Gloeilampjes 

(Arga) 50 

100 

200 kaars 

110 volt 

f 1.35 

1.75 

1.95 

220 „ • 

„ 1.60 

1.95 

2.75 

Ook in 

grootere lichtsterkte en gematteerd 


Pig. 169 of voor 125 volt te leveren. 


192o Electrische donkere 
kamer-Lampen 

Massieve gele en rubinpeeren met normale Edison- 
schroef, aan elke electrische leiding aan te schroeven, 

Rubin Geel 

No. 1 voor spanning tot 110 volts . . f 1.20 1.20 
No. 2 voor spanning tot 220 volts . . „ 1.20 1.20 Fig. 170 


193o Roode Lampjes 

voor Zakbatterij 

Worden op een gewone zaklantaarn ge- 
schroefd . f 0.40 

l94o Overvangkappen 


Rubinroode of gele peren (fig. 171). 

De gloeilamp wordt door de kap gestoken, 
soodat de schroef van de lamp 
eenvoudig in een Edisonvatting 
geschroefd wordt. De prijzen zijn 
zonder gewoon electrisch lampje. 

Normale vorm voor de ge- 
wone peervormige gloeilampjes 

tot 56 mM. diam. . . A 110 
Wijde vorm '-50 


l95o Electrische 

ionkerkamerlampen 

Op VOet Fig. 171 Fig. 173 

.amp op breede voet, met Ru' , , . 

ringlazen of gele peer en contactkop. Prijs zonder de gloeilampen f 3.60 !96n Lampen voor indirecte belichting 

A. Horizontaal model f 4.50. B. Verticaal model ƒ 8.50 


I97m Rubinmantels 

A Bestaat uit een Rubinpeer met zwart lichtdicht doek 
voorzien aan het open deel ; deze gaat over een gewone 
gloeilamp en met een band wordt het doek dichtgehaald. 

Prijs f 150 Fig. 174 


Fig. 175 


48 


Dr. A. H. C. VAN SENUS, ROTTERDAM 198 m Armatuur (Fi g . m) 

In arm of op voet te plaatsen voor 3 lampen, wit, geel en rood- 
In iedere voorhanden Edisonvatting te schroeven. 
Compleet met 3 lampen . . . f 9.25 ; zonder lampen . . f 6.50 
Voet „ 10.50 ; „ 7.25 


199m Ica Armatuur (Fig. \n) 

Geschikt voor ophangen of op standaard te gebruiken. 

— Iedere lamp is afzonderlijk in te schakelen. — 

Prijs 110 of 220 volt compl. f 11.50; zonder standaard . . f 9.60 
Zonder lampen 7.90; „ „ . . „6. — Fig. 177 

200m Aladinlamp 


Met electrisch licht ; voorzien van uitneembaar matglas en een door 
handvat draaibaar deel met 4 glasplaten (een blanke, oranje, roode en 
groene) zoodat men afwisselend het gewenschte licht kan voordraaien. 
Voor 110 of 220 volt f 31.75 


Voor 110 volt Wisselstroom voor inschroeven in vattingen ƒ 15.- 


220 

110 

220 


Gelijkstroom 


op voet f 17.50 
„ „ „ 17.50 

„ „ „ 17.50 

„ „ 17.50 


Fig. 178 


201m Ventilator 


Fig. 180 


Fig. 181 


202m Uurwerken 


Zeer gemakkelijk voor controle van den belich- 
tingstijd van bromide en gaslichtpapieren, den 
ontwikkelingstijd van Autochromiën, etc. 

No. 1. Gangduur 5 minuten met signaal 2}4 en 

5 minuten ƒ 10.— 

No. 2. Gangduur 5 minuten voor tijden van 10 Fig. 179 

sec. tot 5 minuten met signaal 2 sec. 

voor ’t vastgestelde moment f 16.50 

No. 3. Gangduur 6 Ö minuten voor tijden van 1 tot 60 sec 16.50 


203m Electrazzo Verwarmingsplaten Zeer geschikt om de te koude baden op temperatuur te brengen. Ze be- 
staan uit gladgeslepen 
kunststeen en behoe- 
ven niet voortdurend 
ingeschakeld te blij- 
ven daar na plm. 10 
minuten aanwarmen 
de steen haar warmte 
lang behoudt. Ook 
geschikt voor warmen 
pj jgj van spijzen en dran- 

ken en voor de voeten 

110 volt; grootte I 20X20 cM. f 8.25. 220 volt : grootte I 22X22 cM. f 10.80 
HO „ „ 11 29X29 „ „8.25.220 „ „ 1131X31 „ „10.80 


204i Elektrazzo Oventjes Fig. 183 


Voor verwarmen van de donkere kamer. O 3 A voor kleine vertrekken tot 30 cM3 inhoud. Stroomverbruik 
plm. 800 watt. Kan aan iedere leiding 1 10 ot 220° (moet opgegeven worden) worden aangesloten. Groot 36X28 cM. f 20 . — 


Dr - A. H. C. VAN SENUS, ROTTERDAM 


49 


CHEMIKALIËN 


Chemikaliën in origineele verpakking vindt men achter deze chemikaliënnoteering. 


205 


Aceton 

Aether S G. 0.722 

Alcohol gemethyleerd 95 % p, L 

Aluin (kali-aluin) 

Ammonium liquida 0 910 Sp. G. 25 % * * * . 

Ammonium persulfaat 

Amylacetaat 

Arabisch Gom (zie Gummi Arabicum) . . . . . 

Asphalt (uiterst fijn) 

Asphaltlak 

Azijnzuur 99° a 100° (ijsazijn) 

Azijnzuurlood 

Azijnzuurnatrium (in kristallen) 

*• (watervrij, dubbelgesmolten) . . 

Benzine (chemisch zuiver) 

Benzoë 

Benzol, kookp. 80 — 81° (chem. zuiver watervrij) 
Bloedloogzout, geel, zie ferrocyaankalium . . . 
„ rood, „ ferri „ 

Borax (poeder) chem. zuiver . . • 

„ Technisch 

Boorzuur (kristallen) 

Broomkalium 

Canadabalsem IA 

Chloor-Ammonium 

Chloor-Calcium (in kristallen) j . 

•• .. (watervrij, gekorreld, ruw) . . . 

Chloorgoud, bruin /bevattend gegarandeerd 50\ 
geel \a 52 % zuiver chloorgoud/ 

Chloorzurekali, (fijn poeder) 

Chloroform 

Chroomaluin 

Chroomzure ammonium, dubbel 

Chroomzure kalium „ 

Citroenzuur 

Citroenzure kalium 

Citroenzuur ijzeroxyd'Ammonium (groene blaadjes) 

'i ., „ (roode „ ) 

Collodium 2 % (normaal of ruw collodium) . . 

4 % 

Collodiumwol 

Dammarhars (gesorteerd) ' 

Dextrine, wit en geel 

Fixeerzout (zuur) (zie par 206; ’ 

Formol : Formaline (40 % opl. van Formaldehyd) | 

Galluszuur 

Gedistilleerd water 

Gelatine 

Gelatine van de fabriek te Wintherthür en van 
Nelson, vrage men offerte 

Glycerine 

Grafiet IA ’ 

Hydrochinon IA 

Hypo — Natrium hy pos ulfiet — Natriumthiosulfaat 

— zie Natriumhyposulfiet 

Jodium (tweemaal gesublimeerd) 

„ kalium , 

Kalium Carbonaat (chem. zuiver, 100 %) 

„ Carbonaat techn. (98 a 100 % ) 

„ -hydroxyde, (chem, zuiver pijpen) . , . . , 

„ metabisulfiet 

„ Perchloraat 


f 


■' 


1 Kilo 

500Gran 

i 100 Gram j 50 Grair 

25 Gram 10 Gram 

3 .— 

1.65 

0.50 

0 30 

0.20 

010 

3 . — 

1.65 

0.50 

0 30 

0.20 

0.10 

0.75 

0.40 

0.15 

0.10 

0.05 

0.05 

0.50 

0.30 

0.10 

0.07 

0 05 

0.05 

0.80 

0.50 

0.15 

0.10 

0 . 07 5 

0.05 

3.20 

1.70 

0 50 

0.30 

0.20 

0.10 

6 . — 

3.30 

0 70 

0.40 

0.20 

0.10 

3 .— 

1.65 

0.40 

0 25 

0.15 

0 10 

3 . — 

1.65 

0.40 

0 25 

0.15 

0.10 

3 .— 

1.65 

0.40 

0.25 

0.15 

0.10 

2 .— 

1.10 

0.50 

0.20 

0 . 12 5 

0.10 

1.25 

0.75 

0.20 

0.15 

0.10 

0 05 

3.50 

1.90 

0.50 

0.30 

0.20 

0 10 

0.75 

0.40 

0 15 

0.10 

— 

— 

— 

— 

1 . 

0.60 

0 25 

1.25 

0.75 

0 20 

0 15 

0 10 

0.10 

2.50 

1,50 

0.35 

0 20 

0.15 

0.10 

5 .— 

2. 75 

0.65 

0.35 

0.20 

0.10 

1 .— 

0.55 

0.15 

0.10 

0 . 07 5 

0.05 

0.60 

0.35 

— 

— 
1.25 

0.70 

0.20 

0 . 12 5 

0.10 

0 05 

3 .— 

1.60 

0.50 

0,30 

0.20 

0 10 

— 

— 

2.50 

1.40 

0.80 

0.40 

1 .— 

0.55 

0 15 

0.10 

0 . 07 6 

0,05 

0.85 

0.50 

0.15 

0.10 

0 . 07 s 

0.05 

0.50 

0.30 

0.10 

— 

— — 

— 

— 


p . gr . 1.40 — 

— 

— 

„ „ 1.40 

2 .— 

MO 

0.30 

0.20 

0.15 

0.10 

4 .— 

2,25 

0.50 

0.30 

0.20 

0.10 

1.25 

0.70 

0.20 

0,15 

0.10 

0.05 

5 .— 

2.75 

0.60 

0.35 

0.20 

0.10 

2.50 

1.40 

0.35 

020 

0.10 

0.05 

3.10 

1.65 

0.50 

0 30 

0.20 

0.10 

6 . — 

3.30 

0.75 

0 40 

0.25 

0.15 

6 . — 

3.30 

0.75 

0.40 

0.25 

0.15 

6 .— 

3.30 

0.75 

0.40 

0.25 

0.15 

6 . - 

3.30 

0.75 

0.40 

0.25 

015 

6 — 

3.30 

0.75 

0 40 

0.25 

0.15 

20 .— 

11 .— 

1.50 

0.85 

0.50 

0.25 

3.60 

2 .— 

0.50 

0.30 

0.20 

0 10 

0.70 

0.40 

0.10 

— 

— 

— 

1.50 

0.85 

0.25 

0.15 

0 10 

0 05 

— 

— 

0.80 

0.45 

0.50 

0.20 

0.20 

0.15 

0.10 

— 
4.50 

2.50 

0.60 

0.35 

0.20 

0.10 

1.25 

0.70 

0.25 

0.15 

0.10 

0,05 

— 

— 

— 

0.50 

0.35 

0 20 

7.50 

4 ,— 

1 .— 

0.60 

0 35 

0.15 

0.30 

0.25 

0 10 

0 . 07 5 

0 05 

0 05 


— 

4 . — 

2.20 

1.20 

0.60 


— 

3.50 

2 .— 

1.10 

0.50 

1.50 

0.85 

0.25 

0.15 

0.10 

0 05 

0.85 

0.50 

— 

— 

3.90 

2.10 

0.50 

0.30 

0.20 

0.10 

1.25 

0.70 

0.20 

0.15 

0.10 

0.05 

3 .— j 

1.65 

0.40 

0.25 

0.25 

0,10 50 


Dr. A. H. C. VAN SENUS, ROTTERDAM 


Chemikaliën (Vervolg) 1 Kilo 

500 Gram 

1 00 Gram 

50 Gram 

25 Gram 

1 0 Gram 

Kalium Permanganaat (poeder) f 

2.50 

1.40 

0.30 

0.20 

0.15 

0.10 

„ Platinchloruur (47,25 % platin) 

— 

— 

— 


— 

1 gr 6.75 

Koper sulfaat (chem. zuiver) 

3.— 

1.65 

0.40 

0.25 

0.15 

0.10 

Kwikchloride (poeder) (Sublimaat) 

7.50 

4.— 

1.— 

0.60 

0.35 

0 20 

Lakken : Hamlak Negatieflak voor warme platen /lees voort ,, 

6.— 

3.30 

0.75 

0.40 

— 

— 

,, ,, koude ,, j Kt' 0 ' \ 

6 — 

3.30 

0.75 

0 40 

— 

— 

Positieflak „ overgieten . 1 v ^Cr 

6 — 

3.30 

0.75 

0.40 

— 

— 

„ ,, opspuiten . . \ C M3. ' ,, 

6.— 

3.30 

0.75 

0.40 

— 

— 

Lakmoespapier, roodofblauw p. boekje a + 100 vel ,, 

— 

— 

— 

— 

— 

0.20 

Lood Acetaat (azijnzuurlood) „ 

2.— 

1.10 

0.30 

0 20 

0.15 

0.10 

Lood Nitraat (salpeterzuurlood) 

2.— 

1.10 

0.30 

0.20 

0.15 

0.10 

Magnesium-band (lint) of -draad per Meter . . . „ 

23.— 

11.50 

3.— 

1.60 

0.90 

0.40 

Magnesium-poeder, uiterst fijn „ 

12.- 

6.60 

1.50 

0.80 

0.45 

0.20 

Mastix 1 A, gesorteerd stukken 

— 

— 

0.75 

0.40 

0.25 

0.10 

Mattoleïn 

— 

— 

1.25 

0.75 

0.40 

— 

Natrium-bisulfiet (zure zwavelzure cbem. zuiver natrium) 

2.25 

1.50 

0.30 

0.20 

0.15 

0.10 

Natrium-carbonaat kristallijn (cbem. zuiver) . . . 

0.40 

0.25 

0.10 

0.07 5 

0.05 

0.05 

„ -carbonaat watervrij „ 

1.— 

0.55 

0.15 

0.15 

0 10 

0 05 

,, -hydroxyde, gezuiverd, pijpen 

4.— 

2.25 

0.50 

0.30 

0.20 

0.10 

„ -hyposulflet, handelswaar, fijne kristallen . ,, 

0.35 

0.20 

0.10 

0.07 5 

0.05 

0.05 

p. vat van 100, 50, 25 K.G., volgens marktpr. ,, -sulfiet (zwavelzure soda) IA 

0.60 

0.35 

0.10 

0.07’ 

0.05 

0.05 

(de Kg. in blikken bus). ,, -sulfiet, watervrij 

1.25 

0.65 

0.20 

0.15 

0.10 

0.05 

„ -phosphaat driebasisch 

3.— 

1.65 

0.40 

0.25 

0.15 

0.10 

„ „ tweebasisch 

1.25 

0.70 

0.20 

0.15 

0.10 

0.05 

Phenol, losse kristallen (prijs varieerend) 

2,— 

1.10 

0.30 

0.20 

0.15 

0,10 

Phosphorzuur 1.2 

1.50 

0.85 

0.25 

0.15 

0 10 

0.05 

Phosphorzure natron (gewoon tweebasisch) . . . „ 

1.— 

0.55 

0.15 

0.10 

0.07* 

0.05 

„ „ driebasisch) 

2.50 

1,40 

0 35 

0.20 

0.15 

0.10 

Potasch (kaliumcarbonaat) 

1.50 

0.80 

0.25 

0.15 

0 10 

0.05 

Pyrogallol (tweemaal gesublimeerd) 

13. — 

7.— 

1.80 

1.20 

0.85 

045 

Pyrocatechine puriss (tweemaal gesublimeerd) . . ,, 

20.- 

11.— 

2.75 

1.50 

0.85 

0.45 

Puimsteenpoeder, uiterst fijn of grof 

0.60 

0.35 

0.10 

— 

Rhodaan- Ammonium 

4.— 

2.25 

0.50 

0 30 

0.20 

0.10 

Rodaan-Kali 

4 — 

2.25 

0.50 

0.30 

0.20 

0.10 

Salpeterzuur, chem. zuiver, sp. g. 1,317: 50 % ,, 

0.75 

0.40 

0.25 

0.15 

0.10 

0.05 

Salpeterzuurlood 

2.— 

1.10 

0.30 

0.20 

0.15 

010 

„ zilver (kristallen) „ 

43.50 

22.50 

4.80 

2.75 

1.50 

0.65 

Sandarak 1 A, gesorteerd 

4.— 

2.20 

0.50 

0.30 

0.20 

0 10 

Schellak, oranje in blaadjes 

7.— 

3.75 

0.80 

0.45 

0.25 

0.10 

,, gebleekt (stukken) 

7.— 

3.75 

0.80 

0.45 

0.25 

010 

Schietkatoen (Collodiumwol) . ,, 

— 

— 

3.— 

1.65 

0.90 

0.40 

Schlippezout 

2.50 

1.40 

0.35 

0.20 

0.15 

0.10 

Seignettezout (Wijnsteenzure kalinatron) 

1.75 

1.— 

0.25 

0,15 

0.10 

0.05 

Sublimaat (kwikchloride) „ 

1 — 

— 

— — 

— 

Talk in poeder 

0.50 

0.30 

0.10 

0.07* 

0.05 

0.05 

Terpentij n-olie „ 

1.— 

0.55 

0.15 

0.10 

0 07 5 

0.05 

,, (zuiver) 

2.25 

1.25 

0.30 

0.20 

0 15 

0.10 

Thiocarbamid Hauff 

— 

— 

2.90 

1.60 

0.90 


Llraan-nitraat 

— 

— 

3 — 

1.65 

0.90 

0.40 

Vanadinchloride 0.75 

Vischlijm le Page of Talbot 

— 

— — 
IJzerchloride 

0.60 

0.35 

0.10 

0.07 5 

0.05 

0.05 

IJzersulfaat 

0.60 

0.35 

0.10 

0.07 5 

0.05 

0.05 

Zaponlak 

7.50 

4.25 

1.— 

0.55 

0,30 

0.20 

Zinkstof 

1.95 

1.— 

0.25 

0.15 

0 10 

0.05 

Zoutzuur, chem. zuiver Sg. g. 1.26, 25 % . . . „ 

0.50 

0.30 

0.20 

0.15 

0 10 

0.05 

Zoutzuur, ruw 

0,25 

0.15 

0.10 

Zure sulfietloog . 

1.— 

0.55 

0.15 

0.10 

0.07 5 

0.05 

Zwavel-Ammonium . 

2.50 

1.40 

0.35 

0.20 

0.12 5 

0.05 

Zwavellever, zwavelkalium 

1.75 

1 — 

0.25 

0.15 

0 10 

0.05 

Zwavelnatrium (in flesschen) 

2.50 

1.50 

0.50 

0 35 

0.25 

0.15 

Zwavelzuur, chem. zuiver, Sp. g. 1.84 

0.60 

0.35 

0.15 

0.15 

0.07 

0.05 

Zwavelzuur, ruw „ 

0.35 

0.20 

0.10 

— 

— Dr. A. H. C. VAN S EN US, ROTTERDAM 


51 


206n Patronen, Tabletten, Flacons, Busjes 

Zeer geschikt voor reizenden, daar men ten alle tijde de benoodigde chemicaliën in juist afgewogen 
hoeveelheden en in klein volumen kan medenemen, terwijl men .niet meer dan de hoogst noodiqe hoeveelheid 

nn rieeinn KonnoH fn ” 


oplossing behoeft te maken. 
Hydrochinonpatronen 
Pyrogallol „ 

Amidol „ 

Eikonogeen „ 

Glycin „ 

Kleurflxeerpatronen van de A. G 


p. 10 st. f 2.— ; p. 1 st. f 0 25 


F. A. 


st. 


Ortolpatronen 

Metol „ 

Metolhydrochinonpatron. 

Agfa koper versterkerpatronen p. 10 
Agfa verzwakker „ „10 „ 

voor 125 cM. bad per 10 stuks . . . f 3.15 ; per 1 stuk 

„ 300 10 7 _ . „ l 

Agfa Kleurfixeerzout neutraal per busje van l^ 5 l ' f ï 25 " 1 

Agfa Zuurfixeerzout l/lO Kg. f 0.25: p 4 Kg. f 0 55 : ’ Kg. V 1.- • 

Ag fa-Snelflxeerzout No. 1 voor 80 negatieven 9X12 cM. 80 Gram 

- 2 .. 50 „ 18X24 „ 200 „ 

- 3 „ 100 „ 18X24 400 „ . . 

1 Kg 


p. 10 st. f 2.— ;p. 1 st. ƒ0.25 


/ io L 
1 Kg 


f 


1,95 

1 .— 

0.35 

0.80 

0.70 

1.85 

0.35 

0,70 

1.25 

2.50 


Ontwikkelaars in origineele verpakking 


A. 

In Poedervorm : 

100 50 25 10 gr, 

Metochinon f 12.20 6.60 3.85 1.55 


10 

25 

50 

100 

250 

500 1000 gr. 

Ortol . . . 
Adurol . . 

' | f 0.80 
. I 

1.80 

2.65 

4.80 

1 1.30 

22. - 43.— 

B In Oplossing : 

Origineel verpakte geconcentreerde oplos- 

Eikonogeen 

. „ 0.75 

1.50 

2.50 

4.40 

10.30 

20— 39.— 

singen dezer ontwikkelaars kunnen tegen 
origineele prijs op bestelling worden gele- 
verd. per 1/20 l/io l /i 1/2 L. 

Amidol . . 

„ 0.70 

1.40 

2.30 

4.— 

9.30 

18. — 35. — 

Edinol . . 

. „ 0.80 

1.60 

2.65 

4.80 

11.30 

22.— 43.— 

Rodinal . . f 0.55 0.80 1.50 2.40 

Metochinon „ — — 1.20 — 

208o 
s 

Ontwikkelaar S Ontwikkelaar, Universeele ontwikkelaar, geschikt zoowel voor gewone platen, lantaarnplaten en ontwikkel- 
papieren. Geeft fraaie zwarte tinten. Daarbij billijker dan eenig andere ontwikkelaar. 1 deel dezer geconcentreerde 
ontwikkelaar kan met 6 a 10 deel water worden verdund. (Voor standontwikkelaar met 50 deelenl 


Per 1 L. f 2.50; H L f 1.30; ^ L. ƒ 0.65; 1/ 10 L. f 0.35. 


209m Enkele bekende Specialités en Oplossingen 

voor Fotoprocedé's* 

Agfa Versterker 50 cM3 100 cM3 250 cM3 500 cM3 

f 0.65 0.90 1/70 Tlö 

Agfa Koper versterker flacon a 50 gram . . . . ƒ 1.60 Agfa Afzwakker flacon a 100 gram . . . f 0.70 


210o 


Metolhydrochinon Ontwikkelaar 

Verona Ontwikkelaar 

Krachtige Ontwikkelaar voor 550° Barnet Ortho Superspeed platen . 

Ferrotype Ontwikkelaar 

Glycin Ontwikkelaar voor standontwikkeling . ; 

(met 50 deelen water te verdunnen) 

Fixeerbad (gewoon) 

„ (zuur) . 


Kwikversterker 2 flacon No ' \ Sublimaat 

Verzwakker (Roodbloedloogzoutoplossing) • 

Broomkalioplossing 10 °/o 

Kleurflxeerbad (voorschrift Dr. Kurz voor celloidin en P. O. P. papieren) 1 Liter 

Xj Liter 

V\ Liter 

VlO Liter 


1.25 

0.65 

0.35 

0.25 


1.50 

0.80 

0.45 

0 30 

» 

1.50 

0,80 

0.45 

0.30 


1.50 

0.80 

— 

— 


— 

— 

— 

0.75 


0.80 

0.45 

0.25 
0.80 

0.45 

0.25 

— 


1.25 

0.70 

0.40 

0.25 

tt 

1 25 

0.70 

0.40 

0,25 


1.23 

0.70 

0.40 

0.25 

„ 


— 

— 

0.25 

” 

2.— 

1.10 

0.55 

— 


V 


52 


Dr. A. H. C. VAN SENUS, ROTTERDAM 


211m 

Anthion Schering per flacon f o.90 

Cerotine (glansverf voor ’t inwrijven van foto’s) 

per flacon 0.60 

Glasinkt (om op glas te etsen) per gummifleschje ,, 1.50 
Lakmoespapier per boekje rood of blauw . . „ 0.20 
Nigrogeen, voor ’t zwartmaken van cameradeelen ,, 0.90 


Photopake, voor ’t uitpitten en ’t afdekken der 

negatieven f o.90 

Glissolen, voor ’t inwrijven der glansplaten . „ 0.90 
Halogeen, voor besmeren van de achtergrond der 

platen en deze antihallo te maken . . „ 0.90 
Retouching Medium. Een mattolein voor ’t be- 
smeren van negatieven ,, 0.90 

Aulogen, ter correctie van de dichtheid van 

negatieven 0.90 


Middelen voor Bruinkleuring van Gaslicht en Bromidepapieren 

Men zei er op bedacht, dat niet alle papieren in alle baden goed omkleuren. De Barnet, Bromide en Bargas pa- 
pieren kleuren over het algemeen fraai om in Zwavel- of Aluinkleurbad. 


212 m S-Verona Omkleurbaden 

In poedervorm per 100 gram f 2.50; per 25 gr. f 1. — . Kleurt Verona en vele andere papieren Sepia en warmbruin. 


213i Mimosa Carbontoner 214i Senol van Schering 

in poeder p.fl.v. lOOgr. f 2.65p glazentubev. lSgr-fMO p. fl. v. 1 L. f 6.40; Vfc L. f 3.60; ^L, ƒ2.40; l/ioL./’l — 


215m Kleurstoffen van de Farbwerke vorml. Meister, Lucius und Brüning (thans Agfa) 

Wij noemen hier de voornaamste fotografische procédés, waarvoor deze fabrieken speciale kleurstoffen vervaardigen. 
Deze worden door ons tegen fabrieksprijs op bestelling geleverd. 


Enkel der meest gebruikte 
stoffen zijn 


kleur- 10 gr. 

1 gr. 

Eosin .... 

■ f 1.05 

f 0.20 

Aurantia . . 

., 1.75 

„ 0.30 

Tartrassin . . . 

„ 1.40 

„ 0.25 

Methylenblauw . 

. „ 1 05 

„ 0.20 

D . Kleurstoffen 

voor ’t ontwikkelen 


ge- 


B. Voor ’t vervaardigen van 
kleurde matlak 
In aether oplosbaar. 

1 gr. 10 gr. 

Geel ... . f 0.35 2,10 

Rood . . . . „ 0,20 1.05 


bij 


etc. zeer geschikt- 

1 gr. 

2 gr. 

5 gr. 

10 gr. 

Pinakryptol .... 

. f 1.40 

2.65 

6.30 

12.25 

Pinakryptolgrün . . 

. „ 1.80 

3.35 

7.90 

14.70 

Phenosaffranin . . . 

• t » — 

0.90 

1.75 

3.50 


C. Voor ’t vervaardigen van donker- 
kamerfilters : 1 gr. 10 gr. 

Geel .... f 0.25 0.90 

Oranje 0.25 0,90 

Rood 0.25 1.40 

Donkerrood. . „ 0.25 1 40 

Groen 0.25 1.40 

satoren). Vooral bij Autochromie, Röntgengraphie 
De beide eerste hebben op Phenosafranine voor, 
dat ze de vingers en schalen niet zoo kleuren. 
Pinakryptolgroen is wel iets donkerder dan 
Pinakryptol, doch lost gemakkelijker op. 


Voorts wordt op aanvraag prijs verstrekt van verdere kleurstoffen van Meister Lucius Brüning en wel van 


I Sensibiliseering kleurstoffen. 

III Filterkleurstoffen. 

IV Kleurstoffen voor ’t uitbleekprocedé. 

V „ „ kleuren van foto’s 

(diapositieven) en papier. 


op glas 


VI 

VII 
IIIV 

IX 


Kleurstoffen voor ’t kleuren van Chromogelatine. 
Leukoverbindingen van kleurstoffen 
Pinatypie kleurstoffen. 


217i 


Pinatypie Kleurstoffen 


Pinatypie — Blauw F 
„ — Rood R 


I. Voor ’t vervaardigen van driekleurendrukbeelden. 

5 gr. 10 gr. 25 gr. I Pinatypie — Rood T 
f 2.30 4.20 9.80 „ — Geel F 

.. 1-05 1.75 3.85 „ — Blauw D 
. f 0.65 . „ 0.80 

5 gr. 

10 gr. 

25 gr. 

f 1.75 

3.35 

8.40 

„ 0.70 

1.05 

2.30 

„ 3.15 

6 30 

14.70 


II. Voor ’t vervaardigen van eenkleurige beelden. 


a. voor papierbeelden en diapositieven (zeer lichtecht). 


Pinatypie 

— 

Donkerblauw M f 1 40 

2.45 

5.80 

— 

Staalblauw ■ . 

„ 0.90 

1.40 

3.05 

,, 

— 

Zeegroen M 

„ 1.60 

2.80 

6 65 


— ' 

Olijfgroen M . 

„ 0.90 

1 :40 

3.05 


— 

Groen M 

„ 140 

2.45 

5.80 


— 

Purper M . . 

., 1 05 

1.75 

4.05 


— 

Roodbruin 

„ 0.70 

1.05 

2.30 

tt 


Portretbruin M 


(fotograf, tint) 
” 

— 

Oranje . . . 
Bruinzwart M 

„ 0.90 

1.40 

3.35 


identisch m. platin ] 
— Zwart M . . ) 


Pinatypie — Zwartgroen . 1 ,. 
„ — Blauwzwart . 1 ' 

2.45 

5.80 

b. Slechts voor Projectie-diapositieven. 


Pinatypie — Karmozijn D . f 0.70 

1.05 

2.30 

„ — Amarant D . . ,, 0.80 

1.30 

2,80 

(prachtig lilarood) 

„ — Violet D 0.80 

1.30 

2.80 

„ — Krijtrood D . . „ 0.70 

1.05 

2.30 

,. — Geel D — 

0.90 

1.85 

c. Voor Stereoscopische diapositieven, ook 

voor 

papierbeelden (Anaglyphen). Pinatypie — Complementrood D f 0.80 

1.30 

2.80 

, — ComplementgroenD „ 0.80 

1,30 

2.80 


Dr. A. H. C. VAN SENUS, ROTTERDAM 


53 


Artikelen voor * t behandelen en bewaren van Chemikaliën O 

00 


Glazen Maten 


Ij Inhoud cM 3 

5 

10 25 50 100 

250 


Per stuk 


0.65 


I 


500 

1.50 


1000 


2.20 


ƒ 0.2734 0.35 0.40 0.50 

Van de Conische en bekervormige maatglazen is de verdeeling veel minder zuiver. Ze worden 
daarom slechts vanaf 250 gram geleverd. 


219 Statief Weegschaal 

n A. Zoogenaamde Brievenwegers voor 


r 


100 


1.50 


250 


500 


gram 


2.25 


2.95 


Fig. 184 1 B. Weegschaaltje dat samengelegd kan worden in een doosje met gewichten ; 
voor gebruik wordt het eenvoudig op het doosje, dat dan als voetstuk dient, 
gemonteerd. 

Tot 100 gram ƒ 8. — 

200 „ ïo.— 

m C Weegschaal tot 200 gram ƒ 6,75 ; tot 500 gram . . ƒ9.— 
„ met arretteering der schaaltjes door hefboom, 

draagkracht 200 gram ƒ 20.— 

1 D Basculen, draagkracht 0,5 1 Kgr. 

ƒ 7.50 8.50 

220n Gewichten 

Gewichtenstellen van messing, 
van 1 gram tot 200 gram ƒ 2. — ; in dekseldoos ƒ 2.75 
500 „ „ 3 .- ; „ „ „ 4 .— Fig. 185 Fig. 187 221o Filtreer Benoodigdheden 

Trechters van Glas, middellijn 6 8 


10 


12 


16,5 


ƒ 2.35 


ƒ 0 30 0.35 0.50 0.60 1 . — 1.50 

222m Filtreer standaard van hout . . 

223 Filtreerpapier 

Goede qualiteit Grootte van het vel 47 X 58 cM. 

Per riem i . . ƒ 15 ; per boek 1 . . ƒ 0.85 ; per vel o . . ƒ 0.05 Fig. 188 Fig. 191 


224i Flesschen 


Stand- en Verpakkingsflesschen. Drie kwart wit glas. 


Inhoud 


A Poederflesch 
zonder Stop 

B Foederflesch 
met platte Stop 

C V ochtflesch 
zonder Stop 

D Vochtflesch 
met platte Stop 

5, 10 en 15 

gr- 

0.08 

0.30 

Medicijnglas 

0.07 

0,24 

20 „ 30 

»» 

0.08 

0.30 

0.07 


0.24 

50 

»» 

0.08 

0.30 

0.07 


0.24 

60 

*» 

0.08 

0 30 

0.07 


0.24 

75 


0.10 

0.30 

0.07 


0.24 

100 

»» 

0.10 

0.33 

0.07 


0.27 

150 

*» 

0.12 

0.36 

0.07 


0.30 

200 

ft 

0.12 

0.40 

0.07 

dik glas 

0.33 

250 

ft 

0.16 

0.42 

0.07 

0.12 

0.36 

500 

»» 

0.24 

0.63 

0.20 

0.18 

0.60 

750 

*» 

0.30 

0.69 


0.25 

0.63 

1 Kilo 

0.32 

0.78 

0 25 

0.28 

0 . 67 J 4 

2 

** 

0.65 

0.86 


0.40 

0.93 

2 34 

»# 

0.75 

1.08 


0.60 

0.96 

5 


1 50 

1.90 


1.20 

1.68 

10 


2.50 

3.85 


2.25 

3.40 


< o- » a m 

n re 

H H » 2 R 

f) ö M 2 N 

8 N Cf K 

pr £3 ja o 


o 


cr 3 

_ o p. 


“ Ui 

03 n 
er P “ 
n 


t S i-, ‘ 5 " 

Hl 

P-ë 3 


^CQ 


- re 


re: 


1 SH — V* 

fï ^ B » 

•t <v , 
o) cr < itt 

■ S s.5 8 


P- W 3 

51 — 
| 5 vi 
o 

7 » 


V 


54 


Dr. A. H. C. VAN SENUS, ROTTERDAM 


225n Druppelfleschjes 

Patent Traube Kattentidt. Wit of bruin glas. Inhoud 10, 15, 30, 60 gr. 50 gr. f 0.30 ; 75, 100 gr. 0.40 


Fig. 192 


226 m Hoornen Lepels 

Lengte a 14 cM. f 0.60; b 18 cM. f 1.— ; c 24 cM. f 1.50 227 n Spiritus Lampen Fig 193 

Voor verwarming van baden ƒ 1 50 


Fig. 194 


228n 


Caoutchouc-slang 


Uitwendige Openings- 

doorsnede raM. , doorsnede mM, 


No. 1. Grijs gevoerd, voor aansluiting op waterleiding 

« 2. „ „ niet rekbaar, voor aansluiting op waterleiding . 

., 3. Rood IA, zware slang, zeer geschikt voor gasslang 

„ 4. Rood IA zeer geschikt voor momentsluiters, v. bliksemlampen, etc. 

„ 5. Dito, zwaarder, voor momentsluiters 


20 

16 

14 

7 

9 


12 

10 

8 

4 

4 


Per Meter 
Gld. 


1.25 

1.10 

1.25 

0. 50 

1 . — 


229m Porceleinen Mortier met Tuit en Stamper 

10 cM. f 1.60; 12 cM. f 2.40 ; 15 cM. f 2.85; 18 cM. ƒ 3 . 75 ; 21 cM. f 5.40 

230n Glazen Kogeltjes 

Deze doet men in met geheel gevulde flesschen ontwikkelaar, zoodat de flesch qeheel gevuld is 
Per 1000. . f 4.75; per 500 . . f 2.50; per 100. . /' 0.55; per 50 . . f 0.30 

Roerstaafjes 

Van Glas per stuk ƒ 0.10 Van Celluloid per stuk 


f 0.20 


231n 


Thermometer 


Fig. 195 


V oor opname van de temperatuur der diverse baden. In koker .... ƒ 0 75 

Alle andere soorten thermometers op bestelling te leveren. 


Benoodigdheden voor de Behandeling van Platen en Films 


Afstofpenseelen 


232o 

In metaal gevat voor t afstoffen van platen ; ook bruikbaar voor het gevoelig maken 
van koolpapier. Breed 45 mM. f 0.50 en 60 mM. f 0.70. Ook breeder te leveren. 


"lil i: 233 

1 Per riem . 


Joseph'Papier 


Fig. 196 


f 5.- 


o Per boek f o.35 


Fig. 198 


234m Diamanten om glas te snijden 

Alles lekwaliteit No. 1 f 4.— ;No. 2 ƒ5.—; No.4 f 6.— 

Voor fijnere soorten voor het afsnijden van spiegel- ^ 
ruiten vrage men prijs. 

235 m Platensnijtoestel Fig. 197 


Voor het afsnijden van platen tot 30 X 40 op kleiner formaten tot 4,5 X 6 cM. Het is zeer gemakkeliik te 
gebruiken terwijl een milimeter indeeling uiterst nauwkeurig werken toelaat. Prijs .... zeer gem akkel.jk te 

236 o 


Schalen 


Bakken 


i 
Fig. 200 


Voor platen 

6X9 

9X12 

10X15 

13Xl8[l8X24 

24X30 

30X40 

40X50 

50X60 

Papier Mache . . f 

— 

0.40 0.75 

1.20 

3 — 

5. — 

8.50 

10.— 

Aardewerk . . . 

0.40 

0.60 

0.80 

1.10 

1.80 

4.80 

9.— 

16.50 

24.— 

Glas 

0.20 

0.30 

0.45 

0.60 

1.20 

3 50 

, 

Email ,, 

0.40 

0.65 

0.90 

1.50 

2.25 


6.75 

10.50 

14.75 


Voor formate n 60X70 7 0X80 80X100 

Email 17.50 22.50 30 — 

237o Plaatafscheiders 

Deze dienen om in één schaal 2 of 4 
platen tegelijk te kunnen ontwikkelen, zonder 
gevaar, dat deze over elkander schuiven en 
beschadigd worden. A voor"2 platen 


f 0.25 Voor 4 platen f 0.30 Fig. 203J 


238o Borstels 

A. voor het schoonmaken van schalen 

B. voor het schoonmaken van maten en flesschen . 


f 0.60 
„ 0.25 Fig. 204 


239 m Glazen Stand- Fixeer- en W aschtroggen 

voor 12 plate n 4,5X10,7 6X9 6 X 13 9 X 12 10X 15 12X 16,5 13X 18 
f 1-35 1.65 ÏT&5 2^— 2Ü0 X25 Ï75 

240o 


Standontwikkel-t Fixeer- en Waschtroggen 

Wit aardewerk met deksel (Fig. 205) 


Formaat 

4,5X6 en 6,5X9 4.5X6 en4,5Xl0.7 

9 X 12 

9X12 en 10X15 12X16,5 

13X18 

13X18 en 18X24 

Aantal 

f 

10 5 

2.65 

12 5 

2.65 

6 

3 .— 

12 

4.65 

12 6 
4 .— 

12 
6 — 

12 

6.65 

16 8 
11.25 


Fig. 206 


241 tn Standont wikkel- Fixeer- en 
Spoeldoozen 

Na inleggen van belichte platen of films in donkere kamer of wissel" 
zak, kunnen alle verdere bewerkingen in ’t daglicht geschieden. 

Amateurdoozen van sterk vernikkeld metaal. 

A. voor platen of vlakke films, 

form.cM. 4,5X6 6X9 9X12 10X15 4,5X10.7 6X13 8,2X10,8 13X18 

(ook9X12) 


Aantal 12 6 6 6 12 12 6 6 

f 8,40 8.40 9.60 12 90 9.— 10.20 9.60 14.40 

Filmraampjes waarin de films worden gelegd en waarin ze tot ze droog 
zijn blijven. Ze liggen steeds 4,5X6 6,5X9 9X12 10X15 8,3X10,7 
vlak. In elke doos gaan 6 films f 0.25 0.30 0.40 0 55 0.40 

Amatofilmdoos voor 4,5X6 6,5X9 8,3X10,7 9X12 10X15 

12 planfilms. f 10.10 12.60 15 — 1620 18.60 

B Voor vlakke film, ronde vorm, de 12 filmpjes worden half omge- 
vouwen in de openingen voor 4,5X6 en 6X9 voor 9X12 en 10X15 
van een houder geplaatst. f 6.60 9.60 

C Voorrolfilms: de rolfilm (tot een rol van 6 opn. 8,2X10,7) wordt op 

een metalen spiraal gewikkeld f 18.— 

Ontwikkeltabletten 12 paar in glasbuisjes (pyrometol) 0.80 

Wisselzak voor inleggen der platen en films in de doozen groot 

,52X50 cM. met 2 openingen voor ’t doorsteken der armen ,, 6.90 


Fig. 205 


Fig. 208 


56 


Dr. A. H. C. VAN SENUS, ROTTERDAM Fig. 209 nP 

Fig. 211 


242m Standontwikkek en Spoelbakken 

voor platen 18X24, 12X16,5, 9X12 en met tusschenzetstukjes ook voor 
13X18 en 10X15 . f 27.50 

243m Correx-Rolfilm Ontwikkeldoozen 

Bij deze wordt de film gelegd tusschen met een aan de buitenzijde met 
knopjes voorziene celluloidband. 

Voor linette : 

4,5X6 6X6 6X9 6,5X1 1 8X10,5 9X9 

f 6.20 9. - 

Rolkern en filmband alleen ƒ 3.35 en f 5.60 

De doos kan na ontwikkelen voor fixeer en daarna 
voor wasschen dienst doen. 


244 Kodak-daglicht Filmontwikkel-apparaat 

(Fig. 212) 

Ontw.poeders in pakketten 


Vestzak en 

Brownie 

Voor film br. 

tot 

tot 

Brownie 0 

I en 11 

tot 6,5 cM. 

9 cM. 

12 cM. 

ƒ 15.50 

15.50 

20,— 

24.— 

28.— 

„ 0.50 

0.50 

0.80 

0.80 

1 30 Fig. 210 Fig. 212 

X Ray Ontwikkelhangers 

voor 13X18 f 6.— ; 18X24 f 5.50; 24X30/' 5.50; 30X40/ 6.50 


Bro wnie Ontwikkeldoos 


24C Vereenvoudigde vorm (fig. 211) . . ƒ 7.50 
^ - E - , Ontwikkelpoeder in pakjes van 6st. „ 0.50 

246 


Kodak Ontwikkel Tank 

Uitrusting voor Röntgenfilms tot 24X30 30X40 
bestaande uit 4 tanks (fig. 213) ƒ 90.— 112.— 

No. 1. Ontwikkeltank met deksel ,, 30 50 33.75 

„ 2. voor afspoelen ontwikkelaar,, 24.75 28.75 


„ 3. voor fixeeren ,, 24 75 28.75 

„ 4. voor 't naspoelen 30.— 37.50 

2 Eboniet roerstaven per paar . . . f 1.75 voor Bebe Pathé en Ica amateur 
opnamen op normaalfilm tot 15 Meter. 
Kompleet m. waterrad en schaal ƒ 14.50 


248 


Inrichting voor normaalkino 
films van 30 en 40 M. Vlakke schaal 
met messing inzet, waarop de film wordt 
gewonden. A voor 30 M. film ƒ33. — 
B „ 60 70.— 


247 m Apparaten voor 


Ontwikkelen en 
Fixeeren Kinofilm Fig. 213 Fig. 214 


Fig. 215 


249l Correx Kinofilm Ontwikkelinrichting 

Ook hier wordt de film ter ontwikkeling opgewonden tus- 
schen een celluloidband, ontwikkeld, gefixeerd en gewasschen 
in een metalen doos en gedroogd in een speciale trommel. 

sf < 


Voor Films lang Meter 

15 

30 

60 

a. Ontwikkelinrichting . 

ƒ 4.10 

9.— 

— 

b. Glasschalen .... 


— 

— 

c. Emailschalen .... 


9 — 

20,25 

d Correxband 


28.— 

58.50 

e. Rolhouders 


10.10 

21.— 

f. Droogtrommel . . . 

„15.75 

39.— 

59.50 

Stel van a b d e ... 

„30.— 

75.— 

150 — 

Stel van a b d e f . . . 

„45.— 

114.— 

240.— 


Stellen met emailschalen ƒ 3.— meer. 


3 o 
c/5 cQ o 


< 3 

3 re 
CD 3 
O M 

3 < 

3 o 


Dr. A. H. C. VAN SENUS, ROTTERDAM 


57 


250 Fiedlers Standont wikkel-Inricht ing Fig. 217 

MM Fig. 219 


1 

1 


1 

jjj 

1 

fel 

1 

I 


Fig. 220 
Fig. 221 


Fotografen, Fotohandelaren, Fototechnische Inrichtingen, Röntgenlaboratoriën zeer 
aan te bevelen. Wij geven hieronder een prijslijstje der diverse Fiedler-artikelen, 
terwijl een speciale prijslijst van Fiedler op aanvrage ten dienste staat. 

Trog / bruin \ 60 Liter binnenmaat 22X30X95 cM. met 10 voren f 53.— 
„ / gegla- 1120 „ „ 22X60X95 „ „ 20 „ 106.- 

„ 1 zuurd I 90 „ „ 26X45X95 „ „ 15 „ ,. 94.- 

„ 'aardewerk/ 30 „ (flg. 216) 21X34X45 „ „ 12 „ „ 40. — 

Deze laatste is speciaal ook voor Röntgenlaboratoriën en heeft 12 voren voor 
platen tot 18X24 en 9 voren 

„ 0 Ontwikkelramen 

voor platen van ver- 
nikkeld hardmessing 
( neusilber gelijkwaar- 
dig) . ... f 8 80 


voor platen 24X30 en 30X40. 
voor platen 4,5X6, 4,5X10,7 

6,5X9 

6X13 

Aantal 

12 

12 


voor platen 

8X10,5 9X12 

9X14 

10X15 

Aantal 

10 9 


7 

voor platen 

12X16,5 13X18 

18X24 

24X30 

Aantal 

6 

3 

2 


7 

8 

9 

10 

11 

12 Fig. 218 


f 


5 Ontwikkelramen I voor 12 films 4,5X6, 6X9 
voor vlakke films II v.8:8X10,5, 9X12ofl0X15/' 1.— 

6 Filmpakhoudersl voor 12 films 4,5X6 en 6X9„ 6.— 

II 6 „ 6X9 4.10 

III v.6: 8X10,5, 9X12ofl0X15 „6.- 

Ophangbeugels van vernikkeld messing voor platen 
voor en filmramen voor trog 4 no. 44 f 0.50 

rji dito m. cell. buis voor rolfilm „ 45 „ 0.70 

4 roggen geheel uit celluloid 46 „ 1 .75 

Filmklemmen ve m. messing 2,5 M. br 0.25 

„ „ „ 7 cM. br (fig. 217),, 0.50 

>, messing met loodgewicht . . ., 0.50 

,. 13 Messing deksel voor trog 1 f 8.80; voor trog 2 en 3 .... 

„49 ,. 4 • 

,, 15 Celluloid Zeef voor ’t opnemen der losge- I voor trog 1 en 4 . 

raakte platen of films 1 „ ., 2 „ 3 . 

,, 16 Lantaarn rood en geel glas f 17.65; dito met rood en geel filter 

„ 17 Eenvoudige Lantaarn met rood en geel glas 7. — 

„18 Electr. verwarmingskolf 80 cM. lang voor troggen 1,2 en 3 

Wattverbr. 800, f 32.25 ; id 30 cM. voor trog 4. Wattverbr. 400 „ 17.65 
„ 19 Houten kranen voor de troggen 1.20 

„ 20 Kinofilmraam (fig. 219) voor trog 1, lengte 20 U. f 17.65; voor 

trog 2, lengte 40 M. f 23.50; voor trog 3 lengte 30 M. „ 21.20 

,,21 Droogstel voor positieven 29.40 

24/36 Ontwikkelramen van vern. hardmessing voor platen in trog 4 
24 25 26 27 28 

form. 4.5X6 4,5X10.7 6X9 en 6,5X9 8, 5X8, 5 8,5X10 

Aantal 6 4 


14.10 

8.80 

14.10 

21.20 

24.70 


30 

form. 9X12 
Aantal 


31 

10X15 


32 

12X16,5 


33 

13X18 


34 

18X24 


35 

24X30 


, 5.30 

29 

6X13 

6 

36 

30X40 


4 3 2 1 

37/39 Ontwikkelhouder „Celo" voor portret en planfilms 

No. 37 f 4.10 No. 38 f 6,- No. 39 f 6.— 

voorfilms 4,5X6 tot 6X9 aantal 6 ; 4,5X6 tot 6X9: 12 ; 8X10,5Xtotl0X15: 6 
40/43 Ontwikkelramen voor portret en Röntgenfilms (fig. 218) 

No. ^ ^ N°. 42 Films 30-40 worden gewoon 

4 films 6 tot 10X15 ; voor 1 film ; voor 1 film aan de beugel opgehangen en 

2 „ 12X16, 5enl3Xl8 ; 18X24 24X30 met filmklemmen bezwaard. 

,, 53 Klemmen 2,5 cM. breed met lood (fig. 220) f 0.50 ; deze klemmen heb- 
ben geen uitstekende deelen en zijn daarom voor standontwikkeling zeer geschikt 

„ 54 Klemmen 7 cM, breed met lood f 0.70 

,, 56 Filmpakramen waarin de films volkomen vlak liggen en beschadiging door 
samen aaneen kleven is uitgesloten: de films blijven in de ramen bij het drogen. 

Voor trog 1 en 3 voor trog 4 

I II III IV IV I II UI IV 

Form. 4,5X6 6X9 8X10.5 9X12 10X15 18.80; 4.5X6 6X9 8X10.5 9X12 en 10X15 f 6.~ 
Aantal 12 128 88 664 4 4 


S 


58 


Dr. A. H. C. VAN SENUS, ROTTERDAM 

Fig. 222 Fig. 223 


251o Caoutchouc-vingers 

Deze worden over den duim en de twee voorste vingers 
gestoken om de huid bij het ontwikkelen, fixeeren, versterken 
etc. te beschermen. Per stuk /* 0 20 

252o Platenhouders 

No. I. (fig. 223) Solide afgewerkt van9X 1 2 ƒ 0 1 5 tot 1 3X 1 8 ƒ 0.20 
No II. (Fig. 224) Driegreep plaathouders tot 

6 X 9 ƒ 0 20 ; 9X12/' 0.25; 13 X 18 „0.40 
No. III. Plaatoplichter, in den vorm van een haakje 

van celluloid ƒ 0.45 ; van zilver . . . „ 6. — Fig. 224 


253j Houten Klemmen 

(Fig. 225) Per 100 stuks ƒ 2.75 ; 10 stuks ƒ 0.30 ; per stuk ƒ ƒ 0.05 

254o Filmklemmen Fig. 225 Klemmen met breede bek. Van Hout (fig. 227) per stuk f o. 15 

Van metaal per stuk ƒ 0 25 ; in zeer solide uitvoering o.65 

255o Kurkklemmen 

(Fig. 226). Dienen om bij 'twasschen der films of drukken deze loodrecht in 
de waschbak te houden, daar ze zelf drijven. Ze bestaan slechts uit kurk 
en gummi zonder eenig metaaldeel. Per dozijn . . ƒ 0.50 ; per stuk . . f 0.05 Fig. 226 


Fig. 227 
Fig. 230 


Fig. 232 


256o Plaatoplichter (Fig. 228) van nikkel, 

Wordt als een vingerhoed om een vinger gestoken . . ƒ 0.25 


257m Filmgeleidrollen (Fig. 229 ) 

bij t ontwikkelen van rolfilm gebruikt van glas breed 1 0 cM. 
ƒ 0.70 en 0.80; 11 cM. 0 85 en 1. — ; 14 cM. 1.— en 1.20 


n 


Filmklemmen 


br, 6 

ƒ 0 90 


9 

1 . - 


13 18 

1.20 2 .— 


n Filmstrekkers (Fig. 230) voor film tot 

10 15 15—20 20—30 25—35 35—45 

0.25 0.30 0.40 0.50 0.80 1.— 


n öteeiklemmen 


mmklemmen per 


O 


Pincetten 


van celluloid (fig. 231) voor ’t aanvatten 
van papier in de baden ... ƒ 0,45 Fig. 228 Fig. 229 Fig. 231 Fig. 233 Fig. 234 


258 Waschapparaten 

n A. voor NEGATIEVEN (fig. 232). Een zinken bak met hevelvormige afvoerbuis. De 
platen worden in een zinken platenrek geplaatst ; een verstelbare tusschenwand maakt het 
mogelijk platen van verschillende grootte te wasschen. 

Voorplate n 9X1 2 pX18 18X24 4,5X10.7 | Rekjes alleen 10X15 en 13X18 ƒ 1 — 

f 1 .— enl.50 1 35en2.25 2.40en3.50 ï.70 I 12X16,5,, 18><24 „ 2.— 

Van zeer zwaar zink en met rekjes met omleg- 9X12 10X15 12X16 5 13X18 18X24 

bare handsels van platen 6X9 tot 18X24 3 . 60 ~ ^ , 0 . 80 ^ 

m B. voor POSITIEVEN (fig. 233). Bij dit apparaat wordt de waterstraal tegen de 
gebogen wand gebroken en houdt daardoor de watermassa in voortdurende draaiende beweginq . 
Het water vloeit af door de op de afbeelding in het midden zichtbare afvloeipijp. De te wasschen 
papieren moeten dan eerst worden ingelegd als het water in de bak reeds in beweqinq is qekomen. 

No. 1 No. 2 No. 3 No. 4 

Groot 24X14X15 A6- 31X18X19 ƒ8 - 34X22X21 ƒ 12 - 47X25X28 ƒ 13.50 

m u C , V ?° r PLATEN en PAPIER (fig. 234). De waterstraal stroomt met kracht terzijde uit 
en houdt het water in ronddraaiende beweging ; door inzetten van platenstandaard ook als 
negatief waschapparaat bruikbaar. Voor platen 6X9 tot 13X18 doorsnede 28 cM. ƒ 4.50 
Voor platen 9X12 tot 18X24, doorsnede 36 cM. ƒ 6,— ; 42 cM. „ 12 . 


59 


Dr. A. H. C. VAN SENUS. ROTTERDAM Fig. 235 


259o SPROEIERS 

Gewone nikkelen sproeiers. 

A Door middel van een elastieken slang aan de waterleiding 

te bevestigen (fig. 235) f 0.60 

B Worden aan de kraan direct gestoken en geven straal 

of sproeiing „ 1 35 

„Ball nozzle” Watersproeier 
: Fig. 237 


(Fig. 236) Geeft een zeer zachte sproeiing f 1.65 Fig. 236 

260o Sproeier tevens Kraan (F ig . 2 V) 

Door de buis van den muur af te draaien wordt hij geopend. Door b of 
c naar beneden te draaien werkt ze als sproeier. Prijs f 7.50 

261o Droogrekjes van hout (Fig 236) A Voor 12 platen cM. 6 X 9 tot 9 X 12 . f 0.30 
B „ 24 platen tot 

cM. 9X12 13X18 18X24 24X30 30X40 
f 0.40 f 0.50 f 0.75 f 1.50 f2.- 
Extra verstelbare, gegroefde richel, zoodat ze 24 platen van 
4,5X6 tot 13X18 cM. kunnen bevatten f 0.60 

262o Spoeh en Droogrekjes 

(Fig. 237) A Een zeer handig metalen rekje met 2 zijde- 
linksche schroeven voor elke maat verstelbaar . . . f 1.75 Fig. 239 

263o Donkere kamer Spelden 


Houten heft, per 12 f 0 40 

Glazen heft, per 24 .... 0.50 


264i Droog- Apparaat „Faun” 


(Fig. 240 en 241) 


Fig. 241 


265i Droogapparaat 

(Fig. 242). 


Eigen fabrikaat ; de koude of warme lucht wordt door een 
Faun in het apparaat geblazen, terwijl door een voor de Faun 
geplaatst molentje met schepspaken gezorgd wordt, dat de lucht 
snel gemengd wordt. 

Op met sterk draadgaas voorziene rekken worden de kaarten 
en platen gedroogd, terwijl films na uitname der rekken aan 
staven kunnen worden opgehangen. Prijs f 100, — 


266 Zuigpapier 

In vellen 57 X 44 cM, Zware kwaliteit. 

m Per vel f 0 20 

1 Per 10 vel 1.75 

i Per 100 vel ... • . ,, 15. — 


Fig. 242 


Fig. 240 


Voor het snel drogen van negatieven en positieven. 
Electrische heete- en koude lucht-douches. Gering gewicht. 
Geen vermoeien van de hand. Zeer sterke luchtstroom. 
Direct na aansluiten warme lucht. Uiterst bestendig, ge- 
makkelijk uit te nemen verwarmingsdeel. Stevige, zuiver 
werkende motor. Geen reparaties. Geïsoleerd handvat. 
Minimaal stroomverbruik. Dit ap- 
paraat heeft afneembare deksel, 
waardoor het gemakkelijk van stof 
gezuiverd kan worden. Prijs f 25. — 


s 60 


Dr - A. H. C. VAN SENUS, ROTTERDAM 


Artikelen voor het behandelen van Papieren 


267 o Copieerramen 

Voor platen cM. 4,5X6 6X9 6^X9 8<{X8H 8^X10 3 7 

f 0.25 (UÖ 

Enkele plankjes . 

Glasplaatjes . . 


0.30 


0.45 


Stevige constructie. 

9X12 Briefk.form. 9X 1 4 


10X15 12X1614 


0.05 


0.05 0.05 


0.05 45 

05 

cM. 

0.45 

0.25 

0.05 

8J/2X17 

0.60 

0 10 

9i4X18 

13X18 

0 65 
0.22 5 
0.10 
18X24 

0.75 

0.25 

0.10 

24X30 

jes . 

f 0.80 

0.80 

0.90 

1.25 

2.— 

„ — 

— 

0.27 5 

0.35 
„ 0.15 

0.15 

0.15 

0.25 

0.35 


Glasplaatjes . 

Voor kleinere formaten en films legt men eerst een glas in ’t drukraam. 

2ó8m Sterke Copieerramen Beukenhout. 

Deze 7.iin naar <7Ü /Aon oon ^ ™ „ j. t i 


Fig. 244 

270“ Copieerraam „Exelsior” 

voor 9X12 'op 9X12 papier of briefkaarten met 1 
messing en 6 celluloid maskers met verschillende ope- 
ningen. Met de messing maskers kan men 9 X 12 
drukken met witte randjes maken. Prijs f 2 25 

272 o Doorschijnend Celluloid 

Zeer dun voor direct copieeren van vochtige negatieven 
Grootte 12X16,5 13X18 18X24 24X30 vellen gr. 
Per vel f 0.25 0.30 0.50 0.75 


y * Beukenhout. 

Deze zijn naar beide zijden een paar centimeters grooter dan de 
plaat en kunnen daarom slechts met spiegelglas gebruikt worden 
13X18 18X24 24 X30 30X40 40X50 50X60 

Zonder spiegelgl. f 2.70 3.25 4.— 6.40 8.20 11 75 

Spiegelglas . . „ 1.05 1.90 3.— 6.— 9.75 17.50 

Grootere maten op bestelling te leveren tot 100 X 150 cM Die 
voor 13X18, 18X24 en 24X30 cM. hebben 2 kleppen. 

269m Copieerraam „Kan Alles” 

Dit Copieerraam is uiterst 
handig ; het is zoo ingericht, dat 
men er de formaten 6><9, 9X12, 

13X18, 18X24 mede copieeren 
kan, daar voor elke grootte een 
speciaal inlegraampje aanwezig 
is. Bovendien kan men met dit 
copieerraam briefkaarten in elke 
richting van de genoemde for- 
maten afdrukken. (Fig. 245) 

Prijs f 1.75 271* 


Witte rand Copieerraam 


Fig. 245 


Voorzien van 4 metalen verstelbare lijstjes, die beide 
verplaatsbaar zijn en toelaten de foto’s in elk ge- 
wenscht formaat af te drukken, breede witte randen 
overlatend. (Fig. 247) Prijs f 4 50 


273n Briefkaart Drukraam „Pertuck” Hiermede kan men van elk ge- 
deelte van negatieven 4,5 X 6 
tot 18 X 24 cM. briefkaarten 
copieeren. Het drukraam be- 
staat uit twee deelen, een voor 
’t inleggen van de briefkaart en 
het andere voor ’t inleggen van 
het negatief. Het deel dat de briefkaart bevat Fig. 247 


Fig 246 . ” **~»“-*^** uc uneuaan oevac is onbeweeglijk doch het negatief 

is zoo verschuifbaar ten opzichte van de kaart, dat elk deel ervan gecopieerd 
kan worden. Negatief en briefkaarthouder worden eenmaal goed ten opzichte 
van elkander geplaatst en door schroeven en pennen onbeweeglijk vast- 
gezet. Voor kleinere negatieven dan 18X24 of 13X18 zijn inlegraampjes noodig. 
Copieerraam zonder inlagen met opkleppend plankje voor controle der druk / 3.50 
ld, ld. id. voor bromide en gaslichtkaarten ƒ3.60. Extra inlaae 4 V 6 5 4 5 Vfi 
4.5X10.7, 6 X 6 . 6X9. 6.5X9. 6X13, 8.3 X 10,8. 9 X 12. 9X14, 70X1 5 9X1 8 / 0^85 

274m stereocopieerraam Aut. Stereocopieerramen 

Voor het copieeren van Stereodrukken op 
glas en op papier. 

Positieven 4,5 : 10,7 6:13 7:15 8,5:17 

negatievenen 0,7 6:13 7:15 8.5:17of9:18 


Hier ligt het negatief vast en kan men 
door ’n schroef los en het drukraam 180gr. 
te draaien de positiefplaat verplaatsen, 
voor 4,5X10.7 f6.50; 6X13 f7.50 


f 2.70 


2.70 3 3.50 

De linkerhelft van het negatief wordt eerst 


Fig- 248 _ „„ 

m£n ™ het 

negatief de Iwkei helft van de plaat en belicht even lang, waarna men ontwikkelt. 


Stereofilmcopieerraam 

voor ’t copieeren van films 
voor 4.5 x 10.7 f 6 6X13 7 


61 


Dr. A. H. C. VAN SENUS, ROTTERDAM 275 m Klimax Copieer Apparaat 

Zeer praktisch apparaatje, het werkt voor aansluiting zonder licht- 
leiding op 4 volt matgemaakt lampje, dat zijn kracht ontleent aan een 
electrisch droogelement, zooals deze tegenwoordig overal verkrijgbaar zijn. 

De reflexteerende wanden versterken de lichtwerking. Bij het aandrukken 
van de deksel wordt contact gemaakt en wordt de druk belicht. 

Apparaat model D voor negatieven tot 10X15 f 4. — 

Dito apparaatjes, maar tevens voorzien van rood lampje, dat bij 
f openen van de deksel direct ingeschakeld wordt, zoodat nu bij ’t inleggen 
van 't papier het negatief in doorzicht wordt gezien en zoo een juist 
Fig. 249 opleggen van ’t papier mogelijk gemaakt. 

Model A : zwart gepolitoerd met nikkel beslag ; rood en hel matte lamp zonder batterij f 8 .— 

„ D : 24 natuurhout gematteerd tot 10 X 15 ,5. — 

. G : 24 „ . 13 X 18 6 .~ 

Voor aansluiting aan de lichtleiding : 

Model B tot 10 X 15 f 6 . — , natuurhout gepolitoerd met plm. lké M. draad en stekker. 

C tot 10X15 f 9 ) ^ it0 a l s Edoch met enkele gloeilamp, en met inrichting, dat het negatief rood doorlicht wordt 

E tot 24X30 20 t 1 opl e gg en van l> et papier. Gewone lampen zijn bruikbaar daar 2 matglazen tusschenge- 

” -r. * nvts «n ivoegd zijn voor de lichtverstrooing. De kaarssterkte kieze men naar gelang gas- of 

” o X » • bromide papier gebruikt wordt. 


276i 


Snelcopieerapparaat „Chronograaf” 
Type II. Voor nega- 
tieven 18 X 24 of 
24 X 30 voor Elec- 
trisch licht (aanslui- 
ting aan leidingen) ; 
met uurwerk, dat van 
af 3 / io secunde op 
V 5 en heele secun- 
den geregeld kan wor- 
den. Het heeft aan- 
leggers voor gebruik 
van verdere matgla- 
zen en vignetten. Een 
stopcontact is aan- 
wezig en er is een 
constante roode licht- 
bron waarmee men de 
druk bij doorvallend 
licht kan opleggen. 


Prijs voor 18 X 24 zonder lampen (fig, 252) f 45 . — 

„ 24 X 30 „ „ 55 - 


Stekker en draad 5.75 

Type Illb voor 13 X 18 (fig- 251) 32.50 


277i BeÜchtings Uurwerk 

„Chronograph” 

(Fig. 250) 

Kan aan ieder Copieerapparaat voor aansluiting van een 
electrische leiding worden aangebracht. Toegerust met inrichting 
om vanaf 3 / 10 secunde of geheele secunde tot 60 toe te 
kunnen belichten. 

Prijs f 20 — 

278i Copieerapparaat „S” 

(eigen constructie, fig. 253) 

Dit is een solide gebouwd apparaat met hoog en laag 
verstelbare lichtbak, waarin één roode. 4 lampen van 16 kaars 
(voor bromide) en 5 lampen van 100 kaars (voor gaslichtpapier) 
zijn geplaatst. Belichtingsuurwerk is aanwezig en vignetteeren 
kan er gemakkelijk mede geschieden. 

Uiterst practisch en Universeel bruikbaar. 


Fig. 253 


Geheel compleet met lampen 


f 150.— 


S 62 


Dr. A. H. C. VAN SENUS, ROTTERDAM 


J* 27 % Copieerlampen 

voor copieeren van daglichtpapieren bij d 


voor copieeren van daglichtpapieren bij donker weer. 

Weinert Sonja Copieerlamp (flg. 254) f 78.— 

m. bovenlichtof zijlicht reflector, weerst. 1 10/180 v. „ 102. — 

transformator, ook voor Rotax 78,— 

Anlassér, ook voor Rotax (flg. 255) ” 35 ’ _ 

weerstand voor de lamp, 15 Amp, 220 volt . ” 22.50 

Standaard voor lamp met verstelbare arm 50 

met opwindinrichting fi 55 

Weinert Rotax Copieerlamp met weerstand „ 400. — 

Gedurende de belichting, schommelt de lamp regelmatig heen 
en weder, wat een gelijkmatige belichting geeft. De belichtings- 
bak is draaibaar en met reflecteerende platen afgedekt. 

Koolspitsen voor beide lampen gelijk of wisselstr. p. paar f 0.50 

Masker-Papier. 
nend papier, p. Fig. 254 □ □□□□ 
□ □□□□ 


Fig. 255 

Ia Zwart geheel ondoorschij- 
vel f 0.25 


280m Maskers 
281 m Zwart papieren Maskers 


Fig. 256 


□□□□□□ 

□□□□□□ 

□ ' 


Visit 

9X12 

Cab 112X16,5 13X18 

18X24 

4,5X10.7 

6X13 

9X18 

Briefk. 

Per 10 f 

0.10 

0,20 

0.25 0.30 

0.35 

0.45 

0.20 

0.25 

0.30 

0.25 


282 m Fancy Maskers 

In den vorm van paletten, hartjes, klokjes, blaadjes, etc. 

Voor platen 4,5><6 6X9 9X12 10X15 13X18 

p. serie van 20 f 0.20 0.32 0.40 


0.45 


0.60 


Fig. 257 283 m W ar minsky- V ignetten 

Vignetten van celluloid, aan beide zijden gevernisd, zoodat een aankleven van het cliché» 
zooals bij de gelatine-vignetten voorkomt, vermeden is. Boven de glazen vignetten hebben zij het 
niet breekbaar zijn voor. Ze vignetteeren zeer fraai uitvloeiend, zelfs in krachtig licht gedrukt. 6 X 9 (visit) 

No. 11. Portret opening 2 X 3 

,, 12. Rond „ 3X3 

„ 23. Ovaal „ 3 X 5 

,, 24. Rechthoek „ 3 X 5 

7 X 10 (visit) 

No. 1. Portret opening 2,5 

2. „ „ 3 

3. 

25. Dubb. portr. 

26. Cabinet 

27. Ovaal 

28. Rond 

29. Rechthoek 1 1 X 1 5 (cabinet) 

No. 55. Portret opening 7 

56. „ „ 8 

,, 57. Dubb.portr. 

58. Cabinet 
,, 59. Rond 
„ 60. Ovaal 
61. Rechthoek 


Fig. 258 opening 


4 X 4 

4 X 6.5 


9 X 12 


1 1 X 1 3 (voor briefkaarten) 
No. 50. Portret 
„ 51. Ovaal 

„ 52. Rond 
„ 53. Cabinet 
,, 54. Rechthoek 


.5 X 4.: 
.5 X 4,: 


.5 

,5 

4 

6.5 

7.5 


No 

3a. Portret openinc 

4. 

5. 

3,5 > 

4 ) 

5 ) 

< 4,5 

< 5 

< 6,5 

V 

12 X 

No. 13. Portret openinc 

16 

7 

X 8 6a. Dubb.portr. „ 

4,5 ) 

< 6 

O) 

» 14. .. 

8 

X 9 

*0 


6. „ „ 

4 > 

< 5,5 


„ 15. „ 

9 

x io 7a. Cabinet „ 

5,5 > 

< 8 

TT 

„ 16. „ 

8 

X 7,5 

w 


7. 

4,5 > 

< 7,5 


». 17, Dubb.portr. „ 

8,5 

X 9,5 

C 


8. Ovaal „ 

5,5 > 

< 7,5 


„ 18. Ovaal „ 

9 

X 11 


„ 

8a. „ „ 

4,5 > 

< 6,5 

O 

,, 19. Cabinet ., 

8,5 

X 12,5 


„ 

9. Rond 

5,5 > 

< 5,5 

Ül 

.. 20. 

7.5 

X 11,5 


„ 

10. Rechthoek 

4,5 > 

< 7,5 

° 

,, 21. Rond „ 

8 

X 8 

o 


10a. „ ., 

5,5 > 

< 8 


., 23. Rechthoek „ 

8,5 

X 12,5 13 X 18 

No. 30. Portret opening 10,5 

31. 

32. 

33. Dubb.portr. 

34. 

35. Cabinet 

36. 

37. Rond 

38. Rechthoek 

18 X 24 

No. 40. Portret opening 15,5 
.. 41. " 

.. 42. 

„ 43. Dubb.portr. 

„ 44. 

,, 45. Cabinet 
„ 46. 

„ 47. Rond 
ft 48. Ovaal 
49. Rechthoek 
284m 


Warminsky Contra- Vignetten Grootte 

cM. 

7 X 10 (visit) 

9 X 12 

11 X 15 (cab.) 

13 X 18 

18 X 24 

Vorm 
No. . rond 

62 

ovaal irechth. 
63 | 64 

rond 

67 

ovaal Irechth. 
68 | 69 

rond 

72 

ovaal 

73 

rechth. 

74 

rond 

77 

ovaal 

78 

rechth. 

79 

rond 

82 

ovaal 

83 

rechth. 

84 

Prijs . 0.40 

0.50 

0.75 

1.20 

2 — 
63 


Dr. A. H. C. VAN SENUS, ROTTERDAM Fig. 259 


285k Slivka-Vignetteer- Apparaat 

Met dit apparaat, wel het handigste in zijn soort, kan men 
direct bij de opnamen het beeld vignetteeren. Door een zeer een- 
voudige inrichting kan men bij het instellen door hoog en laag 
verstellen den goeden stand vinden. (Fig. 259). 


Prijs inclusief 4 vignetten f 25. — 

Transparant vignet f 5. — 


286 k 

Fig. 260 

Reguleer bare Vignetteerhouder Gemakkelijk met twee schroeven aan elke atelier-camera te bevestigen, uit metalen buizen opgebouwd, fijn 
vernikkeld. De geheele regeling, als hoog, diep, schuin, voor- en achterwaarts stellen, geschiedt terwijl men voor 
het matglas staat, zonder gebruik van koorden (fig. 260) f 33 . 


287m Rood Celluloid Maskers 


Sterker en rand der openingen zuiverder dan de papiermaskers ; (de vierkanten zeer geschikt voor randmaskers), 
terwijl ook bij het inleggen het af te maskeren deel zichtbaar blijft. 

Pakje met 6 maskers met diverse opening 6,5X9 f 0.60 ; 9X12 f 0.80 ; 10X15 f 1.— . Briefk. f 1.—. 
Enkele maskers 9X12 f 0.25 


288m Celluloid Randvignetten 

Blank celluloid met roode rand waardoor om ’t vier- 
kant beeld een witte rand onbelicht blijft. 

4,5X6 6X9 9X12 10X15 13X18 Briefkaart 

0,20 0.25 0,30 0.40 0.60 0.40 


Fig. 261 


Fig. 262 


Fig. 263 


289m Ver “S“ d ' VIGNETTEN 

Stcphanic Vignetten in verschillende dessins : 
9X12 voor indrukken visit ; 13X 18 voor cab. ; Briefk. 


op glas 1.15 1,45 2. — 2.90 — 

op film 0 80 1.35 1.85 3.— 4.25 


Brief kaar t vignetten 

in verschillende dessins. Men drukt hiermede 
een dessin op de kaart, waarin daarna de 
foto wordt gedrukt. 

Per pakje van 8 f 0.75 ; per pakje van 4 f 0.45 


Fig, 264 


1.15 2— 1.45 

W olken vignetten 

zeer fraaie dessins, op film en op glas. 

9X12 10X15 13X18 18X24 24X30 Fig 265 


Weefselvignetten (Briefkaart) 

Deze drukken een weefsel of houtstructuur 
op de geheele kaart een opening latend voor 
daarna incopieeren van het beeld. 

Per stel van 8 . f 0.50 


Komische briefkaartvignetten 

Het hoofd van een persoon wordt op een 
vooraf gecopieerd komische figuur gedrukt. 


Per pakje van 8 f 0.75 

4 „ 0.45 


Kornrastervignetten met grove en fijne korl. Onder deze gecopieerd krijgt men 
artistieke afdrukken. 10 X 15 12X 16,5 13X 18 18X24 24X30 

f 0.90 U2Ö Tio 2)25 Ü65 

290m Feilner achtergrond Folien 

Men neemt de persoon tegen eemeffen achtergrond op en legt het vignet in de chassis ; of men copieert of 
vergroot de folien tegelijk met het negatief van de tegen een donker achtergrond opgenomen persoon, 
Per folien 9X12 ƒ 0.45 ; briefk. 10X15 f 0.70 ; cab. 12X16,5 / 0,80 ; 1 3X 1 8 /" 1 . — ; 18X24/'l.60 


s 64 


Pr. A. H. C. VA N S ENUS, ROTTERDAM 

291o Fig. 266 


Voor afdrukken lang Cabin 

Grootte van het snijglas 7X11,5 

f 0.75 


Voor afdrukken 

Grootte van het snijglas mM. 

f 

12X16,5 13X18 

11X15.2 12X17 


Snij glazen 

Om foto s op maat te snijden ; van prima spiegelglas met geslepen kanten. 

Voor afdrukken cM. 4.5X6 Mignon 6X9 Vislt 

Grootte van 't snijglas mM, 40X55 38X50 en 38X70 55X55 58X88 ook 55X85 en58X9 0 

f 0.25 0.30 0:30 030 


0.80 


1.10 


langVisit Bull'sEye 9X12 Cabinet 

49X106 82X82 8Xll 100X 115 ook 100X150, 103X145 en 100X152 

0.50 0.40 0.75 

24 X 30 Alle andere maten kunnen op bestelling 
23X29 worden geleverd ; de prijzen zijn dan 
3.60 voor extra vervaardiging iets hooger. 


0.40 

18X24 

1 7X23 

2.50 


291 Snijpennen 

Staal beiderzijds scherp, worden in een gewone penhouder gestoken, Ook zeer 
Fig. 26 7 geschikt als radeerpen bij positief retouche. Per dozijn n f 0.40, p. stuk o f 0,04, p. 100 1 f 3.— 

292m A Zinkplaat 

Zeer stevig, hierop geschiedt het afsnijden : 20 X 26 cM 

B Spiegelglasplaten om op tc snijden 

H X 19 20 X 26 26X32 32X42 42X52 52X6? ^ , 

a. rand ongeslepen . ... f 0 .50 1.- ,. 4 o 2.30 4.80 9.20 matenTver" 

b. met^geslepen rand . . „ 1.50 2.30 3.- 4.50 7.60 12,20 kragen 


f 1. 293n 


Trimmers 


Fig. 268 voor t snijden van kartons met ovale en cirkel vormige openingen 
Met recht heft . f 1.75 Met dwars heft * . f 1.50 

294n Zinken Vormen 

Ovaal en rond op elke gewenschte maat gesneden. 
Voor Visit f 0.50 ; voor Cabinet f 0.75; voor 18X24 f 1,25 

295m Snij machientje in lessenaarvorm 

door neerdrukken van de snijplank, 
sneelengte cM. 15 21 25 31 41 66 

f 3.75 5.25 6.75 8.25 12.50 30 — 


296m Randsnij machientje 

\/ «1 1 1 i . 


zelfde 

... . • i — constructie 

Victoria breedte van de witte rand wordt ingesteld door 2 
schroefjes. cM 15 21 25 31 35 41 66 

f 7.70 9.85 12.35 15,— 25.40 33.70 48.— 

Perfect de rand wordt ingesteld met hefboom op elk gewenschte 
breedte f — 16.80 — 24.— — 36.— 66 — 

297o Snijmachines 

van foto s, zoowel droog als nat. Deze worden tijdens het snijden 
op het blad aangebrachte lijnverdeeling dient als maatstaf voor het 
1 cM. f 2 50; 19,5 cM. f 5.— ; 26 cM. f 8.25; 32 cM. f 13.50 
“• , " ““Ut 1 ™" is ueze snijmacnme in vierkanten vorm. Op de zwarte plaat zijn de gebruikelijke formaten in 

gekleurde lijnen afgeteekend, zoodat men zich hier zonder meer naar kan richten. 1 3,5 cM. f 5.20; 19 f 6.30:26 f 9 60 
C. Voor het op maat snijden van grootere formaten zijn de machines als in fig. 271 
geschikt. Tevens dienen deze voor het snijden van karton, blik, doek, etc. Men kan er 
evengoed tot 20 dik karton als het fijnste zijdepapier mede snijden. Geslepen behoeven 
de messen niet te worden. Zij slijpen zichzelf bij ’t gebruik min of meer. 


Fig. 269 

A. Zeer geschikt voor het op maat snijden 


B. Fig. 270 


Sneelengte cM, 

32 

53 

66 

85 

100 

Met hefboomdruk . . 
Extra voor winkelhaak 
(inrichting om gemakkelijk 

20. — 

33.— 

47.- 

61— 

80— 

rechthoekig te snijden) . 
Extra voor voetdruk in 

3.20 

4.70 

7.— 

9.40 

11.35 

plaats handdr. v.d. hefb. 
Extra voor een inrichting 
om de kartons eenvoudig 
onder het snij den te kunnen 


9.40 

11.25 

14.15 

16 — 

doorschuiven naar rechts. 

8.— 

11.80 

14.- 

16.40 

18.80 Fig. 271 


Dr. A. H. C. VAN SENUS, ROTTERDAM 


65 


298 


m 


Glansplaten Spiegelglasplaten met en zonder geslepen kanten, zie 292. 


299m Emailplaten 

Voor het verkrijgen van glanzende foto's. Deze zijn van lsten qualiteit absoluut zuiver, stevig met omgebogen 
versterkte randen. 

Grootte van de plaat . . cM. 14 X 19 20 X25 21 X27 25 X 35 31 X42 40X50 50X60 


f 1.15 


1.50 


1.65 


2 .— 


2.75 


4.50 


6 - 


300m Vlakke strijkers Vooral geschikt voor het aandrukken van de afdrukken tegen de glansplaat 


{) •• »■- t 


. v | ■ — ...... vw. l uouuiuwvtu vciti ut aiui uitpeil Lcycii ue yianspiaac: 

- evenzoo worden zij bij voorkeur gebezigd voor het aandrukken van kooldruk- 

ken met het overdrachtpapier. Ie soort mahoniehout, met zeer stevige rubber inleg, 

Lengte cM. 15 f 1.75 25 f 2.25 30 f 3.— 40 f 4.50 


Fig. 272 


Fig. 273 301» Rolstrijkers , k °? k *£■ 

doch verdienen vooral aanbeveling bij het opplakken van foto’s. 

Stevige constructie. 

Lengte der gummirol A cM. 13 ƒ1.10 18 B. ƒ1.30 

Fig. 274 

302» Opplak penseelen & £ T °£, 

geschikt voor opplakken van glanzende foto’s slechts aan de randen ƒ 0.15 No. 3. Zeer handige, platte vorm 
kan nedergelegd worden zonder de tafel te bemorsen Breed 2,5 cM. ƒ 0.65. No. 4. Breed 4 cM. . . ƒ 0.45 303j Droog Opplakpers „Ideaal’ 


De bekendste soliedste persen. 
Persvlak voor foto's cM. 53 X 63 30 X 40 24 X 30 

Kartonbreedte tot . . „ 73 (fig. 275) 50 44 

Voor gas f 300.— 112.50 76.50 

Voor electriciteit . . „ 420. — 162.50 107.50 

Aanhechtboutjes . . „ 1.50 


13 X 18 
24 


32.50 

42.50 

Thermometers f 1.50 


304i Droog Opplak Strijkijzer 


B . R . ~ 7 c p. 07v Strijkvlak is 10X 15 cM. 

Fig. 275 Fig. 276 Fig. 277 Elk formaat is er mee te plakken. 

Zeer geschikt voor droog opplakken voor amateurs. Ze worden geleverd met thermometer, 

aankleefboutje en metalen onderlegplaat. Voor gas f f). — 

Voor spiritus verwarming (+ 1 branduur) . . f 11.50 Extra thermometer . . „ 2.90 

„ electr. „ (110 of 220 volt.) . f 16.50 Aanhechtboutjes . . „ 1.50 

Spirituslampje 

Elec. aanhechtbouten (worden met de huisleiding verbonden) 110 of 220 volt „ 10. — 


305o 


Omplakpapieren Fig. 278 


In rolletjes van 10 Meter, zeer geschikt voor het encadreeren van foto's. Men plaatst op de foto een van de gelatine 
ontdane plaat of oud negatief en omkleeft het geheel met deze gekleurde papieren strooken. 

De rol in verschillende kleuren: zwart, warmzwart, groen, blauwgrijs, granaat rood, blauw, wit, leigrauw velours, 
donkergrauw velours, noten of elsenhout imitatie f 0.30; Goud f 0.60; Zilver f 0.50 

Papier voor droogopplakken (adhesive) 

Het beste Fransche van Dèrépas Frères. 
Grootte der vellen 50X60 cM. 

1 vel 306o Hangstrookjes 

Deze worden achter tegen de foto door even 
bevochtigen aangeplakt en zijn voorzien van 
een koper oogje, waaraan de foto kan ophangen. 

Per doosje van 15 stuks . .... f 0.40 


Grootte der vellen 50X60 cM. 
per 100 50 10 

bij minstens de aangegeven 

hoeveelheid ...... ƒ 14.50 7.50 1.60 

Duitsch adhesif ... ƒ 10. — 5.50 1.20 


0.18 
0.12 5 


308 Tusschenzetpapier ♦ Tusschen foto en karton aan te brengen en zoo de foto met een smalle 

of breedere fijne tint omlijstend. Met een adhesieflaag : speciaal gepraepareerd voor het droogopplak-procedé. 

A. 234 homespun ~ 

B. 236 leigrauw homespun 


A. Chamois fijn korrelig dik 

B. 225 zwart 
B. 208 bruinachtig zwart 
B. 191 wit 
B. 195 hel chamois 
B. 206 chamois 
B. 207 roze chamois 
B. 208 grauw chamois 
B. 198 groenachtig geel 
B. 199 groenachtig grijs 
B.. 194 blauw mellé 


B. 193 blauwachtig grijs 
B. 122 licht grijs fijn korrelig 
B. 233 grijs 
B. 221 licht leigrauw 
B. 220 Roodbruin 
B. 230 grijsbruin 
B 231 bruinachtig grijs 
B. 232 grauwbruin licht 
B. 227 grauwbruin donker 
B. 229 donker purperbruin 
B. donkerbruin 


B. groen homespun 

E. 237 vellum 
E. 238 grauw vellum 
E. 239 bruin vellum 
D. 202 B. blauw geript papier 
D. 208 wit geript papier 
D. 208 A licht chamois 
A. E, en F 100 vel f25.— ml vel f0.30 

C. 100 vel f 42.50 m 1 vel f 0.50 B 100 vel f 17.50 m 1 vel f 0.20 


D. 209 H licht grijs 
D. 210 A donker grijs 
C. 213 groenbrons 
C. 214 goud 
C. 216 hel groen brons 
C. 218 zilver 
F. 26 hout F. 32 hout 
F. 35 hout F. 38 hout 


Fig 279 309™ Kaartenpersjes 


Stevige persjes, waarin men briefkaarten, visite- en cabinet- 
kartons vlak kan persen f 6.50 66 


Dr. A. H. C. VAN SENUS, ROTTERDAM 


Artikelen voor het bewaren van Platen, 
Negati even ( glas en film), Papieren, Afdrukken. 

310m Lichtdichte Enveloppen (F ig . 2 so) 

Voor Röntgenopname zeer geschikt. 

Per stel van 12 gele en 12 zwarte enveloppen. 

Voor platen cM. 9X12 13X18 18X24 24X30 30X40 40X50 
TT 40 U75 2.10 3 T 5 5J50 8J50~ Fig. 280 

Voor platen cM, 

Transp. perkament per 100 


311n Negatief enveloppen 

" 9X 1 2 12X 16,5 9X18 13X18 18X24 


f 0.60 0.90 


0.90 


1.25 


(Fig. 281) 
24X30 30X40 
3.— 4 .-. 


312 


m 


Dik zeer stevig grauw papier per 100 . 

313 


Bedrukte Negatief enveloppen 

naken 01 

13X18 1 
Fig. 281 


ontwikkeling" etc.* 1 ““ ^ ^ 1 °“ van expositie, aard der plaat, 


24 X30 


30X40 


4.50 6 .— 


18X24 

f 1 15 1.60 3._ 

Houten NegatieLdoozen ( F ig . 28 2) 

voor t bewaren van negatieven met 50 groeven voor 't inzetten der platen en ingeplakte registers 
4,5X6 6X9 4,5X10,7 83X8,3 6X13 9 X12 10X15 12X16,5 13X18 18X24 


>m 


f 1 90 2.25 2.25 


1.90 


2.40 


2.70 


3.- 


3.~ 


4.60 314n Filmalbums (F ig 283 > 

voor het bewaren van film-negatieven : van Eng. linnen met 
patentsluiting. Elke film wordt in een stevig perkamenten couvert 
gestoken die tot een album ingebonden zijn. Zij dragen elk een 
nummer van 1 tot 100 en binnen in de kaft vindt men een qe- 
nummerde index, waarop men het onderwerp der film kan noteeren 
4,5X6 6X6 6 X9 8X10,5 6,5X11 9X12 8X14 10X15 13X18 
/T- 50 1-50 1.80 2 Z- i^25 2225 

315m Chloorcalciumbussen 

A. Vlakke vorm (Fig. 284) 

No. 1 No. 2 No. 3 i 

9X12 12X16, 5en 13X18 18X24 
f 2 -50 3.— 3.50 ' Fig. 283 B. Ronde vorm. (Fig, 285) 

No. 1. 27 cM. lang 5 cM. doorsn, f 1 .70 

60 >• >* 8 2.50 

... - , . — — - — > zeer aan te raden om ze qoed afgesloten 

te houden; la gummi f n 9n . . r „ “ V ■ 

°-20 tot f 0.50 en hooger 


Fig. 284 

No. 2. 50 cM. lang 6 cM. doorsn. f 2.— No. 3. 
Gummiringen om rond de bussen te doen, 


Fig. 285 


Retoucheer- en Kleurartikelen 

316™ Retoucheerspiegels , 3 

No. 2 v. platen 18X24 f 7.50 No. 3 v. platen 24 X 30 k sn 
Billijk model 13X18 cM. voor amateurfotograaf . . . . ” 2.50 

317m Retoucheerloupen (F ig. 28 6) 

Met houten steel. Ook geschikt voor leesglazen. 

iuM. 55 70 85 100 

A. Gewone soort 7 ~ Xsn ZVk ; 

B. Goede soort (Busch) 4 _ 5 _ 

C. la. Aplanatisch met dubbellens „ 4.— 5. 6 50 

D. Vierkante vorm, zeer geschikt v. leesglas mM. . . . . 45 X 86 f 7.— 
Fig 286 


Fig. 287 

: 50 X 101 f 8.50 Dr. A. H. C. VAN SENUS, ROTTERDAM 


67 Fig, 288 


318 Retoucheerpenseelen 

Van echt Marterhaar (fig. 288) 

No. 1 2 3 4 

A. Eerste kwaliteit p. stuk 


doz. 

stuk 


B. Tweede 

c. Uitpitpenseeltje 


f 0.30 
„ 3.— 
, 0.15 


0.40 

4.— 

0.20 


0.55 

6 .— 

027 5 


0.75 1.— 

8 ,— 11 .— 
0 37 5 0.50 


Fig. 289 


(fig. 289) 

Uiterst geschikt voor t zoogenaamd uitpitten der negatieven 
maken van doorschijnende stippen met retoucheer of dekverf) . 


1.10 

12 .— 

0.55 


(donker 
f 0.40 


319 Retoucheerpotlooden 

iU VO ?u ne9 o at u fret uD he ™ erk ..Koh-I'Noor” naar gelang van hard tot zacht in de volgende soorten : 6 H, 5 H, 
4H. 3 H, 2 H, HB, F, B, 2 B, 3 B, 4 B. 5 B. 6 B. Per stuk f 0.30 ; per 6 7 1.75; per 12 f 3. 2 i 

B. Voor Positiefretouche van Faber merk „Castell" in de nummers 1, 2 zacht ; 3, 4 midden • 5 6 hard- 

Per stuk f 0-35; per 6 f 1.8 0; per 12 '. f 3,50 

C. Ncgl-openeüs van Flardtmuth. Merken 1, 2, 3, 4 en 5. Zij houden het midden tusschen potlood en zwart 

krijt en zijn speciaal geschikt voor de retouche op matte papieren. No. 1 is het zachtst, no. 5 't hardst. 

Per stuk f 0.20; per 6 f 0 .90 ; per 12 f 1.75 

D. Sepia Pastel Potlooden 

No. 281 B— No. 56 roodachtig Sepia; No. 169B-No. 9 licht Sepia;' 


0.30 


320m 

Met een stift 


f 0.60. 


Stifthouders 

Stiften in kokertjes van 6 


No. 179B — No. 5 donker Sepia. 


Hardtmuth (Koh-FNoor) ƒ 1.10 


Fig. 290 


321m Doezelaars 322m Grafietpoeder 

Gesorteerd per 12 stuks (papieren) . f 0.75 uiterst fijn, zeer geschikt om te doezelen op 

matlak. Per gram ƒ0.15 


323m Stumping Powder 

Zwart en Sepia in glazen tuben f 0.40 


Fuhr's negatief Radeermes 

Pr >js f 1 25 


üh_ 


XS9 


324m Etuis met 3 mesjes en slijpsteen 

Verdere 3 mesjes in nog anderen geschikten vorm per stuk 


4.— 

1.25 


s 

Fig, 291 


325i 


Aerograaf 


Om wolken en achtergronden in te brengen naar gelang van de instelling 
zoowel fijne lijntjes als grootere vlakken teekenend. 

Vooral voor ’t retoucheeren en vergrootingen aanbevelenswaard. Dit toestel werkt met samengeperste lucht 
of koolzuur (uit een ijzeren cylinder). 

No. I. Model Ideaal (fig. 291) f 20 

Model II, Voor grootere hoeveelheid verf, meer gebruikt voor 't geheel beschilderen van voorwerpen 

bij de Ceramiek en dergelijke ; bovenop verfreservoir 22.50 

Model III. _ Eenvoudiger model, meer speciaal voor vernissen van groote foto’s. Groot glazen lakreservoir „ 11 . — 

Reduceerventil wordt op de koolzuurflesschen geschroefd voor ’t regelen van de druk 20. 

Gummislang voor Aerograaf, per Meter ’ j 25 

Luchtketel met manometer en handpomp tot 5 Athm !' 30 

Aerograafverf tuben in verschillende tinten j 

Spezial Sepia "ll5 

Luchtdrukinrichting met Elec. motor y P K .... 3 so — 


326k Electra, Mika> Negatief Retoucheerstift 

Met deze electrische stiften, wordt het negatief retoucheeren tot den halven tijd verkort. Een trillende stift, 
die met een knop aan het handvat geregeld kan worden, bewerkt de retouche. 

Het electriciteitsgebruik is zeer gering, 

Voor 110 volt of 220 volt gelijkstroom ... ƒ 22.— Voor 110 volt of 220 volt wisselstroom . . f 23.50 


S 


68 


Dr. A. H. C VAN SENUS, ROTTERDAM 


327 


m Fig. 292 


Retoucheer- V erven 

A. VOOR 'T BEHANDELEN VAN NEGATIEVEN. 

1. Voor afdekken van gaatjes, punten, etc. 

a. Lampezwart stukje . . . f 0.20 

b. Carmijn „ 0.25 

c. „ extra 0.45 

B. VOOR PAPIEREN 


I. Retoucheerverf, zonder glans opdrogend, voor matte 
foto's: in 3 nuancen. 

No. I. Roodachtig I Door vermenging dezer drie 

,, II. meer bruinachtig , kan men verschillende andere 
,, III. blauwachtig zwart | tinten verkrijgen. 


Als vaste verf in stukjes (fig. 292) f 0,30 

Als vloeibare in tuben tt o.30 

Tube Sepia 0.55 

, „ Gebr. Sienna (( o , 45 

| „ Carmijn rio 

„ Zinnober 0.65 


2. Afdekverf : voor afdekken van gedeelten 
van negatieven die men niet geco- 
pieerd wenscht. 

Per tube f 0.36 


II. Retoucheerverf, met glans opdrogend, voor glan- 
zende foto’s. 

Ze worden in dezelfde nuances als B geleverd, be- 
nevens in enkele andere tinten, voorts in 3 tinten wit, 
zoogenaamd albumin-wit. Deze dienen om op verschil- 
lend getinten ondergrond de werking van zuiver wit te 
verkrijgen. Deze verven worden in vasten staat als 
staafjes of vloeibaar in tuben of flacons geleverd. 
Albumin-wit No. I, II en III. 

Fotographische Retouche No. I (roodachtig), II (bruin- 
achtig), III (zwartachtig). Stukjes f 0.20 ; tuben f 0.30 328 


m 


Retoucheer verfdoozen 


Fig. 293 Doosjes met I tube albuminwit I, II en 01 en I tube Retouche I, II en III voor negatief- 
retouche en I tube afdekverf, 1 stuk carmijnlak en 1 stuk lampezwart voor positiefretouche 
(«9- 293 ) f 2.50 

Aanmerking. Geeft men met Albuminwit I, II en III, elk een penseelstreek dwars 
over een foto, dan schijnt werkelijk wit op donkere gedeelten Albumin-wit III, op midden- 
donkere gedeelten Albumin-wit II, terwijl Albumin-wit I op beide meer blauwachtig, als met 
water verdunde melk, schijnt. Men heeft alzoo hier met gezichtsbedrog te doen en 
men moet in verband daarmede het juiste Albumin-wit kiezen, om de gewenschte 
witte tint op de fotografie te verkrijgen. 


Fig, 294 


329 


m 


Retoucheerbestek 


Bevat : 1 tube afdekverf ; 2 stuks waterverf (Carmijn en Lampezwart) en 

I flacon mattolein voor negatief-retouche ; 6 tuben retoucheerverf, albuminwit I, 

II en III en Fotografische Retouche I, II en III : voor positief-retouche ; 3 diverse 
penseelen, 3 Retoucheerpotlooden ; 1 palet en een gebruiksaanwijzing. 

Pr Ö s ... f 8.75 


330m Oost-Indische Inkt 

Vloeibaar in fleschjes ... f o. 80 Fig. 295 


KLEUREN VAN FOTOGRAFIËN Fig. 296 


Een vereischte van werkelijk gekleurde en geen beschilderde fotografiën. 
die niet slechts de omtrekken, maar ook de schaduwen en overgangstinten duidelijk 
zichtbaar laten, is, dat zij doorschijnend zijn. Ook moet de glans der foto's niet lijden. 
Aanbevelenswaard zijn : 

331 m Eiwit-Lazuurverven 


Deze zijn verkrijgbaar : 

a. in flacons (fig. 296) per stuk . . f 0.25 

b. half vast in tuben (fig. 295) o.20 


Kleuren in Tuben of in Flacons. 


1. Carmijn. 

2. Hemelsblauw. 

3. Goudgeel. 

4. Helle Oker. 

5. Gelaatskleur. 

6. Pruisisch blauw. 


7. Donkergroen. 

8. Van Dijk-bruin 
(donkere haar- 
kleur). 

9. Zwart. 

10. Helgeel. 


1 1 . Cinnaber. 

12. Donkere Oker 
(donkere haar- 
kleur). 

13. Ultramarijn. 

14. Scharlakenrood. 


15. Neutraal inkt. 

16. Indisch rood. 

17. Olijfgroen. 

18. Oranje. 

19. Helgroen. 

20. Saturnus-rood. 


21. Sepia. 

22. Indigo. 

23. Blauwgroen. 

24. Violet. 
Dr. A. H. C. VAN SENUS, ROTTERDAM 


69 332 m Collecties Eiwit-Lazuurverven 

No. 1. Bevat 12 tuben, No. 1 — 12 ... f 4 

.. 2. „ 18 „ „1-18 „ 6.’— 

Dito met kleine flacons, doos met geperst kalfs-leder-imitatie overtrokken. 

No. 7. Met 12 kleuren No. 1-12 met flacon benzine dekwit en malgrund f 6.75 
No. 8. Met 18 kleuren No. 1-18 met flacon benzine, dekwit en malgrund „ 8. — 
No. 9. Met 24 kleuren No. 1-24 met flacon benzine, dekwit en malgrund „ 10 , — - 

333m meeste fotografiën nemen deze kleuren zeer goed aan, 

ondervindt men hiermede bij gebruik der vloeibare verven 
eenige bezwaren, dan doet men goed de op de plaat aanwezige sporen vet 
met wat benzine te verwijderen ; zeer gladde en glanzende foto's bestrijkt 
F‘9- 297 men vóór het kleuren met de vloeibare verf met door zwakke hitte vloei- 

baar gemaakten malgrund of men vermengt een druppel van den mal- 
grund met Eiwit-Lazuurverf en kleurt daarmede. 

No. 10. Malgrund ĥ 0 .40 

„ 11. Benzine 0 .15 

„ 12. Collodium (voor ’t overstrijken van matte plekken, die ontstaan bij 

't gebruik van dekverven) per flacon „ 0.35 

„ 13. Dekwit 40 

„ 14. Lak voor gekleurde foto’s q .45 

Daar men met de transparantkleuren wel donkerder maar niet lichter maken kan, wat in donkere gedeelten nood- 
zakelijk is, wordt hiervoor aanbevolen zoogenaamd dekwit, dat met de lazuurverven vermengd, deze minder trans- 
parant maar lichter maakt. 

Voor beschilderen van groote blauwe vlakken, b.v. van een hemel, is aan te bevelen het speciaal hiervoor 
bereide Hemelblauw, vloeibaar in tuben . ƒ q jq 

Deze kleur, lang in de tuben bewaard, gaat wat terug ; in aanraking met de lucht komt de ware kleur 
weder spoedig te voorschijn, 


334i Assur Kleuren 

Daar het kleuren van foto’s met gewone Olieverven veel routine eischt en men toch vaak een foto met 
olieverven gekleurd wenscht, zijn deze Assur kleuren zeer aan te bevelen, wier behandeling zeer eenvoudig is. Ze 
worden niet met penseel maar met een propje linnen of een doezelaar opgebracht. De kleur kan nu over gansche 
vlakten gelijkmatig in de gewenschte sterkte worden uitgestreken, zonder gevaar voor de bij olieverven zoo hinderlijke 
verdampingsranden. Daarbij is de kleur zoo dun, dat ook de fijnste halftinten in hun werking niet geschaad worden. 

Ook voor Positief retoucheeren zijn ze zeer geschikt, daar een gelijkmatig groot vak met gelijdelijk verloop 
hiermede goed te verkrijgen is. Ook voor pigment papier is retoucheeren met deze kleuren zeer geschikt. Men kan de 
kleuren met gummi wegstuffen en zoo helle lichteffecten verkrijgen of van te ver gekleurde deelen de kleur wegnemen. 

Matte foto’s op Gaslicht-, Bromide-, Celloïdin- en Aristopapier zijn met deze kleur ’t best te behandelen. 
No. I. Doos met 12 tuben Assurverf, 1 tube Malmittel, 10 doezelaars, 2 stukjes 

gummi, kleur- en mengtabel. Aanmengkarton en Opdraagdoek ... f 7 .— 

„ II. Dito doos met 6 tuben en 6 doezelaars 

Tube Kleurstof ,, o .65 

Malmittel 


335 


m 


Kleur boekjes 


Deze bevatten gekleurde bladen papier, men scheurt een stukje af, werpt dit in een kleurbakje met water, waarin 
de kleurstof oplost ĥ j 

336m Kleurdoos voor f t kleuren van Briefkaarten 

Bevat 7 kleine flacons Eiwit Lazuurverf, met de voornaamste kleuren 7 leege 
napjes en een kleurschaaltje, een schelp met goud, een met zilver, 2 penseelen en 2 brief- 
kaarten, waarvan een als voorbeeld beschilderd. 

Prijs f 4> — 337: 


m 


Paletten 


KÏSSSBS» 


Vierkant 15X21 f 1.40 


Fig, 298 


Fig. 299 338m Paletmessen Prijs 


f 1.25 


Fig. 300 70 


Pr- A. H. C. VAN SENUS, ROTTERDAM 


339 Karton in vellen 

A. Natuurkarton 


wit 


Vellen 

6 dik 280 Kilo . 

8 „ 340 „ 

10 „ 440 „ 

12 „ 820 Kilo . 

10 „ (±70X 100) 

Andere formaten 
Wit 4 dik 180 Kg, 

Wit of grijs 
56,5X70,5 61,5X77 

8 dik 8 dik 


100 

10 

1 

f 22.50 

2.50 

0.30 

„ 25.50 

2.80 

0.35 

„ 35.— 

3.75 

0.40 

,, 

5.50 

0.60 

„ 59.-- 

6.25 

0.70 

vel 1000 

100 

10 

X 48 ƒ 60.- 

6.50 

0.75 


0.35 

0.40 

0.45 


63X84 
8 dik 


t 70X100 
10, 20 dik 


25% 30% 662 / 3 % 

hooger dan formaat 49 X 66 


130 % 


Vellen 100X130, 16 dik 
„ 100 X 150, 16 „ 


wit 

f 2.50 
„ 3 — 


grijs 

2.50 
3 — 


bruin 

2.50 


( 49 X 66 besneden) Ia qualiteit. 

Gekleurd : grijs, havanabruin, fotobruin licht 
en donker, leigrauw en bruin karmozijn, etc. 

Vellen 100 10 1 

6 dik 280 Kilo ... ƒ 25. — ■ 2,75 

8 „ 340 „ , . . „ 27.50 3.— 

10 „ 440 40. — 4.25 

10 „ (± 70 X 100) . „ 62.50 6.50 — 

B. Goud karton glad en gekorreld 10 dik 

plm. 70X 100 per vel ... f 1.50 

C. Zwart Glacé 6 dik 49 X 66 per vel ,, o. 40 

D. Passepartoutkarton plm. 70X 100, 10 dik 

wit, chamois of grauw chagrijn 

Vel 100 10 1 


f 55.- 


6 .- 


0.70 


340 


Opzetpapieren 


Van 3 * - dik «ekleurde kartons, speciaal voor ’t droog opplakprocedé met verschillende persina. 

Van de vele op magazijn voorradige soorten noemen wij ; ™ 

Vellum : zwak gegolfde structuur j No. 25 wit ; No. 150 chamois ; No. 402 bruin 
Canavas: lmnenpersing S 100 10 1 , 

Butten : met grove korrel ) f 20. — 2.25 0 25 ^ 


341 


Omslagpapieren 


voor ’t maken van de omslag van mappen bruin moiré plm. 70 X 100 
Enkele soorten chamois, bruin, grijs en bruin gemarmerd 49 X 66 


per 10 vel f 3. — 
„ 10 „ „ 1.75; 


342 

Worden tusschen foto en karton geplakt in verschillende tinten 49 X 66 cM 
Wit, chamois, grijs, bruin, etc. (licht en donker) 


T usschentintpapieren 


Per 100 
f 5.- 


per 1 

vel f 0.35 

„ 1 

„ „ 0.20 

10 

1 vel 

0.60 

0.07 5 


343 


Tusschenzetpapier voor droog opplakken (Trockenton) zie par. 308. 

Karton op formaat Visit en Cabinet 


Visit 

Bruine schuine zwarte snede 6 dik . 

8 „ . 

Lichtgrijs, schuine witte snede 6 dik 
Donkergrijs, schuin witte snede 1 8 dik 
Wit schuin nieuw goud snede 1 8 dik 
Grijs schuine witte snede 19X25 
10 dik f 


1000 

100 

1 0 ; Cab 

. 1000 

100 

10 

Voor andere forma- 

. f 14.70 

1.75 

0.20 

31.25 

3.50 

0.40 

ten, Muschel, Mig- 

. „ 17.70 

2.— 

0.25 

37.25 

4.— 

0.45 

non, Panel, Boudior, 

., 13.80 

1.75 

0.20 

30.— 

3,50 

0.40 

Imperial, Promenade, 

„ 16.80 

2.— 

0.25 

36 — 

4.— 

0.45 

Grisildis, vrage men 

., 20.50 

2.50 

0.30 

41.50 

4.50 

0 50 

offerte. 

100 10 


25X31 

100 

10 

32 X 42 100 10 


344 


Amateurformaten 


9X 12 1000 100 10 

Grijs met gekleurd lijntje . . f 16.— 1,80 

Grijs met witte snede . . . „ 18.60 2.20 

Bruinzwartsnee 22. 2.50 

345 


10X13 1000 100 


2 .— 


10 


28.50 3.50 


0.20 

0.25 

0,27 s 


20,— 2.25 0.25 

22.25 2.50 0.27 5 

24.— 2.70 0.30 


14X19 1000 100 


10 


37.50 4 — 

42.50 4.50 

45.— 5 — 


Stereokartons 

100 10 6X13 


100 


10 


0.25 


2.50 0.30 


9X18 100 


4,5X10,7 

Grauw met gekleurde lijntjes f 

Oranje glacé 

346 Amateur Visit en Cabinet kartons 

Leigrauw of bruin met diepdruk visit of cab. karton ; visit 6 dik 100 f 2 . 80 , 10 f 0.35 ; cab 8 dik 100 f 5 .- 


0.45 

0,50 

0.50 


10 


3.20 

3.50 


0.40 

0.40 


10 f 0.60 


71 


Dr. A. H. C. VAN SENUS, ROTTERDAM 


347 Mantello Kartons (Fig. 301) 

6 dik karton : het midden is wit, de rand leigrauw met witte randlijn 


Formaat .... cM. 
Kartongrootte . „ 

4,5X6 
8,2 X 9,7 

6 X 9 I 7X11,5 
10,2 X 12,7 114X15,5 

8,5X11 

12,6X15,5 

9X9 en 9X12 
13X13 13X16 

13 X 18 
17,5X22,5 

10X15 
13 X 18 

f 

1000 

19.50 

100 

2.25 

10 

0.25 

1000 

25.50 

100 

3.— 

10 

0.35 

Folding Ia 
1001 10 
4.— 0.45 

FoldinglII 
1001 10 

3.60|0.40 

1000 

32.— 

100 

3.60 

10 

0.40 

1000 
51 — 

100 

5.50 

10 

0.60 

1000 

39.50 

100 

4.50 

10 

0.50 


348 Kleurrand Liniënkartons (F ig . 302) 

4 dik linnenkarton in moderne kleuren, omgeven door een 3 mM. breede 
donkere rand. Deze dunne kartons met niet groote buitenmaat werken toch artistiek 
en zijn vooral geschikt voor hen, die een collectie foto’s opgeplakt willen bewaren en 
zonder dat deze groote ruimte innemen toch nog een aantrekkelijk uiterlijk hebben. 


1000 


25.— 

34.— 

47.— 


Voor Foto 


Buitenmaat 


1000 


6X9 

12X 15 

25.— 

2.75 

0.30 

9 X 12 

16X20 

35.50 

4.— 

0.45 

10X15 

17X23 

43.50 

4.75 

0.55 

13X 18 

20X25 

62.50 

7.— 

0.80 


350 Groepen Kartons 8 dik 

Ferrara eenkleurige kartons, chamois of bruin, lijnpersing om 't midden 


Fig 304 


Voor foto’s | Buitenmaat 


Fig. 301 


6 X 9 tot 9 X 14 
10X15 
13 X 18 


11,5X16 
13,8 X 18,8 
17 X 20 


349 Buttenrand-Opplakkarton 


fig. 303 

zoogenaamd buttenrandkarton met ingedrukt fijn omlijnd midden. 
Natuurkartons in de kleuren wit, chamois en bruinachtig-chamois. 


2.75 

3.75 
5.25 


Voor Foto 

Buitenmaat 

1000 

100 

o 10 

13X18 

24 X 30 * 

80.— 

9.— 

1.— 

18X24 

30 X 36 

120.— 

13.50 

1.50 

24 X 30 

36 X 42 

225.— 

25.— 

2.75 

24X30 

39X47 

275. - 

30.— 

3.25 

1C1 Savoye : eenkleurige kartons, linnenpersing, grijs, wit of 
^ bruin, lijnpersing om ’t midden (fig. 304). 

Voor Foto 

Buitenmaat 

1000 

100 

o 10 


Fig. 303 


Rowena : 

J 4/ Boomschors- 
structuur, wit, cha- 
mois, bruin, grijs tot en met 24X 
30 met donkere rand (Fig, 305). 


Voor Foto 

Buiten- 

maat 

1000 

100 

O 10 

9X12 

20X24 

40.- 

5.— 

0.60 

12X16,5 

22X27 

60 — 

7.— 

0.80 

13X18 

25X30 

80.— 

9 — 

1 .— 

18X24 

30X36 

120.- 

12.50 

1.50 

24X30 

36X42 

225.- 

25,— 

2.75 

24X30 

39X47 

275.- 

30. - 

3,25 

30X40 

44X54 

350.- 

40.— 

4,50 

30X40 

50X60 

400 — 

45.- 

5.— 


0.30 

0.45 

0.60 


12 X 16,5 

13 X 18 

18X24 

24X30 

30X40 


22X27 
24 X 30 
30X36 
36X42 
44 X 54 


55 — 
70.— 
100 .— 
180.— 
300 — 


6 . 

8 . 

11 . 

20 . 

35. 


0.70 

0.90 

1.25 

2.25 
4.— 


Fig. 305 


3 

72 


Dr. A. H. C. VAN SENUS, ROTTERDAM 


353 Verona 


Karton, linnenstructuur, wit, grijs, chamois, bruin, 
met donkere lijn om 't midden. 


Voor foto 

Buitenmaat 

1000 

100 

o 10 

9X12 

16X20 

40.— 

5.— 

0.60 

12 X 16,5 

22 X 27 

60.— 

7.- 

0.80 

13X18 

24 X30 

80.— 

9.- 

1.— 

18 X 24 

30X36 

120.— 

13.50 

1 50 


354 Schoolgroepenkartons 

Deze hebben wij in verschillende maten voorradig in 
chamois en bruin. 


Voor foto 

Buitenmaat 

1000 

100 

o 10 

12 X 16,5 

20X24 

35.- 

4.- 

0.45 

12X16,5 
13 X 18 

22X27 1 
22 X 27 1 

45.- 

5.— 

0.60 

13X18 

24 X 30 

60.— 

7.— 

0.80 

18 X 24 

30X36 

80.- 

9 — 

1 .— 


355 


Visit en Cabinet Kartons 


100 


o 10 


Voor oppervlakken van visit foto’s. Deze hebben de buitenmaat van p. r , nnn 

cabinetkarton. Ze zijn in verschillende kleuren en dessins voorradig. Wit — . 

licht of donker grauw en bruin met gladde linnen of gewone persing voorradig. f 25.— 2.75 0.30 

A Cabinetkartons, zwaar karton, buitenmaat 1 7 X 23 B Cabinetkartons, zwaar karton, buitenmaat + 20X30 

Per 1000 f 40.-; per 100 f 4.50; per 10 o f 0.50 Per 1000 f 80.-; per 100 f 9 .-; per o 10 / 1 .— 

Ook in verschillende kleuren en dessins. In chamois en bruin effen karton met opgeperst randje 

om het midden (ferrarakarton). 


356 Dunne Opplakkartons 

Eenkleurig met ingeperst midden voor het beeld, Wit. grauw, chamois, Visit per 100 f 5 .— ; per 10 f 0 60 
bruin, ovaal en vierkant voor hoog formaat enkele ook voor dwars cabinet. Cabinet „ 100 8. ; „ 10 1 


357 Altenburg 


4^dik_Chamois karton met zwak gegolfde indruk, met helbruine relieflijn om het midden. 


Formaat 

Beeldvlak 

Buitenmaat 

1000 

100 

o 10 

Visit 

Lang Visit 
Rond 
Cabinet 
Lang Cabinet 
Rond „ 

cM. 7 X 10,5 
- 5,5 X 11 

7,5 

„11 x 15,5 
„ 8 X 15,5 

■ io 

cM. 15,3 X 22 
„ 13 X 24,5 
„ 15,3 X 22 
„ 20,2 X 30,5 
.. 17,2 X 29 

„ 20,2 X 30,5 

f 50.— 
,. 50.— 
„ 50.— 
., 80 — 
„ 80.— 
„ 80.— 

f 5.50 
. 5.50 

„ 5 50 

., 9.— 

. 9 — 

„ 9.— 

f 0.60 
. 0.60 
„ 0.60 
. 1 — 

„ 1 — 

. 1.— 


358 


Dunne Opzetkartons 


In de geest der bekende Altenburg kartons. Vierkant en ovaal ingedrukt midden. 

Cabinetkartons 20 X 30 cM. in verschillende uitvoering. Van de meerdere voorradige soorten noemen wij ; 
met ETST K 61 brU1I ? e leS ,,°” ingedrukt midden, 2. Chamois met donkerchamois middenvlak. 3. Wit 
de buitenrand" °" % Wo " *!*T in 9 edru ^ idd “ en bruine bies langs 

Voor 18 X 24 in chamois vierkant met breede lichtbruine bies om het midden. Buitenmaat' 32 X 42 c M 

Per !00 f 22.50; o per 10 f 2.5o! 


Kogelrollers 


2CQ m Zeer geschikt om zelf 
Fig. 306 kartons met ingedrukt 

middenvlak te maken . f 1 .50 
Een stel vierkante, ovale, ruitvormige, ronde 
kartonnen mallen 


2 .— 


360 Fotomappen 

Worden in verschillend formaat en dessins in voor- 
raad gehouden. Per 100 o 10 

A Klein model f 8- j _ 

B Gr. model cab. grauw, chamois, bruin,, 17.50 2 . 

Voor 18 X 24 22.50 2.50 


361 Briefkaartmappen 

Verschillende dessins. 100 o 10 

Eenvoudige soort f 2.50 030 

Betere soort , 5 !— o’fto 


362i Japanmappen 

Zeer fijne mappen : Japanpapier met Japanpapieren 

omslag. f 27.50 tot f 87.50 per 100. 


Dr. A. H. C. VAN SENUS, ROTTERDAM 


73 Fig. 307 


Fig. 308 


Fig. 309 


363 m Inschuif kartons 


6X9 

9 X 12| 

10 X 15 

13 X 18 

18X24 

10X13 

14 X 17| 

15X20 

19X24 

25X31 


Fig. 310 


365 Stempeletiketten 


364 Briefkaartstandaards 

A Bruin: Ovaal en vierkant opening per 100 f 6, — ; per 1 0 /" 0.75 

B Bestaande uit een artistiek afgewerkt inschuifkarton in diverse 
dessins voor overlangs of overdwars geschikt. Beide zijn voorzien 
van een inrichting om ze te kunnen ophangen. 

Per dozijn gesorteerd f 1.25 


A Cameo, (fig. 307) homes- 
pun karton met schuin 

blindsnee 

B Parma (fig. 310)homespun 
karton met bies om de 

opening 

C Helgoland (fig. 309) don- 
kerbruin met dof groene 
bies om de opening 
D Witlijn, (fig. 308) grauw 
glad met witte bies rond de 
opening . . . 
E Bulten Inschuif- 
karton (fig. 311) 


100 

10 

100 

10 

4.50 

0.50 

6 .— 

0.65 

4 .— 

0.45 

5.20 

0.60 

5 .— 

0.55 

6.25 

0.70 

3.75 

0 45 

5.40 

0.60 

4.20 

0.50 

5.60 

0,65 


100 

10 

100 

7.45 

0.80 

10 .- 

5.90 

0.65 

8.30 

7.20 

0.80 

10 .— 

6.60 

0.75 

8 .— 

6.25 

0.70 

10 .- 


1(T 

1.25 

1 .— 

1.20 

1 .— 

1 — 


100 

10 

13.20 

1.50 

15.60 

1.50 

16.40 

— 

— 

— 


Fig. 311 

Muf 


3> ?/A SffT&cn 

Stocl$t)olm 
J.ChRiSToPH 
iV COLWAR'/HS. 7 


l7jtUX5CHRflDEi«l 

j V^Berlin i 


Fig. 312 


Deze stempelmarken zijn in verschillende dessins en grootte 
te leveren. Stempel de eerste maal in rekening gebracht. De meest 
door fotografen gebruikte soort, grauw of bruin met witte relief 

letters, kosten per 1000 f 2.50 

Stempel groot plm. 4 X 0,7 cM 3.50 

366k Stempelpersjes 

Diepte vanaf het middelpunt van de stempel tot den voet van de 
kromme stempelhouder 10 cM f 20. — 

367k Slagstempels 

worden door een krachtigen slag met een ijzeren hamer in het karton gedreven 
of in bovengnoemd stempelpersje gebruikt. 

Prijs van deze naar gelang der grootte en uitvoering 
plm. 4 X grooter dan afbeelding f 12 tot f 16 , — en meer. 


s 
74 


D r - A. H. C. VAN SENUS, ROTTERDAM 


368m 
Passepartouts 


Fig. 314 Fig. 315 


Serie I. P. C. (flg. 314) grauw chagrijn met schuine gouden snede en diepe lijn om de opening. Ovaal en stomphoekig 
Serie V. P. ( „ 313) grauw chagrijn met schuine witte snede en Weener diepdruk. Ovaal en scherphoekig. 

Serie IV. ( ,, 315) grauw glad met schuine witte snede en witte lijn om de opening. Ovaal en scherphoekig. 
Serie B. H. Bruin Homespun. Ovaal en scherphoekig. 


Buitenmaat 

Opening 

Serie I. P. C. 

Serie V. P. 

Serie IV 

Serie B. H. 

cM. 

cM. 

per 10 

1 per 1 

per 10 

1 per 1 

per 10 

per 1 

per 10 

per 1 

16X20 
16X20 
22 X 27 
22X27 
30X36 
22X27 
22X27 
30X36 
24X30 
30X36 
30X36 
30X36 
42X50 
36X42 

36X42 
39 X 47 
44X54 
42X50 
42X50 
44 X 54 
50X60 
47X57 
50X60 
56 X 68 
60X73 
60X73 
63 X 78 
65X80 

7 X 8 
8X11 
8X13 
9,5 X 13 
9,5X13 
11X15.5 
1.2X17 
12 X 17 
14X18 
14,5X19 
16X20 
17X22 
17X22 
19X24 

21 X 26,5 

22X28 

22X28 

24X30 

26X32 

29 X 35,5 

28X38 

31 X39 

33 X 42 

38X48 

38X48 

42 X 52 

44 X 54 

48X58 

0.75 

0.75 

1.05 

1.05 

1.90 

1.05 

1.05 

1.90 

1.15 

1.70 

1.70 

1.70 

2.95 

1.90 

St. | St. 
1.90 ! 0,25 
2.50 | 0.30 
3.05 0.35 
2.70 0.33 
2.70 0.33 
2.85 0.35 
3.35 0.40 
3.35 0.40 
3.15 0.37 
4 20 0.50 
5.25 0.60 
5.25 0.60 
5.75 0.70 
6.30 0.75 

0.10 
0.10 
0.12 5 
0 12 5 
0.25 
0.1 2 5 
0.12 5 
0.25 
0.15 
0.20 
0.20 
0.20 
0.35 
0.25 

Ov. Ov. 
2.10 0.25 

2.75 0.33 

3.35 0.40 
2.95 0.35 
2.95 0.35 
3.15 0.37 
3.70 0.45 
3.70 0.45 
3.45 0.40 
4.60 0.55 

5.75 0.70 
5.75 0.70 

6.35 0.75 
6.90 0.85 

0.70 

0. 70 
1 — 

1. — 
1,80 
1 — 
1 ,— 
1.80 
1.30 
1.60 
1.60 
1.60 
2.80 
1.80 

Vk. Vk. 
1.80 0.23 
2.40 0.30 
2.90 0.35 
2.55 0.30 
2.55 0.30 
2.70 0.33 
3.20 0.40 
3.20 0,40 
3— 0.35 

4. — 0.50 

5. — 0.60 

5. — 0.65 
5.50 0.67 

6. — 0.75 

0.10 
0.10 
0.1 2 5 
0 12 5 
0.23 
0.12 s 
0.12 5 
0.20 
0.15 
0.20 
0.20 
0 20 
0.35 
0.23 

Ov. j Ov. 

2.10 0.25 

2.75 0.33 

3.35 0.40 
2.95 0.35 
2.95 0.55 
3.15 0.37 

3.70 0.45 

3.70 0.45 
3.45 0.40 
4.60 0.55 

5.75 0 70 
5.75 j 0 70 

6.35 0 75 
6.90 0.85 

0.80 

0.80 

1.15 

1.15 

2.10 

1.15 

1.15 

2.10 

1.25 
1.85 
1.85 
1.85 

3.25 
2 10 

Vk. Vk. 
2.10 0.25 

2.75 0.33 

3.35 0.40 
2.95 0.35 
2.95 0.35 
3.15 0.37 
3.70 0.45 
3.70 0.45 
3.45 0.40 
4.60 0.55 

5.75 0.70 
5.75 0.70 

6.35 0.75 
6.90 0.85 

0.10 
0.10 
0.15 
0.15 
0.25 
0.15 
0.15 
0.25 
0.15 
0.24 
0 24 
0.24 
0.40 
0.25 

Ov. Ov. 

2.40 0.30 
3.20 0.40 
3.85 0.45 

3.40 0,40 
3.40 0.40 
3— 0.35 
4.25 0.50 
4.25 0.50 

3.95 0 50 

5.30 0.65 
6.60 0.80 
6.60 0.80 

7.30 0.90 

7.95 0 95 

0.90 

0.90 

1.25 

1.25 

2.25 

1.25 

1.25 

2.25 
1.40 
2.— 

2 — 
2.— 
3.50 
2.25 

Vk. Vk. 

2.25 0.27 

3. - 0.35 
3.65 0.45 
3.20 0.40 
3.20 0.40 
3,40 0.42 

4. — 0.50 
4.— 0.50 
3.75 0.45 
5— 0.60 

6.25 0 75 
6.25 0.75 
6.90 0.85 
7.50 0.90 

0.12 

0.12 

0.15 

0.15 

0.27 s 

0.15 

0.15 

0.27 5 

0.17 5 

0.25 

0.25 

0.25 

0.45 

0.27 5 

Ov. Ov. 

2.60 0.32 

3.45 0.40 

4.15 0.50 

3.70 0.45 

3.70 0.45 

3.90 0.45 

4.60 0.55 

4.60 0.55 

4.30 0.52 
5.75 0.70 

7.20 0.85 
7.20 0.85 
7.95 0.95 

8.65 1 — 


369 Zijden 

Transparant- en Zijden papier. Wit per 100 vel 

Wit met luxe persing, ijsbloemen, spinnekop „ 100 „ . 


Papier 

r 


1 .50 ; 

3.50 ; 


per 24 vel 

„24 


f 0.50 

.. 1 .— 


370 Schutz-Couverts (A g 31 e» 

Voor één foto in wit transparant pergamin. 

| Visit 

Cab. 17,5X23,5 

18.5X24.5 

21X31 j 23X28 

25X31 '31X37 

31X41 
j 1000 

2.25 

3.50 8.50 

9.— 

11.50 

12.— 

14 — 

22,50 

25.— 
o 100 

0.30 

0.40 1.— 

1.10 

1.25 

1.50 

1.60 

2 50 

3.— 


Ook met klep televeren (fig. 317). De prijs is dan plm. 20% hooger. 

Transparant=enveloppen voor briefkaarten met klep 
per 1000 . ... f 6.50; per 100 . ... f 0.75 Fig, 316 75 


Pr. A. H. C. VA N SENUS, ROTTERDAM 

BUTTEN OPPLAKALBUMS Butten OppIak-AIbum (Fig. 318) 


371 m 

Bladen : 


Band : fijn leder-imitatie met reliëfdruk met koordbinding — 
bladen uitwisselbaar, 
prima, sterk bruin Moltonkarton. 


Bladgrootte 

12.5X16 

17X22 

20 X26 

26X31 

18X24,5 

24 bladen 

f 1.- 

1.35 

2.10 

3.— 

(hoog formaat) 

2.10 

12 bladen 

„ 0,75 

1.10 

160 

2.20 

1.60 


Butten Opplak-AIbum 


Fig 318. Fig. 320 Fig. 322 


172,11 ( fl 9- 319 > Band fijn Ie- 
der-imitatie, buigzaam, 
hoeken afgerond, zonder opdruk. 
Bladen : prima sterk bruin Mol- 
tonkarton. 

Bladgr. 12.5X16 17X22 20X26 

24 bldn. f 1 1.60 2.15 

Bladgr. 26X31 32X40 18X24.5 

hoog form. 

24 bldn. f 3.25 5^ 1.70 * 


Butten Opplak-AIbum 

VJ'Xx n t®9’ 320) Band: echte 
stof in gesorteerde 
dessins. Bladen uitwisselbaar. 
Koordbinding met kwastje. 
Bladen : prima sterk bruin Mol- 
tonkarton. 

Bldgr. 1 2,5X16 17X22 20,5X26 26X3 1 
24 bldn. 1.75 2.— 3.— 4.25 


Butten Opplak-AIbum 

”^74m 321) Band: Satijn, 

” gekleurd bedrukt. Ge- 
sorteerde dessins en kleuren en 
gewatteerd. 

Bladen uitwisselbaar. Koordbin- 
ding met kwastje en houtparel. 
Bladen: best grauwbruin Mol- 
tonkarton. 

Bladgr. 17X23 20,5X27 27X32,5 

24 blad f 2.55 3.50 5 


Butten Opplak-AIbum 


" 27 ^ 1 x 1 (®9' Band : Echt leder. Schroefverbinding. Bladen om- 

wisselbaar. Prima sterk grauwbruin Moltonkarton. 


Bladgrootte cM. ... 12 X >6 17 X 22 20 X 26 26 X 30 32 X 40 

24 bladen f 4.50 6.50 8.50 12.— — 

Dito ingebonden . . . „ — — 8.50 12. — 20.— 


376m (fig. 323) Butten Opplak-AIbum 

Band : Echte lederen rug. Overtrek brokaatzijde. Echt verguld. 

Bladen : prima sterk grauwbruin Moltonkarton, 

Bladgrootte cM. . 26 X 31 Fig. 319 Fig. 321 24 vel f 12.— 
Bladgrootte cM. . . 20 X 26 

24 vel f 8.50 


Fig. 323 
76 


Dr. A. H. C. VAN SENUS, ROTTERDAM 


377 ™ 


Opplak Albums 

Band: kunstleder met diepgedrukte lijnen. Bladen: 6 dik donkerbruin velourskarton. 


Met 12 bladen 
„ 24 „ 


cM. 20 X 25 22 X 30 

. . f 4.40 5 — 

. . , 5.25 7 — 


Met 12 bladen 
.. 24 „ 


c M. 28 X 36 33 X 48 

grauwlinnen band 

..f6— 

. . „ 8.50 15 .— 


378- Opplak Albums (Fig 324 ) 

K.aft: Echt leder. Bladen: 6 dik karton. 


cM 24X26 26X31 32X40 


12 blad 

f 10.80 

16.20 

27 .— 

24 


18.80 

32.40 

Extra voor verguld op snee 

„ 1.80 

2.40 

3.60 

„ „ ingedrukte text 

„ 3 .— 

3 .— 

3 .— Fig. 324 


379 


m 


Butten Inschuifalbums 

Band: fijn (antieke) leder-Imitatie, buigzaam, zonder opdruk. 

Bladen: prima bruin molton karton met donkerbruine bies om de opening. 
voor foto's . . . cM. 4,5 X 6 


96 

192 


f 3 .- 
„ 5.40 


6X6 

6X9 

9X12 

9 X 13,6 voor briefkaarten 

3.35 

3.80 

4.20 

4.80 

5.85 

6.35 

7 .— 

7.65 


381 


m 


380m Staalkling (F lg . 325 ) 

Fl9 ' 325 voor ’ l gemakkelijk inschuiven der foto's in insteekkartons en insteekalbums. 

Foto-coulissen 

Hiermede kan men opplakkartons en opplakalbums tot dito insteek maken. 

Het zijn lichtbruin papieren lijstjes met donkerbruine bies om de opening. Aan drie zijden aan de randen gegomd 
met wat vocht bestnjken en op 't karton plakken. De foto's worden dan door de niet gegomde zijde ingeschoven 

6,5X1 1 8X10,5 8X14 9X12 9X14 


4.5X6 4X6,5 6X9 


met vierk. opening cM. 4X5 
per pakje van 10 f o. 20 

met ovale opening . . . . cM. 5,5 X 7,5 6,5 X 9.5 


f 0.25 

met ronde opening diam. 5,5X8 


f 0.20 


0.25 


Per pakje van 28 gesorteerd . 


f 0.20 
f 0.60 
382m Foto-Hoekjes (F ig . 32 e, 326 a) 

Deze dienen om foto’s of briefkaarten in albums of op karton 
te bevestigen. De gegomde hoekjes steekt men aan de 4 hoeken 
der foto's, bevochtigt ze en bevestigt ze door druk op de 
gewenschte plaats. 

Per pakje van 100 stuks f 0 2 5 


Fig. 326a 


Dr. A. H. C. VAN SENUS, ROTTERDAM 


77 


383 n Daglichtvergrootingsapparaten 

(Fig. 327) A: Met vast focus, periscopische Objectief geschikt 
voor vergroot en op platen en papier. No. 


I 

II 

V 

VI 


• f 


Fig, 327 


No. 


18X24 
24 X 30 ' 
18X24 


20 .— 
20 . — 
13.50 

20 .— 

37.— 

23.25 


voor 4,5 X 6 op + 18 X 24 

6X9 „ „18X24 

„ 9X12 „ „ 18X24 

met inlegraam 6X9 op + 13X18 
voor 9X12 op + 24 X 30 
met inlegraam 6 X 9 op + 

VII voor 9X 12 op + 30X40 

met inlegraam 6X9 op + 

IX voor 13X18 op ± 24X30 
met inlegraam 9X12 op ; 

VIII voor 10X15 op ± 24X30 23.25 

„ X „ 13 X 18 op + 30X40 30.- 

Billijk apparaat 9 X 12 op 13 X 18 en 18 X 24 9.50 

B: dit Apparaat (Fig. 328) wordt in het vensterblind van de donkere kamer 
gevat, men kan hiermede vergrooten en verkleinen van negatieven tot 18 X 24 cM. 

Prijs zonder Objectief f 39.— 

Daar de daglichtvergrootingsapparaten meer en meer door die met kunstlicht 
(zie verder) verdrongen zijn, waar het niet constante daglicht het werken met 
deze apparaten zeer moeilijk maakt, hebben wij de duurdere apparaten met ver- 

grooting op verschillend formaat niet meer opgevoerd; verdere inlichtingen worden desverlangd gaarne verstrekt. 384n Kunstlichtvergrootingsapparaten Se^v ?ti 9 8 x a Ï2™ 

Prijs zonder objectief .... 
Condensor diam. cM. • . . 

voor 

15 

9X12 

16 

13 

22 

<18 

23 

18X24 

30 

Ator (fig. 331) 

78.— 

90.— 

135.— 

160.— 

270 — 

Vitor (fig. 332) 

— 

126.— 

— 

189.— 

315.— 

Nestor (fig. 333) 

156.- 

171.— 

300.— 

321.— 

465 — 


Eenvoudige lantaarn, van zwart notenhout; lantaarn- 
lichaam, sterk zwart emailloid blik, achterdeur (te ver- 
vangen door weefsel lichtkap), II met imitatielederen 
balg, zwarte beeldhouder. 

I. Condensor 15 cM. met vergrootingsobj. O. P. f 60. — 

II. dito solider afgewerkt met beter object, „ 85. — 


Fig. 329 


40t Ator, Vitor, Nestor Dit zijn zeer solide 
30 jm afgewerkte vergrootingsapparaten; helgroot 
lantaarnhuis van staalblik doet ze voor iedere licht- Fig. 330 

bron geschikt zijn. 

VITOR is fraaier afgewerkt als ATOR het lantaarnhuis met asbest bekleed en heeft hoog en laag verstelbaar 

objectiefplankje en met tandrad ten opzichte van ’t vergrooten beeld ver- 
stelbaar condensor. (Dit dient om bij vergrooting van kleine beelden de 
beste doorlichting te verkrijgen). 

NESTOR: heeft neigbaar beelddrager en is uiterst solide in gepolitoerd 
mahoniehout gebouwd. 


Fig-! 331 ^ Bij de apparaten met 15 
en 16 cM. condensor 
behoort een universeel 
beeldhouder, bij die met 
grooter condensor een 
inlegraam cM. 9 X 12 
en 13 X 18 of ook 
18X24 

Leverbaar zijn ook de Ver- 
grootingslantaarns van Ica, 
Muller und Wetzig, Butcher. 
etc. 

Fig. 332 


Fig. 333 


78 


Pr. A. H. C. VAN SENUS, ROTTERDAM 


Verticale Vergrootings-Apparaten met Condensor 

3 S 6 '" Miraphot ;h Noxa («„.335) 

Twee practische apparaten voor t maken van vergroo- 
het voordeel biedend der vertikale opstelling. 

De NOXA met condensor doorlichting, de MIRAPHOT 
evenzoo, doch tevens is door de speciale constructie van 
de achterwand van de zoogenaamde Ica Paraskop een 
krachtige werking door indirecte bestraling verkregen. 

Bij de Noxa wordt scherp gesteld volgens de op een 
tabel aangegeven cijfers, die correspondeeren met de zelfde 
op de stangen. Bij de Miraphot geschiedt de instelling 
door een beweging, hoe men de toestel instelt, steeds is 
instelling juist. 

NOXA (lig. 335) heeft objectief dat de plaat met volle 
opening randscherp teekent, en rood lampje dat door 
contact wordt ingeschakeld. 

Lamp van 100 kaars. 

^X 6 , 4,5X10,7, 6 X 13 tot 24X30 . . f 6 0- 

0 - 5 ?-, 6X13 ” 30X40 • • 90 .- 

" X 12 200 kaars 40 X 50 . . „ 120 . 

Inla^ IRAPH ?wfi 334 L 9 ^o 12 V f 9r00tt0t 30 X 40 met metaaldraadlamp f 68 .- 
Inlagen van 4,5 X 6 en 6 X 9 en lamp van 75 kaars 110 of 220 volt 
Dito met Zeiss Tessar F : 4,5 . . . . 

Inlegraampje voor 4,5X10,7, 6X13 of 10X15, per' stuk .' ” i. S0 

aspiegel. Het belichtend deel der Miraphot kan afzonderlijk geleverd 

,r„ dei inn e \ kan Ca r me ^ a o 9 X 12 worden verbonden. Met metaaldraad- 
lamp 100 kaars 110 of 220 volt. f 2\ — 
Fig. 335 


Fig. 334 387n Simplex Lumimax 


(Fig. 337) 


Fig. 336 

Afdruk-Inrichting f 3 . — , 


slede voor 


V ergrootingsaanbouw 
voor directe belichting. 

Aansluiting mogelijk 
aan iedere electrische licht- 
leiding. Keurig, billijk appa- 
raatje : het wordt loodrecht 
tegen den muur geplaatst 
en de Camera er aan ge- 
hangen. 

Als copieerapparaat (Hg. 336) 
wordt de toestel 180 gr. 
omgedraaid en het copieer- 
inrichtingtje er aan worden 
bevestigd. 

voor 4, 5 X 6 6,5 X 9 

9 .— 

voor 9X12 
9 . — 

alle grootten 


4 . 20 , 388m Lumimax Fig. 338 


(fig. 338) een sledenkastje waarin 
zijdelinks twee electrische lampjes 

branden, wier licht weerkaatst tegen Fig. 337 

de parabolisch gekromde achterwand. 

De Lumimax nu wordt in plaats van de chassis aan een gewone camera geplaatst en 
net negatier in een gleuf in de eerste. 

Bij bestelling moet men Van opgeven voor welke camerasoort de Lumimax 
moet dienen, daar de chassis niet alle gelijk zijn (zie fig. 102 ). 

,, _ F ‘? mpieS r f rde " tussch ^ n 2 glasplaatjes gelegd. Door een speciale Inrichting 

kunnen thans ook foto s er mede vergroot worden. 

389n Beroepslumimax 

Deze verschilt van de Lumimax, doordat deze tevens van een camera voor 
bouw is voorzien. Een lens kan hierop gemonteerd worden. 


Dr. A. H. C. VAN SENUS. ROTTERDAM 


79 


390™ Lumimax Vergrootingsbord (F ig . 339 ) Fig. 339 


Deze inrichting kan tot op een afstand van 1,90 worden 
uitgetrokken. Het papier wordt op het bord met print pins 
bevestigd en dit kan voor vergrootingen die de maat van 
het bord overtreffen over een scharnier worden aangeklapt. 

39 lm Lumimax 

Copieerinrichting 

wordt op de Lumimax geschoven en maakt het mogelijk als 
met copieermachine er contactdrukken mede te maken op 
bromide en gaslicht papieren. 


P R IJ Z E N 4,5X6 

6,5X9 

9X12 

10X15 

13 x 18 

18X24 

Lumimax 

f 22 — 

f 22 .— 

f 22 .— 

f 25 .— 

f 45 .- 

f - 

Beroepslumimax 

— 

— 

— 

— 

„ 61 — 

. 64 .— 

Extra Objectiefplankje 

— 

— 

— 

— 

„ 0.60 

„ 0.60 

Afdrukinrichting 

— 


„ 4.20 

„ 5.20 

„ 6.70 Vergrootingsbord cM. 54X68 f 18 .— ; cM, 80X80 7 22.— 


392i 


Fig. 340 


Apparaat „S” 

Dit apparaat wordt door ons zelf vervaardigd voor 18 X 24 cM. en kan 
desverkiezend ook voor 24 X 30, 30 X 40 cM. etc. geconstrueerd worden ; 
men vrage offerte. Het is uiterst stevig geconstrueerd. Het is geschikt 
voor vergrooten, verkleinen, reproductie-opnamen en vervaardigen van 
schetsfoto’s. De voordeelen van dit apparaat zijn vele: de geringe ruimte 
die het vertikaal geplaatste apparaat met opklepbare tafel 60 X 30 cM. 
inneemt, en het constante licht. (6 lampen van 200 kaars). 

De indirecte belichting maakt retouche overbodig. 

Voor reproductie wordt het te reproduceeren object op de deksel tusschen 
2 leiders geplaatst en de deksel wier binnenkant een terugkaatsend wit 
gebrand oppervlak heeft, omgekeerd op de toestel gezet. 

Voor opnamen legt men het op te nemen object op een glazen plaat op de 
plaats van de deksel en daaromheen om ’t uitstralend licht tegen te houden 
een zwarte doek die dan tevens als achtergrond dienst doet. 

Voor 't vervaardigen van schetsen teekent men op de tafel het wit weg 
met potlood, zwartkrijt, penseel, doezelaar. Er ontstaat dan een positief 
van een schetsachtig voorkomen, dat men dan verder kan bijteekenen. 
Men kan zoo uit groepen kopjes uittrekken, verschillende negatieven com- 
bineeren, onscherpte verbeteren. 


Prijs van Apparaat met lampen /' 150 . — 

extra lamp . 2.75 


Voor Inlegramen zie par. 104 5 


80 


Dr. A. H. C. VAN SENUS, ROTTERDAM 


393™ 


Projectie Lantaarn Fig. 341 


voor verschillende lichtbronnen. 
Eenvoudige lantaarn 8,3 X 8,3 cM. Lantaarnhuis 
10,3 cM. objectief 


van gelakt blik, condensor 
■ ■ ■ f 25.- 


394™ 


Dito, betere constructie 
Lantaarnhuis van gemoffeld blik . 


f 31.50 395™ Zela ( Fig. 342 ) 

Prima afgewerkte lantaarns van staalblik, open objectdrager, driedubbele 
uittrek (zie kleine afbeelding) waarop objectieven tot 21 cM. focus 
kunnen worden aangebracht. 

Sluiting met lichtkap, Condensor 11,5 ciVT. met ventilator 

A. met Normaal Projectie Objectief 43/50 f 45 „ 

B „ 54/60 ' 54 ’_ 


397™ Palatin (Fig. 343 ) 

(Ook voor vergrooting geschikt). 

Solide gebouwd met hoog huis dus ook voor halfwattlampen vertikaal 
brandend f „. 


399™ Artibus (Fig. 346 ) 


No. 1. Klein stevig apparaatje condensor 10,3 cM. 

met lantaarnplaatdrager 8,3 X 8,3 

No. 2. Dito, steviger afgewerkt 
apparaatje met condensor 15 cM. 
zoo gebouwd dat het ook voor 
vergrooting geschikt is. Objectief 
scherpteekenend Petzval systeem 
met Irisblinden. Achter de plaats 
voor t glasbeeld is een bijzondere ruimte voor 
't inzetten van een matglasplaat . ... f 93 p ; 345 


400 


Lantaarn 


(Fig 345) 


Fig 342 


396™ Jidé 

Groot lantaarnhuis, zeer sterk gemoffeld plaatijzer, op gevernist houten 
voet, voorstuk gevernist messing. Lens in universeel montuur, zoodat 
cylindrische objectieven van verschillend brandpunt gebruikt kunnen, 
worden. Condensor cM. 11,5 16 

f 60 T- 75.— 


398™ Helios (F ig . 344 ) 

Voor projectie op groote afstand zijn projectielenzen met lang brandpunt noodig. 
Daartoe worden de lantaarns met zoogenaamde teleskopische voorbouw geleverd 
De stevig geconstrueerde lantaarn heeft groot lantaarnhuis geschikt voor elke 
lichtbron. Het objectief is in cylindrische vatting, omwisselbaar 
voor beeld 8,3 X 8,3 cM ƒ 100 .— 


speciaal voor Gloeilampen 


Fig. 346 


Zeer beknopt en practisch; gemakkelijk om op reis mede te nemen . f 36. 


J 


Dr. A. H. C. VAN SENUS, ROTTERDAM 


81 Fig. 347 


dito met Objectief 54/60 f 60 

Hora 11. (Fig. 349) In de eerste plaats voor projectie, 
doch ook voor vergrooting voor 9X12 cM. Uitvoering 
als Hora 1 Condensor 150 mM. met voorgeplaatste lens. 
Vergroot 9 X 12 goed op 2,5 X 2,5 M. Voor vergrooting 
bezige men een zwarte doek over het apparaat voor afslui- 
ting van het licht, plaatst een matglas in plaats van de 
derde lens en maakt zich een kartonnen blende voor 
t objectief, dat de helft der opening van de voorste open 
laat, met 100 watt lamp, 110, 125 of 220 volt met 3 
Meter snoer en beeldhouder met inlagen 8,3 X 8,3 en 

8.5X10 cM f 88.- 

Negatiefhouder 2.25 


40 lm Hora Lantaarns 

Lantaarn in zoogenaamd torpedo-model. 

Beknopt en stevig geconstrueerd. 

Hora 0. (Fig. 347). Voor diapositieven 4, 5X4, 5, 6X6, 
4,5 X 6 cM. Condensor 85 mM. De lichtkracht wordt door 
een voor de lamp aangebrachte lens nog vergroot. Met 60 
Watt lamp geeft het nog heldere beelden 2X2 M. In practisch 
kistje met 100 watt lamp 110 of 220 volt met 2 beeldhouders 

4,5 X 4,5 en 6X6 cM f 47.25 

Verdere beeldhouder f 3,30 zonder kistje f 6. — billijken 
Hora I (Fig. 348) met Condensor 115 mM. Diam. en inlagen 
voor 8,5 X 8,5 en 8,5 X 10 en 100 watt lamp van 110, 125 
of 220 wit. Condensor met extra versterkingslens . f 50.50 
Aanbouw met matglas voor^vergrootingen fi 2.10 Verdere inlagen 


f 0.90 
Fig. 349 

jectie met 40 cM. balg met centrale uitdraaischroef, 
balg uitneembaar, cond. 16 cM. een derde lens is aan 
deze bevestigd, ze valt echter weg bij gebruik van lam- 
pen van 300 watt. Ook bij vergrooting wordt de derde 
lens door een matglas vervangen. Prijs; toegerust 
als Hora II met 100 watt lamp . ... f i03. — 
(is te leveren met lampen tot 500 watt.) 


Hora V. 

(Fig. 352) 

Voor 
lichtsterk- 
ste projec- 
tie, met groot huis en goeden 
ventilator voor de sterke 
verlichting. Een voordeel is, 
- dat het lantaarnhuis uitge- 

_ trokken kan worden en 

^ den condensor meer of 

minder kan naderen. Bo- 
vendien kan bij apparaten 160 mM. de condensor van den beeld- 

houder los gemaakt en aan het lantaarnhuis bevestigd worden, 
waardoor kleine beelden beter belicht kunnen worden. 

Balg 50 cM. uitdraaibaar. 

Prijs: zonder lamp en zonder objectief met condensor 115 mM. f 69. — 
„ met condensor 160 mM. en universeel beeldhouder . „ 92.50 
230 


Fig. 348 

Hora Ha (Fig. 350) Condensor 16cM. speciaal voor 
projectie met krachtig licht 1 00 tot 1 000 watt. Voorstuk 
met tandrad zoo uitdraaibaar dat objectieven met 35 cM. 
focus bruikbaar zijn. Bij gebruik van 1000 wattlampen 
gebruikt men voor den condensor een hardglasplaat. 
Apparaat: voor lampen tot 1000 watt, 3 Meter snoer 
met contact stop, stekker en universeel beeldhouder 
tot diapositieven 9X12. Zonder objectief en lamp: 
met achterste hardglas condensorlens . . . f 86. — 
Negatief bij gebruik als vergrootingslantaarn f 2.25 
Hora III. (Fig. 351). Voor vergrooting en pro- 
Fig. 350 5 


157.50 


Fig. 352 


82 


Dr. A. H. C. VAN SENUS, ROTTERDAM 402 m Gashora voor gebruik met gloeilicht. 

Condensor 11,5 met beeldhouder 8,5 X 8,5 en 8,5 X 10, 2 gloei- 
lampen en 2 Meter slang J 66. — 


403 m Hora met Niedervoltlampen. 

De lichtsterke Halfwattlampen werken bijzonder voordeelig bij lage 
voltage, De lamp is dan ook veel duurzamer. Ze brandt met een veel 
kortere lichtdraad en heeft alzoo een veel kleiner lichtoppervlak als bij 
lampen van hooge spanning. Dit heeft een uiterst gunstige invloed 
op ’t lichtverbruik van 't projectieapparaat en het gevolg is een verras- 


send toeneme der licht- 
sterkte Het lage volt- 
getal wcrdt verkregen 
door een voor gelijk- en 
wisselstroom passenden 

Voor 

Apparaten 

co 

o 

0 
3 

CL 

n 

1 

oT 

5 

*o j 

Met weer- 
stand voor 
gelijk- en 
wisselstr. 
voor aansl, 
spanning 
tot volt 

weerstand, die men voor 


I 150 

250 

de lamp inschakelt. 

HoraO — 4 

60 w. 10 v. 9.75 

15.75 


Hora 1 — 4 

150 w. 25 v. 1 12.— 

18.— 


Hora 2 — 4 

200 w. 55 v. | 13.50 

19.50 


404i Ica Favorit (fig. 353) (beelden tot 3 X 3 Meter) 

Een uiterst solied beknopt maar krachtig projectieapparaatje voor aan- 
sluiting aan 6 Ampère stroom met 1 10-220 volt. Als lamp dient een in- 
gebouwde booglamp. Compleet met koffer en weerstand voor 110 of 

220 volt f 119. — . Met transformator f 171. — 

Koolspitsen voor gelijkstroom, p. doz. f 1,— ; wisselstroom p.doz .f 1. — 
Inrichting v.klein kinobeeldprojectie f 10.50; Mikro projectieloupe /'6.80 


405i Maximar n 

Speciaal voor vertikaal 


tot 8,5 X 10 en 
tot 9 X 12 (fig. 354) 


Model 11 heeft dubb. uit- 
trekbare bodem, zoodat 
objectieven tot met 40 cM. 
focus bruikbaar zijn. 


Met lamp 500 kaars 

i 

II 

1000 krs. 

voor 110 volt , . . . ; 

100,- 

181.— 

187.— 

voor 220 volt met weerstand 

113.- 


— 

voor 110 en 120 volt . , 

— 

195.— 

207.— 


406i Ica Reclame Spiegel 


i Fig. 354 


Speciaal apparaat voor reclame ; men doorlicht hiermede met behulp 
van een parabolisch gebogen achterwand diapositieven of an- 
dere transparanten f 15.50 

Reclame Lichtbeeld Apparaat 

Projecteert diapositieven 6 X 6 in elke richting/ 30.— 
Halfwattlamp 110 of 220 volt f7.— . Dito van Erne- 
mann voor beelden 8,5 X 8,5 f 45.—. Voet f 6.60. Snoer f 2.20 

voor Lichtbeelden- 
reclame (fig. 355) 

4PC| Het apparaat vereischt geen bediening, werkt geheel 
TV/CJl zelfstandig. Bezigt men daarbij een uurwerk, dan wordt 
het ook autom. op een bepaald uur in werking gesteld en ook weer 
op den gewenschten tijd uitgeschakeld. 60 diapositieven kan het 
apparaat bevatten en de bijb eh. raampjes kunnen zoowel 8, 3X8, 3 
als 8,5 X 1 0 vast- 


407i 


Autom* Apparaat 


houden. Apparaten 
voor 100 beelden 
zijn leverbaar. Uit- 
voerige prospectus 
op aanvrage. 


met booglamp. 
Ampères 


met 

Gloeilampen 500 1000 
Volt 110 f 560. — 566— 572— 
„ 220 „560.- 566.- - 


Gelijkstroom 
volt 110 
volt 220 
Wisselstroom 
volt 110 
volt 220 
1500 watt 


630— 

640— 


660— 

680— 


640— 

660— 


700— 

700— 


L 


660— 680— 
680— 690— 


720— 

730— 


690— 

710— 


780— 


730— 

760—1 800— 


Schakeluurwerk 

S. E. H. voor gloeilampen . . f 20— 
S. F. voor booglamp tot 25 Amp. „ 100— 

,, , , S.F 40 „ „110.- 

Men geve bij speciale aanvrage aan: Extra voor Universeelen motor „ 38— 

1 Doel waarvoor ’t apparaat dienen moet. Dak-, venster-, straat- of theaterreclame. 

2 De stroomsoort (gelijk- of wisselstroom) en spanning (voltage). 3 De afstand 
van apparaat tot beeldveld. 4 De grootte van het beeldveld. 5 Hoe groot is 
het voorhanden opvangvlak of in welke grootte moet dit meegeleverd worden ? 
6 Is sterke nevenbelichting voorhanden. Zoo ja. van welken aard is deze? 


Fig. 355 


83 


Dr. A. H. C. VAN SENUS, ROTTERDAM 


EPISKOPEN 


B.j de projectie van ondoorzichtige Objecten, houde men steeds voor oogen dat + 90 % van het licht 

zOn °Het 9aa t' ZOOd H t M ar het betreft een ta Tl ij j 9r00t heIder beeld te verkr 99 en krachtige lichtbronnen noodig 
zijn. Het groote voordeel dezer projectie is natuurlijk dat men direct het object (briefkaart, foto's, blad uit een boek een klein 

object etc.) zelf projecteert, zonder vooraf een diapositief er van te behoeven te maken. Voor kamergebruik noemen wi de 


Fig. 356 

(ook lichtsterker zijn bruikbaar) en 


Fig. 357 


Fig. 358 


409 m Megaskoop, Paraskoop F ig . (3 56 ) 

Het te projecteeren object wordt achter in de deksel bevestigd en door 
2 electrische lampen die zich ter zijde bevinden belicht, door 2 gewone 
electrische lampen tot 200 kaars. Bij de lamp behoort een papieren scherm 
1,10 X 1.25 M. 3 Meter snoer Binal Obj. 67 mM. 2 Objectdragers, zonder 

Lampen ” f 27 — 

Dito met aansl uiting sinrichting aan 2 spanningen 110 en 220 volt . 28 50 
Megaskoop zonder lichtscherm 28. — . Lamp 150 watt 5.— 

410 m Spiegel Paraskoop (F ig . 357 ) 

Deze geven de beelden in juiste stand weer, voor huiskamer, school en 
verenigingslokalen zeer geschikt Prijzen inclusief 2 lampen van 200 watt 
1,5 X L5 M. groot Papierscherm, 3 Meter draad met stop en steekcontact, 

objectief van 80 mM. en Zilverspiegel voor 110 of 220 volt f 102 

twee beelddragers 110 of 220 volt „ 140^20 

Voor projectie uit boeken wordt de toestel op ’t boek geplaatst 
Projecteerendvlak 13,5 X 13,5 cM. Extra lamp 300 watt . . f 9.— 

411 m Verax „Perfectus” (F ig . 358 ) 

Een soortgelijk apparaat als Janus, wellicht iets minder lichtsterk bij 
episcopische projectie doch daarentegen iets universeeler. Men kan met 
dit apparaat nl. diapositieven of proeven of dieren in een tank horizontaal 
projecteeren, hetzij tegen de vertikale wand, hetzij tegen het witte plafond, 
wat in ziekenzalen b.v. voor de liggende patiënten zeer geriefelijk is. 
Appar. v. 1 10 volt .... f 148.50 Samenlegbaar tafelstatief f25.25 
- " 220 v. m. weerstand „ 160.15 Lamp 500 watt 100 volt „ 13.60 

3 M.sn., schroef- en steekcont. „ 2.40 Scherm m. oprolinricht. „ 31.— 

Koffer 15.55 


412,, \ Globoscoop (Fig. 359) guSZZfê 

door middel van twee 400 watt Projectielampen, reflectors en lenzen. 
Elke lamp ls aan te sluiten aan 1 1 0 en 220 volt of 1 25 en 250 volt. 
Bij 110 volt plm. 8 bij 220 plm. 4 Ampères, alzoo bruikbaar voor ge- 
wone leidingen : 2 chassis 
voor briefkaarten en 
veerend onderstel voor 
groote boeken en tijd- 
schriften. Aandruk Glas- 
plaat voor ’t vlakhou- 
den der beelden. Be- 
licht, vlak 15X15 cM. 

Verder kan een zooge- 
naamde donkerschakel- 
lamp gebezigd worden ; 
een lamp die als geen 
lichtbeeld geprojecteerd 
wordt gebruikt, als lees- 
lamp dienst doet, terwijl 
men de lamp in de lan- 
taarn donker branden 
laat. Daardoor bespaart 
men stroom en de lamp 
zelve. Een onderstel voor 
projectie van dia's kan 
bijgeleverd worden. 


Apparaat met objectief 2 lampen, 2 beeld- I Trinast foc. 32 f 351.— I 

chassis, veerend onderstel met aandrukglas- Cassar anast foc. 23 . . . . . „ 471 .— 
plaat 3 M. snoer met contactstop en stekker | Glaucar foc. 29 ” 627.— 


Donkerschakellamp met snoer . . . . f 21. — van metaal 

meer voor aansluiting aan 2 spanningen „ 1 .20 cond. 115| 150 

Onderstel v. projectie van glasbeelden 100 watt 57. — | 60.— 


van hout 

TT5~|Ï5^M7 

81.— I 93.— 


zonder onderstel f 279. — 

.. „ „ 399.— 

.. ., .. 555.— 

Gloeilamp 400 watt 

110 volt . . f 13.20 
125 volt . . „ 13.20 


s 


84 


Dr. A. H. C. VAN SENUS, ROTTERDAM Fig. 360 
Fig, 364 


JANUS 


Fig. 363 Fig. 365 Fig. 366 Fig. 361 

Apparaten voor EPI- 
en DIASCOP1E, etc. 

Met passende nevenapparaten ook 
geschikt voor Mikroprojectie, kino- 
filmbeeldprojectie, kinomatographie, 
proevenprojectie, en als schijnwerper. Fig. 362 


413 


m 


Janus 


(fig. 360 en 363) 

Hoogst aanbevelenswaardig apparaat, practisch en stevig. 

De 500 watt zeer licht krachtig geconstrueerde lamp, naar keuze 110 
of 125 volt aan de gewone lichtleiding van 6 Ampère aan te sluiten, is van 
reflector voorzien en kan zoo gedraaid worden, dat het licht of door den 
condensor en het diapositief gaat of op het object op den klepbodem geworpen 
wordt. Belicht beeldvlak bij episcopie 15X15 cM. ; briefkaart wisselcas- 
sette voorhanden ; de ruimte voor inleggen van boeken etc. is 46 cM. de 
dikte kan 7 cM. bedragen. 

SEMI JANUS : apparaat zonder diainrichting (die bijgeleverd kan worden). 


P R IJ S : 

Condensor 

Beeldhouder 

Model I 
115 mM. 

Model 11 
150 mM. 

8, 5X8, 5 8,5X10 

8, 5X8, 5 8,5X10 9X12 


Janus 

Semi Janus 


(Met Balg) 

Inch Lampen, 2 brief kaarthouders 

Met Binal Objectief voor Epi 

186 .— 

150 — 

225 .— 

300 .— 

Met Trinast. Anast voor Epi 

225 .— 

195 — 

270 .— 

345 .— 

Met Sankar „ „ „ 

504 .— 

447 — 

552 .— 

630 .— 

Weerstand noodzakelijk bij 220 

volt . 

„ met Helschakelinrichting (waarmede men het licht, door 
tijdelijk branden der lamp met oversp. versterken kan voor 220 v.) „ J5 75 

Dito voor aansluiting aan 120 of 125 volt 15.75 

Donkerschakellamp met lamp en snoer 21.— 

Dit is een tafellamp die ingeschakeld wordt, terwijl de lamp in de lantaarn 
zeer zwak doorbrandt. Druk op een knop doet de tafellamp uitgaan en de 
lamp in t lantaarnhuis ontbranden. Geheel uit gaat deze niet, wat goed is 
voor t behoud van de lamp en te sterke stroomstoot bij het aansluiten van 
den stroom voorkomt. Voordeelen zijn, de lantaarn koelt nu en dan af, 
de lamp blijft langer gespaard, de lezer kan de tafellamp als leeslamp ge- 
bruiken en door zelf de donkerschakeling te bedienen 't teeken geven tot 
wisseling der te projecteeren plaatjes. 

De Janus Apparaten worden ook met episcopisch Objectief met 
langer brandpunt geleverd voor epi-projectie op grooten afstand (6—9 M.) 
Voor diaprojectie vanaf grooten afstand kan Model I en II A voorzien worden 
van een lange tubus met objectief met lang brandpunt . . . . .f3 1.50 
Speciaal statief voor Janus ƒ 51 .— Transportkofferf 34 .— Extra lamp „ 12.50 
Speciale beeldwisselinrichting voor Episcopisch te projecteeren beelden „ 15 — 
Diafilminrichting (fig. 362) . 

Schijnwerperaanzet (fig. 365) 

Kleurplaten 

Donkerschakellamp (fig. 367) 

Optische bank (fig. 364) . . 

Mentor Maltheser kinovoor- 

bouw (fig. 366) 

Universeele Motor 

Extra voor vuurvaste trommels 

500 M. f 52.25 ; 600 M. „ 64.50 

Uitvoerige Prospectus over het Janus- Apparaat 
wordt op aanvrage gratis toegezonden. 


31.50 
85 


Dr. A. H. C. VAN SENUS, ROTTERDAM 
41 4m Pnrfa tv Bllli i k Universeelap- 

111 xrurici (Fig. 368) paraat geschikt voor 

alle soorten van projectie met behulp van enkele neven- 
apparaten. Epi en diaskopie, weergave van natuurkundige 
en chemische proeven, mikroskopie en kino. De neven- 
apparaten kunnen steeds bijgeleverd worden. De apparaten 
hebben tripelcondensor. Bij model I 115 mM. bij model II en 
III 150 mM. diameter. Model III heeft langer optischer- 
bank en grooter objectief in omwisselvatting. Bij elk appa- 
raat behoort nog een hardglasplaat en een verstelbaar tafeltje. 


PRIJS 

Model I 

II 

III 

Zonder lichtbron . . 

ƒ 111.— 

f 153. — 

f 195.— 

Universeele beeldhouder 

11.25 

11.25 

11.25 

Koelvat 

21.— 

30.— 

30.— 

Episkoopkast 

108.— 

117.— 

140.— 

Mikroskoop 93.— 

Mentor Kinomatograph . 146 — 


Fig. 368 

WA, , | 

Voor verdere nevenapparaten, prisma’s, nicols etc. vrage men prijzen. 
Voor het soortgelijk kostbaarder Berghoff apparaat, vrage men offerte. 

Mikro- en Polarisatieprojector 

41 IV ICO -2-7AV Met dit apparaatje is de anders zoo be- 

IJ (Fig. 369, 370) zwaar ljjk e Mikroprojectie en vooral die in 

gepolariseerd licht uiterst gemakkelijk gemaakt. Als lichtbron dient 
een Niedervoltlamp of booglamp van 3 a 5 Ampères, of ook een 
der nieuwere puntlichtlampen. Het apparaat heeft 3 objectieven in 
revolver. De condensor is verstelbaar naar gelang het objectief dat 
men gebruikt. Door een tusschen te voegen, verstelbare oculairlens 
is de vergrooting 2 tot 4 maal te versterken. Voor werken met 
gepolariseerd licht is niets anders noodig dan de polarisatiecondensor. 
Fig. 369 Als analysator dient het analysatorscherm, een uiterst practisch en 

eenvoudige manier om de wondervolle interferente kleurenvormingen 
bij talrijke mikroscopische praeparaten weer te geven. Op de witte rugzijde van het scherm kan men kleine projectie 
doen zien. Voor nateekenen is dit apparaat ook bijzonder geschikt. 

PRIJS: met booglamp, 3 objectieven, vergrootingschermen /' 200.— ; met gloeilamp 150 watt 25 volt . [ 186.— 
met polarisatorcondensor en Kristalleider 240. — ; „ „ 150 „ 25 210. 


Jfa-aajanq. Ica Mikro-projectieloupe 


Voor hen wien een projectie mi- 
r)l kroskoop te kostbaar is. Deze 
wordt voor op het objectief ge- 
zet, wat bij gewone objectieven als van Ica 
Favorit geen bezwaar heeft. Met dit apparaat 
kunnen mikroscopische praeparaten op 1,5 
Meter, diameter geprojecteerd worden ƒ 6.50 


Fig. 370 


Ica Handepiscoop en Handepidiascoop Fig. 371 


a -ü pj leveren beelden tot 2,5 X 2.5 M. Zeer practische 

I /} apparaten voorzien van 500 watt lamp plm. 1 250 kaars, 

anastigmaat Orikar 30 cM. focus en beeldschuivers 
voor briefkaarten en papierbeelden. Men kan met dit apparaat 
gedeelte uit boeken 14 Xl^ cM. projecteeren. De Epidiascoop 
heeft tevens een projectie objectief foc. 13,5 voor diapositieven 
4,5X6 tot 8,5X10 een condensor 11,5 cM. een beeldschuiver 
met 3 raampjes voor 8,3 X 8.3. Dia- en Epiprojectie kunnen 
door omkleppen van een spiegel telkens direct wisselen. | ' voor 

110 volt 

| voor 110 

en 220 volt 

Met Orikar 0 . . 

Epi 

164.- 

I Epidia 
212.— 

Epi 

229.- 

| Epidia 
277.- 

„ .. I . . 

176.- 

1 224.- 

241.- 

289.- 


ZUIL voor deze apparaten ; waaraan de toestel balanceerend boven 
een willekeurige plaats van een boek etc. kan worden gebracht ƒ 45.— 
TAFEL waarop de apparaten kunnen worden geplaatst, terwijl 
onder ’t veerend. bovenblad van 75 cM. grootere boeken etc. 
kunnen worden gelegd f 26.— 


S 


86 


Dr. A. H. C. VAN SENUS, ROTTERDAM 


4i9i ICA SCHOOLAPPARAAT 


(Fig, 371) 


Dit is wel het beste en meest universeele apparaat op projectie gebied, practisch en solide geconstrueerd 
voor epiprojectie tot 3X3 M. Het is geschikt : 


1 . voor gewoon diaprojectie, projectie van lantaarn- 
plaatjes 4,5 X 6 tot 13X18 cM. en vertikale proeven 
in cuvette. 

2 . voor episcopische projectie: projectie van ondoor- 
zichtige voorwerpen, briefkaarten, gedeelte uit boeken, 
mineralen, vlinders etc. 

3. vertikale doorzichtprojectie bv. dieren in cuvetten 


magnetische krachtlijnen etc. men kan ook teekeningen 
en schetsen tijdens de voordracht maken en zoo pro- 
ject eeren. 

4. mikroprojectie. 

5. vergrooten 

6 . projectie bij proeven met Optische bank. (Ook dit 
kan nog zonder verplaatsen der Episcoop geschieden. 


De basis van het apparaat vormt de Episcoop, waaraan alle deelen kunnen worden aangesloten en bijgeleverd, 
waardoor men zich het betrekkelijk kostbaar apparaat geleidelijk kan aanschaffen. 

School=EpisCOOp: hierbi i behoort een tafel, een 54 cM. breed boek doorlatend (het boek wordt ook hier 

■ — — op het veerend bovenblad gelegd) het grootst te projecteeren formaat is 14 X 14 cM. 

pij de episcoop behooren 2 halfwatt spiegellampen van 500 watt, Orikan Anastigmaat F : 3 6 foc 36 cM Brief- 
kaartwisselinrichting , 3 M. snoer. Aansluiting aan 110 en 220 volt, benoodigde stroom 9 resp. 4,5 Ampère f' 534 — 

School=EpidiasCOOp Model I: bit i (L de , e , pis< : oop ’ met lantaarnhuis achter- en balg met projectielens 

~ ~ " " ' ; — : f° c - 20 cM. als voorstuk. De balg laat gebruik van objectieven tot 

60 cM focus toe, wat projectie in zalen tot 20 Meter diep mogelijk maakt. Hier zijn 3 spiegellampen 500 watt 
aanwezig en een optische bank,^ die balg en objectief draagt, een universeele beeldhouder tot 9 X 12 en lampenvoet 


voor de diaprojectie lamp. De 3 lichtpunten geven vooral bij de epiprojectie van objecten, veel fraaier resultaten 
dan 1 lichtpunt, waar de schaduwen dan verdwijnen. Voor 110 en 220 volt f 723 — 

SchOOl=EpidiaSCOOp Model II: beeft een inrichting voor vertikaal projectie met Condensorlens 160 mM. 

Z \ V- — — „ objectief 20 cM. focus en omkeerspiegel, Lampenhuis met 2 halfwatt en 

booglamp. Bij dit apparaat behoort een tafelstatief. De diascopische projector is voorzien van tube tot voor 
objectieven 20 cM. 

Met halfwatt lamp, voor 110 volt f 

110 en 220 volt | | | ( ' 

Met booglamp, voor 110 en 220 volt gelijkstroom, 10 Amp. met weerstand ” 815 — 

Voor 110 en 220 volt wisselstroom 15 Amp, en Transformator " 875 — 

Groot Schoolapparaat : v °° r alle 6 projectiedoeleinden te gebruiken : aan het voorstuk kan een mikro- 

7 j : projectie-inrichting en teekenspiegel worden bevestigd. Voor objectieven met lano 

brandpunt kan een voorstuk met balg worden aangebracht. Wat een kino-inrichting betreft, hiervoor wordt met 
het oog op brandgevaar liefst een apparaat met eigen lichtbron aanbevolen b.v. de Monopol, die voor het School- 
apparaat op het tafelstatief kan geplaatst worden (voor deze kino zie par. 438) 

Voor 10 Amp. gelijkstroom 110 en 220 volt met houten tafelstatief f i,a, 

110 „ 220 ' 03 '~ 


10 

15 

15 


wisselstroom 110 
„ 110 


220 

220 


ijzeren 

houten 

ijzeren 


1310 .— 
1225 .— 
1365 — 


.^1 6 1 ïl cl 1 Epidiascoop: een soortgelijk apparaat als de Schoolepiscoop, in -verbinding te gebruiken 

ï . ~ . — ~ 7 — met Icas bekende projectielantaarns Icarus of Furror, het is voorzien van 

vertikaal projectie-inrichting voor 110 en 220 volt . . 7 606 — 

Ica Schoolapparaat: kleeft een balg en is ook zonder episcoop bruikbaar, wat geschikt is als men het appa- 

raat afwisselend in kleine zalen en speciaal voor diaprojectie in groote gebruikt. 

voor wisselstroom f 1303 , 


Voor gelijkstroom ■ .... f 1235. 

Afzonderlijke gedeelten v. Groot- en Icarus-Schoolapparaat 

Statief 

Tafel met veerend bovenblad 

Episcoop 496, 

Vertikaal Projectieinrichting 
Lampenhuis met booglamp . . 

Objectief voorstuk voor dia- en 

mikroprojectie 

Projectie mikroscoop .... 

Teekenspiegel 

Optische bank m. 2 ruiters, tafeltje, 
objectiefdrager met verstelbare 

spleet en prisma 

Briefkaartwisselinrichting . . . 

Ronde glazen schaal . . . 

Univers. beeldschuiver t. 9X 1 2 
Projectielantaarn Icarus . . . 

Objectief Ideal 


58 .— 

f 58 .— 

56 — 

,, — 

496 .— 

„ 606 .— 

83 .— 

„ — 

22 .— 

„ — 

76 .— 187 .— 

„ 243 — 

21 .— 

— 

76 .— 


6.15 

„ 6 15 

0.75 

„ 0.75 

6.50 

„ 6.50 

— 

„ 191 .— 

— 

„ 42 — 


Afzonderlijke gedeelten v.Groot- enlcarus-Schoolapparaat 

Booglamp Aviso 1 10 en 220 volt 

12 Amp. gelijkstroom — f 76 .— 

Booglamp Jul 110 en 220 volt 
15 Ampère met transformator 
wisselstroom — 


— „ 42 .— 

Projectie=Mikroscoop: zooals bijSchoolapparaat 

gebruikt kan ook aange- 
bracht worden aan Booglamp Jul met transformator 110 en 
220 volt, etc enandere projectielantaarn: ze bestaat uit 2 
spiegels, mikrocondensor, draai-inrichting met 3 objectieven, 
2 Orikananastigmaten focus 50 en 35 mM. en een Zeiss 
Mikroobjectief focus 15,6 mM. 

Vergrootend resp. 120, 170 en 380 maal ... ƒ 243 .— 

Zonder objectieven „ 160 .— 

Optische Bank: bestaande uit plank met sledegroeven en 
een Conus aanzetstuk voor afblinden v. nevenlicht f 36 .— 
Voor prijzen van ruiters, prisma's etc., voor deze 
Optische Bank te gebruiken vrage men prijs. 


Dr. A. H. C. VAN SENUS, ROTTERDAM 


87 


Bij artikelen voor de Optische Bank 


420i 

Hooge ruiter m. opzet in’tmidden f 8.75 

Lage „ 7.25 

Hooge ,, zijdelingsche opzet „ 8.75 
Lage „ „ „ „ 7.25 

Kleine beeldhouder met prismati- 
sche leider 6.15 

Plaat met spleet door mikrom. 

schroef verstelb „14. — 

Tafeltje 138 mM. diam. met 

draagstaaf 80 mM 5.75 

Objectiefdrager voor objectief . ,, 7.60 
Ruiterstaaf met J4 ” Whitworth- 
spoed plm. 125 mM. diam. ,, 1.60 
ld. met kleine klemschroeftafel, 

40mM. diam. plm. 125mM.lang „ 3. — 
Staaf m.klemschroef 110 „ „ „3.60 

Kaarsenhouder voor 1 . . . . „ 2.50 

„ „4 6.50 

Kogel voor schaduwproeven . . „ 3. — 
Lenshouder met 2 convex en 1 
concave lens van 50 mM. 


diameter en plm. 70 cM. 

staaflengte . . flO . — 

Concave spiegel diam 80 mM. 
foc. plm. 150 mM. staaflengte 

70 mM 5.75 

Drukvatting met 2 glazen voor 
aantoonen der Newtonsche 
kleurringen, staafl. 70 mM, „14.50 

Plaat met 4 gaten . • . „ 2.75 

Peilplaat 3.25 

Plaat met 2 gleuven . . . . „ 2.25 

Gaatjesdop ter demonstratie v/d 

camera m. kleine opening . „ 2.35 
Glascubus, lengte der zijde 

plm. 50 mM 5. — 

Glasprisma, rechthoekig, hypo- 
thenuse 65 mM: breed plm. 

50 mM 5.— 

Glasprisma, gelijkzijdig, lengte 
der zijden plm. 35 mM. br. 
plm. 50 mM „ 5. — 


Glazen wig 40X40X7 mM. . f 4.30 
Cuvette voor chem.-physik. 

proeven, staafl. plm. 70 mM. „21. — 
Houder voor beelddrager en 
draaibare glasplaat voor pola- 
risatie van 't licht .... „22, — 

Fleschprisma voor vloeistof of 

spectra • . „22.— 

Beeldschuiver uit metaal 30X30 
mM. éénzijdig wit, anderzijds 

zwart — 

Lenzenhouder voor lenzen tot 

60 mM. diam „ 7.60 

Aanslag voor den ruiter . . „ 2.25 
Hoogte instelring voor de rui- 

terstaafjes 2.25 

Glasschaal voor verticale pro- 
jectie 0.75 

Cuvettehouder zonder staaf 
passend voor glazen cuvette „ 5. — Fig. 372 


Enkel Kinofilmbeelden 

42 lm Projectie Apparaten 

Deze dienen speciaal voor het projecteeren van enkelbeelden op kinofilm. 
Deze wijze van projecteeren komt meer en meer in gebruik, nu voor de amateur 
speciale opnametoestellen (par. 40 en 91) en kleine krnoapparaten (ook voor opnamen 
van enkelbeelden) vervaardigd worden, waarmede een groot aantal op een betrek- 
kelijk klein stuk film gemaakt kunnen worden. De krachtige lampjes projecteeren 
de kleine filmbeeldjes voldoende groot Billijk en beknopt (groot aantal beelden in 
zeer klein bestek) zijn niet te onderschatten voordeelen. Men kan b.v. ook uit 
een boek al de platen op een paar Meter film reproduceeren, copieeren en als 
lantaarnplaatje vertoonen. 

Ica Bambino- Apparaat met lamp 100 watt 110 of 220 volt f 23,50 

Bambino-voorstuk ; kan aan projectie-lantaarn worden gezet „ 10.50 

Ernemann Unoptikon apparaat met lamp 100 watt, 110 of 220 volt . . ,, 22.80 
Dito appar.betere constructie en optiek, Unaphot, voor 1 10enweerst.voor200v. „ 70 . — 


422m Seriënbeelden op Kinofilm 


No. 


Aantal 1 
beelden | 

No, 


Aantal 1 
beelden j| 

No. 


Aantal 1 
beelden || 

1 

Egypte I. 

35 

22 

Lotharingen. 

40 

41 

Zweden. 

37 

2 

Egypte II. 

37 

23 

Lyon I. 

36 

42 

Zwitserland I. 

40 

3 

Alpen met de Mont Blanc. 

37 

24 

Lyon II (wat kunst betreft). 

39 

43 

Zwitserland II. 

39 

4 

Aan de Loire I (zie 20). 

37 

25 

Sloten en Burgten aan de Loire 

51 

44 

Zwitserland IN. 

40 

5 

Bengalen, 

38 

26 

Marseille. 

38 

45 

Sicilië. 

39 

6 

Bordeaux en omgeving. 

35 

27 

‘St. Moritz (Zwitserland) 


46 

Spanje I. 

39 

7 

Brugge. 

35 


Sport en Spel I. 

40 

47 

Spanje II. 

38 

8 

Brussel en Waterloo. 

40 

28 

*Idem, idem, Sport en Spel II. 

40 

48 

Spanje III. 

38 

9 

Ceylon en Zuid Indië, 

36 

29 

Bestijging van de Mont Blanc. 

35 

49 

Stratzburg. 

35 

10 

Elsas. 

37 

30 

Nizza, 

47 

50 

Tonkin. 

37 

11 

‘Engeland. 

36 

31 

Noorwegen. 

40 

51 

Tunis 1. 

35 

12 

Griekenland. 

40 

32 

Parijs T. 

42 

52 

Tunis II. 

35 

13 

Holland. 

40 

33 

Parijs II, 

39 

53 

*Vatican I. 

38 

14 

Japan. 

39 

34 

Parijs III. 

36 

54 

‘Vatican II. 

37 

15 

Insel Java. 

38 

35 

Parijs IV. 

37 

55 

‘Venetië. 

40 

i6 

Indochina. 

37 

36 

*Parijsche kerken en kathedralen 

37 

56 

Versailles. 

39 

18 

Italië I. 

39 

37 

Riviera I. 

41 
19 

Italië II. 

39 

38 

Riviera II. 

41 

58 

‘Beeldengalerij van ’t Louvre. 

40 

20 

Aan de Loire 11 (zie 4). 

38 

39 

‘Rome (Algemeene onderw.) 

39 

59 

‘Beeldhouwwerk in 't Luxem- 


21 

Korsika. 

37 

40 

Schotland en Wales. 

40 


burg Museum. 

40 
88 


Dr. A. H. C. VAN SENUS, ROTTERDAM 


No, 


Aantal 1 
beelden 1 

No, 


Aantal 1 
beelden 1 

No, 


Aantal 1 
beelden | 

60 

‘Drie Musketiers, naarDumas. 

47 

67 

“Klein Duimpje. 

20 

76 

***Rome I. St. Pieter Basiliek. 

35 

61 

‘Twintig jaar later, 

47 

68 

“Blauwbaard 

24 

77 

***De grooteFransche revolutie 

52 

62 

Dieren. 

39 

69 

**De nieuwe Blauwbaart. 

20 

78 

**‘Het rijk v/d. uitvindingen. 

68 

6i 

Vogels. 

37 

70 

“De gelaarsde Kat. 

21 

79 

‘“Grondtrekken der 


64 

‘De onderzeeboot. 

37 

72 

“Rood kapje. 

21 


Physiologie. 

60 

6b 

Het leven in de Woestijn. 

40 

73 

“Doornroosje. 

20 
66 

** Ali Baba en de veertig roovers 

22 

75 

***De Dom van Milaan. 

35 

‘Slechts in Goudsepia. “Slechts in gekleurd. ‘“Slechts in zwart. Alle anderen gekleurd en goudsepia. 
Prijzen voor de gekleurde serie f 2 . 25 ; Goudsepia serie f 1 . 95 ; Zwarte serie f 1 . 60 . Gekleurde sprookjes f 1.60 

serie b. Geographie. 


No. 


423 


m 


1 In vlucht door de wereld. 

2 Een Rijnreis van Frankfurt naar Keulen. 

3 Italië, deel I. Van de Alpen tot Florence. 

4 Italië, deel II. Van Assisi tot de Etna. 

5 Een zeereis naar Zuid-Amerika. 

6 In Thüringens liefelyke dreven. 

7 De schoonheden van de Oost Hartz. 

8 Wandelingen in het reuzengebergte. 

Sprookjes en Vertellingen. 

16 De drie dieven (van J. P. Hebei). 

17 Kleine Lotti op het land 

18 Hoe het Engeltje op de wereld kwam. 12 

Wat de kinderen in ’t woud overkwam. 4 

Van het stoute jongetje op het ijs. 4 

De knecht Ruprecht. 4 

19 Rübezahl als weldoener. 6 

De vrijgevige Rübezahl. 5 

Hoe Rübezahl graan koopt. 5 

Hans in 't geluk. 8 

20 Klein Duimpje. 12 

Muziekstudenten. 1 2 

21 De kleine Höwelman (van Storm). 8 

De soldaat en de drie penningen. 8 

Van het boefje dat overal wou meege- 
nomen worden. 5 

De kleine postillon' 3 

22 De Bremer Stadsmuzikanten. 7 

De zeven raven. 10 

De mislukte vergiftiging. 6 

Enkelbeeld. 1 

Varia. 


33 

34 

35 

36 


37 

38 

39 

40 

41 

42 

43 

44 

45 

46 

47 


Beelden van ’t Kerstfeest. 

Kerstmis in de Beeldende Kunst, 

O wandelen ! (naar kunststeenteekeningen). 
Herman en Dorothea. 9 

Het Reuzenspeelgoed. 8 

Van ’t boompje dat andere bladen wenschtte 8 
Aus deutschen Gauen (naar Toubner) kunst 
steenteekeningen. 

De bergreis van Hans en Grietje 
Geslachtsziekten, hun gevaren en bestrijding. 
Beelden tegen alcoholmisbruik. 

De schaden van tabak rooken. 

Het ontstaan van den mensch (anatomisch). 
Beelden naar het oude testament (Doré). 
Beelden uit het leven van Jezus (Doré). 

De suikergewinning. 41 i 

Gummigewinning in ’t oerwoud. 9 I 

Beelden uit de verkeertechniek. 

Reisbeelden uit Peru. 

De seriën worden vervolgd. Prijs per serie van 
< X 1 

No. 

50 

9 

50 

10 

50 

11 

50 


50 

12 

50 

13 

50 

14 

50 

15 

24 

23 

24 

24 

24 

25 

24 

26 


27 

24 

28 

24 

29 

24 

30 


31 


32 

24 

48 

24 

49 

24 

50 


51 

25 

52 


53 


54 


55 

24 

56 

24 

57 

24 

58 

24 

59 

24 

60 

24 

61 

24 

62 

50 

63 

64 

50 

65 

50 | 24 beelden 


Het Spreewald. 

Wandelingen op het eiland Rügen. 

Steden met de Duitsche Kuituur in de Oost- 
mark (Danzig, Mariënburg, Masuren). 

De Saksische Schweiz. 

Sneeuwlandschappen en Wintersport. 
Noord-Afrika en de Sahara. 

Een Stierengevecht in Spanje. 


c — 
(0 « 
_o 


50 

50 

50 

50 

50 

50 

24 


Dwerg Neus. 

Het dappere Snijdertje. 

Ali Baba en de 40 roovers. 

Aladin en de Wonderlamp. 

Broertjes en Zusjes. 

De Zwijnenhoeders (van Andersen). 
Wedloop tusschen Haas en Egel. 

De geschiedenis van Rijntje de Vos. 

De Sterntaler. 

Vrouw Hel. 

De echte Bornsdorfer (Holst). 
Enkelbeelden. 

Kalif Ooievaar. 

Tafeltje dek U. 

De Aardmannetjes van Keulen. 
Asschepoetster. 

De Wolf en de zeven Geitjes. 

De gelaarsde Kat. 

Aardige schaduwbeelden voor kinderen 
(Van Konewka) 
De uren en dagen (n. beelden vanL. Richter) 
Robinson Crusoë. 


12 

12 

9 

15 

10 

9 

5 
18 

6 
12 
10 

2 

8 

8 


Noorwegen, ’t land van de Middernachtzon. 
Volkstypen uit Afrika. 

De wonderen der Sterrenwereld (Dr. Kritzinga). 
De Barock-kunst. 

München en Nürnburg. 

Buitenlandsche dieren (beelden uit de Zoo). 
Amphibiën en Reptielen. 

Tochten door de Duitsche Alpen. 

De Alpenwereld van Zwitserland. 

Rome. 

Sachsen. 

Door Zuid-Tirol naar het Gardameer. 
Hamburg en zijn wereldhandel. 

Japan : land en volk. 

Argentine. 

’t Zwartewoud. 

Rothenburg o. d. T. 

Palestine. 

Ook nog andere zijn verkrijgbaar. 

(zwart) inch text /' 1 . 10 ; van 50 beelden f 


24 

24 


24 


24 


24 


24 


24 


24 

24 

24 

50 

50 

50 

50 

50 

50 

50 

50 

50 

50 

50 

50 

50 

50 

50 

50 

50 

50 


1.80 


Dr. A. H. C. VAN SENUS, ROTTERDAM 


89 


Kino- Opname- en Projectie-Apparaten 424 


m 


Pathé Baby 


Fig. 374 

Men behoudt het 


Verwezenlijkt het verlangen van den amateurfotograaf 
met een goed, billijk, beknopt toestelletje, zelf kinoopname te 
kunnen maken en deze binnenshuis te vertoonen. Het appa- 
raatje heeft een anastigmaat F : 3,5. De opnamen zijn klein 
maar worden door het aansluitend lichtsterk gloeilampje tot 
0,6 X 0-8 M. duidelijk geprojecteerd. 

Door een zeer ingenieuse inrichting blijft de film bij 
’t projecteeren van den text stilstaan, waardoor veel aan film 
en dus aan kosten gespaard wordt. 

Pathé laat de film na ontwikkelen omkeeren. Dit is 
echter vrij bewerkelijk, laat weinig controle toe en maakt slechts 
een afdruk mogelijk. Veel praktischer hoewel natuurlijk iets 
kostbaarder is gewoon van ’t negatief een positief te maken, 
negatief, maakt zooveel afdrukken als men wil en heeft zekerder 5.— 
5. — 

7.50 
3.75 

4.50 
3.25 
1 .— 
1 .— 


PATHE BABY OPNAME apparaatje (objectief 
f: 1 ; 3.5) m.ijzeren statief en leeren tasch compl. f 70. 
Ijzeren statief (apart genomen) ....... 

Leeren tasch (apart genomen) 

Leeren tasch, voor het opname app. en 5 cass. 

Leeren tasch, voor het statief 

Doosje inhoudende 3 cassettes negatief . . . 

Doosje inhoudende 3 negatief films (zonder cass.) 

Geelfilter . . 

Voorzetlens (om groote koppen te maken) . 
Posographe (belichtingsmeter — geen slechte 

opnamen meer) 

Babygraph (om zelf titels te maken in de film) 

— zeer eenvoudig 

Zoeker voor het opname apparaat 

COPIEER M ACHINE PATHE BABY (om van 
een negatief meerdere copiën te maken) . . 

Doosje inhoudende 3 positieffilms (zonder cass.) 
Parasoleil (om tegen de zon in te filmen) 

Stel v. 2 ontwikkelbakken m. raampje (zuiv.nikk.) 
Ontwikkelbak uit zuiver nikkel, waarin 3 films 
tegelijk ontwikkeld kunnen worden .... 
Ontwikkelbak (zink) voor 3 films tegelijk . . 
Raampje (zuiv.nikkel) voor het opwikk. v.d. films 
Spoeltje met veertje (voor 10 meter film) . . 


6.50 


5.50 
9 — 


„ 220 .— 

„ 3.— 

„ 0,60 
„ 22.50 


18.— 

9.50 

6.50 
0.15 


Fig. 375 

en beter resultaten. 

Inkeepingsapparaatje om stilstaande beelden te 

maken in de film f 3.90 

Platform No. 1 (horizontaal) 17.50 

Platform No, 2 (horizontaal en verticaal) . . „ 23. — 
Geill. catal. van alle tot heden verschenen films „ 0.50 

PATHE BABY PROJECTIE apparaat 65.- 

Films (zwart) per stuk 1,25 

Films (gekleurd) per stuk ... 1.75 

Doosje met 3 lampjes voor proj.-app. (12 volt) „ 3.45 
Doosje met 3 lampjes voor dynamo (6 volt) „ 3.45 

Zilverdoek 40 X 55 cM. . . 3.90 

Zilverdoek 75 X 110 cM 12.50 

Doosje met benoodigdheden voor het onderhoud „ 1 .25 

Weerstand 110 volts 5. — 

Regelbaren weerstand ... • . . ■ 7.50 

Filmplakpers 3.70 

1.25 
1.50 Flacon filmlijm (voor alle soorten, fijms) 
Babycolorfkleurenschijf.om 'n gekl. proj. te krijgen) 

Motor voor projectie apparaatje (1 1 0 volts). Zeer 

gemakkelijk aan het toestelletje te bevestigen „ 20.— 
PATHE BABY MET DYNAMO (wekt eigen 

licht op — speciaal voor de koloniën) . . „105. — 

Cinémathèque (om 50 films in te klasseeren) . „ 2.25 

Cinemathèque (om 100 films in te klasseeren) 

luxe uitvoering . „ 7.50 

Objectief (speciaal lichtsterk) „10.— 

Tube W.(om een grootere — toch zeer duidelijke 

projectie te verkrijgen — met lichtsterk object „ 20. — 

Tube W. (zonder objectief) 12.50 

Doosje pastilles, om de perforatie te repareeren „ 0.30 

Aan- en uitschakelaar v.h.electr. licht, zeer prakt. „ 4.50 

Men moet opgeven of dit objectief voor apparaat A of D zal dienen. 

Copieermachientje J. D, billijker dan dat van Pathé 40. — 

Loupe ..Filma” vergroot 8 X: met instelvatting voor 't scherpstellen 
voor de oogen van verschillende personen, vooral te gebruiken waar 
men voor vergrooten het beste filmbeeld wil kiezen 


Onderdeden voor 
opname- en projectie- 
apparaatjes 
los verkrijgbaar. 


9.60 


425k 


Kinarri 


Fig. 376 


Kleine Kino-opname-apparaat, niet duurder en grooter dan een hand- 
camera, la afgewerkt, met leder overtrek en anastigmaat F : 2,7 scherp en 
brillant teekenend. Kinarri werkt rustig zonder trillingen, zelfs op een gewoon 
statief geplaatst. De sluiter is een roteerende spleetsluiter, die het licht geheel 
tot haar recht doet komen, zoodat zelfs bij donker weer nog opnamen moge- 
lijk zijn. • 

Inplaats van de gewone filmcassetten, gebruikt men met Kinarri 15 
Meter lange rolfilms, die bij daglicht in enkele seconden kunnen worden ingezet. 
Een proefopname wordt bij elke Kinarri bijgegeven. 

Kinarri met Arrinar F : 2,7 f 100. — 

Leder tasch zwart . . . . f 10,65; bruin 13.60 90 


Dr. A. H. C. VAN SENUS, ROTTERDAM 


AMATEUR OPNAME KINO’S 

426i Ica Kinamo 

Keurige kleine solide opname-apparaatjes voor 15 en 25 Meter Normaalfilm. 15 M. 

25 M. 

Met Dominar F 3,5 foc. 

„ Tessar F 3,5 „ 
Extra cassette .... 

30 mM. 
30 „ 

f 178 — 
„ 210 .— 
» 7.20 

f 200 — 
„ 232 .— 
„ 7.20 


Fig. 377 

film berekend, doch men kan door opnieuw opwinden meer 

film verwerken (fig. 379) f 65 . — 

Een dito veerwerk met zelfontspanner 87 , — 

De Kinamo’s met veerwerk kosten 276 . 

Met zelfontspanner, zoodat men zelf op de opname 

kan komen 297 . 

427i Ica Universal Kinamo 


Ook geschikt 
voor enkel-beeld- 
opname. De in- 
stelling gaat vanaf 
80 cM. De film- 
cassetten kunnen 

in ’t daglicht gewisseld worden. Een telwerk geeft aan hoeveel Meter film gebruikt 
is. Een andere inrichting plaatst een merk tusschen de verschillende opnamen. Bij 
apparaat behoort een eenvoudig statief met panoramakop, waardoor men de op' 
namen (vooral sport) voortdurend in het gezichtsveld kan houden. 

VEERWERK voor Kina- 
mo : wordt verbonden met 
de Icakinamo en maakt het 
winden met de hand over- 
bodig, daar het door druk- 
ken op een knop auto- 
matisch de film opwindt. 

Het gebruik van statief wordt 
dan vrijwel overbodig. Het 
veerwerk is voor 6 Meter 


Fig. 379 


voor 25 Meter film, onderscheidt 
zich door vier verschillende 
snelheidsmogelijkheden. (1, 2, 3 
en 8 beelden per omdraaiing 
der krukas) Verder doordat de 

Kinamo als copieertoestel dienst Fig. 378 

kan doen en door omwisselmogelijkheid der objectieven. 

Met Zeiss Tessar F 3,5 foc. 30 mM„ en een filmcassette v. 25 Meter . 

Verbindingstuk voor Mikro- en nabijopnamen (tot 7 cM.) 

Belichtingsinrichting voor copieeren 

Verstelbaar onderstuk voor mikro- en nabijopnamen 

ICA MIKROPHOTO-OPZET om mikrokino en mikro opn. 9 X 12 te maken 
Tusschenstuk voorts te verbinden met Kino 25 M. of camera 9X 12 . 
Mikrobelichtinginrichting met transformator 110 en 220 volt en halfwatt lamp 

Met weerstand 110 en 220 volt en halfwatt lamp 

Met zelfde weerstand en booglamp 

Speciale prospectus gratis op aanvrage 


f 255 — 
11 — 
. 7.20 

„ 11.50 

f 52 .- 
„ 11 — 
„ 89 — 
90 — 
„ 94 — 


428^ Landlicht Kamera Projector 

Een Universeel- Apparaat, voor kino-opname en weergave, voor opname met hand en uurwerk, ook geschikt voor kinofilm- 
opname, enkelbeeldopname, projectie van kino en enkelbeelden, verder voor vergrooting en voorzien van omroller. 
De Cassetten bevatten 10 M. film, er kunnen cassetten van 60 Meter op geplaatst worden. 

Geheel compleet f 175 .— ; Cassette voor 60 M. f 21 —; Extra cassette voor 10 M. f 4 . 75 ; Laagvoltlamp f 1.80 
Ontwikkelinr. m. films zooals Correx zie par. 239 in de 2 Emailschalen f 50 — ; Statief m. Panoramakop driedeel. „ 40 .— 


Dr. A. H. C. VAN SENUS, ROTTERDAM 


91 Fig. 380 


429 1 Ernemann Opname Kino's 

Worden in 3 uitvoeringen geconstrueerd. Alle zijn prima afgewerkte apparaten. 

MODEL A : is het tusschenmodel tusschen Amateur en beroepsapparaat : voor 60 Meter 
film. Geschikt voor alle werk, theater-, wetenschappelijk werk, mikro opnamen in 
verbinding met inrichting voor mikrokino opname. De 2 deelige belichtingsblinden zijn 
tegen elkander verstelbaar, zoodat naar verkiezing groote hel of donkere sectoren, de 
belichtingsduur kunnen aangepast worden. Scherpinstelling met groote zoeker 2j4 maal 
vergrootend op matglas. Werkt voor en achterwaarts, la optiek. Instelling op afstand 
en verstelling der irisblinden geschiedt met stangen achter aan de toestel. Een telwerk 
is aanwezig ook een inrichting voor enkelbeeld opnamen, terwijl een copieerinrichting 
kan worden bijgeleverd. 

MODEL C : Speciaal apparaat voor 30 M. film voor amateur, ook voor enkelbeeld- 
opnamen geschikt. Ook als copieerapparaat bruikbaar. 

Fig. 381 


Fig. 382 “ 


Fig. 383 


Incl. 2 Metalen chassis: 


Model C 


Model A I Model E 


3,5 


echt leder 
im. 


Met Ernemann Kinotar F : 3,5 

„ „ Zeiss Tessar F 

„ „ Ernotar F : 2 . . 

Extra cassette 

Copieerinrichting 

Opzet sectorensluiter 

Opsteekbaar matglaszoeker . . . 

Tasch voor apparaat en 2 cassetten, 

Vierbeeldaanzetstuk voor Model A 
Omwikkelinrichting „ ,, ,, 

1 stel maskers „ ,, „ 

* In de prijs is copieerinrichting begrepen. 

Bij apparaat E worden lenzen van verschillend brandpunt gebezigd. 

Kinotar F 3,5 foc. 3,5 — 02 . f 66.— tot ƒ 100.- 

Ernotar 4,2—16 110.— „ ,, 122.- 

Tessar 3,5 — 12 80.— „ ,, 102.- 


f 194 .— 

f 344 .— 

f 1322 , — 

216 .— 

366 .— 

1354 .— 

— 

394 — 

1382 .— 

6.50 

14.40 

41 .— 

6.50 

10.50 

— 

18.00 

— 

— 

2.60 

— 

— 

43 .— 

73.50 

88 .— 

29 — 

40 .— 

37 ,— 

— 

27.70 

37 — 

— 

10 .— 

11 — 

— 

3 .— 

24.40 


430* Ica Kleinkino Teddy 

Zeer beknopt en solide apparaat, waarmede films tot 100 Meter kunnen vertoond 
worden. Met de 100 watt lamp kan men op 4 Meter beelden tot 1 M. breed 
projecteeren, met een niedervoltlamp 100 watt 30 volt zelfs tot 1,50 M. gaan. 
De toestel laat terugwinden van de film toe, terwijl er ook eindlooze films van 
1 tot 1,5 M. lang en de kleine filmbeeldseriën mee vertoond kunnen worden. 

Zonder lamp met 1 Serie enkelkino filmbeelden f 38 . — 

Met lamp 100 watt 110 of 120 volt 43 . — 

Met niedervoltlamp weerstand voor 1 10 en 220 volt, incl. 4 M. draad „ 63 . — 

Extra lamp 5. — 

Film spoel „ 1.60 


MODEL E: meest compleet apparaat voor beroepswerk, reizen etc. Van Teak- 
hout vervaardigd. Alle schroeven met contra moeren. Voor alle truc en gedaante- 
verwisselingsopnamen geschikt. Cassetten, speciaal lichtdicht, stofvrij. Met meter- 
teller gemonteerd. De belichtingsblinde werkt dicht voor het filmvenster als 
spleetsluiter, verstelbaar op verschillende belichtingsduren van 1/650 — 1/36 sec. 
Inrichting voor enkelbeelden. Instelling op afstand en verstelling der blinden geschiedt 
door stangen achter aan de toestel. Objectieven worden snel in de instelvatting geregeld. 
De Newtonzoeker kan door maskertjes correspondeerend met de lenzen van 't apparaat 
gemaakt worden. Scherp instellen van achter met loupe, de filmband als matglas 
dienend. Een snelheidsmeter, een teller, die ook achterwaarts loopt, een film per-, 
forator om ’t eind van een opname aan te geven. Daar de film in dit apparaat 
juist anders afloopt dan de film wordt opgewonden, is een omwikkelapparaatje 
noodig: op dit apparaatje is direct de lengte van de film af te lezen. Voor Spel- 
en Natuuropnamen zijn de universeele blinden voor willekeurig verloopend begrenzing 
zeer aan te raden. Bij nabestelling is inzending der kino noodig. Extra f 1 66. — 
Uitvoerige Prospecti dezer kino-opnamen-apparaten gratis op aanvrage. 


PRIJZEN: 


s 92 


Dr. A. H. C. VAN SENUS, ROTTERDAM 

433m Ernemann-Kinox 


Een der meest solide, handige huis- en school- kinoprojectie- 
apparaten zijn de Ernemann-Kinox. Ze leveren beelden tot 2—2,5 Meter ■ 
gevaar voor in brandraken der films 
is uitgesloten, waar de zeer krach- 
tige doch kleine puntvormige licht- 
bron de films bijna niet verwarmt. 
Ze wordt in 2 Modellen geleverd. 

Model I voor films van 200’M. 
jengte met grijpersysteem voor hand- 
beweging. , 

Model II voor films van 400 M 
lengte en Malthezerkruis. 


Fig. 385 

PRIJS: a. voor handbeweging, b met motor 


431m Ernemann Kinopticon 


Kleine huiskino voor normaalfilms tot 75 Meter: voor eindlooze films van 0,5 tot 3 Meter: voor gewone 
lantaarnplaatjes 8,3 X 8,3 cM. door eenvoudig verschuiven van het lampenhuis en omzetten van het objectief. 

No. 1. Voor aansluiten aan de electrische leiding : voorzien van snoer van 2 M. lang en stekker — zonder lichtbron / -13 

Lamp voor 110 of 220 volt ƒ 4.— 

No. 2. Geschikt voor elke lichtbron ƒ 40.—. Doos met 12 eindlooze filmpjes ƒ 0.95. Langer soort per stuk . f 0.70 


432m Apollux-Heimkino (F ig . 385.) 


Fig. 384 


Zeer handig apparaat, Malthezer-kruis : filmspoel drager met ingebouwden filmomwikkelaar op eiken 
bord gemonteerd: met handdraaislinger, blinden, transportspiraal, Objectief van 7 cM. focus met tandrad, 
dubbelcondensor, lichthuis met halfwattlamp 100 watt 110 of 220 volt. 3 Meter snoer met stop en steekcontact. 2 
vaste en een uitelkaarneembare filmspoel voor films tot 400 Meter. Beeldgrootte bij 4 Meter afstand 100 X 150 bij 
6 Meter 150X200 cM. Geeft absoluut heldere, scherpe beelden, vrij van flikkeren en werkt zelfs bij langere voor- 
stellingen zonder eenige storing. 


Model C I met Universeel electromotor 1(20 P.K. van 110 tot 220 volt 

gelijk- en wisselstroom met Reguleer-Anlasser ƒ 290.40 

Model C II voor handbeweging zonder motor 199.65 

Transportkoffer met slot 29 70 

Bij bestelling opgave van de voltage der lamp 


Fig. 386 

Waar geen electrische leiding is kan 
men gebruik maken van de '„Vag” 
Accumulatoren met 12 — 16 brand- 
uren f 74.— 


Voor Model I 

Model 11 

en 00 110 volt met weerstand 110 volt 

ƒ 145.- 

a 

ƒ 265.- 

b 

.. „ 110 of 220 volt met weerstand 110 óf 220 volt . 

„ 151.— 

,. 271.- 

400.— 

» verschillend „ f 65—220 

„ 157.— 

,. 277.— 

„ 438.- 

„ „ 110— 220 volt met transformator 110— 120 

„ 145.— 

.. 265.- 

„ 394.- Fig. 387 


of Ernemann Licht Agregaat, waar- Extra lamp 1.55 

mede men met benzinemotor de Electriciteit opwekt . . , f 666. — 

Mentor Kino werk 


Kinowerk alleen f 146.— 

Mentor Maltheser Kinowerk 294.— 


aan te brengen op projectie-apparaten als Porta (zie par. 414) BerghofF etc. 


434k Landlichtkino 

Zeer goede en daarbij niet kostbare kinoprojectie-apparaten zijn de 
landlichtkino s geschikt voor huis en schoolprojectie. Wij noemen de modellen 

1 en II beide met Malthezerkruis in oliebad, geschikt voor 400 M. films, ook 
bij deze Apparaten is brandgevaar uitgesloten en de Optiek voortreffelijk. De 
aansluiting geschiedt op de electrische leiding 6 Amp. naar verkiezen gelijk- of 
wisselstroom. De apparaten worden snel met de hand of door een universeelen 
motor bewogen. 

Model IV heeft halfwatt- 
lamp 100 watt en projecteert 

2 Meter breed op 8 Meter 
afstand. 

Model VI heeft een zeer 
bijzondere lichtinrichting. 

Condensorsysteem en een 
niedervoltlamp, die met weer- 
stand of transformator brandt# 

Het licht is zoo sterk dat op 
12 Meter afstanden goed door- 
lichte beelden van 3 Meter ver- 
kregen worden. 


PRIJS 

Mod.IV 

Mod. VI 

Met lamp .... 

f 185.— 

ƒ286.- 

Met motor .... 

245.— 

368.- 

Spoelen 

3.65 

3.65 

Lamp 

5.25 

— 

Lamp v. lage voltage 

— 

3.— 

Brandvrije trommels. 

— 

30.- 

Van verre ontspanner 

— 

16.80 

Weerstand .... 

— 

22.50 

Transformator . 

— 

27.- Dr. A. H. C. VAN SENUS, ROTTERDAM 


93 

Fig. 388 Fig. 389 Fig. 390 

435k Krupp Ernemann Kino's 

Wij geven slechts afbeelding en korte omschrijving dezer voortreffelijke apparaten aan, wier deugdelijkheid 

algemeen erkend is. Uitvoerige Prospecti en Prijslijsten staan steeds gratis ten dienste. 

No, I. Staal-Projector-Imperator. (Fig. 389.) Theatermachine voor pis. tot 600 Meter, stevige bouw, op 
zwaar eenzuil- of vierdeelig statief, met diainrichting, stilstand en terugloopinrichting van de kinofilm, koelvat en 
koelblaasinrichting . 

No. 2. Magnificenz. (Fig. 390.) Theatermachine, even solide en duurzaam gebouwd als Imperator, doch het 
mechanisme volgens andere principes geconstrueerd. 

No. 3. Prasident. Kleine Theatermachine voor films tot 400 Meter, zeer geschikt voor verplaatsbare vertoo- 
ningsgebouwen, naar verkiezing met lantaarnhuis voor verschillende lichtbronnen geschikt, ook zoogewenscht met 
dia-stilstand en terugloopinrichting. 

No. 4. Magister II. (Fig. 388.) Voor films tot 400 Meter, een uitnemend apparaat voor scholen, geschikt 
voor films, dia en zoogewenscht Mikroprojectie. Het heeft stilstandinrichting en bolspiegellamp, waarmee men 
de verschillende wijzen van projectie snel kan doen wisselen. 
Fig. 391 

motor is voorzien van een blaasinrichting, 


436i Krupp Ernemann Kinobox 

De meest beknopte transportabele kino-inrichting. Voor weten- 
schappelijke, zaakkundige, godsdienstige, etc, voordrachten warm aan 

te bevelen (45 X 50 X 21 cM.), 

Voordeelen zijn : beknopt formaat, met enkele handgrepen voor 
’t gebruik gereed ; film bruikbaar tot 400 Meter, aan elke leiding aan te 
sluiten ; zelfs in groote zalen flinke beelden gevend, maltheserkruis in 
oliebad: gemakkelijk aan te brengen draaiinrichting, stilstandinrichting 
voor interessante film, geruischlooze gang ; inrichting voor automatisch 
omspoelen der films. De lichtbron is een speciale spiegellamp 400 of 
500 watt voor 110 en 220 volt (220 met weerstand of transformator). 
Op 25 Meter afstand kan een beeld plm. 

4 M breed worden verkregen. 

Benoodigde stroomkracht 4 Ampère, De 
die de lamp af koelt, evenals lantaarnhuis, 


gangwerk en film ; bij gebruik van den stilstandregulator valt een warmteschut voor de 
film. waardoor verwarming der film voorkomen wordt. Automatisch valt dit warmte 
schut neer als de film afbreekt of iets anders stilstand veroorzaakt. Bij diaprojectie 
wordt door eenvoudig openen van een schuif het licht door het lantaarnplaatje gericht. 
Prijs compleet met Ernemann Kinostigmaat 52.5 mM. diam. focus naar verkiezen 


8,5—15 ƒ520.- 

Buislamp 110 volt (ook 100 of 1 10) „ 14. — 
Weerstand bij 1 10 v.= en co stroom „ 43.— 
Transformator 1 10 v.=en oo stroom „ 37. — 
Weerst. bij 1 1 0 tot 220 v.= en co str. „ 50. — 


Diainrichting, Objectief 20-40 cM. ƒ120. — 
T asch v. weerst. of diainr.(waterpr ) „ 27. — 
„ „ „ en „ „ „ 40. — 

Waterproof overtrek v. Kinobox „ 6.70 


437k Ernemann „Zeitlupe” (Fig. 392 .) 

Apparaat voor snelle opname voor projectie van vertraagde bewegingen . ƒ 4550.— 

Ernemann „Mikrokinoopname"- Apparaat 

compleet met indirecte waarnemingsinrichting, copieerinrichting, ijzeren projectietafel 
vertikaal stel op tafelplaat gr. 40 X 80 cM. etc. voor 1 10 v. ƒ 1020. ; voor 110 en 220 

v. ƒ 1055. — . Van beide Apparaten wordt op aanvrage brochure toegezonden. 


Fig. 392 


5 


94 


Dr. A. H. C. VAN SENUS, ROTTERDAM Fig. 393 


438k Ica Kino Projectors Van de fabrikaten van 
Ica noemen wij : 

A. Ica Theater Projec- 
toren, evenzoo prima qua- 
liteit apparaten 
No. 1 . Goliath, prijs naar ge- 
lang de bouw van onder- 
stel, lampenhuis etc. 

f 962.— en 1080.— 

No. 2, Furror, zonder lamp 
en motor /'570.— en 680. — 

Uitvoerige prospectus gratis 
op aanvraag. 

B. School- en Huiski- 

no’s „Monopol” Al deze 
handige, solide apparaten 
zijn uitgerust met Maltheser- 
kruis verdekt ingebouwd 
raderwerk, vaststaande 
optische as, automatische 
brandzekering zonder vee- 
ren ; automatische filmop- 
windinrichting, hand- of 
motorbediening, stilstandin- 
richting, die veroorlooft een 
beeld in stilstand te projec- Fig. 394 

teeren Terugloopinrichting 

om bepaalde deelen van het beeld, meermalen achtereen te kunnen vertoonen, 
omwisselbare met vilt vóórziende leiders ter bescherming van nieuwe films. 
Ook van deze apparaten is uitvoerig prospectus op aanvrage ter beschikking. 


Monopols. A. op zuildrievoet. B. op ijzeren tabouretje. C. deze als reiskino's. 
A. in 2 kisten, B. in één kist. A. 

c. 

B. 

c* 

Voor Booglampen. 

No. 

f 

No. 

f 

No. 

f 

No. 

/’ 

zonder motor < 

110 volt = en oo stroom 

5321 

425.- 5446| 11 

416.- 220 „ == „ o, 

5322 

432.— 

5446] 12 

416.- 
' 110 en 220 „ = „ „ 

5323 

432.— 

— 

— 

5446 

415.- 

_ 

— 


I 110 en 220 volt = en oo stroom met 

met Universeele motor 

Transformator 7,5 Amp. , . . . 

5342 

518.- 

5350 

576.- 

5346| 2 

506.- 

5350|10 

566.— 

en reguleer Anlasser 

J voor 110 en 220 v. 5243 doch m. stilstand 

5345 

565.- 1 en terugloopinrichting 

5360 


— 

— 

— 

— 

— 


voor 6 Amp. 1 

1 110 volt = en oo stroom 

5346| 13 

542.— met diainrich- J zonder motor < 220 „ = „ qo 

5346| 14 

542.- ting en draaib. 

1 1 10 en 220 „ = „ oo 

5346| 15 

542.— lantaarnhuis | met universeelen motor en reguleer anlasser**** . 

5346 1 4 

600.- 

5350|11 

687.- 

I 

met universeelen motor en reguleer anlasser 

voo 10 resp. 15 Amp. j 

voor 10 Amp. 110 en 220 volt , . . , 

5344 

650.— 

5350| 1 

715.- 

en dia-inrichting.** 

dito met Transformator 10 Amp. . . 

5343 

695.- 

1 

.. „ „ 15 „ . . . ‘ 

5343| 3 

805.— 
met reguleerbaren weerstand voor 5—20 

voor 5 — 20 Ampère en 

Amp. universeelen motor en anlasser 110 

diapositiefinrichting 

en 220 volt = en oo stroom .... 

534413 

760.- 

5350| 8 

830.- 


dito met transformator 

5343 1 5 

820.- 


zonder motor 110 = en oo stroom . 

5323 

440.— 
„ „ 220 = „ o° „ 

5329 

455.- 5346|16 

418.— Voor Halfwattlampen 
400 watt*** 

met universeelen motor en reguleer 

anlasser voor 110 volt 

dito voor 220 volt 

met diainrichting voor 110 volt en weer- 

5325 

5332 

525.- 

540.- 

5350|5 

611.— 

5346|17 
5346|18 
5346; 19 

432.- 

512.- 

524.- 

5350| 12 

565.- 


stand voor 220 volt = en co stroom . 

5332|2 

658.- 

5350| 6 

722.- 

5332 3 

628.- 

5350] 7 

681.— 


1 voor 10 Ampère stroom, diapositief- 

Monopol voor Combinatie j inrichting, met booglamp, weerstand, 
met Ica Benzin Agregaat ] m °t° r 65 volt en Anlasser .... 

5344| 5 

645.- 

5350| 2 

698.- 

5346|22 

616.— 
| zonder diainrichting 
5346|21 

495.— 

535014 

548.- 


Met Acetyleen Kalklicht-Inrichting No. 5347 voor licht en Lichtgas Kalklicht-inrichting No. 5348 prijzen op aanvrage. 

* k' st dient hier als tafel voor de kino. ** Bij 10 ampère is koelinrichting noodig f 10. — . *** Extra lamn f 17 — 

**** Met transformator 7,5 ampère f 43— ; 10 ampère f 59— meer. v 


Dr. A. H. C. VAN SENUS, ROTTERDAM 


95 

439i Liesegang Uranus en Dynast 


Beide zeer solide Apparaten, met Diainrichting, motor, vuurvaste 
trommels voor 600 Meter en zwaar ijzeren zuilstatief. 

URANUS (fig. 395) : zeer geschikt voor proj. in collegezalen, auditorien etc. 
DIJNAST : zwaarder gebouwd meer als theaterkino. Ze heeft als voor- 
deel een filmuitwerper, waardoor bij vastloopen, beschadiging en brand- 
gevaar van de film wordt voorkomen. 

Prijs: Uranus zonder lamp f 708.— ; Dynast zonder lamp f 1020.60 
Uitvoerige prospectus gratis bij aanvrage. 


440 Grawokino 

Reclame Apparaat, de film wordt aan de uiteinde aaneen gelascht 
en loopt voordurend door. De projectie is zelfs bij dag duidelijk. Men 
kan dit apparaat voor een winkelraam plaatsen en b.v. een gedeelte van 
't op kinofilm opgenomen bedrijf etc. projecteeren. Prijs op aanvraag. 


441 k PaKitliX! w. Uit elkander neembaar, brandvrije 
* *■ VjdUlIlvo (fig. 396.) cabines, van plaatijzer, gemakkelijk 

in elkaar te zetten en weer af te breken. Compleet 
met venster, kleptafeltje en lamp voor verlichting 
der cabines f 497. — 


442^ Kino Statieven 


I Tweeledig Statief f 22. — 

II Tweeledig Statief zwaarder 29. — 

Fig. 395 Houten kop voor I en II 3. — 

III Ladder Statief zeer zwaar (zonder kop) „ 74. — 

Panoramakop 1 voor No. I met horizontale draaiing en zwenkinrichting f 51. — 

„ 2 „ „ II en III met horizontale draaiing „ 59.— 

„ 3 „ „ II en III met horizont, draaiing en zwenkinrichting „ 74.— 

„ 4 „I als 1 tevens met vertikale beweging 88. — 

5 „ „ III „ 3 „ 176- 

Kinofilm kopieerapparaat „Arri” Model C 

44 ' 2 i , (Fig- 398) 

4 Beknopt, uiterst solide geconstrueerd, gemakkelijk transpor- 

tabel, en in kleine donkere kamers bruikbaar. 

Het is aan elke lichtleiding (110, 220 volt, wissel- of gelijkstroom) bruikbaar. 

Men bezigt een matte projectielamp van 
50 of 60 watt. De lichtsterkte wordt 
geregeld door draaien van de knop aan 
de voorzijde, waardoor de lichtbron voor 
of achteruit wordt geplaatst. Bij normaal nega- 
tief draait men bij lichtstelling op 4, 2 slagen 
per seconde. Men kan ook het apparaat met 
motor gebruiken voor films tot 50 M. . f 110. — 
120 210.— 

444k Regina 

Copieerappar. v. vaklieden : zonder motor f 306. — 

met motor 428. — 

Prospectus wordt op aanvrage toegezonden, 

445^ Imperatrix(Fig 399 ) 

Een zeer volkomen apparaat, dat aan de hoogste 
eischen voldoet. Tijdens het copieeren zijn de 
beelden waar te nemen en de constructie laat 
zelfs het maken van nog goede positieven naar 
betrekkelijk zwakke negatieven toe. 

Copieermachine zonder motor . . . f 1000. — 
Eikenhouten tafel en filmtransportkist „ 80. — 

■/g P.K. en Reguleer Anlasser 115.40 


Fig. 396 


Fig. 397 


Fig. 398 
Motor 110 en 220 volt 


Fig. 399 96 


Dr. A. H. C. VAN SENUS, ROTTERDAM Fig. 400 


446» Filmkleefapparaatje 

Eenvoudige soort van hout (fig. 40 ) . . . f 4.75 

Ica tevens met afsnijmachine van metaal . . „ 20 . 

Ernemann Schneidkleber, snijdt, schaaft, kleeft „ 44 .— 


445» Omwikkelaars 

Eenvoudige constructie voor 400 Meter . ... f 9.40 
Betere „ „ 600 18.75 Fig. 401 

T elwerk 

Aan elke filmomwikkelaar aan te brengen; telt automatisch 
de lengte van den filmband tot 2450 Meter . . f 41.75 Filmspoelen 

voor 600 Meter vast f 4 30 Perforeermachines Imperion 

.. 350 „ , 3.25 447! -. .... 

„ 600 „ uitelkaarneembaar 4.30 X Xi (rig. 4U2) Zonder tafel zonder motor f 880.— 

- 350 „ 3.25 Snijplaten, 6 stempels en stempelslijpinrichting . „ 160. — 

SPOELKERNEN van hout 0.40 Controle-apparaatje om de juistheid der perfo- 
ratie te kunnen nagaan 10.50 

Extra snijplaat o.40 

Extra stempel 5 30 

Universeele motor !'« P.K. en Reguleer Anlasser voor 110 en 220 volt 'f 110.40 

FILMLIJM per flacon van 100 gram f 1.35 

44 O ACETON voor ’t hechten van onbrandbare filmen per 100 gram „ 0.50 
AMYLACETAAT voor ’t hechten van celluloidfilms „ 100 „ „ 0.70 

KLEMMETJES van staaldraad 12 stuks „ 0.45 

OPSCHRIJFGLAASJES 0^40 

RECLAMEPLAATJES op bestelling te leveren 

TEXTPLAATJES met gekleurd inscript. Welkom, Goeden Nacht, Tot 

Weerziens, Pauze etc 1.15 


Fig. 402 


ERNEMANN WERKE ArG. DRESDEN 

Fig. 403 


449m Unatrix 


Fig. 404 


(fig. 403) 


Copieermachientje voor de enkelkino- 
beeldfilms, opgenomen m. Camera Unet- 
te (par. 40) of Leitz Leica Camera 
(par. 91) f 20.— 


Gereedschapkistje 

4CA, Bevat alle gereedschappen 
v noodig voor ’t in orde houden 
van kino’s. Schroevendraaier, Oliekan, 
aanplakapparaat, aanplakmiddel bor- 
stels etc f 42.50 Dr. A. H. C VAN SENUS, ROTTERDAM 


97 


L Sprookjcsfilmen. 


No. 

451i 

03 P 

c 

<y O. 
i-J 

No. 


fj 

<y O. 

J 

No. 


(J 

ti 

i 

Roodkapje 

M. 

58 

7 

Rapunzel. 

M. 

62 

ii 

Tafeltje dek U. 

M. 

70 

2 

Sneeuwwitje 

58 

5 

De levende Poppenkamer. 

78 

12 

Koning Kikvorsch. 

61 

3 

Hans en Grietje. 

60 

8 

Hansjes soldaten. 

75 

13 

Het meisje met de zwavel- 


4 

Doornroosje. 

62 

9 

De gelaarsde Kat. 

74 


stokken. 

90 

6 

Vrouw Hel. 

57 

10 

Asschepoetster. 

66 

II. Origineele Truukfilms en vroolijke Kinderfilms. 


5 

De levende Poppenkraam. 

75 

27 

De avonturen v. Ridder Cuno. 

42 

42 

Een Chineesch avontuur. 

18 

8 

De soldaten van Hansje. 

75 

28 

Poppenspel of de Kerstnacht- 


43 

Katastrophe van een meubel- 


13 

Jumbo en de stoomwals. 

26 


man en zijn gevolg. 

44 


wagen. 

25 

14 

Het komt altijd anders uit 


29 

De gestoorde liefdesidylle, een 


46 

De geboortedag van kleine als men denkt. 

22 


luchtballonavontuur. 

49 


Jumbo. 

39 

15 

Uit onze uitvindersmap 

15 

30 

Emil gaat trouwen of uit veel 


104 

De vermakelijke apenjacht. 

22 

19 

Sprookjesachtige gedaante- is moeilijk te kiezen. 

30 

105 

Nog een apenkomedie. 

36 


verwisselingen, 

38 

31 

De on verstoorbareKr antenlezer 

41 

106 

De droom van den Jager. 


20 

De mislukte Hazenjacht. 

48 

32 

Piefkes avontuur in ’t gebergte 

32 


De dood van den neushoorn. 

29 

21 

Trik en Trak 't hondengespuis 

62 

34 

De schildertoovenaar i/ z atelier 

47 

107 

De Olifantenjacht en Joko 


22 

Hans en Lena en de gestolen 


35 

Een autoongeluk op de- dorps- vol schadevreugde. 

8 


kersen. 

23 


straatweg. 

11 

108 

Een Nijlpaard-idylle. 

5 

23 

Hans en Lena en de Lucht- 


36 

Exprestreindieven bij hun werk. 

15 

109 

De Ijsbeer en de flesch ballonreis, 

56 

37 

De 3 deugnieten met de raven. 

36 


met rum. 

25 

24 

Hans en Lena en de lustige 


38 

Een moderne ooievaar. 

27 

111 

De aap Joko en de kokernoot. 

27 


vliegervlucht. 

48 

39 

De Leeuwenkuil. 

32 

112 

De goudgraver en zijn 


25 

De bergbestijger en Adlerhorst. 

25 

40 

Dierkarikaturen, deel I. 

62 


flinke hond. 

12 

26 

De verliefde Telefoonarbeider. 

36 J 

41 

Dierkarikaturen, deel II. 

62 , 

113 

De verongelukte. 

23 


III. Origineele Truukfilms, naar Wilh. Busch. 


A. 

Streeken van Max en Moritz. 


63 

De leeraar Lampei en zijn 

51 

B 

Hans Huckelein. 

60 

De Weduwe Bolten en haar tabakspijp. 


70 

Hans Huckelein wordt met 


kippen. 

69 

64 

Oom Frits en de Meikevers. 

55 


de muts gevangen. 

61 

De Weduwe Bolten en de 


65 

De Bakker en de aanval op 


71 

H. H. en de strijd om het been. 


kippendieven. 

62 


de bakkerij. 

64 

72 

Hans Huckelein’s misdaden. 

62 

Meester Bock. 

66 

66 

Boer Mecke en de Maltertak. 

56 

73 

Hans Huckelein’s einde. 


IV. Leerfilms. 


120 

Beiersche kleederdr.feest met 


218 

Een reis langs de Rijn met 


232 

Het springen van een mu- daarop gevolgde vechtpartij 

46 


beelden van Köningswirt, nitiedepot. 

8 

121 

Gemoedelijk stemmingsbeeld uit Coblenz, Ehrenbreitstein.etc. 

89 

233 

Hoogst interessante opname ’t Munchener Hof brauhaus. 

14 

219 

Op bet vliegterrein: opstijgen met vliegtuig zonder motor. 

39 

122 

's Morgens vroeg als de hanen en landen met en zonder 


234 

Roeisport : in opvouwbare kraaien. 

30 


parachute andere vliegtui- boot over stroomversnel- 


126 

Houtvlotters bij den arbeid. 

27 


tuigen volgen elkander in ling en watervallen. 

46 

131 

Op de Alm geeft ’t 

16 


bonte rij. 

37 

1342 


226 

200 

De geelrandkever, een water- 


220 

Het schiplichtwerk bij Dort- 


5 

Beschrijving van de films. 

241 


roofdier. 

60 


mund met interessante be- 


235 

In 't paradijs der dorstigen. 

51 

201 

De ontwikkeling van de Kik- schrijving. 

72 

236 

Zeppelin-opname kort voor vorsch. 

54 

221 

Gevaarvolle episoden bij het de tocht naar Amerika. 

42 

202 

Uit het leven der huisdieren. 

83 


bestijgen van den Dreitor- 


237 

Dito, op weg n. Washington. 

35 

203 

De huiseend, zeer komisch. 

82 


spitz. 

46 

238 

De Niagara. 

49 

204 

De huiskat. 

69 

222 

Een moedige daling over de 


239 

Het leven in een water- 


205 

Levende beelden uit 'tdierenr. 1 

31 


Wettersteinwand. 

34 


druppel. 

67 

206 

2 

28 

223 

Op Ski’s door ’t hoogwoud 

33 

240 

Nieuwe beelden uit het die- 


207 

3 

13 

224 

Besteiging van de Zugspits. 

42 


renrijk. Deel I. 

65 

208 

Een reis in ’t Karwendel ge- 


225 

In duizelingwekkende vaart 


241 

Nieuwe beelden uit het die- bied met beschrijving. 

80 


op ski's naar ’t dal. 

26 


renrijk. Deel II. 

65 

210 

Houtkappen in ’t hoogland. 

65 

209 

Wintersport: prachtige na- 


242 

De Inktvisch. 

74 

211 

De porcelein-fabrikage. 

100 


tuuropnamen. 

85 

243 

Groeiende en vleeschetende 


212 

De potlood-fabrikage. 

100 

226 

Jacht op Krokodillen en krijgs- planten. 

56 

213 

Turnen met ’t paard. 

53 


dans der inboorlingen. 

66 

244 

Ontwikkeling van ’n vlinder 

62 

214 

„ aan de rek. 

44 

227 

Jacht op Nijlpaarden. 

50 

245 

Saint Souci, de buitenplaats 


215 

„ „ brug. 

47 

229 

Jacht op Olifanten. 

89 


van Frederik den Groote. 

16 

216 

„ (lichte athletiek). 

44 

228 

Jacht op Giraffen. 

47 

246 

Wintervreugd. 

56 

217 

De schoonheid der rythmische 


230 

Jacht op roofdieren. 

48 

247 

Paardenrennen. 

23 


bewegingen. Dansopnamen 


231 

Origineele Apenopnamen en 


248 

Nieuwe beelden uit het die- naar de vrije natuur. 

42 


Negertypen. 

75 


renrijk. Deel III. 

64 


Prijs der filmen per Meter I .... . f 0.30 ; II . ... f 0.30 ; IV . . . 


f 0.35 ; III . . . 


f 0.40 


s 


98 


Dr. A. H. C. VAN SENUS, ROTTERDAM Fig. 407 Fig. 406 
452 k Schijnwerpers 

Met electrisch licht. 

Model L (Fig. 406) met condens.. 15 cM. enaf- 
blinders (dissolvers) met groote koolspitslamp voor 
gelijk en wisselstroom tot 50 Ampère verwendbaar . 

Op Statief zonder lamp f 1 58. — weerstand : 220 
volt 50 Amp. f 103.20. De grootte van de licht- 
bundel regelt men door voor of achterwaarts plaat- 
sen van de lamp. Model G (fig . 405) met gloeilamp 
en tandradlensverstelling voor meer verspreide of 
geconcentreerde lichtbundel. 

No. 1 Condensor 15 cM. geschikt voor gloei- 
lampen tot 1000 kaars ƒ 58. — . No. II. Conden- 
sor 18 cM. geschikt voor gloeilampen tot 4000 kaars / 99 .In den prijs zijn geen statief en 
lamp begrepen. Statief alzijdig draaibaar f 40.—. De schijnwerpers met gloeilamp zijn uiterst 
praktisch in 't gebruik, maar iets minder lichtsterk, dan die met koolspitslamp, geen brandgevaar, 
regeling van de lichtsterkte door weerstanden in alle richtingen zelfs verticaal te gebruiken. Van 
modellen van andere afmeting met grooter condensors, sterker lichtbronnen met reflecteerende 
spiegel in plaats van condensoren voor die met andere lichtbron als acetyleen, kalklicht 
kunnen inlichtingen worden verstrekt en prijs opgegeven. Als schijnwerper kunnen ook lantaarns 
dienst doen, waarvan men het voorstuk en de lens heeft afgenomen 

453i Lantaarnstatieven 

Samenlegbare statieven. 

A. van hout : hel gebeitst : inrichting tot schuin- 
stellen aanwezig (fig. 407) 

Hoog Meter 1.30 1.50 1,30 (fig. 408) 

Bladgrootte 30 X 65 30 X 80 27 X 70 cM. 

7 21.— 30— 42.— 

B. van Metaal. Statief van stevig gelakt hoekijzer, 

door de diagonale stangen versterkt : hoog en laag 
te verstellen (and tilted) door schroeven en slotted 
plaatje aan het uiteinde van iedere poot . f 27.50 
Steviger soort 55- 

Zeer aanbevelenswaard zijn ook de atelierstatieven, 
die met hun inrichting voor hoog en laagstellen, neig- 

bare draagplank en op rol gemakkelijke verplaatsbaarheid veel voordeelen aanbieden. 

454m Hardglasplaat en Drager (Fig. 409 ) 

Deze dienen in Projectielantaarns geplaatst tusschen lichtbron en condensor ter voor- 
koming van het springen der condensorlenzen door te groote warmte. Ze worden in 
de lantaarn geplaatst 2-3 cM. voor D iam . io,3 14 15 16 23 cM. Drager 

den condensor. De drager kan ook - — — 

gebezigd worden voor ’t dragen van P n J s f 0.70 .... 

een matglas, tusschen lichtbron en condensor, waardoor men eene weeke verstrooide 
lichtbron verkrijgt wat voor vergrooting vaak gewenscht is. 

Condensors en Condensorlenzen Fig. 408 


Fig. 409 


Fig. 410 
Doorsn. mM. 


65 


80 


(Fig. 410). Zeer goede heldere kwaliteit. 

103 115 150 160 220 230 


320 


455m Prijs v. d condensor 4.50 


5 — 
2.25 


6.75 

3.— 


11 .— 

5 — 


17.50 
8 50 


21 .- 

10 - 


50.— 

23.50 


60.— 200.— - 
28.50 145,— v. een cond.lens 2. — 

45óm Biisch' Triple Condensor (F ig 4iu 

Diameter mM. 110 120 150 160 235 300 

Voor Kino f 30.10 35.75 

Voor gewone projectie „ 24.50 27,31 

Kleur plaatjes 

457r 


55.65 

43.40 


61.95 

47.60 126. 


218.40 


Fig. 411 


Te plaatsen in de spleet voor 
m in de projectie-objectieven. 
Fig. 412 kleuj-plaatjes zijn aangebracht in 

karton en geven fraaie lichteffecten. 

No. 1. Voor lantaarns m. objectief van 5 cM. diam. f 3,50 
,, 2. „ „ „ „ in omw.vatt. 5 cM.„ 3.50 

„ 3. „ „ „ ,, „ „ 6 „ „4.80 

Gekl. celluloid in 1 0 versch. nuances p vel 50X60 ,, 1,4- 
Per 10 stuks 25X25 cM. in verschillende kleuren ,, 1.50 


458m Leeslampen 

Met kaars met reflector, lichtkap en signaal. De kaars 
wordt tijdens het af branden door een veer opgeschoven, 
zoodat het lichtpunt steeds op zijn plaats blijft /' 4.50 
Voor petroleum, met reflector, lichtkap en signaal ,, 3.60 
Met electrisch licht met lichtkap en signaal en 
gloeilamp 110 of 220 volt, 1 Meter draad en 

steekcontact 7.25 

Deze wordt aan de lichtleiding aangesloten. 

Dr. A. H. C. VAN SENUS, ROTTERDAM 


99 


Lichtbronnen voor Projectie en Vergrooting 

459m Gaslampen 


No. 1 met staand kousje ; inclusief slee, 
brander, kousje, glas en reflector f 10. — 
No. 3 met hangend gloeikousje, licht' 
kracht pltn. 100 kaarssterkte met slee, 
brander, kousje en cylinder . . f 9.50 
Prima afwerking met ronde reflector ,, 32. — 


461 m Acetyleen 

Generator; bevat 1 kilo carbid, voldoende voor 3 branduren met 4 pitbrander f 28.— 


Kleiner constructie, meer geschikt voor de reis 28. — 

4 pitlamp, met gebogen reflector, als fig. 413 f 12.25 als fig. 417 .... ,, 16.50 


462m Acetyleen-Apparaat „Beagid Loki” 

Het apparaat werkt reukloos met Beagidpatronen in plaats van Calciumcarbid. 


No. I bevat 2 patronen en brandt met 4 pitten 2 uur ... . ... f 30. — 

„ II „ 4 4 „ 4 39 — 


Fig. 413 


Spiritus-Gloeilicht 


A' Spiritusgloeilamp ..Gamma". Eenvoudige lamp 
1UUm van g 0e d e lichtkracht voor kamerprojectie en ook 

voor vergrootingslantaarn geschikt f 9. — 

B. Mita of Argus Reformlamp. Dit is wel de meest ge- 
schikte, billijkste en toch zeer krachtige (plm. 300 kaars- 
sterkte) lichtbron voor projectie zoowel als vergrooting f 33. — 

Met speciale instelvoet ,, 42. — 


Fig. 414 


Fig. 415 


4 pits brander .... ƒ 15. — . Beagid patronen in bussen van 2 stuks . „ 1.80 

464j Aski-Licht 

Zuurstof-Licht. 


463i Kalklicht 

* 

Kalklichtbrander voor zuurstof met waterstof, 


gas of gasolinedamp voor kalkcylinder f 30. — 
Dito op speciale instelvoet, voor duro- 

cylinder „41.— 

Voor Acetyleen zuurstof ... . ,, 33.— 

Zuurstof en waterstofcyl., bevatt. 1200 L. „ 27.— 

' ‘.(cylinders van 100 tot 3500 L. leverbaar) 
Drukregelaar met Inhoudsmeter voor 

zuurstof of waterstof 33. — 

Kalkjes-cylindrisch, per dozijn . ... 4.40 

„ schijven, „ „ ....,, 5. — 


Maborkalkjes (behoeven niet hermetisch afgesloten 
bewaard te worden) 
diam 2^2 cM. per 6 st. f 
,. 3 % „ „ 6 „ „ 

Durocylinders geven zeer 
h 9- 417 sterk licht . . f 2.- 

Durohouder om met lampen voor gewone kalkjes 
ingericht Duro-kalkjes te kunnen gebruiken . ƒ 5.80 


Fig. 416 


Waar Kinoprojectie de sterkste lichtbronnen eischt, blijft, 
waar electrisch licht ontbreekt, weinig anders over dan 
kalklicht, andere bronnen zijn te zwak. 

Nu biedt het Askilicht een handige transportabele licht- 
bron. Als gloeilichaam gebruikt men de kleine zuivere wit 
licht uitstralende Durokalkjes, waarbij een zuiver puntvor- 
mig licht ontstaat. De zuurstof wordt door aanwarmen 
van kleine blikken buisjes, die voornamelijk bruinsteen 
bevatten, verkregen. Acetyleen wordt uit carbid bereid. 
In weinige minuten kan men gereed- zijn. Gevaren levert 
het omgaan met dit apparaat niet op. Waar Aski-licht 
veel waarde heeft voor reizende Kino-projectionisten 
wordt het app. en toebehooren steeds in ’n stevige koffer 
verpakt geleverd. Maat 52X41X32. Gew- 36 Kg. ƒ224. — 


Fig. 418 


3 


100 


Dr. A. H. C. VAN SENUS, ROTTERDAM Fig. 419. Fig. 420. Fig. 421. Fig. 422. 


465m BOOGLAMPEN. 

(Voor gelijk- en wisselstroom). 

Furka t een veel gebruikte, kleine handige booglamp. 

De kolen worden door een schroefas versteld, terwijl de 
bovenkooi nog speciaal versteld kan worden na omzetten van 
een achter de verstelknop, zich bevindende hefboom. Voor gelijk 
en wisselstroom bruikbaar zelfs tot 15 Amp., in versterkte uitvoering 
zelfs tot 25 Amp. gewoon versterkt 

Furka f 25. — f 34 50 

„ met speciale instelvoet 40. — „ 42,50 

Als fig. 415 voor aansluiting aan de gewone lichtleiding 
compleet met weerstand, zonder Ampèremeter 

draad en steekcontact en draad, 

voor 110 volt 5 Amp. ƒ 38. — voor 1 1 0 en 220 volt 5 Amp. f 42.50 

„ 110 „ 10 „ „ 39.50 „ 110 „ 220 „ 10 „ „46.50 

Voor gebruik met 5, 7}4 en 10 Amp. 

a. voor 110 volt f 47.50 b. voor 1 10 volt en 220 volt „ 56.50 
VOLTA klein (kolenstelling in elkanders verlengde) (fig. 421) 


tot 30 Amp . f 59 . — 

,, groot „50 „ 63.— 

FURKA (groot) (fig. 420) kolenstelling stomphoekig voor 

40—50 Amp 56.75 

PHAROS zwaarder geconstrueerd als Furka met dubbele 
verstelling van de bovenste kool, de lamp 
heeft magnetische blaasinrichting, waardoor 
een bestendige lichtkring verkregen wordt, 

Bruikbaar tot 80 Amp 63. — 

MAMMUT : (kolenstelling in elkanders verlengde) Zeer 
stevig voor stroomsterkten tot 80 Amp. 
en meer alzoo voor kino’s en schijnwerpers 
zeer geschikt 54.50 


466m Mira-Spiegelbooglamp. 

Deze lampen hebben in den laatsten tijd de lampen met 
condensor in kinoapparaten vaak verdrongen. Het lichtgewin is 
zeer groot. Bij 6 Amp. krijgt men resultaten als anders met 
30 — 40 Amp. wat een groote besparing van koolstaven en 
stroom beteekent. (Fig. 422) 

Daarentegen moet de instelling veel zorgvuldiger geschieden waar- 
voor de verschillende verstelinrichtingen bij de Mira aanwezig zijn. 

Prijzen van Mira i voor gelijkstr. tot 15 Amp. f 73.50 

In hooge en lage uitvoering. ( „ wisselstr. „ 20 „ „ 73.50 

Glazen Parabolische spiegel i „ beide stroomen tot 

14 cM. diam. tot 20 Amp, ' 20 Amp „81, — 

Extra voor parabolische spiegel 17 cM diam., en houder „18.25 
Spiegel 14 cM. f 11.25 17 cM. f 14, — . voor kolen 


Kolen diam. 

per 10 paar 

Kolenhouder v. gelijkstr. tot 6 Amp. 8 / 6 

f 7.70 

2.60 


„ 15 

. 7, ■ 

„ 7.70 

3.20 


„ 20 

- '7s • 

„ 7.70 

4.20 

So'a 

25 

, '7 ,n • 

. 4 50 

5.70 

S°u 

,, „ wisselstr. ,, 20 

9 . 

„ 7.70 

5.20 


„ 30 

, 12 

„ 4.50 

8 60 

° 

1 3 ~ H 


Weerstanden voor Spiegelbooglamp. 

Regelbaar van 1 tot 1 Amp. 

van Ampere 3 5 10 12 

tot 15 20 25 3 0 

65 volt (60-85 volt) f 42.— f 47.25 f 52.50 f 47.50 
110 „ (90-150 „ ) „ 43.50 „ 52.50 „ 57.75 „ 63.— 

220 „ (180-250 „ ) „ 67.— „ 75,50 „ 86.— „ 92.50 
Universeele weerstanden: met Ampèremeter regelbaar tot 10 Amp. 
telkens om 1 Ohm, daarboven om 0,5 Ohm (ook voor Projectie- 
halfwattlampen bruikbaar), voor aansluiting aan alle spanningen 
tot 250 volt. 


van Amp. 

— 

— 

— 

3 

5 

7.5 

10 

15 

20 

25 

tot „ 

5 

7.5 

10 

5 

10 

15 

20 

30 

40 

50 

Ohm 

45 

29 

23 

70 

42 

32 

25 

18 

13 

10 


ƒ39.- 44.~ 48. — 44.50 53.50 84.- 92.50 115.50 126.- 157.50 


Dr. A. H. C. VAN SENUS, ROTTERDAM 


101 Koolstiften 468m Kolentang (Fig. 424 ) 


Fig. 423 

meter der koolspitsen aangegeven 


AfiH Prima qualiteit niet 
“U/ Hl spattend, helderwit, 
intensief uitstralend licht. Ter 
betere oriënteering is in de tabel 
voor de verschillende stroom- 
sterkten de meest gewenschte dia- 


Voor het aan- 
vatten der 
heete kolen. 
Prijs . f 0.55 Voor stroomsterkte 
Lengte van alle 12,5 cM. 

, . kernkool cM. 
= stroom diam. homQg koo , _ 

oo stroom gebruikt men 2 kernkolen 
Effectkolen speciaal voor wissel- \ 
stroom met afgeplatte bovenkooi ( 
en ronde onderkooi, geven zonder j 
te sissen een veel helderder licht. 


Gelijkstroomkolen per 10 paar 
Wissel „ „ 10 


f 


Effectkolen „10 

Per 50 paar 5 % ; per 100 paar 10 %. 


5 

10/ 

/ 15 

18/ 

/ 20 

30 

40 

50 

60 

70 

50/ 

/ 60 

60/ 
17 0 

80/ 

/100 

Ampère. 

9 

12 

15 

18 

21 

24 

27 

30 

21/ 

24/ 

27/ 

15 of 20 cM. 

6 

8 

10 

12 

14 

16 

18 

20 

/ 13 

/ 16 

/ 19 

lang. 

6 

9 

12 

16 

20 


20/ 

24/ 

28/ 

15 of 20 cM. 

5 

8 

10 

14 

18 

— 

/ 1 8 

,22 

/ 26 

lang. 

1.— 

1 50 

2.20 

2 70 

3.- 

4 50 

6.80 

8.50 

6 50 

7.60 

11.50 

15 cM.* 

1.30 

1.80 

3.— 

3.75 

4.50 

6.80 

7.50 

9.- 

1 

10 — 

15 25 

20 cM.* 

1.50 

2.10 

3.45 

5.10 

9 — 

9. - 

k 

12.— 

17.50 

20. ~ 
25.50 

15 cM.** 
20 cM.** 


*Dit zijn zoogenaamde koperkernkolen, ook de soorten met kleine 


**Effectkolen. 


doorsnede zijn in deze soort te leveren ; ze branden rustig zonder spatten. 

469k Philips Projectie-, Bioscoop- en Schijnwerpers-lampen 


Groep I : Buisvormige Bioscooplampen staande 
te branden voor projectie van kinofïlms en 
lantaarnplaatjes. Gering wattverbruik, aan- 
sluiting aan alle courante spanningen. 
Speciaal voor huis- en schoolprojectie- 

Groep II : Buisvormige Bioscooplampen, staan- 
de te branden, lichtsterker en daarom slechts 
voor lage voltage geconstrueerd. 


Groep III : Verticale Projectielampen al of niet 
verzilverd. De balvormige constructie maakt 
dat het gloedichaam niet zoo dicht bij den 
condensor kan komen. 

Groep IV : horizontale projectielampen kogel- 
vorm voor de gewone en billijker kino- 
projectie. 

Groep V : Verticale projectie- en schijnwer 
perslamp. 

Groep VI : Horizontale projectie- en schijn- 
werperslamp. 


Groep VII : Schijnwerperslamp, kogelvorm, 

speciaal voor een parabolische reflector. 


Voltage 

Wattage 

Type no. 

Huls 

Prijs 


100-130 

200-260 

100 

348 

Ed 

f 5.- 

§ Ook met Goliath fit- 
ting leverbaar. 

100-130 

200-260 

250 

383 

Ed 

9.- 


30 


377 
100-130 

400 

334 

Ed § 

„ 9.80 


200-260 


334 
100-130 

500 

375 

Ed § 

f 12.50 

§ § met speciaal filament. 

100-130 

600 

296 

Gol. 

„ 25.- 


30 

600 

378 

„ 

„ 15.- 


100-130 

1000 

297 


„ 18.- 


30 

900 

75 

„ 

„ 18.- 


14-15 

500 (35 A) 

380 


„ 12.50 


14-15 

600 (40 A) 

381 

„ 

„ 15.- 


30 

900 

379 

., §§ 

„ 21.60 


14-15 

750 (50 A) 

282 


„ 16.50 
Vert. 

Hor. 
100-130 

60 

287 

294 

Ed 

f 3.- 

Verticaal met zilver spie- 

100-160 

200-260 

100 

107 

106 


„ 5.- 

gel 30 pet. meer. 

Bij de bestelling der ho- 

100-160 

150 

64 

58 rizontale op te geven. 

200-260 

” 


als met andere huls 

100-160 
200- 260 

200 

290 

288 


„ 8.- 

wordt verlangd. 

100-160 

200-260 

300 

291 

289 

Gol. 

„ 11.50 


100-160 

200-260 

500 

66 

60 


„ 12.50 


100-160 

200—260 

1 750 

67 

61 

Gol. 

f 17.- 

Vertikaal met zilver spie- 
gel 30 pet. meer. 

100—160 

200-260 

1000 

68 

62 

■■ 

„ 18.- 

100-16C 

200-260 

j 1500 

69 

63 

» 

„ 22.50 


100-160 

200-260 

1 2000 

309 

310 

» 

„ 31.50 


100-160 

200-260 

3000 

345 

346 

» 

* 54.- 


25. 32 of 36 
100-160 

| 100 

120 

Ed 

f 6.- 

Indien andere huls ge- 
wen scht wordt bij be- 

200—260 
32 of 80 

| 150 
„ 7.50 

stelling opgeven. 

100-160 

121 

” 

mogen niet in hangende 

32. 65 of 80 


positie gebruikt worden 

250 

123 


,. 9.80 

binnen een hoek .van 

100—160 

200-260 

65 

100-160 

1 

250 

123 


„ H.— 

45 gr. in de verticale 
richting. 

500 

125 

Gol. 

„ 11.20 


200-260 

500 

125 


13.75 


100-160 

200-260 

1000 

383 


20.- s 


102 


Dr. A. H. C. VAN SENUS, ROTTERDAM 


Laagvoltlampen. 


Deze lampen brandend met lage voltage, hebben het voordeel met klein lichtpunt te kunnen branden, waardoor 
de helderheid van het beeld aanmerkelijk wordt vergroot en bovendien de duur der lamp zeer toeneemt. Het gebruik 
dezer lampen eischt een speciale weerstand. 470k Philips Wolframbooglamp 

Het gloeilichaam vormt kleine wolframbolletjes. Voor aansluiting 
aan 110 voltleiding zijn deze lampen niet geschikt daar de spanning 
dan te gering is om de zelfontsteking vereischte gloeiontlading te 
doen ontstaan. Ze brandt bij 25 volt. 

Deze lamp is door haar uiterst klein gloeilichaam bij uitstek geschikt 
voor microprojectie, microfotografie. klein bioscooptoestellen etc. 
Ze wordt vertikaal en horizontaal geconstrueerd 

voor 1,3 2,5 Amp. 

Voor 220 volt wisselstroom f 6.50 f 8. — 

Voor schakelweerstand op voet met snoeren . „ 8.40 „ 8.90 

Reserve weerstandlamp (bij bestelling stroom- 

sterkte van de booglamp in Amp. opgeven) „ 2.50 „ 3. — 

Wenscht men het licht van één bolletje te bezigen dan kan 
het tweede worden afgediafragmeerd of de lamp geconstrueerd 
worden, dat het eene bolletje achter het ander valt. 


Liesegang Laagvoltlampen Vo °Fig Pr ° 25 ) tie 

Lamp bestaande uit halfwattlamp op voet met weerstand en 3 M. snoer. 
471 Voor aansluiting 

-** m aan spanningen . 


Met weerstand | 
Gelijk- en wisselstr. I 


voor 110 volt 
voor 220 volt 


60 watt 

150 watt 

200 watt 

12 volt 

25 volt 

55 volt 

31.50 

33.60 

33.60 

33.60 

35.70 

35.70 472m Electrische 
Lampenstandaards 

I. Horizontaal. 

A. Eenvoudige solide standaard. Edi- 
son fitting f 6,25 

B. Eenvoudige solide standaard. Go- 
liath fitting (fig. 426) . . f 8.50 

C. Door tandr. neigb. hoogte verstell. 
Edisonfit. f 14.75 Goliath f 17. — 

D. Door tandr. vertik, hoogte verstelb. 
Edisonfit. f 21.— Goliath f 23.— 
II. Vertikaal. 

E. Lamp hangend: verder als D f 24. — 

F. „ staand „ „ D „ 24. — 

G. Versterkte soort F 31. — 

H. Voor staande laag voltlampen met 

meer als 10 Amp f 42. — 

I. Voor staande laag voltlampen 600 

watt 1 5 volt f 94.50 

No. F-I hebben alle reflector en cen- 
treervoet. 


473 m Schakelborden. 

Bestaande uit marmerplaat met hout omlijst, zekeringstoppen, 
stopcontact en 4 boutjes ter bevestiging. 

Schakelbord tot Amp. 25 40 60 100 

ƒ 33.50 42.— 59.— 101.— 

meerprijs voor aanbreng-gelegenheid van één volt- of Amp. Meter ƒ 8.50 
van twee ƒ 12.50. Amp Meter tot Amp. 5 15 40 60 

f 8.50 14.- 16.— 21.— 

Voltmeter tot 250 volt ƒ 25.— 


474 m Onderd. v. Electr. lampen. 

Snoer tot voor 6 10 15 20 30 50 60 Amp. 

per Meter flï35 0^65 0.85 1.10 Ï.40J 2.5Ö 3.85 

Stoppen voor steekcontact . . I voor' koppeling I voor schroefcont. 

Contactafstand mM. 19 mM. 26 J mM. 19 mM 26 I mM.’ 19 

ƒ 0,55 1,10 | 0.65 1.80 | 0.55 


475m 


Weerstanden. 


A. Voor booglampen : 

Niet regelbaar. 

Ampère . . . 5 7,5 10 12,5 15 20 30 40 50 60 80 100 Voor 5, 7,5 en 10 Amp. 

65 volt 8.- 8.50 9.50 11.50 13.75 15.75 23.- 31.50 38.- 46.- 52.50 59.- Voor TlÖ 220, 110 en 220 volt. 

110 „ 10.50 12.25 12.50 16.75 20.— 22.25 39.— 46.— 59.— 73.50 81.— 107.— ƒ 20.— 24.— 28.50 

110-220 „ 14.75 16.75 19— 24.25 29.50 37.75 60— 69— 92— 105— 117.50 162— 


B. Voor booglampen-regelbaar (met 5 contactknoppen) 


Van Amp. . . . 

3 

7 

10 

15 

20 

10 

10 

20 

20 

tot „ ... 

10 

15 

20 

30 

40 

50 

60 

80 

100 

65 volt . . . 

38— 

39— 

45— 

48— 

54.50 

65— 

73.50 

96.50 

101 — 

110 „ . . . 

45— 

48— 

52.50 

60— 

75.50 

101 — 

126— 

155.50 

176.50 

220 

52.50 

63— 

72.50 

96.50 

117.50 

136.50 

151 — 

206— 

220.50 


Voor Automatische Booglampen zijn andere weerstanden noodig, men vrage prijs. 


Voor dubbelaansluiting 110 en 
220 volt 

tot 20 60 100 Amp. 

meer ƒ 6.25 9.50 17— 


C. Voor Halfwattlampen 110 aan leidingen 220 volt. 

Watt 100 200 250 300 400 500 600 1000 1500 2000 

ƒ 5.25 6.35 8.50 10.50 12.50 14.75 15.75 1675 18.25 23— 


Dr. A. H. C. VAN SENUS, ROTTERDAM 


103 Fig. 429 


transformator telkens na 2 of 3 uur gebruik, wegens over- 
verhitting en de door spanning verschillende ontstane 
overbelasting eenige rust gegeven worden, In die gevallen zijn 
de transformators met continuebedrijf preferent. Een zeer prac- 
tische inrichting, waardoor verwisselen der aansluiting wordt 
voorkomen, is, dat voor aansluiting aan leiding en booglamp stift 
en holstoppen voorhanden zijn. De Pilot is berekend op het 
normaal Periodegetal van 50. Bij hooger is het rendement wat 
meer, bij lager wat geringer. Men onderscheidt ; 

A. Pilot-Lichtnet voor aansluiting aan de gewone leiding 

tot 6 Amp. gerekend. 

B. Pilot-Sterkstroom voor aansluiting aan een stroom met 

sterker zekering als 6 Ampères. 

C. Pilot voor dubbel-aansluiting, voor aansluiting aan 110, 

120 en 220 volt. 

D. Pilot-Regelbaar. Deze is voorzien van een reguleerbaren 

weerstand, die het werken met verschillende stroom- 
sterkten mogelijk maakt. 

E. Pilot voor continue bedrijf — voor continue gebruik in kino- 

theaters en dergelijke. Deze zijn geen transformators in 
Spaarschakeling, maar hebben juist gescheiden wikkelingen 
voor prim. en secund. stroom. Dit levert het voordeel op 
dat de booglamp vrij blijft van de aansluiting aan de 
hoogspanningstroom en dat een doorslaan van den trans- 
formator onmogelijk is. Bovendien is men zeker van een 
betere afkoeling. 


476i Transformatoren 

Slechts voor wisselstroom (of draaistroom) niet voor 
gelijkstroom bruikbaar. Bij wisselstroom verdient aan- 
wending van een transformator beslist aanbeveling, daar 
het een aanzienlijke stroombesparing geeft en bovendien 
een rustig branden van de lamp. Beknopt en soliede ge- 
construeerd zijn de Pilot-transformators. Ze zijn voorzien 
van een ingebouwde Drosselspoel, die de anders noodza- 
kelijke weerstand vervangt. Stroomverlies is buitengeslo- 
ten; hij is bij alle standen der koolspitsen verwendbaar en 
onderscheidt zich door zijn hoog rendement. Bij een net- 
spanning van 220 volt levert een Pilot aan de booglamp 
een vijfmaal grooter stroomsterkte als die hij de leiding 
ontneemt ; uit 6 ampère krijgen we dus een 30 ampère 
sterke stroom. Bij 110 volt wordt de ampère verdrievou- 
digd. De bouw is zoo sterk, dat ze overbelasting verdraagt 
Bij continuebedrijf, zooals in kinotheaters, moet de Pilot 


A en B Levert 

Voor aansluiting aan 


een secundaire 

110 of 120 volt 

220 volt 

stroom 

primair 

Gld. 

primair 

Gld. 

18 Amp. 

6 Amp.* 

70 .— 

4 Amp.* 

70 .— 

30 „ 

11 „ 

77 — 

6 „ * 

77 — 

40 ., 

16 „ 

105.50 

9 „ 

103.50 

50 „ 

21 ., 

126 .— 

12 „ 

126 .— 

60 „ 

28 „ 

137.50 

16 „ 

137.50 


*Deze vallen onder rubriek A, de andere onder B. 


C. Dubbelaanslui- 

Voor aansluiting aan 

Gld. 

ting. Levert een 

110 of 120 

en 220 volt 

secund. stroom 

premair 

secundair 


18 Amp. 

6,5 Amp. 

3,5 Amp. 

77 .— 

30 „ 

11,5 „ 

6 

85.50 

40 „ 

17 

9 

111 — 

50 „ 

25 

12,5 .. 

141 .— 


D. voor continue bedrijf 


levert een 

Voor aansluitingen 

aan 

voor aansl. 

secundaire 

110 of 120 v. 

220 volt 

110 of 120 

stroom 

prim. 

Gld. 

prim. 

Gld. 

en 220 volt 

60 Amp. 

29,5 

161 . — 

11,9 

161 . — 

168 .— 

70 „ 

34,5 

189 . — 

17,3 

189 — 

196 .— 

80 „ 

39,5 

210 . — 

19,8 

210 .— 

221 — 478i Ica Benzin-Agregaat (Fig- 425) 

Waar geen electrisch licht voorhanden is, of op geen practische wijze 
aansluiting aan het stroomnet te verkrijgen is. Men kan er beelden 4,5 M. 
breed mede verkrijgen bij gebruik van Ica spiegelbooglamp De motor 
1,5 P.K., dynamo 65 volt, 12 amp. Gew. 85 Kg. Maat 45X55X38 
cM. Inclusief transportkist f 540 .— 


47 7 1 Gloeilampentransformatoren 

Voor lampen van Watt 500 1000 1500 

Spanning 110 volt ...../’ 76 .— 100 .— 120 .— 

„ 220 90 .— 120 .— 160 — 

voor dubb.aansl. 110 en 220 v. ,, 90 . — 1 60 . — — • 

Reguleerbare weerstanden voor deze transformatoren 
met 14 kontaktknoppen. VoorPremaire Ampère 
6 amp, f 32.50 ; 11, 7' 48 . 50 ; 15 , 57 . 50 ; 25, f60.— 


Gloeilampen Transformators. 


Voor aansl, der kleine spec. 
gloeilampjes v. mikrofotogra- 
fieaan wisselstr. 110en220v. 


watt. 

volt. 

amp. 

■ f 

— - 

3,5 

0,5 

9.50 

15 

6 

2,5 

19.50 

25 

6 

4,2 

19.50 

50 

6 

8,3 

25.25 

100 

6 

16,7 

46.25 


Voor Buislampen 
watt 600, v. 30, amp.20/'91,- 
„ 900,,, 30, ., 20 112- 
Aansl.-snoer, 3 M. dubb dr. 
m. stopcont en 2 M. dubb.dr, 
vooraansl v, d. booglamp en 
schroefcont. v. 1 10 of 220 v. 
Amp. 18 30 40 50 60 80 

f 6.35 8.50 10.50 15.50 18.. 24 - 


479kKrupp Ernemann Kinox Lichtagregaat 

Dit app. dient voor ’t zelfde doel meer spec. voor Ernemann Kinox (6-7 v. 
4,5-5 amp.) Tusschen elec.motor en lamp bevindt zich een Pufferbatterij 
voor ’t regelmatig branden. Benzinegebr. 200 gr. p. uur. De batterij doet 
de lamp nog 1.5 a 2 uur branden als de machine soms defect raakt f 666. — 
Vag- Accumulatoren. Met 12 — 14 branduren, platen in vleugelvorm 
gerangschikt : zuurgraad gemakkelijk te controleeren ... ƒ 74 . — 


Fig. 425 

jTöwÖm^rm^TGën^^hterTvraa^^fertëJ 


% 


104 


Dr. A. H. C. VAN SENUS, ROTTERDAM 

PROJECTIE SCHERMEN 

480m Scherm „Arminia” (Fig. 431 ) 


A. Kleine shirtingdoekschermen : als een landkaart op 2 houten rollen I X 1 M f 7.20 

1.45 X 1.45 M £ 14.40 2 X 2 M £ 18.- 


B. Dito scherm maar op rollen met speciale oprolinrichting door middel van koorden. (Fig. 433.) 2,5X 2 >5 M. f 31.— 
V oor grootere oprolinrichtingen, groote standaards, spanramen, witte schermen op schilderslinnen. op lederdoek, 
met goudbrons etc. vrage men offerte. 


Fig. 434 Fig. 435 48 lm Samenklapbaar Rolscherm (F ig . 432 ) 

In den vorm vaneen landkaart: de oprollatten zijn samenklapbaar en daardoor het scherm in klein beslek samen- 
legbaar. Het scherm is van la wit shirting 1,65 X 1 .65 . f 13,— 2X2 . f24.— 2.5 ><2,5 . f32.40 


482m Schermen voor Opzicht-Projectie 


en na bevochtiging ook voor doorzicht projectie 


Uit een stuk, zonder naad 
Scherm met rolinrichting 
omgezoomd . . . 
met banden . . . . 


vervaardigd uit bijzonder goede qualiteit katoen, sneeuwwit gebleekt. 

M. 2X2 2,5 X 2,5 3X3 4X4 5X5 6X6 6X8 

. . £ 13.— £ 24.- f 32.50 £ 63.- f 99.- f 173.- £ 230.- 

. . £ 14.— f 25.— f 35.— f 67.— £ 106.— f 196.— f 259.— 


483m Schermen en Standaards voor Projectie 

Transportabel Stel met Shirtingprojectiescherm. (Fig. 430) 

Bestaande uit ronde staven en bussen, welke in elkander worden geschoven en volkomen vast staan. Het 
Shirtingscherm is gezoomd en van banden voorzien. Scherm zonder naden van boven met een ringzoom, terzijde 
en van onderen van banden voorzien. 

Maat van het scherm .... M. 2 X 2 2.5 X 2.5 3 X 3 Ook in 

Prijs van standaard incl. kistje £ 24.— f 32.— £ 38.— grootere maten 

Prijs van het scherm alleen . . f 14.— f 25.— f 35.— te leveren. 


484m Lichtbeeldschermen „Admira” 

Het beste zilverkleurige scherm, uiterst bestendig en sterker reflecteerend dan eenig ander, zoodat het zelfs bij 
gedempt daglicht bruikbaar is. De metaalmassa is opgewalst en ingebrand. Het stevige linnen doek is zeer soepel. 
Compleet met rollen in beschuttend omhulsel . M. 1>0 f 13.— 1,45X1.8 f 26.50 1,6><2 f 28.— 2X2 f 37.— 

Zonder staven, M. 3X3 f 105. 4X4 f 210. — 5X5 f 336. — 2X2.60 M. compleet met standaard f63.50 

Deze schermen zijn ook in papier te verkrijgen 1 X 1 M. en kosten dan f 5.— Ook met goudbruin te leveren 


485i Ica Papieren Beeldschermen 

Deze schermen van stevig papier met een zuiver witte gladde laag gepraepareerd geven fraaier helderder 
beelden dan de shirting schermen. Ze zijn ook billijker, maar minder sterk (de grootere maten zijn aan de randen 
voor de stevigte met een strook linnen beplakt) en zijn niet bruikbaar bij doorvallend lichtprojectie. 

A. (Fig. 434.) Scherm op houten rollen en standaard 1,60X2 f 25.— 2,5X2 f 32.— 2,5><2,5 f 37.— 3><3 f 48.- 3X4 f 60.— 

B. (Fig. 435.) Het witte beeldvlak is zwart omlijst, waardoor de beeldwerking zeer fraai en plastisch uitkomt. 
Vooral voor huiskinoprojectie zeer aanbevelenswaard. De standaard is fraaier afgewerkt dan bij A. Scherm 
1,6 X 1*9 M., beeldveld 1,2 X 1.6 M, f 28. — . Scherm alleen f 18.75. 

C. Voor doorzicht projectie geolied papier "zoogenaamd Daglichtprojectiescherm 1,5 X 1-5 M. (Fig. 436) f 13.75. 

Met samenlegbaar Stel f 22.50. 

D. Scherm I (Fig. 431) op rollen of II (Fig: 433) met scherminrichting zoodat ze met koorden opgerold en neer- 
gelaten kunnen worden, 2X2 2,5 X 2.5 3X3 3,5 X 3.5 4X4 5 X5 

I f 18.75 f 24.50 f 32.- - - _ 

II f 27.— f 35.- f 44.- f 59.— f 74.- f 101.- 

E. (Fig. 437. Klein schermpje op rollen lXl M. f 4.75, 1,5 X 1.5 M. f8.75, met houten stel f 7.25 en f 11.50 Fig. 438 


486i Aanwijsstaaf 

Een lichte als de poot van een metalen drievoet in elkander 
schuivende staaf f 3.60 Dr. A. H. C. VAN SENUS, ROTTERDAM 


105 48 7™ Lantaarnplaat-Houders 

Dubbele Beeldschuivers 

Voor platen 8,3 X 8,3 cM f 1.75 

Dubbele Automatische 
488™ Beeldschuivers (fi b 439 ) 


Bi] het verschuiven worden de lantaarnplaatjes door een automatische inrichting eenigszins uit het houten 
raampje gelicht, wat gemakkelijker in- en uitnemen toelaat en maakt dat men met de vingers het beeld niet behoeft 
aan te raken, waardoor dit minder helder zou kunnen worden. 

Bij die met inlegraampjes worden deze met de plaatjes er in opgeschoven. 

No. 1 (met van elke grootte 2 inlegramen voor over lang en hoog) 8,5 X 8,5 en 8,5 >< 10 en 9X 12 cM. f 6.50 

" 2 ,, „ ,, ,, „ 8, 5X8, 5 en 8,5X10 en 9X12 en 13X18 ,, 12.25 

Extra raampje voor de maten van No. 1 f 0.60. Extra raampje voor de maten van No. 2 ,, 1.75 

Ica stereo raampjes als dubbele beeldschuiver een der beelden projecteerend van 4,5X10,7 en 6X13 cM. f 2.60 ,, 2.75 


489™ Beeldschuivers 

bestaande uit een houten raam waarin plaats is voor 3 raampjes, waarvan het middelste juist voor de condensor 
komt. Het eerste raampje wordt leeg ingestoken en door het tweede doorgeduwd tot het aan de andere zijde aanstoot, men neemt het dan weg, vult het en duwt dan 
met dit raampje de twee andere verder etc. 

V oor apparaten met 3 extra raampjes van een grootte 
voor beelden 4,5 X 6, 6X6, 6 X 9, 8,3 X 8,3, 

9X 12 cM . . f 4.~ 

Losse raampjes voor deze beeldschuivers met opening 
voor beelden 4,5 X 6. 6X6, 6 X 9, 6,5 X 9, 

8,3 X 8,3, 8,5 X 10 cM f 0 . 55 ’ 

Losse raampjes voor projectie van een der beelden 
van een stereoplaatje 4,5 X 10,7 en 6 X 13 f 0.80 


490i BearcTs Eclipse (r* 440 ) 

Deze beeldschuiver dient om met één lantaarn dissolving-effecten te ver- 
krijgen f 10 . — 

491i- Tanks 

Voor projecteeren van waterplanten en waterdiertjes, Chemische en 
phynische proeven. 


No. 1 voor horizontale projectie f 0.75 

No. 2 v. vertikale proj. (flg. 441) 8,3 X 8,3 /" 8.75; 9X12 cM. ƒ 10 . — „ 13. — 
No. 3 als 2 met electrische contactknoppen /'14.50 en „ 21 . — 492™ Speciaal Copieerraam 

waarmede men van negatieven 13/18 lantaarnplaatjes 
kan maken f 1.65 


493™ Witte Inkt 

om op de zwarte maskers of zwarte omplakstrookjes 
te schrijven f 0.60 Fig. 441a 


494™ Verven 

voor Transparantbeelden, Lantaarnplaatjes, 
Diapositieven. Zie Par. 331 

495™ Kleurtoestel 

Zeer geschikt voor het kleuren van transparantbeelden 9 X 12 cM. en 

kleiner f 2.60 

Dito, betere uitvoering met verstelbare uitneembare matglasplaat met spiegel „ 3.75 


5 
106 


Dr. A. H. C. VAN SENUS. ROTTERDAM 


□□□□□ 

□□□□□ 

Fig. 442 


496m Zwarte Maskers 

Voor gedeelten van lantaarnplaatjes. (Adaptable Masks). Met deze zuiver 
afgesneden strooken papier 8,5 cM. lang en 0,6 tot 3.8 cM. breedte kan 
men elk willekeurig deel van een lantaarnplaatje maskeeren. Aan een zijde 
gegomd worden ze op het lantaarnplaatje op de juiste plaats vastgehecht. 
Per doosje f 1-35 Fig. 443 


497o Zwarte Maskers 

8,5 X 8,5, 8,5 X 10 of 9 X 12 
(Fig. 442) In verschillende soorten: per 100, 
met eene grootte of gesort. openingen f 1 .30 


498o 


Zwarte Strooken van gegomd Papier. (Fig. 443) 


Van speciaal papier, zeer buigzaam, wanneer het bevochtigd is ; met de beste gom bestreken en van groote kleefkracht 

In rollen a 33 M. per rol f °-30 

„ „ „ 33 „ „ „ voorzien van twee ombuigstreepen, (zgn. vorgeritzt) per rol 0.50 

Per doos van 72 strookjes 35 cM. lang . ... f' 0.60; per doos van 200 strookjes 35 cM. lang 1.10 

Per doos van 400 strookjes zwart papier 8)4 X 8 )4 cM „1.35 

Beschrijvingsstrookjes 10 cM. lang, 14 mM. breed vorgeritzt, half wit half zwart per 100 stuks 0.60 

Doosjes bevattend 50 stel van 4 zwarte gegomde strookjes, waarvan 50 met witte streepjes voor omschrijving 
van het beeld en klein ronde gegomde nummer-etiquetjes 

voor f4,5 X 6 4,5X 10,7 6X6 6X9 6X 13 8,5 X 8,5 8,5X 10 9X 12 


f 0.60 


0.65 


0.60 


0.65 


0.70 


0.65 


0.70 


0.70 499m Stel 

met 12 dekglaasjes, 48 gegomde strooken en 12 
maskers (zeer praktisch). Binnen een paar minuten 
heeft men het lantaarnplaatje gemonteerd. 

Per doos van 12 stuks f 0.90 

500m Neubronner's 
W arm- Aanhechttang 

Fig. 444 Deze dienen om na in een spiritusvlam verwarmd 

te zijn geworden, de strooken, 

r't'-'lX. :rrr.v.v.-™s^vr:r— ;:rr.>, die met een door warmte week 

!> wordende kleefstof zijn voorzien, 

aan lantaarnplaat en dekglas te 
hechten. Dit is een zeer han- 
dige en zindelijke wijze van 
opplakken. 

Groot model . ... f 2.75 

Klein model 1.50 

’ % Spirituslamp voor 't verwarmen 

■ — Ci " -^5Sr ==r ' der tangen . ... f 1.80 

C7...' Kleefstrooken (vorgeritzt) zwart 

Fig. 445 in rollen 50 M. lang, 12,5 mM.breed f 1.80 

Kleefstrooken (vorgeritzt) zwart in losse strookjes 8,3X83 voor 100 plaatjes ,, 1.20 
Half witte, half zwarte voorgeritzte strooken voor het beschrijven en num- 
meren der plaatjes, 10 cM. lang, 14 mM. breed per 100 1.20 

Omplakkers en Maskers voor 4,5 X 10,7 en ruimte voor beschrijving en 

nummering, per 25 1. — l 9' 


Ica Lantaarnplaatklemmen 


Deze dienen om het plaatje met dek- 
L 111 glaasje tusschen te klemmen en ze dan 
gemakkelijk met het papierstrookje te kunnen 
omkleven (fig. 447) f 4.— 


Fig. 447 


Lantaarnplaat Schoonmaak- 
en Aankleef apparaat je (fig 448) 

CZfl'J Het practische van dit toestelletje blijkt 
2 D z-.in w( .| voldoende uit 


Voor plaatjes 8,5 X 8,5 


1.35 


1.35 


1.50 


Fig. 448 Dr. A. H. C. VAN SENUS, ROTTERDAM 


107 


503m Dekglaasjes 

Zeer dun, absoluut zuiver glas. 
0,75-1.25 mM. dik 


Form. cM. 

t-. 

ö 

X 

in 

8.3X8.31 6X13 

9X12 

8.5X17 

9X18 1 12X16.51 13X18 

I ■'f 

x; 

2 

Blank per 10 

-0.50 

0.50 I 0.75 

0.90 

1.25 

1.40 

I 1.65 i 2.25 

4.— 

,. 1 

0.06 

0.06 0.08 

0.10 

0.14 

0.16 

0.20 0.25 

0.45 

Mat „ 10 

0.75 

0.75 1.10 

1.35 

1.80 

2.- 

2.40 i 3.- 

6.- 

„ 1 

0.08 

0.08 1 0.12 

0.15 

0.20 

0.22 

1 0.27 0.35 

0.65 


DEKGLAASJES. (8,3 X 8-3). Bijna wit Ia dun glas, per 100 f 3,- ; per 10 f 0.35; per 1 f 0.04. Fig. 449 


A T t t van nout ' voor 

504m Lantaarnplaatdoozen 

nummerd register, overeenkomend met het aantal groeven, waarop men kan aanteekenen 
het nummer van het plaatje en wat het voorstelt. 

Formaat 8,3 X 8,3 f 1.90; formaat 8,5 X 10 f 2.50. 

505m Hangers voor Diapositieven 

A. Vernikkeld. B. Messing. 

6X9 8.3X8, 3 9X12 10X15 12X16,5 13X18 18X24 9X12 10X15 13X18 

0.20 0.25 0.25 0.30 0.30 0.35 0.50 0.55 0.65 0.75 

Per 10 stuks 10 pCt. billijken 

— TT *1 1 TT' • A. Gewone sterkte voor 

506m Verzilverde Kettmg 

voor Nikkelhangers p, M. f 0.40. C. Nog zwaarder voor Oud-Holl. hanger p. M. f 0.50 


OucLHollandsche Hanger 

507i 


Voor hangers voor meerdere beelden of in andere form. 

vrage men 
prijsopgave. Fig. 450 Fig. 451 8.3X8.3 

9X12 

10X15 

12X16,5 

13X18 

18X24 

24X30 

2 rijen glas 8 steenen 

4.50 

4.50 

5.10 

5.10 

5.65 

6.25 

6.75 

3 „ „8 „ 

5.10 

5.10 

5.65 

5.65 

6.25 

6.75 

7.50 


Lantaarn plaat j es 


serie een 


Daar het onmogelijk is, de zeer vele 
plaatjes, die door verschillende fabri- 
kanten vervaardigd worden in voor- 
raad te houden, leveren wij deze slechts op bestelling. Hieronder noemen wij enkele 
der meest gevraagde plaatjes en seriën, waarvan de P. F. A.-seriën meest voorhanden 
zijn. Voor vervaardigen van lantaarnplaatjes, naar negatieven door contactdruk 
wordt f 0.60, door verkleining of vergrooting naar negatieven f 0.90 berekend. Is 
reproductie naar teekeningen etc. noodzakelijk dan wordt f 1.25 berekend. Voor 
moeilijke gevallen wordt deze prijs echter verhoogd. 

f-v ttti c* « •• Iedere serie bevat 24 lantaarnplaatjes 

. 001*1011 8,25X8,25 in stevig net afgewerkte 
kartonnen doos, terwijl bij iedere 
uitvoerige beschrijving behoort. De qualiteit dezer lantaarnplaatjes is zeer goed, de prijs uitermate billijk. Iedere ! Fig 

: kost 


. 452 

slechts f 4.50 


No. 1. Berlijn en de Mark Brandenburg. 

,, 2. Langs den Rijta van Mainz tot Keulen. 

,, 3. Dresden en de Saksische Schweiz. 

,, 4. De schilderachtige Harz. 

,, 5, De wereldstad Parijs. 

,, 6. Gezichten in Londen. 

,, 7. Dwars door Holland. 

,, 8. Italië. Iste Deel (van 't Lago Maggiore tot Venetië), 

,, 9, Italië. Ilde Deel (van Rome tot Palermo). 

,, 10. Rügen, het heerlijke eiland. 

,, 11. In ’t land der middernachtzon. 

,, 12. Zomerdagen op Helgoland, Norderney en Borkum. 

,, 13. Bovenbeieren en de Koningskasteelen. 

,, 15. Bovenoostenrijk, Stiermarken en ’t Salzkammergut. 

,, 14. Door Tirol. 

,, 16. De Wonderwereld der Dolomieten. 

17. De strijd om de Noordpool. 

,, 18. De verovering der lucht. 

,, 19. De Sterrenwereld en hare wonderen. 

,, 20. Het heilige land, 

,, 21. Grieksche reisbeelden. 

,, 22. ’t Romantische Schwarzwald. 

,, 23. Bosnië en Herzegowina. 

,, 24. Wandeltocht door Zuid-Duitschland, 

,, 25. Kopenhagen en de Deensche Koningskasteelen. 

,, 26. Het Reuzengebergte. 

,, 27. Noord-Amerika. 1ste deel (van New-York tot St. 
Louis). 

,, 28. Noord-Amerika. Ilde deel (van Nieuw-Orleans tot San 
Francisco). 

,, 29. Historische plaatsen in Oost-Duitschland, 

,, 30. Het oude Wonderland der Pyramiden. 

,, 31. Zwitserland. Iste Deel (van Basel tot het Meer van 
Genève). 

,, 32. Zwitserland, Ilde Deel (Interlaken en het Hoog- 
gebergte). 

,, 33. Zwitserland. lilde Deel (Luzern en het Vierwaldstatter 
Meer). 

,, 34. Zwitserland, IV Deel (van Luzern naar Lugano). 

,, 35. De Balkanstaten (Montenegro, Servië en Rumenië). 

,, 36. Konstantinopel en de Bosporus. 

,, 37. De Oostenrijksehe Rivièra (van Triëst tot Cattaro). 

,, 38. Een vroolijk tochtje door Thüringen. 

,, 39. De oude Hansasteden Hamburg, Liibeck en Bremen. 
,, 40. Sylt, de Koningin der Noordzce-eilanden. 


,, 41. Het zonnige Spanje. 1ste Deel (van Madrid tot 
Saragossa). 

,, 42. Het zonnige Spanje. Ilde Deel (van Barcelona tot 
Grenada). 

,, 43. Vliegdagen in Johannisthal, 

,, 44. Het idyllische Spreewald. 

,, 45. Don Quichotte. 

,, 46. Goethes Meesterwerken. 

,, 47. De schepping van de wereld en de aartsvaders. 

,, 48. Het leven van Jezus, 

,, 49. België. De Wereldoorlog. 

,, 50. Inleiding en begin. 

,, 51. Het oostelijk oorlogstooneel. 

,, 52. Het westelijk oorlogstooneel. 
m 53. Gevechten in de Koloniën ter land en ter zee. 

,, 54. De winterveldtocht in Polen. 

,, 55. De strijd in Gallieü, 

,, 56. Van ’t Italiaansch oorlogstooneel. 
r, 57. De verovering van Servië. 

,, 58. Aan het Turksche Front. 

,, 59. De Duitsche vloot en hun heldendaden. 
m 60. Overwinnende aanvoerders der vier verbonden mo- 
gendheden. 

,, 61 Overwinning van Roemanie. 

,, 62. De strijd in Duitsch-Oost-Africa. 

„ 63. De dagen van grooten strijd. 

,, 64. De duikbootoorlog. 

,, 65. De kruistochten van 1096 tot 1492. 

,, 66. Sneeuwwitje en de 7 dwergen. De gelaarsde kat. 

,, 67. Indië het sprookjesland. 

,, 68. Rothenburg a. T. de sprookjesstad. 

,, 69. Het vredesverdrag van Versailles. 

,, 70. De steenkool. Onstaan, Gewinning, Aanwending. 

,, 71, 72, 73, 74, 75, 76. Het Oude Testament. 

,, 77, 78, 79. Het Nieuwe Testament. 

,, 80. Het Lied van de Klok. 

,, 81. De geschiedenis der Oerwereld, 

,, 82. Noordsche Godensagen. 

,, 83. Van België naar Petersburg. Deel I. 

,, 84. Van Moskou naar het Baikalmeer. Deel II. 

,, 85. In ’t hemelsche middenrijk ,, China”. Deel III. 

,, 86. Door ’t land der opgaande zon ,, Japan" Deel IV. 

,, 87. Door de Zuidzee naar Australië. 

,, 88. Rond om Zuid-Amerika. 

,, 91. In ’t Rijk der Sprookjes. 


108 


Dr. A. H. C. VAN SENUS, ROTTERDAM 


509i Hollandsche Serie 


24 plaatjes zonder dekglas a f 4.50 


No. 1. 

Bijbelsche vertellingen 

i. 

„ 7. Volendam. 

„ 12. 

Artis II. 

„ 2. 

ii. 

,, 8. Marken. 

„ 13. 

„ III. 

„ 3. 


in. 

„ 9. Indië I. 

„ 14. 

„ IV. 

Amsterdam 

,, 4. 

«. f* 

IV. 

„ 10. Indië II. 

„ 15. 

, , 5. 

Artis I. 


,, 11. Piet de Smeerpoets (Sprookje). 

„ 16. 

Zeeland. 


6. Hollandsche Molens. 


510l W* L B* Serie* Groep IV - elk 24 beelden 8,3 X 8»3 zonder dekglaasjes. 


No. 


Boven Italië. Piemont en Venetië. 

Palestina en Sirie. 

Pyraneën, Lourdes, Zuid-Frankrijk 
Meesterwerken der Moorsche bouwkunst. 
Landschapbeelden uit Noord- Amerika. 

Rome. Deel 1. Bouwwerken van het moderne en 
het oude Rome. 

Napels en Pompeii. Deel I. 

Dierbeelden (zoogdieren). 

Diirer en zijn werken I. 


10. De luchtscheepvaart I (Ballon en Luchtschip). 

11. Diirer en zijn werken II. 

12. De heilige Nijl I. Modern Egypte. 

13. De heilige Nijl II. Het oude Egypte. 

14. Reis naar Noord-Amerika. 

15. In ’t Rijk van Rübezahl I. 

16. In 't Rijk van Rübezahl II. 

17. Rome: Deel II. De kerken van Rome en haar in- 

terieurs. 

18. Iialië's klassieke Kunstschatten. 


511 


No. 


1 -tt w . -f j ir i Serie II naar de penteekeningen van Joseph Ritter von Führich met 

MeeSterWerKen der V^nristellj-Ke JYlUlSt* Uitvoerige text grootendeels volgens verklaringen van zijn zoon Julius 


Aantal beelden 


7. De verloren Zoon. 


1 . 

Leven van Maria. 

16 

,, 8. 

Het 

leven van Jezus (Prof. Scholl) (meer 

voor 

2. 

Geboorte en leven. 

12 


Katholieken) 

75 

3. 

Uit het leven van Jezus. 

8 

„ 9. 

Het 

leven van Jezus (Doré). 

125 

4. 

Volg mij na. 

16 

,, 10. 

Het 

Oude Testament (Doré). 

180 

5. 

Uit de lijdensgeschiedenis. 

Hij is uit de doode verrezen. 

10 

„ 11. 

Het 

leven van de Madonna (Dürer). 

20 

6. 

12 

„ 12. 

Het 

Onze Vader (Richter). 

9 


510 en 511 per plaatje zwart . . . 


gekleurd 

. • f 0.95 512i Wetenschap, Kunst, Geschiedenis en Reizen in verre Landen, j^evat 25 bedden. 


No. 


1 . 

Het schoone Rijnland. 

„ 16. 

Het wonderland Egypte. 

2. 

Zuid-Italien. 

„ 17. 

Het Zwarte woud. 

3. 

Palestina. 

„ 18. 

Ceylon. 

4. 

Het goudland Alaska. 

„ 19. 

Door Rijnlands bloemenpracht. 

5. 

In 't woestijnland van Arizona. 

„ 20. 

Het Duitsche dorp en de kleine stad. 

6. 

Het westerwoud en zijn ruïnen I. 

„ 21. 

Schwabenland. 

7. 

Het westerwoud en zijn ruïnen II. 
Het westerwoud en zijn ruïnen III. 

m 22. 

Schillers Teil. 

8. 

„ 23. 

Schillers Roovers. 

9. 

Een reis door Noord-Afrika. 

„ 24. 

Schillers Don Carlos, 

10. 

Het Reuzengebergte. 

„ 25. 

Onze roofvogels. 

11. 

Karinthiens. 

„ 26. 

Eetbare zwammen. 

12. 

Voor de Bodenzee. 

,, 27. 

Giftige zwammen. 

13. 

.Jeruzalem en de bijbelsche plaatsen I. 

„ 28. 

Groote roofdieren. 

14. 

15. 

Jeruzalem en de bijbelsche platen II, 
De Lahn bij Eems bij Lahnstein. 

„ 29. 

De dierenwereld der Tropen. 


Seriën 30 tot 103 de geheele (voornl. Duitsche geschiedenis). Volledige titellijst der seriën wordt gratis op aanvrage toegezonden. 

Wij noemen slechts enkele: 65 Frederik de Groote. 99 — 103 Fransch-Duitsche Oorlog. Wilhelm I. 72—89 Fransche Revolutie en Napoleon. 
Seriën 104 en 105 (50 beelden) : De bevrijding der Nederlanden van het Spaansche Juk. Per plaatje f 0.60 ; gekleurd f 0.95. 

Elke serie bevat 12 diapositieven over de volgende onderwerpen. 

Volledige lijst gratis op aanvrage. 


513i Dodeka Serie. 


I Aardrijkskunde 

a. Duitschland. 

b. Andere landen. 

II Geschiedenis. 

III Kunst en Kunstwerken. 

a. Kunstwerken , 

b. Bouwstijl. 
Ornamentleer. 


IV Verkeer. Industrie, Techniek. 

V Natuurwetenschappen en 

Natuurkrachten. 

a. Natuurwetenschappen j 

b. Plantkunde f 

c. Landhuishoudkunde ; 

d. Sterrenkunde ; 

e. Bouw van f t menschelijk 


lichaam en gezondheidsleer 

f. Dierkunde ; 

g. Mikroskopie ; 

h. Geologie. 

VI Godsdienst. 

VII Geschiedenis. 

VIII Dichter en Schrijver. 

IX Sprookjes, sagen. 


X Muziek. 

XI Nat. kleederdr. en gebouwen 

XII Sport. 

XIII Stemmingsbeelden. 

XIV Humoristische plaatjes naar 

Wilhelm Busch. 

XV Humor naar beelden in de 
Fliegenden Blatter. 


Waar het aantal plaatjes in een serie anders is, wordt dit in de volledige lijst aangegeven. Per stel van 12 plaatjes zwart f 10.75 ; gekl. f 21.50. 

5 1 4l Lantaarnplaatjes. 8,3 X 8.3 cM. Seriën van meest regilieusen aard. Per plaatje zwart f 0.60; gekl. f 0.95 


Aant.Bldn. Prijs 


Aant.Bldn. Prijs 


der text 
der text 

No. 

1. 

Een brief aan den Heiland, 

15 

0.25 

„ 22. 

Verloren zwartjes. 

36 

0.50 

M 

2. 

De Zendeling (voor onthouding). 

15 

0.15 

„ 23. 

Bob en zijn ezel, of liefde tot dieren. 

18 

0.25 


3. 

De kleine Zendeling, 

20 

0.30 

„ 24. 

De verloren Zoon, 

12 

— 


4. 

Naar Vader. 

12 

0.25 

„ 25. 

Maarten Luther. 

50 

— 


5. 

De Voddenraapster, 

16 

0.20 

, , 26. 

Rots der eeuwen. 

7 

_ 

,, 

6. 

Kinderen, die den Hemel zoeken. 

17 

0.17 

„ 27. 

De vuurtorenwachter. 

18 

0.25 

lf 

7. 

Het jurkje. 

6 

0.10 

, , 28. 

Het Hart des menschen. 

10 

— 


8. 

De kleine Hans, 

10 

0.20 

, f 29. 

De goede Herder (bij 't lied „Reeds 
9. 

Reis naar de Noordpool, 

6 

0.20 


zijn 99 veilig thuis"). 

10 

__ 


10. 

Jessica's eerste gebed. 

10 

0.60 

„ 30. 

De Heilige Stad (’t lied „Jeruzalem"). 

6 

_ 

,, 

11. 

Liefde overwint. 

17 

0.35 

„ 31. 

Bunyans Christenreizen. 

32 

— 

,, 

12. 

Moeder's laatste woorden. 

12 

0.30 

„ 32. 

Afbeeldingen uit ’t Heilige land. 

20 

— 

„ 

13. 

De schipbreukeling. 

16 

0.25 

„ 33. 

Gezichten in 't Heilige land. 

22 

— 

„ 

14. 

De moeder van Jessica. 

36 

0.60 

34. 

Bijbelsche Platen. 

13 „ 

15. 

Koopt zelf kersen (Onthouding). 

10 

0.15 

„ 35. 

Oostersche Gereedschappen. 

16 

— 

„ 

16. 

Tafereelen uit den ouden tijd. 

24 


„ 36. 

De droom van Daniël Dabberton. 

18 

0.30 

„ 

17. 

Op het platte land. 

10 

— 

„ 37. 

Christoffel’s oude orgel (Een levens- „ 

18. 

De Avondklok. 

13 

0.20 


schets). 

24 

0.30 


19. 

Engeltjes kerstfeest. 

13 

0.65 

„ 38. 

Een reis om de wereld. 

97 

_ 


20. 

Dotje. 

19 

0.20 

„ 39. 

Dieren in Artis. 

43 


t» 

21. 

Bijbelsche platen. 

391 


„ 40. 

Vogels en hunne nesten. 

26 


515i 

Textplaatjes. Perstuk f 1 , 15 . 1 . 

Welkom. 

2. Pauze. 3. Goede nacht, 4. Tot weerziens. 5. 

Einde. 


Dr. A. H. C. VAN SENUS, ROTTERDAM 


109 


516i 


Portretten der Koninklijke Familie 


1. Koningin Wilhelmina. 2. Koningin Emma. 
Serie Drankbestrijding, 28 stuks . ■ . f 0.75. 


3. Prinses Juliana. 
Serie Nederland . 


Prins Hendrik. Prijs per plaatje f 0.75 
f 0.75. Serie Indië . . . . „ 0.75 


517 


m 


Lithoplaatjes 


Deze langs lithografischen weg vervaardigde plaatjes onderscheiden zich door fraaie kleuren en aanschouwelijke 
voorstelling en zijn zeer leerrijk en onderhoudend in de kinderwereld. 

Asschepoetster (6). 

Het dappere kleermakertje (6). 

Tafeltje dek je (6). 

Hans en Grietje (6). 

Sneeuwwitje (6). 

Klein Duimpje (6.) 

Broertje en zusje (6). 

De wolf en de zeven geitjes (6). 

Wedloop tusschen haas en egel (6) 

Oude Testament (12). 

Oude Testament (12). 

Nieuwe Testament (12). 

Oude Testament (12). 

Oude Testament (12). 

Oude Testament (12). 

Oude Testament (12). 

Nieuwe Testament (12). 

Nieuwe Testament (12). 

Nieuwe Testament (12). 

Tien kleine negertjes. 8 

De Honingdieven. 8 

Robin Hood. 8 

Dick Wittington. 8 

De drie beeren. 8 

Sindbad de zeeman. 8 

Mijnheer en Mevr. Brown en de Muis 8 

Gezichten van landen (2 seriën). 16 

De laatste der Mohikanen. 12 

Vlinders. 24 

Zeedieren. 24 

Vogels en Amphibiën 48 

Zoogdieren. 48 

De verovering der Lucht. Ballons, bestuurbare lucht- 
schepen, Aeroplanen, 3 stel van 8 
Het leven van Jezus. In 24 beelden, in 3 stel van 8 


Kleurbeelden, welke men zelf op glas kan overdragen (voor beelden 8,5 X 8>5) 


SERIE I, Per stel van 12 f 2.10; per stel van 6 f 1.05. 


No. 28. 

No. 2. Nieuwe Testament (12). 


„ 29. 

,, 3. Paul en Virginie (12). 


„ 30. 

,, 4. Het leven in Afrika (12). 


,, 31. 

,, 6. Jacht- en dierbeelden (12). 


,, 32. 

,, 7. De wilddooder (12). 


,, 33. 

,, 8. Landschappen (12). 


„ 34. 

,, 9. De kleine Moek (12). 


„ 35. 

,, 10. Kalif Ooievaar (12). 


„ 36. 

,, 11. De dwergneus (12). 


„ 56. 

,, 12. Het spookschip (12). 


m 58. 

,, 13. De ontdekking van Amerika (12). 


„ 59. 

,, 15. Reintje de Vos (le deel) (12). 


,, 60. 

,, 22. Reintje de Vos (2e deel) (12). 


„ 61. 

,, 17. Roodkapje (6). 


„ 62. 

,, 18. Doornroosje (6). 


m 63. 

,, 23. Robinson Crusoë (12). 


• • 64. 

,, 25. De lijdensweg van Christus (12). 


„ 65. 

,, 27. De gelaarsde kat (6). 


,, 66. 

SERIE II. In stellen van 8, per stel a f 2,65. No. 1. Fabelen van Aesopus. 

16 

„ 19. 

,, 2. Aladdin en de Wonderlamp. 

8 

,, 20. 

,, 3. Alice in 't Wonderland. 

24 

„ 21. 

,, 4. Asschepoetster. 

8 

„ 22. 

> , 5. Gullivers Reizen. 

24 

m 23. 

,, 6. Heldendaden. 

8 

, 1 1 24. 

,, 9. Peter Pan. 

24 

„ 25. 

,, 10. Robinson Crusoë. 

8 

„ 26. 

,, 11. Sindbad de Zeevaarder. 

8 

m 27. 

,, 12. Vogels en hun nesten. 

8 

,, 28. 

,, 13. Wilde dieren, hoe ze gejaagd worden. 

8 

„ 29. 

., 14. Jack, de reuzendooder. 

8 

„ 30. 

,, 15. Tijger in de Ton. 

8 

„ 31. 

,, 16. Rattenvanger van Hameien. 

8 

m 32. 

,, 17. Alibaba en de veertig roovers. 

8 


,, 18. Wraak van een olifant. 

8 

,, 33. 

518 m Affcrekplaatjes 


No. 101. 
,, 102 . 
,, 103. 
M 104. 
,, 105. 
„ 106. 


SPROOKJES. 

Serie van 8: 

Groep I. 

Het dappere snijdertje. 

Gelukkig Hansje. 

De Wolf en de 7 geitjes. 

Goudmarie en Pechmarie. 

De gelaarsde Kat. 

De oude toovenaar en zijn kinderen. 

Serie van 12: 

No. 14/9 De kleine mug. 

,, 14/10 Kalif Ooievaar. 

,, 14/11 Dwergneus. 

,, 14/12 Het spookschip. 

Serie van 12: 

Groep II. 

No. 14/4 Leven in Afrika. 

,, 14/5 Uit de Poolstreek. 

Verschillende andere seriën zijn 

519 Filmbeelden 

Zwarte en gekleurde op films gedrukte lantaarnbeelden 
8,5 X cM. Deze zijn billijker als glasplaten en 
lichter, doch gemakkelijk te beschadigen. Een lijst van 
seriën van deze wordt op aanvrage toegezonden, 


No. 14/6 Jacht- en Dierbeelden. 

,, 14/13 Ontdekking van Amerika. 

,, 14/41 Zwitsersche Landschappen. 

No. 14/10 Palestina. 

,, 14/12 München en de Koningsburchten. 

,, 14/13 Weenen en Praag. 

,, 14/67 De Rivièra. 

Serie van 12: 

Groep III. 

No. 14/47 Voorheen en thans, kind en aap. 

,, 14/51 Gevaarlijk spel, neger en gans. 

,, 14/52 De kleine held, volkstypen, boer en boerin. 

Groep IV: 

Seriën van 48 beelden: 

No. 51/09 Zoogdieren. 

,, 51/15 Vlinders. 

,, 51/27 Vogels en Amphibiën. 

,, 50/15 Gekleurde voorstellingen van allerlei aard. 

leverbaar, ook in strooken en ander formaat. Serie van 8 f 1. — ; 12 f 1.50 


Transparant papier beelden 

Mrt Eenvoudige gekleurde beelden 8,5 X 8,5 op 
3ZUm transparant papier. Deze worden tusschen 
2 glasplaatjes 8,5 X 8,5 aan een zijde openslaand aan- 
eengekleefd gelegd. Verschillende dezer seriën van 12 
beelden zijn voorradig. Per serie f 0.60 


Beweegbare lantaarnplaten ^ chromatropen 

^ ^ -4 On* TmnfKii*roHronrio finiirpn Ar nPrnAArri. ^ 


-j , Met voorbijtrekkende figuren of hefboom 

j£r 1 1 beweging, per stuk ■ f 2 50 

Komische met verschuiving door draaiing.: 

prijs op aanvrage. 


(Kleursterren) 
Zeer goede soort lithografie . . . 


f 3.50 


5 


110 


Dr. A. H. C. VAN SENUS, ROTTERDAM 


ARTIKELEN VOOR HET ATELIER 


523m Achtergrondpapier 

In 4 kleuren ; kleur grijs. 

Gedeelten van Meters worden als volle meters berekend. 
ROLLEN voor achtergrondpapier 180 cM. lang. 

Per stuk ƒ 0.50 

Afwaschb* Achtergronden 

C'l/j, Zeer praktische achtergronden van stevig af- 
waschbaar doek met 2 rollen. Iedere achter- 
grond heeft 2 kleuren : No. 1, oranjebruin en donker- 
grauw. No. 2, geelbruin en blauwgrijs. No. 3, geelwit 
en donkergrijs. 

Grootte 2.74 X 1.83 M f 17.50 

Elke achtergrond wordt geleverd op 2 houten rollen, 

528k Ijzeren Voeten 

voor Achtergronden. 

Per stel van 2 f 6.50 


Fotokoekoek 

(Fig- 453) 

J i Zeergeschikt voor 
kinderopnatnen. Door het 
drukken op een staafje 
komt de koekoek te voor- 
schijn, die 6 maal roept. 

Dit kan een veertigmaal 
herhaald worden voor ze 
weer behoeft opgewonden 
te worden. 

Prijs f 13.20 


Papieren Achtergronden 

1.80X2,5 Meter op 2 houten rollen 
J m gespannen f 3. — 

525i Achtergronddoek 

Soepele stof in wit, helgrauw, blauw, bruin en zwart, 
breed 1.80 M, per strekkende Meter . . . f 7.75 

Geschild* Achtergronden 

CZ'J'7- Echte Zwitsersche Landschap en Salon 

J*'*) achtergrond 2,5X 2,5 M 

Andere formaten per vierkante Meter . . . 

Tapijten en voorgronden per vierkanten Meter 
Achtergronden „ ,, 

Wolken achtergronden ,, ,, „ 

Imitatie Gobelin „ ,, „ 

Koolschetsfond ,. ,, 


f 37.- 
6 .— 
5.45 
5.— 
5.45 
6.70 
6 — Kalko Background Paints 

CTQ in geelachtig, zwart, grijs en wit 

m Hiermede kan men zelf effen en met figuren 
beschilderde achtergronden op papier, linnen etc. ver- 
vaardigen of oude achtergronden opschilderen. Men 
losse den inhoud der blikken bussen eenvoudig in warm 
water op. Met Kalko-wit bestreken papier of linnen 
geeft een uitnemend, bijna alle licht terugkaatsend, 
vlak projectie-scherm, Tusschentinten verkrijgt men 
door vermenging der vier kleuren, Per bus . . f 1. — 

Gordijnstof voor Ateliers 

C 41 , Licht-Echt, niet verbleekend. 

A. Hemelsblauw of B. Grauwblauw. 

80 cM. breed, per Meter f 1.25 

Ook in bruin en donkerbruin tegen denzelfden prijs en 
in wit 20 pCt. billijker. 


Fig, 453 532k Gor dijnklemmen 

klemmen de gordijnen vast en deze kunnen dan 
hieraan hangend over koorden schuiven. 

Per 100 stuks, zwart gelakt ... ƒ 3.— ; per 10 f 0.35 
„ 100 ,, messing 4.50 ; „ 10 „ 0.50 

533k Hoofd- en Rugsteunsels 

(Fig. 454) Voor Volwassenen f 15. — 

Voor kinderen 12.50 

534k Belichtingschermen 

(Fig. 455). Dit zijn schermen met wit doek bespannen, die 
in alle richtingen kunnen worden geplaatst en zoo het 
licht op elk gedeelte van de te fotografeeren persoon 
kunnen doen vallen Bij opnamen in het atelier zijn ze 
een uitnemend hulpmiddel, doch ook bij opnamen in waran- 
da's, kamers, etc f 32.50 

535 Ateliermeubelen 

als : Babyhouders, Kinderstoelen, Universeele meubelen, 

Meubelgarnituren, Rotsen. Bootjes, etc. etc.: van deze wordt op 
Fig. 454 aanvrage afbeeldingen en prijslijst ter inzage toegezonden. 
Fig. 455 111 


Dr. A. H. C. VAN SENUS, ROTTERDAM 


LAMPEN VOOR ATELIERBELICHTING doch ook voor opnamen in donkere ruimten, machinegebouwen etc. uitstekend 
voor opnamen van groepen bij avond inplaats van met bliksemlicht. 


536^ Universeele Jupiter Lamp 

(Fig. 456) Een uiterst handig solide geconstrueerd lampje, zoowel voor 
ateliergebruik, als ook om overal mee genomen te worden. Geschikt voor 
aansluiting aan elke lichtleiding van 110, 125 en 220 volt, kanpiet lampje 
en het samenvouwbaar statief, waarop de lamp in elke richting draai- (_ en 
neigbaar is, in kleine pakketten worden meegenomen. 

No. 1. Voor aansluiting aan 6 Amp f^llO.— 

Extra koolspitsen per paar 0.15 

No. 2. Voor aansluiting aan 10 Amp 135.— 

Extra koolspitsen per paar 0.15 

De lichtsterkte van No. 1 is pl. 4000 kaars; van No. 2 pl. 6000 kaars. 
Beide zijn aan de gewone lichtleiding bruikbaar, voor nummer 2 na de 
leiding met 10 Amp. stop gezekerd te hebben. 


53 7^ Weinerts Fotolumen 

(Fig. 457) Een der beste lampen voor Atelier-opnamen. 
Ze brandt met 20 a 30 Ampère. Bij wisselstroom kan men een transformator 
6 op 30 Ampère voordeelig gebruiken. 

Voor 110 volt . . wisselstroom f 290.— ; gelijkstroom . . f 290.— 

Voor 220 volt . . wisselstroom f 345.— ; gelijkstroom . . f 325.— 

Voor 220 volt met transformator f 410.— ; Opzetreflector. . f 21.— Fig. 457 538k Jupiter Atelierlamp 

Ook deze is zeer aanbevelenswaard. Ze worden geconstrueerd als staande en hangende lampen. Ook 
voor kinema-opnamen verdienen zij aanbeveling. Ook deze branden op 20 a 30 Ampère, doch zijn met 
wisselstroom en transformatoren met 6 Amp. te gebruiken. 

Prijs: Compleet met statief, automatische reguleering, reguleerbare weerstand voor 30 Ampère 

Voor aansluiting aan 110 volt . . . f 317.50 Voor aansluiting aan 220 volt . . . f 343.— 

539i Universeele Lamp „Kosmeta” 

(Fig. 458) Voor opname op ’t atelier en te huis. De lamp heeft twee paar koolspitsen met weerstand 
in de reflector ingebouwd, waardoor ze zeer gemakkelijk transportabel is. ze is klein en licht. In 
iedere richting brandt deze lamp, terwijl ze op elk statief door een onder de reflector aangebrachte 
statiefmoer kan worden geschroefd. 

Ze kan aan = en oo stroom 1 10 en 220 volt worden aangesloten. 

Prijs voor 6 Amp. voor Amateurs f 63.— Voor Fotografen f 52.50 
Voor grootere Ateliers voor 10 Amp. f 84.— Kosmeta Statieven f 18.20 Extra scherm f 5.25 


Fig. 458 54 () k Weinert Heimlamp ^ 

sluiting aan elke lichtleiding 6 Amp. Prijs: met 25 paar koolspitsen, verbindingsdraden, weerstand en koffer f 130 •“ 

Zeer aan te bevelen is een transformator, welke bij 220 volt, 14 a 15 Amp. bij 110 volt 9 Amp. geeft, waarbij de werking der lamp pl. 8X grooter wordt f 67.50 
WEINERT PHOTOSTRALER Voor het juist weergeven van de natuurlijke kleurwaarden, is bij daglicht het gebruik van een nauwkeurig af- 
gestemd oranjefilter noodig. Bij binnenopname met gebruik van lichtsterke met gassen gevulde Projectielampen en orthochromatische platen is dit 
lichtfilter niet noodig, waardoor de belichting zeer verkort wordt. Gebruikt worden lampen tot 2000 watt. 

PHOTOSTRALER, bestaande uit lampenhuis, reflector, statief, geleiddraden, doch zonder lampen f 110.— 
lichting in een niet 
te groot atelier 
wordt verkregen. 
Instellen geschiedt 
onder gebruikma- 
king van een kool- 
draadlamp als 
voorschakel weer- 
stand, welke men 
tijdens de be- 
lichting uitscha- 
, kelt, waardoor de 
7. lamp slechts kor- 
' ten tijd bij ver- 
hoogde tempera- 
tuur brandt, waar- 
door het licht veel 
beter op de ge- 
voelige plaaP'in- 
werkt, terwijl door 
deze inrichting de 
lampen zeer ge- 

spaard blijven. De lampen zijn gematteerd, waardoor ze ook zonder verstrooiingsschermen zijn te gebruiken. 


54 lk Philips Foto- 

Opname-Lampen (wm 

Deze lampen geven zulk een juist licht voor de pho- 
tografische platen, dat met 3 lampen 300 watt reeds 
voldoende ver- 


Fig. 459 


Prijs 100 — 130 volt 
200-240 „ 


f 13- 

f 15.50 Kooldraadlamp als weerstand 


f 1.30 Fg. 460 
112 


Dr. A. H. C. VAN SENUS, ROTTERDAM *, Fig. 461 


542m Magnesiumlint 

In rollen ƒ 0.50 

543m Tijdlichtpatronen (F ig . 46i) 

Uiterst praktisch, lichtbron voor interieuropnamen. Het licht is zeer acti- 
nisch, zonder gevaar en rookarm, zoo zelfs dat binnen 2 minuten een voor- 
werp 2 maal gefotografeerd kan worden. Voor opnamen van salons, kerken, 
grotten, beeldhouwwerk, voor cinematografische opnamen, bi] operaties, 
mikrofotografie, vergrpoting etc. kunnen deze dienst doen. 


SI 

t'nolotwm fa>uk ktwiOr 6 Krcl* Offvndjctr a. M 

mm 

No. 0 1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

1 

RauoMreie 

P^rlvW'ïi H. f. ^ rföy . “ Brandduur sec. 2 4 

7 

12 

20 

30 

60 

120 

ui 


1 J 


Per stuk ƒ 0.50 0.60 

1.25 1.55 

2.25 

6.30 

8.40 

17.50 

i~' •••■• 


Ijl 


Voorradig No. 1 en 2, de andere bij 

10 stuks op 

bestelling te 

leveren. 


Op bestelling kunnen nog geleverd worden: Tijdlichtpatronen voor 
Autochrom. Platen. Deze kunnen bij opnamen met autochroomplaten het 
daglicht geheel vervangen. 


544m Bliksempoeders 

A. Bliksempoeder eigen fabrikaat. Ontbrandt snel. 

Per 100 gr. ƒ 2.50; 50 gr. ƒ 1.25; 25 gr. f 0.70 ; 10 gr. ƒ0.30 

B. Agfa Bliksemlicht 

Per lOOgr. ƒ4.— ; 50gr. ƒ2.40; 25 gr. ƒ 1.40: lOgr. ƒ0.80 

545m ïca Bliksemzakjes 

Het bliksempoeder wordt in het zakje gestort en dit dan aan 
een stok b.v. opgehangen ; de spits wordt nu onder aange- 
stoken en de afbrandduur is zoodanig dat b.v. de aansteker 
nog bij de te fotografeeren groep kan plaats nemen. 


546m Agfa Kapselblitz I en II (n g 462 ) 

De Agfa-Kapselblitz bevat een voor Amateur-opnamen voldoende hoeveelheid Agfa bliksem-poeder en dient 
tevens als bliksemlamp. Zij vereenigt alzoo op ideale manier, handige, zuivere, gevaarvrije behandeling met 
gering volumen, voordeelig verbruik en veelzijdige aanwendbaarheid. 

No. 1. Doos van 10 stuks ƒ 2.50; per stuk ƒ 0.50 

No. 2. Doos van 6 stuks 2.— ; per stuk 0.40 


547i Ideaal Bliksemlicht patronen 

Dit zijn wel de meest praktische bliksemlichtpatronen, die er zijn vervaardigd. Ze werken absoluut zeker, 
verbranden uiterst snel plm, l/io sec. met weinig rook, geven geen vonken af, werken uiterst eenvoudig en leveren 
geen gevaar op bij t gebruik. De patronen worden eenvoudig aan de omhoog gehouden stok, stokbeschermer of 
een dergelijk voorwerp, door middel van een ring opgehangen en dan door een rukje aan een aangebracht koordje 
aan den in t midden aan de patroon aanwezigen aansteker tot ontbranden gebracht. Het bliksempoeder bevindt zich 
in hulsel van genitreerd papier, dat bliksemsnel ontbrandt. Droog bewaard zijn de patronen absoluut houdbaar. 

Daar postverzending van gemengde bliksempoeders in Duitschland verboden is, worden de patronen zoo 
geleverd dat de deelen door een ijzer veerend klemmetje gescheiden zijn. Men neme voor het gebruik dit klemmetje 
weg en schudde de poeder goed dooreen. 

Men snijde voor het gebruik aan een bovenhoek de patroon over 1/3 open. De ontbranding heeft dan 
zonder knal plaats. 

Prijzen der patronen, gevuld met bliksempoeder : 

Inhoud Gram 1 2 3 5 K) 20 

Prijs per stuk- ƒ o.20 0.25 oTiÖ 037^ 0.70 TÖS 

Afstand in Meters van de patroon tot het op te nemen 

voorwerp met objectief F : 12 . . 2 — 3 5 7 9 11 — 12 15—18 

GROOTER FORMATEN OP BESTELLING VAN MINSTENS 10 ZIJN TE LEVEREN. 


AcIim GestllschaO tür flnilin-Fatrihlion .Berlin S.0. ..ft-aia" 

^Agla"-Kapselhlitz I 

O.R.S.H. tam |«UM. 

Inhalh 10 Stiick • 10 pïeces • 10 pièces Fig 462 


Dr. A. H. C. VAN SENUS, ROTTERDAM 


113 


Fio. 465 


Groot model 

55 lm Agfa Bliksemlamp 


(Fig 466, 

467) 

Voor hoeveelheden tot plm. 25 gram Bliksempoeder. 

Geheel van fijn vernikkeld nieuwzilver en messing, ontsteking 
evenzoo door Pyrofoor metaal. Het bliksempoeder verbrandt 
op een 30 cM. lange schaal, zoodat men een breede vlam 

verkrijgt van een 
groot verlichtend 
vermogen. Er be- 
hoort een stevige poot bij, die op elk statief kan geschroefd worden en 
tevens een verstelbaar buisvormig tusschenstuk, waarmee men dan (het 
statief a 1,25 M. mede rekenend) de lamp op 2 Meter hoog kan plaatsen. 

De ontspanning volgt door een metaaldraadontspanner, waaraan een 
2 Meter lang verlengstuk is toegevoegd alsmede een inrichting, die 
veroorlooft 2 lampen te combineeren of één lamp en een sluiter. 

Alles wordt in praktische koffers met het oog op langdurend gebruik 

en transport geleverd. Compleet met koffer f 48. — 

Nieuwe stukjes Pyrofoor metaal per buisje van 3 0.70 


Fig. 467 


552i B. S. Bliksemlamp 

Deze lamp wordt gewoon aan de lichtleiding van 110 of 220 volt 
aangesloten, vonken springen tusschen de twee koolstaafjes, waarover 
het bliksempoeder wordt gelegd, over. Prijs f 8.60 


Fig. 463 


548m Magnesiumbliksemlamp 

LUMEN (fig. 463) Zeer practische lamp voor Magnesiumbliksemlicht 
Men drukt de knop a omhoog, waardoor het mogelijk wordt 
onder het staafje b een amorce aan te brengen, waarop men dan het 
magnesiumbliksempoeder aanbrengt. Een druk op de metaaldraadont- 
spanner is voldoende om het te doen ontbranden. Prijs per stuk f 4.50 

549m ïca Salon-apparaat 

(Fig. 464) bestaat uit een geschikt statief. Lumen-lamp en rookzak, die 
na het afblitsen onder dichtgebonden wordt en naar buiten gedragen. 
Prijs f 23. 

550m Kleine Agfa Bliksemlamp 

Voor hoeveelheden tot plm. 3 gram Bliksempoeder. 

De ontsteking geschiedt door middel van pyrofoor metaal. 
De qualiteit dezer stof is thans zoodanig, dat een weigeren 
is uitgesloten, terwijl honderd ontstekingen kunnen plaats 
hebben zonder vernieuwing van het pyrofoor metaal. Geheel 
uit vernikkeld metaal, (fig. 465). 

A. voor vingerdruk . f 5. — 

B. met voet en tevens 

inrichting voor me- 
taaldraad of gummi- 
balontspanner . . „ 6.75 

Stukjes Pyrofoor me- 
taal 0,30 


Fig. 464 553i Electrische van verre Ontsteker 

(Fig. 468) Bevat : 8 Meter lange draad, droog element 4,5 volt, 1 schaaltje voor 
ontsteken van ’t poeder, 20 bliksemlichtontstekers in glas en gebruiksaanwijzing f 6.— 
Bliksemlichtontstekers 30 stuks in glas 2. — 

554m Salpeterpapier 

Per boekje, bevattend 100 strookjes / 0.35 


555m Schietdraad 

Voor 't snel ontsteken van bliksempoeder, per Meter f 0.07 ; ‘ 

114 


Dr. A. H. C. VAN SENUS, ROTTERDAM 
Fig. 469 


556m Stereoskopen 

A. Eenvoudige constructie van metaal 4,5 X 10.7 . . . 


Amerikaansch model 9 X 18 of 8,5 X 17 

B. Aluminium Oogscherm met pluche afgezet. 

No. 1 Prismatisch Oculair 4 X 4 cM. f 6. — No. 2 Eenvoud, uitv. 4X4 cM. . . ,, 4. — 

No. 3. Als No. 2 Op voet (fig. 469) 6.50 

Kastje model, voor glas en papierbeelden. 

C. Eenvoudige uitvoering met prismatisch oculair 4X4 cM 5. — 

„ „ „ ronde glazen 7.50 

D. Betere qualiteit met tandradinstelling (471). 


4,5X10,7 

6X13 

9X14 

en 

10X15 

8,5 X 17 

en 

9 X 18 

f 12 — 
„ 6.50 

14.— 

9*' 

16.— 

18.— 

12.50 


Mahonie nikkelbeslag . 

„ eenvoud, uitv. 

F. Prima uitvoering tevens met tandrad voor ten opzichte 
van elkander verstelbare oculairs, (fig. 470) 


Fig. 470 


Fig. 471 


4,5 X 10,7 

6X 13 

7X 15 

O 

X 

Ul 

9X18 

r - 

21.75 

21,75 

28.— 

28 — 

„ 22.50 

27.75 

29.50 


32.50 


met lang brandpunt 

„ kort „ met oogkapjes . 

557 m Universeele Stereoscoop (Fig. 472 ) 

voor beelden 4,5 X 10.7 tot 9 X I8cM. 

Met oculairs, die van 6,3 tot 8,5 cM. 
uit elkaar te plaatsen zijn. 

Geen kastvorm f 28.50 

2 lensjes die het brandp. verlengen „ 2.80 

2 „ „ „ „ verkorten „ 2.80 


Fig. 472 

558i Revolver Stereoscoop (Fig .473, 474) 


voor 50 beelden. Gepolitoerd mahonie. 


4,5 X 10,7 


8,5 X 17 
en 

9 X 18 


559i 


Stereotheek 


A. Voor 100 beelden 4,5 X 10,7 op glas of papier (fig. 475). 

Het bovendeel is de eigenlijke stereoscoop, waarin een bakje met 20 platen 
geplaatst wordt. In den voet kunnen dan nog 4 bakjes, elk met 20 beelden 
worden gezet. Gep. Mahonie nikkelbeslag met uitelkaar te plaatsen, instel- 
bare oculairs. Voor 4,5 X 10,7 inclusief 5 bakjes f 1 65. — 

B. Voor 4,5 X 10,7 en 6 X 13 : bevat 12 bakjes voor 25 plaatjes (naar gelang 
deze al of niet van dekglas zijn voorzien) door een speciale belichtings- 
inrichting kan het apparaat ook voor projectie worden gebezigd. 

Apparaat 4,5 X 10,7 of 6 X 13 met één bakje voor 25 platen . f 344. — 


Met zuilvormig kastje voor nog 9 laatjes 4,5X10,7 f 505. — . Extra bakje „ 6.50 

„ „ 6 „ 6 X 13 „ 505.— 7.75 

Projectie inrichting voor 110 of 220 volt „ 37. — 

Belichtings ,, ,, 110 of 220 ,, 9. — 

Inlegraampje voor Autochromes „ 0.65 


Deze stereotheken zijn ook voor 8,5 X 17 en voor 4,5 X 10,7 en 6 X 13 
met kort brandpuntige oculairs leverbaar. 


Fig. 475 


560i Stereotelescoop 

Een apparaat om geprojecteerde stereobeelden stereoscopisch te kunnen waarnemen 
zoo ook voor het bezichtigen van stereoröntgenbeelden tot 30 X 40 . . f 25. — 


met vaste plaathouder f 55. — 

met losse, omwisselbare plaathouder . . „ 68. — 


48.— 48 — 

62.50 62.50 


Fig. 473 


Fig. 474 


Dr. A. H. C. VAN SENUS, ROTTERDAM 


115 


560m Binocles 

No. 1. Tooneelkijkers der Rathenower Opt. Ind. Anstalt (Busch) van aluminium met zwart leer overtrokken, uit- 

muntende achromatische lenzen : diam. der voorlens 42 mM, Met draagriem * > 

Tooneelkijkers, Messing met zwart leder overtrokken, la achromatische objectieven. In étui 
No. 2. Diameter der voorlens 32 mM f 12.50. No. 3. Diameter der voorlens 43 mM. ... „ 17,25 


56 lm Luxe Tooneelkijkers 


Paarlemoer met goud, aluminium onderhouw.» 

29 mM. f 21.50; 34 mM/ 54.80; 23 mM. met steel f 34.50 


562m 


Goerz Triëder Binocles 


Voor den kooper van een Triëder-binocle geeft Goerz 
de volgende wenken, 

Voor Toeristen en Sportlui 

in de vrije hand wordt gehouden 


is een niet al te sterke vergrooting aanbevelenswaard, daar de kijker meest 
beven van de hand, in verhouding van de vergrooting versterkt het 
beeld voor ons oog doet beven. Na ingespannen marschen, 
klouterpartijên, is het bijzonder moeilijk de hand rustig te houden 
en daarom is het niet raadzaam een sterker vergrooting dan 6, 
hoogstens 8 X K kiezen. 

Voor reis- en sportdoeleinden behoeft de helheid niet te 
groot te zijn. daar bij daglicht de pupil van het oog slechts 2,5 
a 3 mM. diameter heeft. Zoo is een uittreepupil van 3 mM. reeds 
voldoende. 

Voor Sportdoeleinden is een middeninstelschroef verkiezelijk, 
daar men dan sneller scherp kan instellen, wat bij snel zich 
verwijderende of nabijkomende objecten gewenscht is. 

Voor Onderzoekingsreizen kan een sterkere, 8 tot 12- 
p. malige vergrooting gewenscht 

zijn, vooral, wanneer men reist 
in streken met goede lichtverhouding, zoodat de binocle niet al te lichtsterk moet 
zijn. Door de sterke vergrooting heeft men het voordeel, reeds met goed gevolg 
astronomische waarnemingen te kunnen doen. Kijkers met enkelinstelling zijn tropen- 
zeker en daarom op reizen in die 
streken te verkiezen. 

Voor de Jacht Hier is voor 
alle dingen groote helheid nuttig, 
een uittreepupil van 4 a 5 mM. doch 
ook een groot gezichtsveld is zeer 
gewenscht. Is het schijnbaar ge- 
zichtsveld 50 °,zoo heeft men bij een 
6-malige vergrooting een waar ge- 
zichtsveld van 8° wat aan alle 
billijke eischen voldoet. 

Voor de Zeevaart speelt het 
gewicht een kleine rol, zoodat hel- 
heid, gezichtsveld en vergroo- 
ting gelijktijdig versterkt kunnen 
worden. Een 10 a 12-malige ver- 
grooting kan worden toegestaan, 
bij een schijnbaar gezichtsveld van 
50° en een uittreepupil van 3-5 mM. ^9' 4/ ' 

Voor Tooneelkijker is een sterke vergrooting bij den geringen 
afstand niet noodig, 3 a 3X X is voldoende. Daarentegen moet de 
helheid vrij groot zijn (uittreepupil 4,5 mM.) en evenzoo het gezichts- 
veld. Bij geringe vergrooting hebben de prismakijkers een groot 
gezichtsveld en overtreffen daarin de gewone Hollandsche tooneelkijkers. 
Een zoo veel mogelijke universeele kijker is de nieuwe door Goerz 


No. 

Model 

Vergrooting 

Prijs 

1 

Universeel Neo . • 

4,5X20,25 

82.— 

2 

Neo 

6X24 

89 — 

3 

Neo . 

8X24 

95.— 

4 

Neo 

12X24 

113.— 

10 

Helinox 

7X50 

157.— 

11 

Helminox 

8X40 

126 — 

15 

Pernox 

10X45 

151 — 

18 

Theater Fago zwart 

3,5X15 

75.— 

19 

Krokodilleer 

3,5X15 

79.— 

20 

„ Fago ver- 
guld Krokodilleer 

3,5X15 

84.— 

13 

Helminox 

12X38 

144.— 

14 

Perpox 

10X52,5 

189.— 

16 

Pernox 

15X60 

201.— 


Statief voor Pernox 


47.— 


In de prijzen zijn étuis begrepen. 

De no’s 1 — 15 in vast etui met omhangriem. 

13, 14, 16 zijn met enkelstelling der oculaire, 
alle andere met centrale uitstelschroef beweging. 

Verder zijn te leveren, de Triëder binocles van 
Zeiss, Voigtlander, Busch, Zeiss Televisieren, 
voor visieren op geweren, etc. 

geconstrueerde „Universal Neo ”. Bij 4,5 X vergrooting is de uittreepupil 4,5 mM. (helheid 20,25) en is het ware ge- 
zichtsveld 9° d.i. 157 M. op 1000 M. afstand. Voor ’t tooneel is deze kijker nog niet te sterk en voor touristen niet te 

zwak, zoodat deze kijker voor de 
meeste voorkomende gevallen voor- 
treffelijke diensten bewijst en met recht 
universeele kijker mag heeten. 


Fig. 478 


Alle andere soorten Tooneel- 
kijkers, Jachtkijkers, Marine- 
glazen, etc. van Goerz, Zeiss, 
Voigtlander, Busch, etc. zijn 
op bestelling te leveren. ü 


% Dr. A. H. C. VAN SENUS, ROTTERDAM 


116 


563- Ernemann prisma kijker „Everest” 5 x 17,5 Universeele vestzak-kijker. 

Optisch buitengewoon, nietig in afmeting en gewicht. 
EVEREST is een nieuwtje. Ondanks 5-malige vergrooting en op- 
tische volmaaktheid, zooals tot nog toe slechts groote kijkers bezaten, 
zijn gewicht en afmetingen van dit apparaat ongelooflijk klein. Ge- 
makkelijk in het damestaschje of in den vestzak mee te nemen. Bij 
al deze kleinheid is deze kijker toch een optische grootheid! Buiten- 
gewone scherpte, helderheid tot den rand van het gezichtsveld, grooter, 
dan bij de meeste 6-voudigen kijkers, ziedaar eenige van de voor- 
naamste eigenschappen. Het voordeel van de Everest boven een 
gewone 6 X 24 kijker kan blijken uit de volgende vergelijkende label: 
De bruikbaarheid is onbegrensd: in de schouwburg, op reis, op 
de wandeling, in de Alpen, bij toerisme enz. Voor tochten, door 
het geringe gewicht, de ideale kijker. 

Met centrale instelling, waarbij het eene oculair nagesteld kan worden. 

In gekleurde, elegante wildleeren tasch met beugelsluiting en zijden draagband f 63.— 


mflnn-m'eRKe/AG öftesoeo 


Fig. 479 Ernemann „Carmen” 


564- 3 ' 5X17 ' 5 

Kleinste, lichtste « 
en toch allerbeste theaterkijker 

Vergrooting 3,5 maal. Centrale oculairinstelling. 

„Carmen" is een nauwelijks te overtreffen 
prismakijker van buitengewoon groote lichtsterkte 
voor theater en alle doeleinden, waarbij geen 
sterke vergrooting, maar wel een zeer groot 
beeldveld verlangd wordt. Het vereenigt ver- 
bluffend hoog optisch vermogen met voorbeeldig 
mechanisme en uitvoering. Bij de kleinste af- 
meting heeft deze mooie kijker de grootste op- 
tische capaciteit, welke die van een gewonen 
theaterkijker verre overtreft. Het beeldveld bij 
de .Carmen” bedraagt bij 3,5 maal vergrooting 
op 100 M. afstand 21,5 M., zoodat b.v. bij 
25 M. afstand een tooneelgedeelte van ongeveer 
6 M. omvat wordt. Daarbij is het beeld van 
uitstekende scherpte en helderheid tot op den 


Fig. 480 


rand en van hooge plastiek; het glas zelf is van gering gewicht. 
Deze voordeelen komen aan het gemak en de meest strenge eischen zeer ruim tegemoet. In groote en gewicht een 
dwerg, in optischen arbeid een reus, dat is de „Carmen”. Met zwart leder overtrokken en met zijden draagkoord, 

in gekleurd smaakvol leeren taschje met zijde gevoerd, draagriem, spiegel en geldtaschje ƒ 51. — 

Op verlangen met smaakvolle, samenklapbare en uittrekbare „Carmen”-draagsteel in messing extra. . . . „ 4.75 
Philips „Mettallix” Röntgenbuizen 

Deze in cylindrische vorm geconstrueerde lampen 
J bieden grooten voordeelen aan. De looden buiswand 
beschermt den operateur ; de stralen bundel is ten opzichte van de 
uittredingsopening steeds gecentreerd, aan een eenvoudigen 
houder gemakkelijk te monteeren, schutkap, centreerinrichting 
e. a. zijn geheel overbodig; door de bijzondere constructie van 
het focus kan deze buis belangrijk hoogere belastingen 
verdragen bij gelijke sterkte dan bij de gewone buizen 
het geval is ; door middel van een diaphragma nabij de 
antikatode is een zeer zuiver focus verkregen. De 
Metallix diagnostiekbuizen hebben een zeer fijn focus 
en kunnen niettemin groote stroomsterkte verdragen ; 
geringe afmeting slechts 7 cM. diameter, geringer 
breekbaarheid dan de gewone glazen buizen. 


Fig. 481 (Type A) 


Fig. 482 (Type^B en C) A. voor tandopname f 325. — 

B. Algemeen diagnostiek . . . . „ 350. — 

C. Huid therapie „ 325.— 

D. Algemeene Diagnostiek m.gelijkr. „ 375. — 

zonder gelijkrichter 375. — 

E. Alg. therapie’m. inductor of gelijkr. „ 375. — 

zonder gelijkrichter 375.— 

Fig. 483 (Type D en E) F. Diepte therapie 580, — 


Type A heeft radiator; de andere typen hebben waterkoeling. Dr. A. H. C. VAN SENUS, ROTTERDAM 


117 


566j Origineel Gravure^Kruisraster Herbst und Illig 


Aantal lijnen 
per cM. 

OO 

X 

fO 

15X20 

18X24 

22X27 

24X30 

27X32 

30X40 

40X50 

50X60 

60X70 

70X90 

80X100 


19.20 

21.60 

51.- 

82.80 

91.20 

108.- 

159.- 

399.- 

546.- 

714.- 

1140.- 

1596.- 

25 

21.— 

27.— 

57.— 

90.- 

96.- 

114.- 

171.— 

426.- 

684.- 

828.- 

1311.— 

1695.— 


21.60 

37.80 

60.- 

93.- 

100.80 

117.- 

186.- 

456.- 

741 — 

912.- 

1368.— 

1710.— 

34 

21.60 

43.20 

66.- 

96.- 

102.- 

120.- 

198.- 

462.- 

798.- 

942.- 

1410.— 

1764.— 

40 

21.60 

45.- 

68.40 

114.- 

127.20 

150.- 

255.- 

582.- 

924 - 

1170.— 

1716.— 

2112.— 


21.60 

46.80 

74.40 

129.- 

171.- 

205.20 

324.- 

684.— 

1068.— 

1350.- 

1992.— 

2496.— 


24.— 

51.— 

85.20 

145.20 

187.20 

219.— 

360.- 

780.- 

1170.— 

1716.- 

2574.— 

3027.— 

60 

27.— 

61.20 

102.- 

162.- 

234.- 

276.- 

426.- 

912.- 

1425.- 

1986.- 

2970.— 

3762. — 

65 

27.— 

64.80 

111- 

171.- 

255.- 

285.- 

450 - 

942.- 

1602.- 

2310.- 

3300 — 

3918.— 

70 

32.40 

73.20 

120.- 

196.80 

270.- 

315.- 

480.— 

996.- 

1770.- 

2526.- 

3840.— 

— 

75 

36.- 

81.- 

138.- 

213.- 

285.- 

339.- 

525.- 

1140.— 

1938.- 

2724.— 

— 


80 

37.80 

91.80 

156.- 

240.- 

312.- 

360.- 

570.— 

1296.— 

2052.— 

2928.— 

~~ 


90 

64.80 

105.- 

201.— 

330.- 

405.- 

495.- 

798.- 

1620.- 

2535.— 

— 

~~ 


100 

81.- 

126.- 

240.— 

357.— 

486.- 

594.- 

1050.- Proefrasters 8XH, 9X 12 en 12X16 zijn beschikbaar vanaf 34 tot 80 lijnen. De prijs is van f 4.70 tot f 36.-. 

Alle prijzen van rasters zijn vanaf fabriek Frankfort a.M., zoodat ze vermeerderd worden met 8 pCt. invoerrechten plus transport-, emballage- en 
verzekeringskosten. Verder zijn te leveren Mikro Linien-rasters voor 't fijnste speciale werk met 100, 120 en 160 lijnen. Raster voor Kleurendruk en 
zoowel de gewone als deze kleurendrukrasters in het volgens het Patent Schulze-systeem met scherphoekig gekruiste lijnen. Men vrage speciale offerte. 


567 Eenige veel gevraagde Objectieven en met Compursluiter 

A. Normaal Vatting. B. Verzonken Vatting. C. Instelvatting. D. Compur. 


Focus 

12 

131^ 

15 . _ 


i6 y 2 


Vatting 

A 

B 

c 

D 

A 

B 

c 

D 

A 

B 

c 

D 

A 

B 

c 

D 

Dagor F : 6,8 .... 
Tessar F : 4,5 .... 

60.- 

65.- 

75.- 

70.- 

65.- 

70.- 

80.- 

75.- 

75.- 

80.- 

90.- 

85.- 

80.- 

85.- 

95.- 

90.- 

65.- 

120.- 

67.50 

127.50 

82.50 

147.50 

72.50 

70.- 

150.-* 

72.50 

160.- 

92.50 

185.- 

80.- 

80.- 

82.50 

102.50 

95.— 

90.- 

175.- 

97.50 

190.- 

117.50 

230.- 

110.- 

Heliar F : 4,5 .... 

60.— 

62.50 

75.— 

70.— 

67.50 

70.- 

85.- 

80.- 

77.50 

80.- 

95.- 

90.- 

88.- 

93.— 

108.— 

105.— 

70.- 


85.- 

85.- 

95.- 

97.50 

110.- 

110.— 

110.- 

112.50 

125.- 

125.- 

115.- 

120.- 

135- 

140.- 

Dogmar F : 4,5 
Piasmaat F : 4 . 

65.- 

65.- 

80.- 

75.- 

70.- 

75.- 

90.- 

85.- 

80.- 

85.- 

100.- 

95.- 

90.- 

95.- 

115- 

115.- 

94.- 

101.- 

104.- 

129.- 

104.- 

111.- 

114.- 

144.- 

110- 

117.- 

120.- 

150. -| 

114.- 

124.- 

129.— 

150.— 

Focus 

18 

21 

24 

30 

Vatting 

A 

B 

c 

D 

A 

B 

c 

D 

A 

B 

c 

D 

A 

B 

c 

D 

Dagor F : 6,8 .... 

85.— 


105.- 

95.- 

115 — 


135.— 

135- 

135.- 160 — 

150.- 

185.** 

— 210.— 

100.— 

107.50 

127.50 

120.— 

135.- 

145 — 

170.— 

155.— 

185.** 

200. 

240.— 

205.- 

270.— 

285.— 

340.— 

300.— 
— 

200.— 

— 

255.- 

— 

250.— 

— 

320.— 

— 

325.— 

— 

— 

— 


95.— 

100.— 

115 — 

115 — 

122.— 

130 — 

155.- 

150 — 

175.— 

185 — 

205.— 

200.- 

245.— 

— 

— 

275 — 


140.— 

145.— 

170.— 

175.- 

170 — 

175 — 

210.— 

210.- 

215 — 

— 

— 

— 

305.— 

— 

— 

— 

Dogmar F : 4,5 
Piasmaat F : 4 . 

100.— 

105.— 

125.— 

120.— 

120.— 

140.- 

170 — 

155.- 

175.- 

— 

— 

210.— 

270.— 

— 

— 

260.— 

147.— 

157.— 

162.— 

192.- 

167.— 

177.— 

182.— 

222.— 

240.— 

250.— 

255.— 

295.- 

347.— 

*Foc. 14,5 cM. 


**Foc. 25 cM. 


568m Kinoplasmaten F i 1,5 en 2 


Foc. mM. 

22 | 35 

42 | 50 | 60 

75 

90 

ICO 

A. Cylindrische 

F: 1.5 A . . . 

B . . . 

F: 2 A ... 

B . . . 

60.- 

69.- 

84.- 

96.— 

75.- 

87.- 

102.- 114.— 

114.— 126.— 

90.— 102.— 

102.- 114.- 

108.- 

120.- 

141. — 
153.— 
126.- 
138.- 

189- 

201.- 

165.- 

177.- 

198.— 
21G. — 

vatting 

270. — B. Instel vatting 

288 — 


569 VERBETERINGEN 


De prijzen der Goerz- en Voigtlander Objectieven etc. par. 3. 6, 
12,15 en 25 hebben een kleine wijziging ondergaan; vgl. ook par. 567 
op deze pagina. 

Par. 70 staat Frontar lees Triotar. 

„ 36 Objectiefplanken : mahoniehout 13 X f 1.80 18X^4 f 2.50 
„ 122 Thornton sluiters: de prijzen boven hebben betrekking op 
voorlens, die der tweede rij op achterlenssluiters. 


„ 149 Nebo filmpaks (bevattende 10. films). 45X6 

6X9 

8 X 10.5 

9X12 

10X15 

1 

1.40 

2.30 

2.50 

3.30 

Filmp. cassette ... 2. — 

2.25 

2.60 

2.75 

3.50 

Ica aanleg .... 1 4.75 

5.50 

— 

6' 

— 


Voor gebruikers van filmpakken, die reeds een chassis bezitten, 
wordt bij franco toezending aan Nebo, Laan van Meerdervoort 18, 
den Haag, deze gratis veranderd voor het gebruik van Nebo filmpaks. 
Par. 205 Staat Kwikchloride f 1.— ; leest f 1.75 
„ 205 Lakken: Hamlak 
„ 211 staat glansverf: lees glanswas. 

„ 268 de prijzen van spiegelglas zijn: 

14 X 19 20 X 26 26 X 32 32 X 42 42 X 54 50X 60 

f 0.50 1.— 140 2.50 4.80 9.10 

Par. 413 Janus vertikaal aanzetstuk 
voor lantaarns cond. 115 
met Objectief f 63.—. 

Par. 416 staat f 6.50 lees f 10.75. 

„ 421 ., ., 10.50 „ „ 13.-. 


150 mM. diam, 
f 72.80 
118 


Dr. A. H. G VAN SENUS, ROTTERDAM 


FOTOGRAFISCHE LITTERATUUR 


570i 


Tijdschriften 


1 Focus ; 1 4-daags Fotoblad voor groot Nederl. f 10. — 

Voor Tndië en Buitenland 12. — 

2 Bedrijfsfotografie ; Studieblad voor Vakfo- 

tografie. Per half jaar 6, — 

Voor Indië en Buitenland 7.— 

3 Lux, Geill. Tijdschrift voor Nederland p. jaar „ 10. — 

Voor Indië 11. — 


Handboeken 


8 Lehrbuch der Praktische Photographie. Dr. 

A. Miethe f 5.20 

geb. . „ 6 — 

9 Barnet Book of Photografie 2.50 

10 Vademecum voor pasbeginnenden : Freely „ 0.60 

11 De fotografie in een notendop „ 0.25 

12 Succes in de fotografie; Vreedenburgh . „ 1. — 

13 De Photografie vereenvoudigd, A. Boer ,, 1.20 

geb. . „ 1.80 

14 Handboek der Praktische Photografie. W. 

H. Idzerda f 2.75 ; geb 3.40 


Voor Buitenland f 12.50 

4 De Camera. Fotografisch Tijdschrift voor 

Nederland en Indie, per kwartaal . . „ 1.50 

5 The Photograms of the Year 4.10 

6 Deutsche Camera Almanak 2.95 

7 Jahrbuch für Photographie und Reproduk- 

tiontechniek, Dr. J. M. Eder. f 8.45; geb. „ 9.25 


Handleidingen 

15 Fotogidsje voor de pasbeginnende amateur 

W. H. Idzerda f 1.15; geb f 1.65 

16 Rezepte und Tabelle für Photographie und 

Reproductiontechniek. Prof. E. M. Eder ,, 2.95 


geb. . „ 3.40 

17 Fotokritiekjes ; A. Boer „ 1.50 

18 Fotografisch Receptenboek; W. H. Idzerda „ 1.25 

geb. . „ 1.75 

19 Agfa-Handboek 0,60 

20 Agfa-Fotoleerboek door Dr. Heinrich . . ,, 0.25 

21 Gevaerts Handboek 0,60 


Bijzondere Onderwerpen 


22 Das Objectiv im Dienste der Photographie. 


Dr. E. Holm, geb f 1.30 

23 Goede opnamen met kleine filmcamera's, 

W. H. Idzerda 1.50 

24 De Gomdruk, W. H. Idzerda ... • . „ 1.90 

25 De broomverfdruk in de praktijk. Geb. . „ 1.45 


26 Scheikunde in de Photographie ; Tuinzing ,, 0.75 

27 Photografische Chemie und Chemikaliën- 

kunde Prof. Ed, Valenta 

deel I Anorganische Chemie f 5,20 ; geb. . „ 5.85 

„ II Organische Chemie „ 6.20 ; geb. . ,, 6.90 

28 Het retoucheeren. A. M, Visser van Weeren „ 1.80 

29 Het maken van vergrootingen, W. H. Idzerda „ 1.75 

30 Het vervaardigen van Diapositieven, voor 

projectie, stereoscopen en andere doel- 
einden, zoowel in eenvoudige tinten als 


wel in natuurlijke kleuren 1.59 

31 Handboek der projectie ].]. M. M. v. d. Berg „ 1.90 

32 Kinotasschenbuch, Hans Schmidt .... „ 3.45 

33 Kinematografie voor den amateur W. H. 

Idzerda 2.60 

34 Das Photographiren mitBlitzlicht.H. Schmidt „ 2.60 

geb. . „ 3.25 

35 Kino Jahrbuch „ 2,20 

36 De kleurenfotografie, J. L. Muller .... „ 1.20 

37 Handboek der Pinatypie - ,, 0.50 

38 De kleurenfotografie op papier en glas, C. 

C. Willekens „ 1.50 


39 Stereoopname voor iedereen, W. H. Idzerda f 1 .50 

40 Stereo Photografie, G. Borg 1.20 

41 Photokeramik, Anleitung zur Ubertragung 

Photogr. Bilder auf Porzellan, Email, 

u. s. w. C. Flech 1 05 

42 Fotografie voor de natuurliefhebber . . . „ 0.60 

43 Kunstfotografie voor den amateur. Ernst 

A. Loeb f 2. — ; geb 2.80 


44 Neerland’s Fotokunst ; Bloemlezing uit de 
Nederlandsche kunstfoto's (Het land- 
schap, Genre, Portret, Stilleven, Stads- 
gezichten) met 107 foto's. W. H. Idzerda „ 3.90 


geb. . „ 4.90 

45 Portretkunst in der Photografie f 4.55 ; geb. „ 5.55 

46 lm Reiche der Kamera. Geb 4.95 

47 Photografische Unterhaltungsbuch. Geb. . ,, 5.60 

48 Künstlerische Landschaftphotographie, Dr. 

A. Miethe. Geb 6. — 

49 Handbuch für Moderne Reproductionstech- 

niek, R. Reiss, 2 deelen 12.50 


50 Lehrbuch der Chemigraphie : Die Autotypie 

und die dreifarbendruk, Prof. K. H. 

Brunn f 5.10 ; geb 5.75 

51 Microphotografie, W. H. Idzerda . „ 1.20 

52 Vogelfotografie, Eykmann . „ 1.75 

53 Röntgenfotografie, Parzer-Mühlbacher . . ,, 1.05 

54 Lehrbuch der Röntgenphotographie, H. 

Traut und Dr. H. Engelkan f 2.60 ; geb. „ 3,10 


Dr. A. H. C. VAN SENUS, ROTTERDAM 


119 


INDEX 


De cijfers wijzen de paragrafen, niet de pagina s aan. 

Men zoeke steeds bij de naam van het tweede deel, b.v 

Paragraaf 

Aanwijsstaaf bij projectie 486 

Acetyleenlicht 
Achtergronddoek 


461, 462, 464 
525 

Achtergronden 523 529 

,, afwaschbaar 526 

,, geschilderde 527 

,, papieren 524 

1f papier 523 

,, verven 529 

,, vignetten 290 

„ voeten 528 

Adhaesief 307, 308 

Aerograaf 325 

Aftrekplaatjes 518 

Album-film 314 

,, -inschuif 379 

,, -opplak 371 — 378 

Ampéremeter 473 

Anastigmaten 3 — 10, 12, 13, 15, 

20, 21, 24, 557 
Aplanaten 1* 2, 12 

Appollux Heimkino 432 

Ascilicht 464 

Assurverven 334 

Ateliermeubelen 535 

Autochrome filters 29, 145 

„ platen 144 


Copiëerlampen 

Copiëerramen 

„ ramen voor lantaarnpL 
Couverts-Schuts 
Cuvetten 


Baby Pathé 

Bakken 
Balansen 
Balgen 
Bambino 
Beagitpatronen 
Beard's Eclipse (beeldschuiver) 
Beeldschuivers 
Belichtingsschermen 
Belichtingstabellen 
Belichtingsuurwerk 


424 
236 
219 
135 
421 
462 
490 
487—490 
534 
158 
277 
389 


Beweegbare lantaarnplaatjes 521 

Binocles 

560—564 

Bioscooplampen 

465, 466, 469 

Bioscopen 

424—440 

Bliksemlicht patronen 

546, 547 

,, poeders 

544 

,, zakjes 

545 

Boeken 

570 

Booglampen 

465, 466 

Borstels 

101, 238 

Briefkaart mappen 

361 

,, standaards 

364 

Bromidelinnen 

177 

,, papieren 
Broomolieartikelen 

159, 167—169 

175, 176 

Cabine's 

441 

Camera’s 

36—99 

,, Atelier 

93 

,, briefkaart 

98, 99 

,, ferrotype 

98 

,, geheim 

92 

,, heim 

94 

,, kinofilm 

40, 91 

,, klep 

44—56 

,, magazijn 

37 

,, planfilm 

43 

,, reflex 

65—72 

,, reproductie 

97 

„ stereo 

63-66, 73-83 

,, tweesluiter 

54 

Chassis-borstels 

101 

,, -houten 

100 

,, -metalen 

102 

Chemicaliën 

205—217 

Cherrystof 

184 

Chloorcalciumbussen 

315 

Chromotropen 

522 

Condensorlenzen 

455 

Condensors 

455 

Contactknoppen 

474 

Copiëerapparaten 

267—274 

• f ,, voor 

Kinofilm 

433—445 

Copiëerapparaten voor Ki 

inofihn- 

enkelbeelden 

449 


Daglichtvergrootings- Apparaten 

Decalcées 

Dekglaasjes 

Dekwit 

Diamanten 

Donkerekamerspelden 
Draden van Electr, lampen 
Droogapparaten 
Droogopplakpapieren 
,, persen 

,, strijkijzer 

Droogrekjes 
Druppelfleschjes 
Druk apparaten 
Drukramen 
Durokalkjes 

Eiwitlazuurverven 

Electr, lampen 

,, licht voor Proj. 
Electromotoren voor electr. licht 
Emailplaten 
Enveloppe-lichtdichte 
,, -negatief 
Episcopische Projectie 
Etiketten - Stempel - 
Etuis-Chassis 


voor Groothoek-Objectieven bij Objectieven, etc. 

Paragraaf 

Haliwattlampen 

Handcamera's 
Hangers-nikkelen 

,, -Oud Hollandsch 

,, -voor omplakte foto's 

Hangstrookjes 
Hardglasplaten en dragers 
Horalantaarns 
Huiskino's 
Huiskino's 


Paragraaf 
279 
27 
492 
370 
25. 491 


383 
518 
503 
333 
234 
263 
474, 477 
264, 265 
307, 308 

303 

304 

261, 262 
225 
275—278 
267, 274 
463 

331, 332 
465—471 
465 — 479 
478—479 
299 
310 
311, 312 
409—417 
365 
132 


Exposure valve 

122 

Feilner vignetten 

290 

Filmbeelden- enkel 

422, 423 

.. -kino 

451 

Filmcamera’s 39, 40, 42, 43, 84—91 

,, geleidrol 

257 

,, houders 

107 

,, kino 

157 

,, kleefapparaatjes v. 

kinofilm 446 

.. klemmen 151, 250, 254, 257 

1 1 lij 111 

448 

„ Nebo 

149 

,, omwikkelaars 

445 

,, ontwikkelapparaten 

247—250 

,, packs 

148, 149 

,, cassetten 

102 

Films-portret 

150 

,, -rol 

147 

,, Röntgen 

152 

„ „ -tand 

153, 154 

,, -strekkers 

257 

,, -vlakke 

150 

Filtreer-papier 

223 

Filtreer-standaard 

222 

Fixeermiddelen 

206, 210 

Fixeertroggen 

239-242, 250 

Flesschen 

£24 

Fotocoulissen 

381 

Fotohoekjes 

382 

Fotokoekoek 

530 

Fotolumen 

537 

Fotometers 

158 

Foudralen - statief 

134 

Gereedschapkistje voor 

kino’s 450 

Gewichten 

220 

Glansplaten 

298, 299 

Glanswas 

211 

Glas-diamanten 

234 

Glas- geel en rood 

179 

,, inkt 

211 

,, -mat 

139 

Globoscoop 

412 

Gordijnklemmen 

532 

Gordijnstof 

531 

Grawo Reklamekino 

440 

Gummipeeren 

122, 126 

,, slang 

126, 228 

Gummispeentjes 

122, 126 

,, strooken 

122 

,, vingers 

251 


424, 


469 
37 

505 

506 
306 
306 
454 

401—403 
424, 428 
428, 430—434, 438 


Ica-Episkopen 

,, -schoolapparaten (v. proj. 
Ideal Bliksemlichtpatronen 
Inkt-witte 
Inlegramen-hout 

,, -metalen 
Insteldoeken 
Instelloupen 
Irisfilters 

Janus-Projectieapparaat 

Jozeph-Papieren 
Jupiter Opname lampen 


104, 


417 
419 
547 
493 

105 

106 

137 

138 

28, 30, 31 

413 

223 

538 


Kaartenpersjes 

Kalklicht 

Kapjes voor lampen 
Kapselblitz 
Karton-informaten 
„ -inschuif 
,, -in vellen 
,, -opplak 
Kinamo-Ica 
Kinarri 
Kinobox 
Kinofilm 

Kinofilm-enkelbeelden 
Kinofilms voor Projectie 
Kino-Copiëerapparaten 
Kino-objectieven 
Kino opname apparaten 
Kinoprojectie apparaten 424 — 428, 

430—440 

Kinostatieven 
Kinox 

Klemmen-film 

,, -houten 
,, -kurk 
,, voor kinofilm 
Klepcamera's 
Kleurbaden 
Kleurboekjes 

Kleurdoos voor briefkaart 


309 
463. 464 
190 
546 
344—364 
363 
339 
344—358 
426, 427 
425 
436 
157 
422, 423 
451 

443—445, 449 
20, 568 
424, 428 


442 
433 

250. 254. 257 
253 
255 
448 
44—61 
164, 210, 212 

335 

336 


Kleuren voor foto's 331 — 336 

Kleuren voor lant. plaatjes 494 

Kleurfilters 28 31, 145 

Kleurmiddelen voor papieren 164, 212 
Kleurplaatjes voor projectie 457 

Kleurstoffen 215, 217 

Kleurtoestel voor lantaarnpL 495 

Kogelgewrichten 

Kogelrollers 359 

Kogeltjes-glazen 230 

Kolen (Koolspitsen) 466 — 467 

Kolentang 468 

Komische Vignetten 289 

Kosmeta-Opnamelamp 539 

Krupp-Ernemann, Kinoproj. App. 435 


469—471 
333 
205 
205 
205 

461, 462, 464 
279 
465, 471 
459 
463, 464 

-spiritus 227 , 500 

-spiritus gloeilicht 460 

-voeten 472 

-voor Atelier belichting 536 — 540 

-voor donkere kamer 186-200 


Laagvoltlampen 

Lak voor gekleurde foto's 
Lakken-mat 
,, -negatief 
,, -positief 
Lampen-Acetyleen 
,, -copiëer 
,, -electrisch 
m "Sas 
,, -kalklicht 
120 


Dr. A. H. C. VAN SENUS, ROTTERDAM 


Lampen voor projectie 
Landlicht Kamera Projector 
,, -Kino 
Lantaarnplaatjes 
Lantaarnplaatdoozen 
,, houders 

,, klemmen 

,, schoonmaak en 

plak app. 

„ serien 

Lantaarn statieven 
Leesglazen 
,, lampen 
Lepels-Hoornen 
Licht-agregaat 
Licht-filters v. donkere kamer 
„ „ voor opnamen 

Lichtmachines v. electr. 
Lithoplaatjes 
Loupen 
Lumimax 


Paragraaf 
459 —472 
428 
434 
508—518 
504 
487—489 
501 

om- 

501, 502 
508-518 
453 
317 
458 
226 
478, 479 
180 

28-31, 145 
licht 478, 479 
517 
138, 317 
388—391 


Maborkalkjes 463 

Magnesiumbliksemlampen 548 — 553 

-lint 542 

Malgrund 333 

Mappen 360 — 362 

,, briefkaart 361 

Maskers-Fancy 282 

,, -papier 280 

,, -papieren 281 

„ -rood celluloid 287 

,, zwarte voor lantaarnpl. 497 

Maten- glazen 218 

Matglas 139 

Mattolein 205, 211 

Megascoop 409 

Mentor-Kinowerk 433 

Mikrokino opname app. 427, 437 

Mikroprojectie apparaat 415, 416 

Mortieren 229 

Multiplicatorchassis 108 

Nebo films 149 

Negatiefdoozen ' 313 

enveloppen 311, 312 


Neubronner warm aanhecht art. 


500 


Objectiefdoozen 35 

,, doppen 32 

,, omwisselring 34 

,, stellen 11, 22 

Objectieven 1 — 25, 567 

,, -groothoek 12, 13 

,, -kino-opname 20, 567 

,, -kino-projectie 20, 21, 567 

„ -portret 14—16 

,, -projectie 17 — 22 

,, -reproductie 25 

„ -tele 23, 24 

Omkeerprisma’s 25 

,, spiegels 25 

Omkleurbaden 212 — 214 

Omplakpapier 305 

Omslagpapieren 342 

Omwikkelaars 445 

Ontspanner-metaaldraad 123 

,, -van verre 124 

-zelf 125 

Ontwikkelaars 141, 146, 207 

,, apparaten v. platen 210 

„ voor rol, vlakke en 

kinofilm 241 — 250 
Oost-Indische inkt 330 

Opplakpenseelen 302 

Opschrijfglaasjes 448 

Optische Bank 414, 419, 420 

Opzetpapieren 340 

Overvangkappen 194 

Oventjes-Electrische 204 


Paletmessen 

Paletten 

Papieren-lichtgevoelige 
-bromide 


338 
337 
159—171 
159, 167-169 


-daglicht 162, 163, 165, 170, 171 
-gaslicht 160, 161, 167, 206 
-kool 172—174 


Papier-Jozeph 

-zuig 

,, -zijden 


-rood en zwart 
-virida 


181 
146, 182 
233 
266 
369 


Parascoop 

Paragraaf 
409, 410 

Passepartouts 

368 

Pathé Baby 

424 

Patronen-bliksemlicht 

546, 547 

,, -tijdlicht 

Penseelen-afstof 

543 

232 

,, -opplak 

302 

Perforeermachines voor kinofilm 447 

Persen-droogopplak 

303 

,, -kaarten 
Philipslampen 

309 

469, 470 

,, -Foto-opnamelamp 
Pinatypie-kleuren 

541 

217 

Pincetten 

257 

Plaatafscheiders 

237 

f , houders 

252 

,, oplichter 
Platen-haken 

256 

252 

Platen-lichtgevoelige 

141—144 

Porta-Proevenprojectie app. 

414 

Portret objectieven 

14—16 

Print-Pins 

263 

Projectieapparaat voor Kinofilm- • 

enkelbeelden 

421 

Projectielantaarns 

393—421 

Projectieobjectieven 

17—22 

,, schermen, papier en 

lin- 

nen 

480—485 

,, standaards 

483, 485 

Rasters 

. 566 

Reclamelichtbeeldapparaten 

406—408 

Reclamekino 

440 

Reclameplaatjes 

448 

Rekjes voor drogen 

261, 262 

,, ,, spoelen 

Reproductie objectieven 

262 

25 

Retoucheerartikelen 

316—330 

,, -bestek 

329 

,, -doozen 

328 

,, -loupen 

317 

,, -mesjes Führ 

323 

„ -mesjes in étui 

324 

,, -penseelen 

318 

,, -potlooden 

319 

„ -spiegels 

316 

,, -stift Electro Mika 

326 

,, -verven 

327, 328 

Retouchingmedium 

211 

Revolverstereoscopen 

588 

Roerstaafjes 

230 

Rolstrijkers 

301 

Rondsnijmachientjes 

296 

,, trimmers 

293 

Röntgen-artikelen 151, 152, 

155, 

Röntgen-buizen 

156, 310 
566 

Röntgen-film-ontwikkelapp. 

246, 250 

Salpeterpapier 

554 

Schakelborden 

473 

Schalen 

236 

Schoolapparaat (voor projectie) 419 

,, -bioscopen 
Schroeven voor statieven 

438 

115 

Schietdraad 

555 

Schutscouverts 

370 

Schijnwerperlampen 

469 

Schijnwerpers 

452 

Slagstempels 

367 

Sluiters-atelier 

126 

,, bijartikelen voor 

122—126 

,, -Imitatie Thornton 

121 

,, -spleet 

127 

,, -Thornton 
Snoer voor electr. leiding 

122 

474, 477 

Snijglazen 

291 

Snijmachine 

295—297 

,, pennen 

291 

,, toestel voor platen 

235 

Spiegelbooglampen 

466 

,, glansplaten 

292 

„ paraskoop 

410 

Spirituslampjes 

277, 500 

Spleetsluitercamera’s 

62—72 

Sproeiers 

259—260 

Staalkling 

380 

Standontwikkelapparaten 

240—250 

Standaards-Brief kaart 

364 

Statiefcamera’s 

36 

Statieffoudralen en zakken 

134 


Paragraaf 

120 


Statieven-atelier 
-heim 
-houten 
-kino 
-ladder 
-metalen 
-vaststellers 
-voor lantaarns 
Steelklemmen 

Stekker voor Electr. leiding 
Stempeletiquetten 
„ -persjes 
Stephanievignetten 
Stereodrukramen 
Stereocamera’s 
Stereoscopen 
Stereokartons 
Stereotheken 
Stopflesschen 

Stoppen voor Electr. leiding 
Strooken gegomde 

,, voor droog omplakken 
Strijkers-rol 
,, -vlakke 
Stumping Powder 

Tanks voor projectie 

Tasschen 
Teddy-kleinkino 
Teleobjectieven 
Textplaatjes 
Thermometers 
Tooneelkijkers 
Transformators 
Transparante Papierbeelden 
Trechters 
Triëder binocles 
Trimmers 

Triple Condensors 
Troggen 239, 240, 241, 242, 250 

Troggen voor Projectie 491 

Tusschenzetpapieren voor droog 

opplakken 308 

Uurwerken 202 

Ventilators 201 

Verbeteringen 569 

Vergrootingsbord lumimax 390 

Verloopfilters 28, 30, 31 

Vergrootingslantaarns 384, 385 

,, ,, -kunstlicht 384 — 396 

V ergrootingsapparaten-Daglicht 383 

Vergrootingsapparaten voor ver- 


113, 114 
110 
442 
119 

111 , 112 
116, 117 
453 
257 
474 

365 

366 
289 
274 

63-66, 73-83 
556—560 
345 
559 
224 
474 
498 
500 
301 
300 
323 
491 
127—133 
430 
23, 24 
448 
231 
560—564 
476, 477 
520 
221 
562-564 
293 
456 


strooid licht 386, 388— 

-392 

Versterkers 

209, 

210 

Verster kingschermen 


156 

V erven- Assur 


334 

,, eiwitlazuur 

331, 

332 

,, voor briefkaarten 


336 

,, voor lantaarnplaatjes 
V erwarmingsapparaten 


494 

203, 

204 

Verwarmingsplaten 


203 

Verzilverde ketting 


506 

V ignetteerapparaten 

285, 

286 

Vignetten 

283- 

-290 

Viridapapier 

146, 

182 

Voltmeter 


473 

V oorzetlenzen 

26, 27 

Warmaanhechttang 


500 

Warmplaten 


203 

Waschapparaten 


258 

Waterpasjes 


140 

Weegschalen 


219 

Weerstanden 

466, 

475 

Wentelstereoskopen 


558 

Wisselzakken 


178 

Witte Inkt 


493 

W olframbooglampen 


470 

Wolkenvignetten 


289 

Zakjes voor Bliksemlicht 


545 

Zeitlupe (Ernemann) 


437 

Zinken mallen 


294 

Zinkplaten 


292 

Zir koriumkalkjes (zie Duro) 


463 

Zoekers 


136 

Zonnekappén 


33 

Zwarte stof 


185 

Zwart maken van camera en 

balg 

211 

Zwart vilt voor donkere kamer 

183 

Zuigpapier 


266 

Zijdepapier 


369 BARNET PLATEN 


MAT EN 
NIET MAT 


SELF SCREEN ORTHO 
ORTHO SUPER SPEED 
ORDINARY 

- PROCES, ORTHO-PROCES, - 
STUDIO 650 DE SNELSTE PLAAT 


BARNET PAPIEREN 


BARGAS, ZACHT, KRACHTIG, HARD 
VERONA - CREAM CRAYON 
ILLUSTRO - HARDWERKEND 
PLATINO MATT - ORDINARY 


TIGER TONGUE 

/ 
Research Council, UK |AHRC)and theSpanish